28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 12
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ދުވަހަކު ވެސް ނުކުޅޭނަން: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 28) – މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ މި ވަނީ 22 އަހަރަށް ފަހު، މި ސީޒަން ނިމުމުން ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެ ހިސާބުން އެންމެންގެ ސުވާލަކަށްވީ އޭނާ ދެން ފެންނާނީ ކޮން ތަނަކުންބާވަ އެވެ؟ ކުރީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާއާ އަލުން ގުޅެން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 7
ވަލްވާޑޭ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 24) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކްލަބުން ވަކިވާން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 11
ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ރެކޯޑެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 22) - ސްޕެނިޝް ކޮޕަ ޑެލް ރޭ ފައިނަލުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 30 ވަނަ ފަހަރެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 2
ބާސެލޯނާ އަށް ކޮންމެ ތަށްޓެއް ވެސް މުުހިއްމު: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 21) - ބާސެލޯނާ އިން ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެ ތަށި ވެސް އެ ޓީމަށް މުހިއްމު ކަމަށް ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނެތި ބާސާ އެއްވަރުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 18) – ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނަ ސްޕެނިޝް ކަޕް ފައިނަލަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުކުތް ބާސެލޯނާ ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓާ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 17) - ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލިއޮނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 9
ބޮޑު ރެކޯޑަކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައި ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ހަތް ޕޮއިންޓާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 11
ބާސެލޯނާ އިން ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 14) - ބާސެލޯނާ އަކީ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ވިސްނާ ޓީމެއް ކަމަށާއި މާޒީވެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފަސް އެނބުރި ނުބަލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 9
އިނިއެސްޓާ އަށް ދެ ހިތާމައެއް

ރޯމް، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ރޭ ބާސެލޯނާ ކެޓުމުން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ދެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

April 11, 2018 40
ބާސާ ކަޓުވާލައި ރޯމާ އިން ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައިފި!

ރޯމް (އޭޕްރިލް 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވާތާ އަހަރެއް ވެފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ދަރިފުޅު ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން އަދި އަވަސް: ކްލައިވަޓް

އާމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 7) - އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ޖަސްޓިން ކްލައިވަޓް ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އަދި އަވަސް ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި ނެދަލެންޑްސްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ކްލައިވަޓް ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 16
ރޯމާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބާސާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 5) – އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 7
މެސީ އަރައި ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސެވިލް (އޭޕްރިލް 1) – ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް މެޗެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 10
ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާ އަށް އުފާވެރި ރެޔެއް!

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކެރިއަރުގައި 50 ވަނަ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 5
އެންރީކޭ އާއި ގާޑިއޯލާ ކޮޕީ ނުކުރަން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އާއި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ކޮޕީ ކުރުން ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އޭނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 34
މެސީގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 15) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 7
ނޭމާ އަލުން ގެންނަން މެސީ ބޭނުންވޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 14) – ނޭމާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ...

March 14, 2018 24
ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެކަމަކު ޗެލްސީ ދުލެއް ނުދޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ވަގުތު ދެ ޓީމު އެގްރިގޭޓުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން...

11 މާޗް

March 11, 2018 6
ބާސާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 11) – ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭތީ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ހުރި އިތުބާރު ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
އުމްޓީޓީ ޔުނައިޓެޑާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) – ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ސެމުއެލް އުމްޓީޓީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ނޫސްތަކުން...

March 10, 2018 9
ނޭމާ އެނބުރި ބާސާ އަށް ދާން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) – ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވެވުނު މޮޔަ ނޭމާ އަށް ހީވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓެއް ބުނެފި...

09 މާޗް

March 09, 2018 2
އިނިއެސްޓާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް؟

ބާސެލޯނާ (މާޗް 9) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަދި މުހިއްމު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިން އެނބުރި އަންނާނެ މުއްދަތެއް ކްލަބުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ އެވެ.