29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 2
އެންރިކޭއާ އެކު ބާސާ 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލުއިސް އެންރިކޭގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން 100 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ބްރާވޯ ސިޓީ އަށް، ސިލެސެން ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ސޮއިކުރި އިރު ބަދަލުގައި ބާސެލޯނާ އިން އަޔަކްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖެސްޕާ ސިލެސެން ގެނެސްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ބާސެލޯނާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 25) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 11
ސްޕޭންގެ ތަރި ޒަވީ ހާއްސަ މެޗަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު މި މަހު 29 ގައި ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ސިލިސަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 22) - އަޔެކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޔެސްޕާ ސިލިސަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 4
ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ ސިޓީން ހާޓް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) - ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ލިބިއްޖެނަމަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޖޯ ހާޓް ވިއްކާލަން ތައްޔާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2016 1
ސުޕަ ކަޕް ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) - އާޑާ ޓުރާންގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސެވިއްޔާ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވުނަސް ހަމަބިމުގައި ތިބެންޖެހޭ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އާ ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް އުފާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމަބިމުގައި ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ލިވަޕޫލަކީ އަހަންނަށް ހާއްސަ ޓީމެއް: ސުއަރޭޒް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ ޓީމެއް ކަމަށް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ޕޯޗުގަލްގެ ގޯމޭސް ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 22) - ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާގެ ޕޯޗުގަލް މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ގޯމޭސް ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
"ބާސެލޯނާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 20) - ބާސެލޯނާ އިން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާކުއީނިއޯސް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން މާރޭޒަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - ލެސްޓާ ސިޓީގެ އަލްޖީރިއާ މިޑްފީލްޑަރު ރިޔާދު މާރޭޒަށް ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ އިން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ޑިސެމްބަރުގައި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 16) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ސިޓީން ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ބްރާވޯ ގެންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 13) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ ގޯލްކީޕަރު ކްލައުޑިއޯ ބްރާވޯ ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 13, 2016 1
ފްރާންސްގެ އުމްޓީޓީ އާއި ޑީނޭ ބާސެލޯނާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 13) - ބާސެލޯނާ އަށް ފްރާންސްގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ އާއި ލޫކަސް ޑީނޭ ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
އާސެނަލުން އާޑާ ޓުރާން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 10) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ތުރުކީގެ ކެޕްޓަން އާޑާ ޓުރާން އަށް އާސެނަލުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ނޭމާ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި ކަމަށް ކްލަބްގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް މެސީ ކޯޓުގައި ކުރި ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 7) - ސްޕެއިނުގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މެސީގެ މައްސަަލައިގައި ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހަފުތާގައި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 4) - ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖް ހޮރާސިއޯ މެސީގެ މައްޗަށް ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލައި އަންނަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އަލްވެސް ޔުވެންޓަސްއާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 3) - ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް އަލްވެސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (މޭ 23) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުނަސް މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.