29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތަރިއެއް

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް އަމްރާ މުހައްމަދު އާމިރުގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް އުހުގަ އެވެ. ކިޔަވައި ނިންމައިގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު، އޭނާގެ ދެން އޮތް އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމެވެ. ކިޔެވުމުން ރަން ވަނަތައް ހޯދަމުން އޭނާ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓުގައި ވިދަމުންނެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 4
"އިންސާފުހޯދަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރާނަން"

ނިއު ޔޯކް (ޖޫން 6) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިންސާފު ހޯދަަން އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ބޫޓު 560،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ކެރިއަރުގައި ބޭނުންކުރި ތާރީހީ ބޫޓް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަގަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 3
މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ކެރިއަރުގައި ބޭނުންކުރި ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގައުމީ ތަށި ވެސް ކުއީންސް އަށް

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ރޭ އެލީޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 73-35 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުއީންސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 5
ކޯބީގެ އަންހެނުން ބަދަލު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ތަރި ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އިތުރު ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކޯބީގެ އަންހެނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
އެމްބީއޭގެ ލޯގޯގައި ކޯބީ ހިމަނަން ޕެޓިޝަނެއް

ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ކޯބީ ބްރަޔަންޓްގެ ސޫރަ އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެންބީއޭ) ގެ ލޯގޯ އަށް ގެންނަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ބްރަޔަންޓްގެ މަރު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްވީޓެއްގައި

އެމެރިކާގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް، ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި ވާއިރު އޭނާ ނިމިގެން ދާނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ 2012 ވަނަ އަހަރު މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 10
ލަންކާ ބަލިކޮށް އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ސެމީ އަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން 69-64 އިން މޮޅުވެ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 48
ހުސީ، އެތައް މެސެޖެއް ދެމުން ވަޒީފާއާ ދުރަށް!

ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ހުސްނާ މުހައްމަދު (ހުސީ) ރިޓަޔަކުރަން ނިންމުމުން އޮފީހުގެ އެތައް ބަޔަކަށް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި އެވެ. އެކަމަކު ކުޅިވަރުގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ހުސީ އެތައް ނަމޫނާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އަދި ފޭސްބުކުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ހުލާސާއެއް އާންމުނަށް ދޫކޮށްލާފައި، މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީބާގެ ތުރީއޮންތުރީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭޝިއާ ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ޓީމު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 5
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ބަލިވެއްޖެ

އިއްޔެ މާލޭގައި ފެށި ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާގެ ތުރީ އޮން ތުރީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާން ބާއްވާ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 2
އޭޝިއާގެ ތުރީ އޮން ތުރީ ބާސްކެޓް މުބާރާތް މިއަދު

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާގެ ތުރީ އޮން ތުރީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާން ބާއްވާ އޭޝިއާ މުބާރާތް މާލޭގައި މިއަދު ފަށާނެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 2
13 އަހަރަށް ފަހު އެމެރިކާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ!

މެލްބަން (އޮގަސްޓް 25) – އެމެރިކާގެ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު 13 އަހަރަށް ފަހު މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެ ޓީމު ބަލިކުރުމުގެ ޝަރަފް ހޯދީ އޮސްޓްރޭލިއާ އިންނެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 3
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓް ޖާޒީއެއް 120،000 ޑޮލަރަށް

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 20) - ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންކުރެއްވި ބާސްކެޓްބޯލް ޖާޒީއެއް ނިއު ޔޯކުގެ ނީލަމެއްގައި 120،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 2
އެންބީއޭ ޗެމްޕިއަން ކޯޗެއްގެ ތަމްރީން ދިވެހި ބާސްކެޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ އެންބީއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ފިލް ހޭންޑީ ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 2
ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔަކު "ބަލިވެއިނުމުން" ސަސްޕެންޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރި އިރު އޭނާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ ދެ އަހަރަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖާޒީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލަނީ

ބާސްކެޓްބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ހައި ސްކޫލް ދައުރުގައި ބޭނުންކުރެއްވި ޖާޒީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
އޭޝިއާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާގެ ތުރީ އޮން ތުރީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާން ބާއްވާ އޭޝިއާ މުބާރާތް 32 ޓީމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ނައިކީގެ ސްމާޓް ބޫޓް ފެޅި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނައިކީން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް ބޫޓަށް އަރައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޫޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، އޭނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ނައިކީ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.