21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވުގައި ލޯންޗްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޭކަޕް ކުންފުނި އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވީ ސްޓޭޝަން، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ލޯންޗަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
40 ވަނަ އުފަން ދުވަހަށް 40،000 ގަސް އިންދަނީ

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ޖިޒެލް ބަންޗަންގެ 40 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް 40،000 ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ކިމް ވެސް ބިއުޓީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޮއްކޮ ކައިލީގެ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓީ އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނިކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ކޮސްމެޓިކް ލައިން ކޭކޭޑަބްލިއު ބިއުޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އެ...

July 01, 2020 2
ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް ޖައްވުގެ ވަސް ބެލިދާނެ

ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް، ޖައްވުގެ ވަސް ވަސް ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޖަހާލާނެ ސެންޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ (ނާސާ) އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް...

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު ކުންފުންޏަކާ އެކު 10 އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 2
މޫނު ރީތިކޮށްލަން އެލޯ ވެރާ ކިއުބް

އެލޯ ވެރާގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިއީ ރީތިވާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި އުފައްދަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަންގަނޑަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތަކާއި އިސްތަށިގަނޑަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެލޯ ވެރާ އިން އެކި ކަހަލަ ކާނާތަކާއި ބުއިންތައް ވެސް ތައްޔާރުކުރެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓް ކޮސްމެޓިކް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސްއާ ގުޅިގެން ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް "ޔީޒީ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮސްމެޓިކްގެ ބާވަތްތައް ހިމަނަން އެކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
އިސްތަށިގަނޑަށް އޮފުކަން ގެނެވޭނެ ތިން ގޮތެއް

އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ފަނޑުވެ، ތާޒާކަމެއް ނެތް ގޮތަށް ފެނުމަކީ މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ވެސް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އަބަދުވެސް އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް، އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބުޅި ނުވަތަ ފަން އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދޭނީ އޭގައި ހުންނަ އޮފުކަމުންނެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
މޫނުގެ ތެޔޮކަން ފިލުވަން ޓޮމާޓޯ އާއި އޯޓްސް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެއް ކަންތަކެވެ. އެހެންގެ މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަމާއި އޮމާންކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ތެތް އިސްތަށިގަނޑާ އެކު ނުނިދާތި

އިސްތަށިގަނޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ނަމަ މިއީ ވެސް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނިދާއިރު އިސްތަށިގަނޑު ދޮވެގެން، އެ ހުރި ތެތްކަން ރަނގަޅަށް ކަނޑުވާނުލައި ނިދާ ނަމަ އެތައް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
ނޭފަތުން ބްލެކްހެޑްސް ނައްތާލަން ފަސޭހަ ގޮތެއް

މޫނު ރީތިކޮށް ބަހަންޓަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ލޯކައިރި ކަޅުވެފައި ހުރުމާއި ނޭފަތުގައި ބްލެކްހެޑްސް ނުވަތަ ކަޅުތިކިތަކެއް ހުރުމަކީ ހަމަ މޫނުމަތީގެ ރީތިކަމާއި އުޖާލާކަން ގެއްލުވައިލާނެ ކަމެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި އާމްދަނީއާ އެކު، އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 1
ސަލްމާންގެ އީދު ހަދިޔާ އަކީ އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް

ފިތުރު އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ރާދޭ" ނުގެނެސްދެވުނަސް، އެއަށް ވުރެ ބޭނުންތެރި ހަދިޔާއެއް އޭނާ ދީފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 4
ރީތީގެ ރާނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އެހެން މީހުންނަށް އެހީވާންވީ ވަގުތެކެވެ. މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ، އެއް ބަޔަކު މާލީ ގޮތުން އެހީވަނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެ މީހުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ދިމާއަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެނީ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
ލޯ ތާޒާކޮށްލާނެ ހަތަރު ގޮތެއް

މި ދުވަސްކޮޅު އަބަދު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުން ރަނގަޅަށް ނުނިދުމާއި ފޯނާއި ޓީވީ އާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެދާނެ އެވެ. މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ވަރުބަލިކަމާއި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަލައް ވެސް ދިމާވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ލޯ ތާޒާކޮށްލަން ވެސް މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ތިބެގެން ބައެއް ކަންކަންކޮށްލެވިދާނެ...

17 މާޗް

March 17, 2020 3
ލުއީ ވިޓޯނުން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފްރާންސަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ލަގްޒަރީ ކުންފުނި ލުއީ ވިޓޯން (އެލްމްވީއެޗް) އިން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ސައިފަތް ޕެކެޓުން ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލެވިދާނެ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބައިވަރު ސައިފަތް ޕެކެޓެއް އުކައިލެވޭ ދޯ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތަންޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ދަރިއަކު ހުރީތީ މިސް ވޯލްޑުން ބޭރުކޮށްލުމުން ކޯޓަށް

މި އަހަރުގެ މިސް ވޯލްޑް މުބާރާތް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށް ޔުކްރޭނުގެ ރީތީގެ ރާނީ ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޯ ފަންކޮށް ކުލަޖައްސާ އެއްޗެހިން އުރަމަތީ ކެންސަރު

ދާއިމީކޮށް ބޯ ޑައިކުރުމާއި ފަންކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހީގައި އެކުލެވޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.