01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 8
"މޫސުމީ ހައްލު ހޯދުމަކީ ސިޔާސީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް"

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 23
ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޑޮކްޓަރެއް

ތިމްޕޫ (މެއި 11) - ހޮނިހިރު ދުވަހެއް ނަމަ ބޫޓާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ. ލޮޓޭ ޝެރިންގެ މަސައްކަތަކީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމެވެ. އެންމެ ފަހު ހޮނިހިރުގައި ވެސް ވަނީ ޖިގްމޭ ދޯޖީ ވަންޗުކް ނޭޝަނަލް ރެފެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޔޫރިނަރީ ބްލެޓާ ރިޕެއާ އޮޕަރޭޝަނެއް ޝެރިން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ހަށިގަނޑު ވަކިކުރި ބޫޓާންގެ ދެ ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

މެލްބަން (ނޮވެމްބަރު 13) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން ވަކިކުރި، އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ބޫޓާނުގެ ދެކުދިން ވަކިކޮށްފި

މެލްބަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ބޫޓާންގެ ދެ ކުދިން ވަކިކުރަން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ތިމްޕޫ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ޕްލޭއޮފް ބުރަށް

ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އެރި އިބްރާހިމް ހަމްދާންގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދު މާލޭގައި 3-0 އިން ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ ސިޓީ ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ޕްލޭ އޮފް ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ފަރިތަވެއްޖެ، މޮޅުވެވޭނެ: ބޫޓާން

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާ މާލޭގައި ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފަރިތަވެއްޖެ ކަމަށާއި ވެލެންސިއާ ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ތިމްޕޫ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕަސަން ޝެރިން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
"ބޫޓާނުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ"

ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ބޫޓާނުން މިސާލު ނަަގަންވީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކިބައިން ކަމަށް ބޫޓާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ޓޯސްޓެން ސްޕިޓްލާ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
ރަށުން ބޭރުގައި ބޫޓާން ޓީމާ ވެލެންސިއާ އެއްވަރުވެއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ބޫޓާނުގައި އެ ގައުމުގެ ތިމްޕޫ ސިޓީއާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.