25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 3
މަމެން ބައިސްކަލު ރޭހުން ވަނަ ހޯދާނީ ކޮން ސްކޫލެއް؟

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިރާގުން އަންނަނީ، މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށްފަޓަކާއި ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، މިދިޔަ ދެ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާގާއި ބައިކު މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" މި މަގްސަދުގައި ދިރާގުން ބާއްވާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 4
މަމެން އިންޓަސްކޫލް ބައިސްކަލް މުބާރާތް މާޗު 14 ގައި

ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ "މަމެން އިންޓް ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ތިން ވަނަ ބުރު އަންނަ މާޗު 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 3
ބައިސްކަލަކުން ޖެހި ކާރަކަށް މިހާ ވަރު ވެދާނެ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ އާދައިގެ ބައިސްކަލެއް ކާރެއްގެ ކުރީކޮޅުގައި ޖެހިގެން، ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުމެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މި ފޮޓޯ އަށް އައީ ބައިސްކަލުން ޖެހިފައި ކާރަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުން ބޮޑުކަމުންނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ބައިސްކަލު ބައްތި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކަސްރަތަށް ބައިސްކަލު ދުއްވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރު އާންމުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ރަށް ވަށައި ބުރު ޖެހުން ފިޔަވައި ބައިސްކަލުގައި މާ ބޮޑު ކަމެއް މި ކުޑަކުޑަ ގައުމުގައި ކުރެވޭކަށް ނޯވެއެވެ. އެކަމަކު ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ތަފާތެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ފަތްޖަހާލެވޭ، ފަސޭހަ ހެލްމެޓެއް

ހެލްމެޓު އެޅުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ބޮޑަސް ހެލްމެޓް ގެންގުޅުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފެކެވެ. ކިހިލިފަތްދަށަށް ޖަހާލައިގެން ހެލްމެޓް އުފުލާކަށް ބައެއް މީހުން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް ހޯދާނެ ހައްލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ބައިސްކަލަށް އިތުރު ބައްތިއެއް

ދުއްވާ އެއްޗިހި ގިނަ މަގެއްގައި ބައިސްކަލު ދުއްވުމަކީ މާލޭގައި ގިނަ މީހުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ފަސޭހައިން ބަދަލުކޮށްލެވޭ ބައިސްކަލެއް

ތަރައްގީވެފައިވާ ތަހުޒީބު ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ވަސީލަތްތަކަށެވެ. ކާނާ ރައްކާކުރުމުން ފެށިގެން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ވެސް ތިމާވެއްޓަށް ބަލައެވެ. ބައިސްކަލު ދުއްވުމުގެ އާދަ އެ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ވައިގައި ހިފާފައިވަނީ މިހެންވެއެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 31
ލޮޓަސް އިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސައިކަލު ހިލޭ!

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތިން ފުރޮޅުލީ ސައިކަލު، ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
މެސީ ދެކިލަން އިންޑިއާ މީހަކު ބައިސްކަލްގައި ރަޝިޔާއަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 21) - މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ދާނެތޯ ރައްޓެއްސަކު ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭން، ދެކުނު އިންޑިއާގެ ކެރަލާގައި ދިރިއުޅޭ، ކްލިފިން ފްރާންސިސް އަށް މާ އުނދަގުލެއް ނުވި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018
ބައިސްކަލުގައި ފޯނު "ތަތްކޮށްލަން" ހަރެއް

ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ސްމާޓްފޯނެވެ. ކަސްރަތަށް ދުވަން ނުކުތަސް ބައިސްކަލުގައި ކަސްރަތުކުރަން އުޅުނަސް ފޯނާ އެކަހެރިވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި އިޓަލީ ބަޔަކު އުފެއްދީ "ޔޫބައިކް މެގްނެޓިކް ބައިކް މައުންޓް" އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ގުޑުންތައް ކަނޑުވާލާ ބައިސްކަލު މަޑިއެއް

އަޑިގުޑަން މަގެއްގައި ބައިސްކަލު ދުއްވުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ޝޮކްޕްރޫފް ފްރޭމް ހަރުކޮށް އެ ކަހަލަ ދަގަނޑު ބައިސްކަލު ހެދުމުން ބައިސްކަލު ބަރުވެ، އެ ދުއްވުމަކީ ބުރަ ކަމަކަށްވެ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އުފައްދައިގެން އުޅެނީ ޝޮކްސްޓޮޕް ސީޓްޕޯސްޓެވެ. މިއީ ސީދާ މަޑި ޝޮކްޕްރޫފްކޮށްދޭ ސިސްޓަމެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
އެންމެ ސްމާޓް އީބައިކް

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާ އެންމެ ރަހުމަތްތެރި ވަސީލަތަކީ ބައިސްކަލެވެ. ލުއި ފަސޭހަ ބައިސްކަލުތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާރު އުޅެނީ އެލުމިނިޔަމަށް ވުރެ 10 ގުނަ ބާރުގަދަ، އެކަމަކު 33 ޕަސެންޓް ލުއި މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ކާބަން ފައިބަރުން ހަދާފައިވާ ބައިސްކަލެއް އުފައްދައިގެންނެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ބައިސްކަލު ބައްތި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ސިގްނަލަކަށް

އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ބައިސްކަލު ދުއްވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިފަދަ މީހުން މަގުތަކަށް ގިނަވާ ވަރަކަށް އެހެން އުޅަދުނދުތައް ދުއްވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރިމަތިން ދުއްވާފައިދާ ބައިސްކަލު ހަދާނެ ގޮތެއް އަންގައިދޭނެ ބައްތިއެއް އާންމުކޮށް ފަހަތުން ފެންނަން ނުހުންނާތީއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ބެޓެރިން ދުއްވާ ލަކުޑި ބައިސްކަލެއް

ބައިސްކަލަކީ ތަހުޒީބީ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެކެވެ. ބައިސްކަލަށް އެކި ބަދަލުތައް އައިސް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އެކި ފާޑުގެ ބައިސްކަލް ވެސް އަންނަނީ ވުޖޫދު ވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފެނުނު އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެއްދުމަކީ ލަކުޑި ބައިސްކަލެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
ގޫގުލް ޖީބައިކްތައް ވަގަށް ނަގަނީ

ގޫގުލް ހެޑްކްއާޓަރޭ ބުންޏަސް އެއީ ބިޔަ ސަރަހައްދެކެވެ. ކެމްޕަސް ގޯތިތެރޭގައި މުވައްޒަފުން މަގުކުރުކުރުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލް ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެ ބޭނުމަށްޓަކައި 1،100 "ޖީބައިކް" ގޯތިތެރޭ އެތަން މިތަނުގައި އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ހުރެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
ބައިސްކަލަށް ވަރަށް ސްމާޓް ބައްތިއެއް

ބެޓެރީ ބައްތި އާއި ޑައިނަމޯ ބައްތީގެ ޒަމާން މަޑުމަޑުން ނިމެނީ އެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދަނީ ސްމާޓް ބައްތިއެވެ. އެއަށްވުރެ ދަރަޖައެއް ކުރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު، ބައިސްކަލު ބައްތި އީޖާދުކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ޑާކް ސްޓްރޯތުމަން މިފަހަރު އުފެއްދީ ކަރަންޓުން ދިއްލާ ބައްތިއެކެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
އެކްސިޑެންޓް ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ބައްތިއެއް

އެހެން ވެހިކަލެއް އަންނަކަން ކުރިން ދެގެގަންނަ ބައްތިއެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 5
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނުވަ މީހަކު ބައިސްކަލުގައި ހައްޖަށް

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 21) - ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލުގައި ދަތުރު ފެށި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނުވަ މީހަކު ހަ ހަފުތާގެ ދަތުރަށް ފަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 12
ބައިސިކަލަށް ހާއްސަ ޝޯރޫމެއް ސަންފްރަންޓުން ހުޅުވައިފި

ބައިސިކަލަށް ޚާއްސަ ޝޯރޫމެއް ސަންފްރަންޓުން އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.