29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
ބިގް ބޮސް 13: އާ ތިން ބައިވެރިއަކަށް ފުރުސަތު

ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން މިހާތަނަށް ތިން ބައިވެރިއަކު ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް، ވައިލްޑް ކާޑްގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ހާނާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހެދި ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ބާޑް އޮފް ބްލަޑް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކްގެ އާ ފިލްމު "ބާލާ" އަންނަ ނޮވެމްބަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ޝިލްޕާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ އެކު ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 11 ކާމިޔާބު ކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑާ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސް އަށް ސޮއިކޮށް، ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި "ރަޖްނީކާންތު" ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ އާ ފިލްމެއް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
"ބިގް ބޮސް 12" އާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ "ބިގް ބޮސް" ގެ 12 ވަނަ ސީޒަނަށް އެ ޗެނެލުން ތައްޔާރު ވާން ފަށާފައިވާ އިރު، މި ސީޒަނާ އެކު ޝޯ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 3
"ބިގް ބޮސް 11"ގެ ހަނދާނެއް ނެތް: ހީނާ ޚާން

"ބިގް ބޮސް"ގެ 11 ވަނަ ސީޒަން ބަލާފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހީނާ ޚާންގެ މިޒާޖާއި އޭނާގެ ހަނދާން ބަލިކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ އެވެ. "ބިގް ބޮސް"ގެ ގެއިން ހީނާ ނުކުތްތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފާއިތުވީއިރު އެ ގޭގައި ތަޅުލެވިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރި ހަނދާނެއް ވެސް ހީނާގެ ނެތެވެ.