10 މާޗް

March 10, 2020 4
މިދުވަސްވަރު ފައިސާ ދައްކަންވީ އޮންލައިންކޮށް:ސްޓެލްކޯ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ ކައުންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މިދުވަސްވަރު އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކުންފުނިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
ޕޭމަންޓް ކާޑުގެ ބަދަލުގައި އަތްތިލަ

އެމެޒޯން އިން ވިސާއާ ގުޅިގެން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން އެބަ އުޅެ އެވެ. އެއީ ޕޭމަންޓް ކާޑް ނުވަތަ ފައިސާ ކާޑެއްގެ ބަދަލުގައި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަތްތިލަ ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމެކެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ބިލް ނުދައްކައި ފިލުމަށް ފަހު ހޮޓަލަށް ދައުވާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ މަޝްހޫރު ހޮޓަލެއްގައި ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރި މީހަކު ބިލް އެއްކޮށް ނުދައްކައި، ފިލި މައްސަލަ ޕޮލިހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެއީ އަގު ވައްޓާލަން ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ހޮޓަލަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 13
ފަހިޕޭ: ބިލް ދައްކަން ކިޔުގައި ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރީލޯޑެއް ނުވަތަ ރާސްޓަސްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަވަސް އަރުވާލާފައި ދަނީ އެންމެ ކައިރި ކަންމަތީ ފިހާރައަށެވެ. ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނަންބަރު ނަގައިގެން އެތައްއިރެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް މި ވަނީ މިކަމަށް ފަހިކަމެއް އައިސްފަ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 5
ފެން ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ދޭ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާ އިމާރާތެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 27
"ޕޭޔާ" ނަމުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ހިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް "ޕޭޔާ" ނަމުގައި ދިވެހި ފުރަތަމަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
ފެނަކައިގެ ބިލްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިލްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ސޮފްޓްވެއާއެއް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 73
އިންޒާރުގެ ރަތް ބިލް ނުދީ ފެން ކަނޑާލަނީ

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އިން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ހިދުމަތަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން ކުރިން ފޮނުވަމުން އައި އިންޒާރުގެ "ރަތް ބިލް" ފޮނުވުން ހުއްޓާލާ، މުއްދަތު ހަމަވުމުން ފެން ކަނޑާލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.