24 މެއި

May 24, 2017 8
ލޯތްބަށް މަގޭ އޮތް އިތުބާރު

އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯބިވެވެނީ ސިފަދެކެއެވެ. ދެން ބެލެނީ މިޒާޖަށެވެ. ރީތި ފިރިހެނެއް ފެންނައިރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަޖައިބެއް ކަހަލަ މިޔުޒިކެއް ކުޅެވެން ފަށައެވެ. އެ ހިސާބުން، އެ މީހެއްގެ ފަސްފަހަތުން އަހަރެންނަށް ހިނގެން ފަށައެވެ. އޭނައަށް ނޭނގޭހާ ސިއްރުންނެވެ. އަހަރެންގެ ރާޑަރުން އޭނަ ކައްސައިލާނީ އޭނަގެ މިޒާޖުގައި...

21 މެއި

May 21, 2017 3
އުދާސް

އަހަންނަށް ފެނުނީ އަނދިރިކަމެވެ. ހިތްދަތިކަމެވެ. ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އޮފީހުގެ މޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނދެލައިގެން، ދެ ލޯމަރައިލައިގެން އެތައް އިރަކު އަހަރެން އިނީމެވެ. ލޯ ހުޅުވަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް މީހަކަށް ބަލައިކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ހެޔޮއެދޭ އެކަކު ވެސް ނެތެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެނީ...

17 މެއި

May 17, 2017 13
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

14 މެއި

May 14, 2017 11
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

10 މެއި

May 10, 2017 10
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

07 މެއި

May 07, 2017 13
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

އެކުވެރިންނާ އެކުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އުޅެފައި އަހަރެން ގެއަށް އައީ އިރާކޮޅުއެވެ. އެ ރެއަކީ އާދައިގެ ރެއެކެވެ. ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވީ އަހަރެންގެ ޓީމެވެ. ފެންވަރައިގެން އަހަރެން ދާން ހަމަޖެހިފައިއޮތީ ތުއްތުބޭގެ ކައިވެނި ޙަފުލާއަށެވެ. އަހަރެންގެ ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން އެ ތަނަށް ދާނެއެވެ. އުމުރުން ބާރަ އަހަރު ނަމަވެސް، އަހަރެންގެ...

03 މެއި

May 03, 2017 7
މަނާރަތު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
މަނާރަތު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 4
މަނާރަތު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 2
މަނާރަތު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) ރެއެއްގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. މަނާރަތު އޮތީ ދެބަދޭތެރޭގައެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ދޮރު ހުޅުވައިލި އަޑަށް މަނާރަތު ލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ. ކޮޓަރި އޮތީ ވަރަށް އަނދިރިކޮށެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު، ދޮރު ހުޅުވައިލުމުން ބޭރުން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލި ވަނެވެ. ދޮރުމަތީގައި ހުރި، ހިޔަންޏެއް ކަހަލަ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 7
މަނާރަތު

ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެކެވެ. ހަމްދާއަށް އޭރު އެންމެ ތޭރަ އަހަރެވެ. މޫނުގައި ހުދު ފުށް ޖަހައިލައިގެން ރަށުގެ އެދުރުދައިތަ ގެއަށް ކިޔަވަން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތެވެ. ލޯބި ކިޔަނީ ކޮން ގަހަކު އަޅާ މޭވައަކަށްކަމެއް ހަމްދާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހަމްދާއަށް އެނގެނީ ކިޔެވުމާއި، ކުޅުމާއި، ކެއުމެވެ....

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
މުޅޯ

މުޅޯ މުފީދާގެ ގެއަކީ ތަފާތު ގެއެކެވެ. ވަލާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރުމުގެ އިތުރުން އެ ގެއަކީ ނުރަނގަޅު އިރުވަރެއްގައި އެޅުނު ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި ބިނާކުރެވުނު ގެއެއް ކަހަލައެވެ. ގެ ރީއްޗެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައި، ބޮޑެވެ. ރަށު ފެންވަރުން ބަލާއިރު ޖަވާހިރެއް ފަދައެވެ. މުފީދާގެ ދެމަފިރިން އެ ގޭގައި ދިރިއުޅުނުއިރު، މުފީދާ ބުނި ކޮންމެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 18
ރާހި

ހިތެއް ވިއްޔާ ލޯބީގެ އޮއިވަރު ހިނގާނެއެވެ. އެއީ ކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. އެކަމަކު، ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އަމިއްލައަށް ކުރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަހަރެންގެ ދައްތަގެ ފިރިއެއް ހުރެއެވެ. އަންހެން ކޮއްކޮގެ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ފެށެން އޮތީ ތިން ގަޑިއިރެވެ. ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އެ މީހުންނަށް އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. ދައްތަގެ ކައިވެނި އޮތީ ރޫޅުމުގެ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 5
އިޤްރާރުނާމާ

އަހަންނަކީ ވޮލީކުޅޭ މީހެކެވެ. ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. ދެ ރޮނގުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ކާމިޔާބު މީހެކެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު ހަށިގަނޑަކާއި، ފަން އިސްތަށިގަނޑަކާއި، ބަރު އަޑެއްގެ ވެރިއަކީމެވެ. އަންހެންކުދިން ހިތްކިޔާ އެތައް ސިފައެއް ލިބިފައިވާ، މުރާލި މީހަކީމެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ހެދީ ހިދާޔާއެވެ. އެއީ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 9
ހަތަރުއަނގޮޅި

އެކުވެރިކަމަކީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ބާރެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންވަނީ އެކުވެރިޔާއަށް ރަނގަޅު މަގު ދައްކާށެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު، އެކުވެރިޔާގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި، އޭނަ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވެއެވެ. މާދިހަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އަހަރުމެން އުޅެބޮޑުވީ އެއް ހިސާބުގަނޑެއްގައެވެ. އަހަރުމެންގެ ގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 34
ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ސާޅީ ހާސް ރުފިޔާ

ފަންކާއިން ކުޅެމުންގެންދިޔަ މިޔުޒިކު އަޑުއަހަން، ނިތްކުރިމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލައިގެން އަހަރެން އޮތީމެވެ. ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާކޮޅުން ދެކޮޅެއްނުޖެހެއެވެ. އަހަންނަކަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ލިބެނީ ފަސް ހާހަކަށް ރުފިޔާއެވެ. މަހުގެ ފަންސަވީހާ ހަމައަށް...

29 މާޗް

March 29, 2017 9
ރަތް ސިގުނަލު

ރަތް ސިގުނަލު

26 މާޗް

March 26, 2017 17
ދަތުރު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

22 މާޗް

March 22, 2017 8
ދަތުރު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 މާޗް

March 19, 2017 3
ދަތުރު

އިސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ އަހަރުމެން ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ. ކުޑައިރު އަހަރުމެންނަށް ކުރެވުނު މޮޔަކަންތަކުން ފެށިގެން ޒުވާންދައުރުގައި ކުރި ލާނެތްކަންތައް ވެސް ހިއްސާކުރީމެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުން ދެމިއޮންނަނީ އެކަކުއަނެކަކަށް ދަސްވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނާހިދު އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާށެވެ. އޭނަ ވީ ވެސް...