16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 6
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 8
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 12
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 22
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 11
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 ޖުލައި

July 30, 2017 14
ހަސަދަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

26 ޖުލައި

July 26, 2017 7
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ޖުލައި

July 23, 2017 4
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ޖުލައި

July 19, 2017 8
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާގުޅޭ)

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ

09 ޖުލައި

July 09, 2017 9
ހަސަދަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

05 ޖުލައި

July 05, 2017 7
ހަސަދަ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

02 ޖުލައި

July 02, 2017 14
ހަސަދަ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

28 ޖޫން

June 28, 2017 10
ހަސަދަ

ވަރަށް އުފާވެރި ރެޔަކަށް އިރު އޮއްސުނެވެ. ނާޒިމާގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނާޒިމާގެ ހިތުގެ ވިންދު ހުރީ އަވަސްވެފައެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ހައުލާ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އިށީންނަ ދުވަހެވެ. ހައުލާއަކީ ހަގު ދަރިފުޅެވެ. މަންމައެއްގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެ ދަރިފުޅަށް...

25 ޖޫން

June 25, 2017 6
ދެ އީދު އެކުގައި

ފިކުރުކުރުން ނޫންކަމެއް އަހަންނަކަށް ނެތެވެ. ބޮލުގައި ހީވަނީ އެއްޗަކުން ތަޅާހެންނެވެ. އެ ހާލުގައި އަހަރެން އުޅޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. ތަނެއްގައި ކުއްޔަށް އުޅުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެކެވެ. އަނބިދަރިންގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަހަންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބައްޕަގެ ބަލިހާލެވެ. އަހަރަކު...

24 މެއި

May 24, 2017 8
ލޯތްބަށް މަގޭ އޮތް އިތުބާރު

އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯބިވެވެނީ ސިފަދެކެއެވެ. ދެން ބެލެނީ މިޒާޖަށެވެ. ރީތި ފިރިހެނެއް ފެންނައިރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަޖައިބެއް ކަހަލަ މިޔުޒިކެއް ކުޅެވެން ފަށައެވެ. އެ ހިސާބުން، އެ މީހެއްގެ ފަސްފަހަތުން އަހަރެންނަށް ހިނގެން ފަށައެވެ. އޭނައަށް ނޭނގޭހާ ސިއްރުންނެވެ. އަހަރެންގެ ރާޑަރުން އޭނަ ކައްސައިލާނީ އޭނަގެ މިޒާޖުގައި...

21 މެއި

May 21, 2017 3
އުދާސް

އަހަންނަށް ފެނުނީ އަނދިރިކަމެވެ. ހިތްދަތިކަމެވެ. ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އޮފީހުގެ މޭޒު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނދެލައިގެން، ދެ ލޯމަރައިލައިގެން އެތައް އިރަކު އަހަރެން އިނީމެވެ. ލޯ ހުޅުވަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް މީހަކަށް ބަލައިކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ހެޔޮއެދޭ އެކަކު ވެސް ނެތެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެނީ...

17 މެއި

May 17, 2017 13
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

14 މެއި

May 14, 2017 11
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

10 މެއި

May 10, 2017 10
އޮޅުނުވި މަގޭ ހިތް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)