13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ހިމޭން ބަހުރުވަ

ފޯނު ރަނގަބީލުވެއެވެ. އެތައް އިރަކު ރަނގަބީލުވުމަށް ފަހު ކެނޑެނީއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އެ ކަން އާންމުވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެ ކޯލެއް އަހަރެން ކުރިޔަސް އަދުހަމެއް ނުގުޅައެވެ. އަހަރެންގެ މައިވަންތަ ލޯތްބަށް ޙައްޤު ހަދިޔާއަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ އެ ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމުގައި އަހަންނަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ މެލޭޝިޔާއަކީ ކުޑަ ތަނެއް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 5
ފިތުނަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 8
ފިތުނަ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުން ހުވަފެނުން ފެނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އަހަންނަކީ އުމުރުން ތިރީސް އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ. އަހަރެން އެންމެ ބައްދަލުކުރާހިތްވާ މީހަކީ މައިކަލް ޖެކްޝަންއެވެ. އޭނަ މަރުވިތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އެކަމަކު، ދޭތެރެއަކުން އަހަންނަށް އޭނަ ހުވަފެނުން ފެނެއެވެ. އަހަންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނެއެވެ. ދެ ފަހަރަކު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
1313

މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަންހުރި ދުވަސްވަރެވެ. އަހަރެންގެ އުންމީދަކީ ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ މަޤާމެއް އަދާކުރުމެވެ. ޗުއްޓީގައި އަހަރެން އަންނަނީ މާލެއަށެވެ. އަހަރެންގެ އަތްމަތި ދަތިނުވާ ވަރަށް މައިންބަފައިން ފައިސާ ފޮނުވައެވެ. އެކަމަކު، ގިނަ ފައިސާގެ މާނައަކީ ގިނަ ކަންކަން ބޭނުންވުމެވެ. ބޭކާރު ކަންކަމެވެ. އެންމެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 7
ރާޤީ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 14
ރާޤީ

(އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭޭ)

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 13
ރާޤީ

އަހަންނަށް ބަލައިލެވުނީ އިނާޔާއަށެވެ. އަހަންނަށް އިންޒާރުދޭން ލަކްޝަމީ މީ ކާކުހޭ އަހާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އިނާޔާ އެ ކަން ކަމަކަށް ނުހެދިއެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 10
ރާޤީ

އިންސާނާއަށް ސަޖިދަޖަހަން އިބިލީހަށް އެންގެވިއެވެ. މިހާރު މީ އިބިލީހަށް ސަޖިދަޖަހަން އިންސާނުން ބޭނުންވާ ޒަމާނެވެ. ގޯތިގެދޮރާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ސިހުރު ހެދުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ސިހުރުގެ ކަސްތަޅުގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބޭ މީހުން މިނިވަންކުރުމަކީ އަހަރެންގެ މަސައްކަތެވެ. އަހަރުމެންގެ އާންމު ނަމަކީ ރާޤީއެވެ. އަހަރެންގެ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 11
ހިތާނުވިޔަސް އިނީމާ...

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 11
ހިތާނުވިޔަސް އިނީމާ...

ކޮންޕިއުޓަރުގެ މޮނީޓަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެން އިނީމެވެ. ހިތާހިތުން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް މަލާމާތްކުރީމެވެ. ދިރިއުޅުމާ މެދު އަހަރެން ފުންކޮށް ނުވިސްނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ތިން ދަރިފުޅެވެ. ހަތަރުވަނަ ދަރިޔަކަށް އާޝިޔާ ބަނޑުބޮޑުވީއެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީ ވީ ކުޑައެވެ. އާޝިޔާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ނަމަ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 11
ހައިސިއްޔަތު

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 30
ހައިސިއްޔަތު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 24
ހައިސިއްޔަތު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 16
ހައިސިއްޔަތު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
ހައިސިއްޔަތު

މިއީ އޮފީސް ލޯތްބެވެ. އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގެ އުފާވެރި ދަތުރެކެވެ. ނުވަތަ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޔާޒު ފެނުނީ އޮފީހުންނެވެ. އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ދިޔަ ދުވަހުއެވެ. އަޔާޒަކީ އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔެކެވެ. އަހަރެން ދޮނަސް އަޔާޒު ހުންނަނީ އޮޅަލި ކުލައެއްގައެވެ. ތުނބުޅިމަތިމަސް ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ތުންޏެވެ....

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ހިމޭން ކަރުނަ

އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެންގެ ކޫސަނިކަންތައްތައް ބަލައެވެ. އަހަންނަކީ ވަރަށް ފެންސިރު މީހެކެވެ. ތަނަކުން ރީތި ގަހެއް، ފައިވާނެއް ނުވަތަ ބުރުގާއެއް ފެނުނަސް އަހަރެން ބޭނުންވެއެވެ. ވަގުތުން ގަނެދެއެވެ. އަހަރުމެން ދެމަފިރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް އޮވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވަކިވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 12
ދަންފުޅި

ދުވަހެއްގެ ނިމުން އައިސް އިރުއޮއްސިއްޖެއެވެ. ރީތި ކުލަތަކުން އުޑުމަތި އޮތީ ފެވިފައެވެ. އަހަރެން އިނީ ގޭގެ ފަސްވަނަބުރީގެ ހާމަފެންޑާގައެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ނުދެވިގެން ބަރުގޮނުއަޅާ އަޑު އިވެއެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ މަޑު ރޯޅިއާއެކު، ބަންގީގެ އަޑު ވެސް ދުރުދުރުން އިވެއެވެ. ނަމާދަށްއަރަން އަހަންނަށް އެންގުމަށް ފަހު ވެސް މަންމަ އުޅުނީ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 10
ނޭނގި ދެވުނު އަނިޔާ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 16
ނޭނގި ދެވުނު އަނިޔާ

ބައެއް އިންސާނުން، ދަރިންގެ ނިޢުމަތުން މަޙްރޫމުވެއެވެ. ބައެއް މައިން، ދަރިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމުވެއެވެ. ބައެއް ދަރިން، މައިންގެ ލޯބިން މަޙްރޫމުވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އުސޫލެވެ. ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިޔަސް، ރުޅިއަޔަސް ވެހެވެ. ޝަކުވާ ކުރުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނީ އެ ކަމަށް ހޭނުމެވެ. ލިބެން ނެތް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމެވެ. އަހަރެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 9
ބަކަމޫނު

މީގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ރަށުގައި އޭރު މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. ރަށް ބޮޑުކަމުން ފަޅު ސަރަހައްދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަހަރެންގެ ގެ ހުންނަނީ ވަކީން ފަޅު ހިސާބެއްގައެވެ. ގެއަށް ވަންނަން ވަކި ޚާއްޞަ މަގެއް ނޯވެއެވެ. ވަށައިގެން އޮންނަނީ ބޯ ޖަންގައްޔެވެ. އޮޅުތަކާއި ދަނޑެވެ. ރަށުގައި ކަރަންޓު އަލިކަމެއް ނޯވެއެވެ. ބައިސްކަލެއް...