18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 5
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 12
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 11
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 14
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 8
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 8
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 11
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 25
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

ބާބު އެކެއް - އަހަރެންގެ ތަޖުރިބާ

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 19
ރާސްތާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 13
ރާސްތާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) އަހަރެން އުނޭޒަށް ގުޅީމެވެ. އޭނަދެކެ އަހަރެން ލޯބިވެއެވެ. އޭނަޔާ ވަކިވާހިތެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު، އެކުގައި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 7
ރާސްތާ

އިސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ އަހަންނަކީ ލަވަކިޔާ ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް މޮޅަށް ލަވަކިޔައި ރަންވަނަތަކެއް ވެސް ހޯދީމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން އަޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހިމެނުނެވެ. ޓެނިހަކީ އަހަރެން އެންމެ ކުޅޭހިތްވި ކުޅިވަރެވެ. ޤައުމީ ޓީމުން ވެސް އަހަރެން ޖާގަ ހޯދީމެވެ. އަހަންނަށް ލާން ނުކެރޭ ހެދުމެއް ނޯވެއެވެ. އަހަރެންގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 2
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

31 ޖުލައި

July 31, 2016 6
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ހަލޯ ކޮއްކޯ!" މަނާރަތު ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 2
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "އަޅެ ހިނގާބަލަ ހިނގާލަން ދާން،" ފަހަރި އެދުނެވެ. "އަހަރުމެން އެންމެން ދަމޭ."

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) "ކާކު؟" ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. "ކާކު ކާކު؟"

20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރިޔާ

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަނާރަތާ އެކުގައި އަހަރެން އުޅެނީ މާލޭގައެވެ. ފަޔާޒްގެ ގޭގައެވެ. ފަޔާޒަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ ރަށު މީހުންނަކީ ފަންޑިތައަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މަންމަ ހުންނަނީ ރަށުގައެވެ. މަނާރަތުގެ އުމުރުން ހައެއްކަ މަހުގައި އަހަރެން އިންޑިޔާއަށް ދަތުރެއް ކުރީމެވެ. އޭނަ ގައިން ފިއްތަކެއް...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 3
ސިގްނަލް

ފޯނު ހިފައިގެން ފޮޓޯނަގަން އަތިރިމަތީގައި ހުރި މާޔާ އިންތިޒާރުކުރީ އިރު އަރާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ކުދިކުދި ރާޅުތައް، އަދަބުވެރިކަމާ އެކުގައި އައިސް މާޔާގެ ފައިތިލައިގައި ބޮސްދިނެވެ. އަހަރެން ބަލަން ހުރީމެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ފޮތިގަނޑުގެ ނިވަލުގައެވެ. ކޮވެލި ގޮވާ އަޑާއި ރާޅުޖަހާ އަޑުގެ ތެރެއަށް ގުރާ ގޮވާ އަޑު ވެސް އެކުވަމުންދިޔައެވެ....

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
އެއްކޮޅަށް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
އެއްކޮޅަށް

އަހަރެން ބޭނުންވީ މުއްސަނދި މީހަކަށް ވާށެވެ. ޖީބުގައި ފައިސާ ނެތް ނަމަ އެ މީހާގެ އަގެއް ނެތެވެ. ރައްޓެހިންނަށް ކޮފީ ނުދެވޭ ނަމަ، އެ މީހަކީ ބޭކާރު މީހެކެވެ. އެކުވެރިންގެ މަލާމާތް ލިބެއެވެ. އަންހެންކުދިންގެ ސަމާލުކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި، މުރާލިކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމީ ލާފައި ހުންނަ ހެދުމެވެ. އަރައިގެން ހުންނަ...