05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 1
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ގުރައަކާ ހެދި

ގުރައެއް ގެންގުޅެވުމަކީ ހަމަ ނަސީބެކޭ ނޫނީ ބުނާކަށް އެންޓަން އެންގީން މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ގެ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއްގައި ސަލާމަތްވީ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގެޅޭ "އެރިކް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފެހި ކުލައިގެ ގުރައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނިދާފައި އޮއްވައި ދަންވަރު އޭތި ގޮވައި ހޭނުލެއްވި ނަމަ ދެ ބުރީގެ ގެ އެއްކޮށް އަނދައި، އެންޓަންގެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 10
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏަށް ގޯނާކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ އަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި އެއަށް ގެއްލުން ދިނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު އިންޒާރުދީފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 2
ފްލޮރިޑާގައި ސްވޯން ގިނަވެ ވިއްކަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ރާނީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް ދެއްވި ސްވޯންގެ އާބާދީ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ އޭގެ ދޫނި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 22
ދޮންދީނި ހިމާޔަތްކުރަން ކާޅު މެރުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަވެ، ދޮންދީނިގެ އާބާދީ އަށް ނުރައްކާވެފައި ވާތީ ކާޅުތައް ނައްތައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 33
ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ބަލަން އައްޑޫގައި ސާވޭއެއް

ދޮންދީނި އަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏެއް

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ދޫނި ހާލިހެދުމުން ދުބާއީ ވަލީއަހުދުގެ ކާރު ޕާކުކޮށްފައި

ދުބާއީގެ ޒުވާން ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހެދުމުން އެ ކާރު ބޭނުންކުރެއްވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
ކާން ބާޒާރުން ގަތް އަސްދޫނި ބިހުން ފިޔޮއް!

ބާޒާރުން ކާން ގަންނަ ބިހަކީ އާންމުކޮށް ފިޔޮއް ވިއްސަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ބިހަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އާޓިފިޝަލް ވަރަށް ގިނަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުވާ ބިހެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
ގަސްތަކެއްގައި ދާ އެޅުމުން ބޮޑު ބަހުސެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ދޫނިތައް ހާލި ހަދާތީ ދާ އެޅުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުޗުމުން އެ ނަގައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 7
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 100،000 އަސްދޫނީގެ ލަޝްކަރެއް

މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކުރިމަތިނުވާ ވަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ގޮށްފުޅަނގީގެ ތުރާ ކުރިމަތިވެ، އެ ގައުމުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން 100،000 އަސްދޫނި ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 2
އުދުހެވޭ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ ބަކަމޫނެއް ލުއިކުރަނީ

ރަނގަޅަށް ނުއުދުހެވިގެން ވެއްޓުނު ބަކަމޫނެއް "ޓޫ ފެޓް ޓު ފްލައި" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ހާއްސަ ޑައިޓެއްގެ ދަށުން ލުއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުގެ ސައިރެން ދޫންޏެއްގެ އަޑުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ދިއުމެވެ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައީ އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސައިރެންގެ އަޑެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 2
އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުން "ތޮފި އެޅި" ކޮތަރު ފެންނަނީ

އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މި ދުވަސްކޮޅު "ތޮފިއެޅި" ކޮތަރުތަކެއް ފެންނާތީ، ދޫނިތަކުގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ފޯނާ ދުރުކުރަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފިޔޮކެއް

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތަކާ އެކު ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ގިނަވެ، އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިޔޮއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ކޮތަރުތަކަށް އިންސާނުންގެ އިސްތަށީގެ ތުރާ

ކޮތަރު ބިންމަތީގައި ހިނގާއިރު ހިނގަން އުނދަގޫވެގެން އުޅޭތަން ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދިމާވާ ކަމެއްކަން، މިކަމާ ގުޅޭ ހޯދުންތަކުން އެނގެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
ގޮވުމުގެ ހައްގު ހާލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހެނދުނުހެނދުނާ ހާ ގޮވާ ކަމަށް ބުނެ ފްރާންސްގައި ހާލަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ހާލާ އެއްކޮޅަށް ނިމި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުން، ހާ ގެންގުޅޭ މީހާ އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1،000 ޔޫރޯ ދައްކަން އެ ގައުމުގެ ޓްރިބިއުނަލްއަކުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
ހާލެއް ދިން ހަމަލާއަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހާލެއް އޭނާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
އަސްދޫނި ޕެރޭޑް ނިމެންދެން ޓްރެފިކް ހުއްޓުމަކަށް

ހެނދުނު ހެނދުނާ، އޮފީހަށް ދާ ގަޑިއާ ދިމާކޮށްފައި މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކްގައި ތާށިވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ރުޅިގަދަވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާން ވެހިކަލްތަކުގައި ނުކުތް މީހުންނަށް ޓްރެފިކް ތާށިވެގެން މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ހިނިތުންވުމެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުނީގެ މައްސަލަ އަންގައިދޭ ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

ކުންޏަކީ ޖެހުނުހާ ތާކަށް އުކާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުން ދުވަހަކު ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑާއި މޫދާއި ފަޅާއި މޫދަށް އުކާލާ އެކި ޒާތުގެ ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކަށް ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 6
މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯއެއް!

ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަހަލަ މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ލައްކަ ހިތްވަރު ވެސް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.