23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ފޯނާ ދުރުކުރަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފިޔޮކެއް

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތަކާ އެކު ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ގިނަވެ، އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިޔޮއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ކޮތަރުތަކަށް އިންސާނުންގެ އިސްތަށީގެ ތުރާ

ކޮތަރު ބިންމަތީގައި ހިނގާއިރު ހިނގަން އުނދަގޫވެގެން އުޅޭތަން ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދިމާވާ ކަމެއްކަން، މިކަމާ ގުޅޭ ހޯދުންތަކުން އެނގެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
ގޮވުމުގެ ހައްގު ހާލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހެނދުނުހެނދުނާ ހާ ގޮވާ ކަމަށް ބުނެ ފްރާންސްގައި ހާލަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ހާލާ އެއްކޮޅަށް ނިމި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުން، ހާ ގެންގުޅޭ މީހާ އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1،000 ޔޫރޯ ދައްކަން އެ ގައުމުގެ ޓްރިބިއުނަލްއަކުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
ހާލެއް ދިން ހަމަލާއަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހާލެއް އޭނާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
އަސްދޫނި ޕެރޭޑް ނިމެންދެން ޓްރެފިކް ހުއްޓުމަކަށް

ހެނދުނު ހެނދުނާ، އޮފީހަށް ދާ ގަޑިއާ ދިމާކޮށްފައި މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކްގައި ތާށިވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ރުޅިގަދަވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާން ވެހިކަލްތަކުގައި ނުކުތް މީހުންނަށް ޓްރެފިކް ތާށިވެގެން މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ހިނިތުންވުމެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުނީގެ މައްސަލަ އަންގައިދޭ ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

ކުންޏަކީ ޖެހުނުހާ ތާކަށް އުކާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުން ދުވަހަކު ވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑާއި މޫދާއި ފަޅާއި މޫދަށް އުކާލާ އެކި ޒާތުގެ ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކަށް ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 6
މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯއެއް!

ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަހަލަ މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ލައްކަ ހިތްވަރު ވެސް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 1
"އެންމެ އެކަނިވެރި" އަސްދޫނި މަރުވެއްޖެ

ޕެސިފިކްގެ ކުޑަކުޑަ ރަށެއްގައި އެކަނި އުޅުނު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އެކަނިވެރި އަސްދޫނީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި ދޫނި މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 6
އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަން މި ރީތި ދޫންޏަށް

އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިގެން އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 27
ގުރާ ސަލާމަތް ކުރަން ކުއްޔަށް ހިފީ ކެރޭނެއް

އަގު ބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ މަކާއޯ ގުރައެއް ގެއްލިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ ދުވަހު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު އެ ގުރާ ފެނުނީ ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބިޔަކޮށް ހެދިފައިވާ ގަހެއްގެ ކުރީގައި އިންދަ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 66
"ދޫނި އެބަ ހިޖުރަކުރޭ، ހިފާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނި ރާއްޖެއަށް އެބަ ހިޖުރަކުރާ ކަމަށާއި އެއިން ދޫންޏެއް ހިފައިފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 5
ޒުލެއްގެ ހުރިހާ ދޫންޏެއް ގަނެ ދޫކޮށްލައިފި

ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫތްޕަކީ މިނިވަންކަމާ އެކު އުދުހި އުޅެވެން ޖެހޭ އެއްޗެހި ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޖަނަވާރާއި ދޫނި އޮޅުކޮށްގެން ކޮށި ކޮއްޓަށް ލައިގެން ގެންގުޅެން ބޭނުންވާ މީހުން އޭގެ އަސްލު މާހައުލުން ވަކިކޮށްލައިގެން ގެނެސް ބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 12
ކާޅު: އެންމެ އާންމު އެކަމަކު އެންމެ ރުޅި ދޫނި

ކާޅަކީ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެއް ދޫންޏެވެ. އިންސާނީ ނަސްލު އުފެދިގެން އައި އެންމެ ކުރީ ދުވަސްވަރު ވެސް ކާޅު އުޅެފައިވާކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 3
ވާވެފައި އޮތް އަންހެންމީހާ އަށް ދިރުން ގެނައި ކޮވެލި

ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަތިން ވެއްޓި، މެއިން ފެށިގެން ތިރި އެއްކޮށް ވާވުމާ އެކު ސެމް ބްލޫމްގެ ހަޔާތަށް ޑިޕްރެޝަންގެ އަނދިރިކަން ވެރިވި އެވެ. އެކަމަކު އެ މާޔޫސްކަމުން އޭނާ ނެރެ، ދިރިއުޅުމުގެ އާ އަލިކަން ގެނެސްދިނީ ހީވެސް ނުކުރެވޭ ފަދަ ފަރާތަކުންނެވެ؛ ހާއްޔަކުން ވެއްޓުނު ތަނުން ނަގައިގެން، ގެއަށް ވެއްދި ކޮވެއްޔެވެ.