25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
ސިހުރު ހެދުމުގެ ތުހުމަތު ކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުން ތެރެއިން ދެ މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 44
އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރުހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 17
މަސްވެރިން މަރުވި ދޯނި މަހަށް ފުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނ. ލަންދޫ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ މަސްވެރިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ދޯނީގެ އެއްވެސް މަސްވެރިއަކު މިވަގުތު މަހަށް ދާން ބޭނުން ނުވާތީ، އެ ދޯނި މަހަށް ފުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 24
ދެ މަސްވެރިއަކު މަރުވީ ސިހުރުންތޯ ބަލާނަން: ކައުންސިލް

އެއް ދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ނ. ލަންދޫގެ ދެ މަސްވެރިން އެއް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަރުވީ ސިހުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ ތެދެއްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 64
އަސޭލާއާ ބައްދަލުވީ ފާރިސްގެ ފަރާތުން: ރައީސް

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ސިހުރު ހަދަން ގެނައި ކަމަށް ބުނާ، ސްރީ ލަންކާގެ އަސޭލާ ކިޔާ މީހަކާ ބައްދަލުވެވަޑައިގަތީ އޭރު އެ ކެމްޕެއިންގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 24
މަގުމަތީ "މަހާނަ" ހަދައިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އއ. އުކުޅަހު މަގުމަތީގައި "މަހާނަ"އެއް ހެދި މައްސަލައިގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ސިހުރުން ސަލާމަތް ވުމުގެ މަގަކީ އީމާންތެރިކަން

މާތް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝިފާއެއް ނުވާނެ ކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. ކީިރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ! "އަދި ﷲ، ތިބާޔަށް ގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރައްވާނަމަ، އެކަލާނގެ މެނުވީ އެކަން ފިއްލަވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ." އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތީ...

12 ޖޫން

June 12, 2016 7
ސިހުރަކީ ހަގީގަތެއް، އަދި އެއީ ޙަރާމްކަމެއް

ސިޙުރަކީ މާތް ﷲ ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ! ސިހުރުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ނިދިން މަޙްރޫމުވެ އަނެއް ބަޔަކަށް ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެރިވެ އެވެ. މިކަމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ފެތުރިގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ!