18 ޖުލައި

July 18, 2020 10
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 9
ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި ދެވަނަ މީހާ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 45
ބްލެކްމެއިލްކޮށް ރޭޕްކުރަނިކޮށް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އުމުރުން 16 އަހަރު ވެސް ނުވާ ކުއްޖެއްގެ އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައިގެން ރަށަކުން މާލެ ގެނެސް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުއްޖާ ރޭޕްކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އިތުރު ސިފައިންގެ މީހަކަށް ތުހުމަތު އޮތްކަމެއް ނޭނގޭ

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިފައިންގެ މީހާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ސިފައިންގެ މީހަކަށް އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާކަން އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 5
ސިފައިންގެ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ، ރޭޕްގެ ތުހުމަތު

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 14
ސިއްރު ކެމެރާއެއް އިންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މިީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނެވެ. ފާޑުފާޑުގެ ކެމެރާތަކުން ފާރަލައި، މީސްމީހުން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ތަނަކަށް ދާއިރު އެ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. ހުންނަ ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ތަންތަނުގެ ކޮޓަރިތަކާއި ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ކުދިކުދި ސިއްރު...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 6
ފުލުހަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ބްލެކްމެއިލް މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ބްލެކްމެއިލްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް ކޮމާންޑުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 3
ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޮޓޯތަކެއް ލީކްކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކައިގެން އަންހެނަކާ މެދުގައި ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 61
ބުލީކުރުމާ ދެކޮޅު އެމްބެސެޑަރަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް

ބުލީކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސި އެންޓި ބުލީން އެމްބެސެޑަރު އާލިފް ނަސީރު (އާލް) އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމާ އެކު، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ބައެއް ތަންތަނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 27
"ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށްބުނެ"

ލ. ކަލައިދޫގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކޮށް، އެ ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 49
ފޮޓޯ ނަގަނީ މަޖަލަކަށް، އެކަމަކު ފަހުން ބްލެކްމެއިލް!

އެޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާގެ އުމުރުން 22 އަހަރެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ވަރަށް ވެސް ގާތެވެ. އެއް ދުވަހު ނުދަންނަ މީހަކު ސުކައިޕުން އެޑްކުރި އެވެ. އެކްސެޕްޓް ކޮށްލުމާ އެކު އެމީހާ ފޮނުވީ އެ އަންހެންމީހާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެކެވެ. ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެކަހަލަ ފޮޓޯއެއް އޭނާ އަމިއްލައަށް ނެގިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް ފޮނުވާފައި ނުވާއިރު...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
މާލޭން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް ޝަރުތުކޮށް ޒައިދު ދޫކޮށްލައިފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން، މާލޭން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 4
ޒައިދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 5
ޒައިދާ ދެކޮޅަށް ސިއްރު ދެ ހެކިން ހުށަހަޅައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ޝަރީއަތުގައި ޒައިދާ ދެކޮޅަށް ސިއްރު ދެ ހެއްކަކު ދައުލަތުން ރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 2
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޒައިދު ބަންދަށް

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، އެކަމަކު އެހެން މައްސަލަތަކެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީން ޝަރީއަތް...

April 25, 2017 8
ޒައިދުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް އެކަމަކު މުޅިން އެހެން ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 7
ޒައިދުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލައިފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލައި އޭނާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ޒައިދު އަނެއްކާ ވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށް، ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުުރުކޮށްދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 2
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 5
ޒައިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.