26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 1
ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރަން ޓޮމާޓޯ ޖޫސް

ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަަށް ދިއުން ނުވަތަ ހައިޕަޓެންޝަނަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިތުގެ މައްސަލަތަކާއި ނާރުގެ މައްސަލަތަކާއި ސިކުނޑި އާއި ކިޑްނީގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުވުން ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތެއް؟

ލޭގެ ޕްރެޝަރު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ރޭގަަނޑު ނިދުމާ ގާތްކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޭހުން ލިއްބައިދޭ ފައިދާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ވީޑިއޯ ސެލްފީން ވެސް ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދެނެގަނެވިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ވީޑިއޯ ސެލްފީން ވެސް މީހުންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ސާޅީސް ފުރުމުގެ ކުރިން ލޭމައްޗަށްދާ ނަމަ ނުރައްކާ ބޮޑު

އުމުރުން 40 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި ކޮލެސްޓްރޯލް ލެވެލް މަތިވާ ނަމަ އުމުރުން ދުވަސްވާ ފަހުން، ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ކުޑައިރު ވިޓަމިން ޑީ މަދު ނަމަ ފަހުން ލޭމައްޗަށް ދޭ

އަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުދިންނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ވިޓަމިން ޑީ މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ކުދިންނަށް ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އަންނައިރު ލޭމައްޗަށް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 1
ވައި ނުސާފުވުމާ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅުން އެބަހުރި

ވައި ނުސާފުވުމުން ނުރައްކާވަނީ ފުއްޕާމެ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި މެޓަބޮލިކް ސިންޑްރޯމްގެ ނުރައްކާ ވެސް ބޮޑުވާ ސަބަބަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރުމަށް އޯޓްސް

ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވާ ނަމަ ކެއުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ އެވެ. ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ނާސްތާ، އޯޓްސް އެކުލެވޭ ކެއުމަކުމް ފަށައިފި ނަމަ ލޭ މައްޗަށް ދިއުމުން ރައްކާތެރިކޮށް ދޭނެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 2
ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ހެނދުނު ނާސްތާ މުހިންމު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް ގިނަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އޭގެ ދިރާސާއެެކެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ބަރުދަން ލުއިކުރަން އޯޓް މިލްކު ވެސް ރަނގަޅު

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ހިކެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ދެވޭ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިޓްގެ އެތެރެއަށް އޯޓްސް ގެންނަން ބާރު އަޅަ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ލޭމައްޗަށްދާ ނަމަ ބޭހާ އެއްވަރަށް ކަސްރަތު މުހިންމު

ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހުން ލިބޭ ފައިދާ، ކަސްރަތު ކޮށްގެން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު

ލޭގެ ޕްރެޝަމަރު މަތި މީހުންނާއި ހަކުރު ބަލި މީހުންގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިސާރާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް އާމަންޑު ރަނގަޅުވާނެ

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް އާމަންޑު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި އެ ބޭނުން ކުރުމުން ހަށިގަނޑުގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ވެސް ހަމައަކަށް އަޅުވައި ދޭނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަަށް؟

ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ މިންވަރާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ސާފު ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ޕްލާސްޓިކް ތަށީގައި މައިކްރޮވޭވް ނުކުރާތި

ކާ ތަކެތި ޕްލާސްޓިކް އެއްޗިއްސަށް އަޅައިގެން މައިކްރޮވޭވްކޮށްގެން ކެއުމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ޒުވާން އުމުރުގައި ލޮނު މަދުކުރަންޖެހޭ

ލޮނާ ނުލައި ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރު ނުވިޔަސް، ލޮނަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެ އެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖަންކް ފުޑްތަކުގައި ލޮނު އެކުލެވޭ މިންވަރު އިތުރެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ލޭ މައްޗަށް ދާތީ ބޭސް ކާ މީހުންނަށް މުހިންމު ހޯދުމެއް

ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ދޭ ޑޭޝް ޑައިޓާ އެކު ލޮނު މަދުކޮށްލުމުގެ ފައިދާ، ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ކެއުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ޖާނަލް އޮފް ދަ އެމެރިކަން ކޮލެޖް އޮފް ކާޑިއޮލޮޖީގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 3
ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑު ދަށްކޮށްފި

ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑު އެމެރިކާއިން ދަށްކޮށްފި އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު، ލޭމައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް މިލިއަނެއް އިތުރުވެގެން ދާނެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 14
ރޯދަހިފުމުގެ ފައިދާ ބާރުގަދަ ބޭސް ގުޅައަކަށް ވުރެ ބޮޑު

ކީރިތި ވަންތަ މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ފަރުލު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހިކުމަތުން ފުރިގެންވާ އަދި ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޭގެ ފައިދާ އާއި މަންފާ އެކުލެވޭ ކަމާ މެދު ކުޑަ ވެސް ޝައްކެތް އަދި ވަސްވާހެއް ވެސް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރޯދަ އަކީ ވެސް މީގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017
މައިމީހާގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރާ ކުއްޖާގެ ޖިންސާ ގުޅުމެއްވޭ

ފޮނިއެއްޗެހި ކާހިތްވުމާއި ހެނދުނު ގަޑީގައި މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވުން އަދި ކަރައެއްގެ ބައްޓަމަށް ބަނޑު ހުރުމަކީ ބަނޑުގައި އޮތީ އަންހެން ކުއްޖެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.