12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
5 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބީއެމްއެލް އިން އެހީވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކުރި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ" ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފަންޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން 60 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 މީހަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ބެޓެރީން ދުއްވާ ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 78
ބީއެމްއެލަށް ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒު

ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނަގާ ފައިދާ މާ ބޮޑު ކަމަށާއި، އެފައިދާ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

"ފެތުން ތަރިން"ގެ ނަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބީއެމްއެލް އިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ބީއެމްއެލްއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އޭޖްޑް ކެއާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މާލީ ދާއިރާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އުމުރުން ދުވަސް މީހުންނަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 69
މަކަރުވެރި ފޯން ކޯލަކަށް އަލީ ރަމީޒުގެ ނަސޭހަތް!

މި ކަހަލަ ފޯން ކޯލަކަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު މާ ކުރިން ވެސް ހުރީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުޅަމުން އަންނަ ކޯލުގެ ތެރެއިން މިއީ އައްޔަ އަށް މަހެއްގެ ތެރޭގައި އައި ދެ ވަނަ ކޯލެވެ. އެހެންވެ، ފުރަތަމަ ކޯލުގައި ނުދެކެވި ހުރި ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް، އޭނާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ގައުމީ ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު ބީއެމްއެލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ކެލާ އާއި ބާރަށަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހެޑް އޮފީސް ބަދަލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފީސް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 30, 2019 9
ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދިނީ ބީއެމްއެލުން

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކުރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސާ (ސީއެފްއޯ)...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 1
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަނޑުން ފަސް ރަށެއްގައި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 2
ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ އެވޯޑް މި އަހަރު ވެސް ބީއެމްއެލްއަށް

ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ކަމަށް ވާ "އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 2
މައުލޫމާތު ދީގެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމަށް ފަހު ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
އޮގަސްޓް 14 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްދޭނެ

އަޟްހާ އީދު ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓް 14 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
އަލިފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރ.އަލިފުށީގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 15
ބީއެމްއެލަކީ އިތުބާރު ހިފޭ ތަނަކަށް ވާން ބޭނުން:ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުބާރު ހިފޭ ތަނަކަށް ވާ ތަން ދެކެން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭންކްގެ އާ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

July 31, 2019 4
ބީއެމްއެލްގެ ހާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ފޮނުވަންޖެހޭ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދަށް މިފަހަރު ފޮނުވާފައި ނުވާތީ މި އަހަރުގެ ތެރޭ ހާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ...

July 31, 2019 7
ފައިސާ ދައްކަން ފަސޭހަ ގޮތެއް ބޭންކުން ތައާރަފްކުރަނީ

ކިއުއާރް ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސީއީއޯ ޓިމޮތީ ސޯޔާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 13
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ގެ މަގުން ބެހުމަށް މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 30, 2019 4
ބީއެމްއެލްއިން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

July 30, 2019 12
ބީއެމްއެލްގެ އާ ބޯޑުން ޝަރީފުގެ ނަން އުނިކޮށްފި

ސަރުކާރުން ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުން އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ނަން އުނިކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 14
ބީއެމްއެލް އިން އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު ނެރެއެއް ނުދިން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ ބޭންކުން އެދުނު ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް...

July 29, 2019 36
"ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" ހަ ޗެކެއް ބީއެމްއެލުން ޖަމާކުރި

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ޗެކްތަކުގެ ތެރެއިން "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" ހަ ޗެކް ބީއެމްއެލުން...

28 ޖުލައި

July 28, 2019 42
މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ޝަރީފްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ...

July 28, 2019 70
ހުނަރުވެރިކަމުން ފުރިފައި އޮތް ފުޅަނދުބުރެއް!

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވީ މަޖީދީ މަގަށެވެ. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުރި ބާރުވި އިރު، އެމީހުންގެ...