14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ގާފަރުގައި ސެން ކްލާހެއް

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ކ. ގާފަރުގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް (ސެން) ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 11
ބީއެމްއެލަށް އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރަކާއި ޑައިރެކްޓަރެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ބީއެމްއެލްގެ ފަންޑުން އިތުރު ރަށްރަށަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
ޑިސެމްބަރު 31 ގައި ބޭންކްތައް ބަންދުވާނެ

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބަންދުވާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ކިހާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީއާ އެކު ބ. ކިހާދޫގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ވެލިދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނ. ވެލިދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 1
ބީއެމްއެލުން ހުޅުމާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ބީއެމްއެލުން އާކަށް 60،000ރ. ދީފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ، އެޑްވަކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 60،000ރ. އިއްޔެ ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
ބީއެމްއެލްއާ އެކު ޒުވާނުން މަހަށް!

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބީއެމްއެލް އިން "ހިނގާ މަހަށް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސްދަތުރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

December 07, 2019 4
މަސްވެރިޔާ ކާޑުން 100،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މަސްވެރިޔާ ކާޑު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް، މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 10
ބީއެމްއެލްއިން އިންޑިއާގެ ރުޕޭ ކާޑު ތައާރަފު ކުރަނީ

ނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އިންޑިޔާ (އެންޕީސީއައި)ގެ "ރުޕޭ" ކާޑު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 2
ބީއެމްއެލުން ވަކި ހިދުމަތްތަކަށް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވަނީ

ބީއެމްއެލުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ހިދުމަތްތަކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރުތައް ހުޅުވަން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 5
ކޯސްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ފަންޑު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލް އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް "އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް" ކެމްޕެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަށައިފި އެވެ.

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލުން އެމެކްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް (އެމެކްސް) ގެ ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެ އަށް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 6
ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "ސްކޭން ޓު ޕޭ އެންޑް ޕޭ ބައި ލިންކް" ގެ ނަމުގައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 20
ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު ބޭންކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 4
ޑީޑޮސް އެޓޭކުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޑިނަޔަލް އޮފް ސާވިސް އެޓޭކް (ޑީޑޮސް) ގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

November 07, 2019
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫ ގެތަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ބަހައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިން ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެ ބޭންކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބީއެމްއެލަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރާނަން: ބީއެމްއެލް

ބީީއެމްއެލުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2019 43
ބީއެމްއެލް އަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބީއެމްއެލް އަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.