18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

April 14, 2019 8
ބޮޑު ފައިދާއަކާ އެކު ބީއެމްއެލަށް ކުރިއެރުމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުމަކީ ބޭންކްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން ގަބޫލުކުރާ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 26
ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަނަށް، މިއީ ރެކޯޑެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރަކީ މާލީ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ވާއު ކިޑްސްގެ ފަންޑް ރައިޒްކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަންގެ ފަންޑް ރައިޒް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 18
ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ސުނާމީ ލޯނުތައް ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދަައްކާ ހުރި ބައި، ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 5
ޑިޖިޓަލް ރައިޒްގައި ބީއެމްއެލްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

ކެންޔާގެ ނެއިރޯބީގައި ކުރިއަށްދާ "ޑިޖިޓަލް ރައިޒް 2019" ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިވެރިވެ ހާއްސް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 30
ހަމްޒާގެ ރިސޯޓެއް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ތްރީ އޭ ކޮމްޕެނީން ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ ށ. ދޮޅިޔަދޫ ރަހުނުކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން އެ ރަށް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 2
ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން ބީއެމްއެލް އިން ނިންމައިފި

ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ގެ މަގުން ޖުމްލަ 129 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 9
ބީއެމްއެލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މަހަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "ދިވެހި މަސްވެރިން" ޖަމިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އަންހެންނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ބީއެމްއެލުން ދެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެ ޖަމިއްޔާ އަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 14
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެޑް ހިލޭ

މައްސަރު ދުވަސްވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެޑް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް އެ ބޭންކުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
ބީއެމްއެލުން އިހަވަންދޫގެ 4 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ދީފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ހއ. އިހަވަންދޫގެ ހަތަރު މީހަކަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު ދެ މީހެކެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

March 03, 2019 10
މަސްވެރިޔާ ކާޑު: ބޮޑު ފަސޭހައެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް!

މަސްވެރިން ކަނޑު މައްޗަށް ނުކުމެ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ބާނާ މަސްކޮޅު ވިއްކާލި ނަމަވެސް ފައިސާކޮޅު އަތަށް އަރަނީ އޭގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ކްރެޑިޓަށް މަސް ވިއްކައިގެން...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 15
ބީއެމްއެލް އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 2
ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް ބީއެމްއެލުން ބޮޑު އެހީއެއް

މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ "ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން"ގައި މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ އަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
ގައްދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގދ. ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

February 21, 2019 7
"މަސްވެރިޔާ ކާޑުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ"

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި، މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓާއެކު ބޭންކިން ހިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 7
"އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ހުޅުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.