27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 1
ބީއެމްއެލުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޮމްޕިއުޓަރުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
އަނިޔާއާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ބީއެމްއެލުން ފައިސާގެ އެހީ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލުން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
ބީއެމްއެލުން އިލެކްޓްރިކް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހިނގާބިގާވެ އުޅުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 65 މީހަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އިލެކްޓްރިކް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބީއެމްްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ އަށް ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 6
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައި އާންމުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ބީއެމްއެލުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާ ގުޅޭ ވެބިނާއެއް ބާއްވަނީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާފައިވާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާ" ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް...

November 18, 2020 11
ބީއެމްއެލުން ވެހިކަލް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކޮށްފި

އުޅަނޑުތައް ގަންނަން ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ވެހިކަލް ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު އެ ބޭންކުން މިއަދު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
އާކް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ ފަސް އަތޮޅަކަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އެޑްވަކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އިން ހިންގާ އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް ބީއެމްއެލުން 150،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ދިގުރަށުގައި ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި

އދ. ދިގުރަށުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 6
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 11, 2020 1
ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފީއަކާނުލައި ފައިސާ ނެގޭނެ

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ބީއެމްއެލުން ހަދައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 1
ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޕޭއިން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

މޯބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ބީއެމްއެލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ބީއެމްއެލުން ކެންސަ ސޮސައިޓީއަށް 150،000ރ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް 150،000ރ. މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

November 08, 2020 6
ރީޓެއިލާސް ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ފަސޭހަކޮށްދީފި

ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް "ރީޓެއިލާސް" ލޯނަށް އެދެވޭގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 6
ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯނު ތައާރަފުކޮށްފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯންގެ ނަމުގައި ދެ ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް، ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 63
ބައެއް ވެބްސައިޓުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކާޑު ބްލޮކްކޮށްފި

ޖުވާ އާއި ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ އަދި އޮންލައިން ޓްރޭޑިން ވެބްސައިޓުތަކުގައި ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 58
ބީއެމްއެލް ބައެއް ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓްރޭޓު ކުޑަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް އަލަށް ނަގާ ޕާސަނަލް ލޯނާއި ހައުސިން ލޯނު އަދި ފައިނޭންސްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް މިއަދުން ފެށިގެން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

November 01, 2020 13
ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ 258މިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލް އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
އުކުޅަހުގައި ބީއެމްއެލް ސެލްފްސާވިސް ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އއ. އުކުޅަހުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ބީއެމްއެލުން ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލުން އއ. ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 7
ބީއެމްއެލުން ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް، ކްރެޑިޓު ކާޑާއި ޑެބިޓް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކާޑުތަކުގެ ޕިން ބަދަލު ކުރެވޭގޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

October 25, 2020 5
ހޮޅުދޫގައި މަސް ކަނޑާ ތަނެއް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގެ ދަށުން، ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސް ކަނޑާ ތަނެއް ހަދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ބީއެމްއެލުން ތިމަރަފުށީގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް

ތ. ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 8
ވިޔަފާރިތަކަށް 968 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ބީއެމްއެލް އަދި އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ދެމުން އަންނަ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ލޯނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 968.16 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި އެވެ.