04 ޖުލައި

July 04, 2020 2
މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން 5 ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

މާދަމާއި ން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަފްތާ ބަންދު ނޫން ހުރިހާ ދުވަހަކު ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 1
އައިއެފްސީން ބީއެމްއެލަށް 50މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުދެނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ބީއެމްއެލަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކުމުންދޫގައި ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގެ ދަށުން ހދ. ކުމުންދޫގެ މަގުތަކުގައި ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 5
ބީއެމްއެލުން މާލޭގައި އިތުރު އެޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ހުރި އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 31
އޭޓީއެމުން ފައިސާ ލިބޭނީ މެޝިނުން ކާޑު ނެގުމުން

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނަގަން ކާޑު ޖެހުމަށް ފަހު، ހަނދާން ނެތިގެން ކާޑު ބާއްވާފައި ދެވޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، މެޝިނުން ކާޑު ނެގުމުން ނޫނީ ފައިސާ ނާންނަ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިދިނަސް ހިދުމަތްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގެ ބްރާންޗްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުންނާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން އަދިވެސް ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

June 22, 2020 7
ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް އިތުރު ހަތަރު ރަށަކަށް

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބަހައްޓަން ބީއެމްއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް މިހާރު ވަގުތުން ރެޖިސްޓަކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ވަގުތުން ރެޖިސްޓާ ކުރެވޭ ގޮތް އެ ބޭންކުން ހަދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން 325 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހީނަރުވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ރިލީފްގެ ގޮތުގައި 325 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 24
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ޑާކްވެބުގައި ލީކު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން...

June 15, 2020 1
ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޮނުވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރުފިޔާ އެކައުންޓުން މަހަކު 500 ޑޮލަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ މުއްދަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލު) އިން ހަދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 14
ބޭންކުން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކެއް ނުވޭ: ބީއެމްއެލް

ބޭންކުން އެއްވެސް ކާޑެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 4
މި މަހު ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނެ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
އޮންލައިން ނޫން ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު މި ހަފުތާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކުން އެޕޮއިންޓްމަންޓުތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 2
ބީއެމްއެލުން އެޕޮއިންމަންޓް ހެއްދުމުން ކާޑު ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމަށް ފަހު ލުއިތަކެއް ދޭން ފެށުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުން ކާޑު ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 3
ހޯމަދުވަހު ހުޅުވާނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް:ބީއެމްއެލް

ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާނީ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރު އެކަނި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ބޭންކްތައް އަނެއްކާވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އީދުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން އައި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި، ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 1
87 ޕަސެންޓް އިންޓަނެޓްބޭންކިން ބޭނުންކުރޭ: ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން، އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާވަރު އިތުރުވެ، މިހާރު އެކުންފުނީގެ 87 ޕަސެންޓް ކަސްޓަމަރުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖާ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި ބެންކު ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާތީ އެ ދެ ހަފުތާގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 25
ރިލީފް ފަންޑުން 73 މީހަކަށް 100 މިލިއަން ދޫކޮށްފި

ސަރުކާރުންގެ ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 73 މީހަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތް ދޭނެ

މާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މި ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި އެވެ.