18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 129
ޑޮލަރު ބޭރުވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓު ކަނޑައެޅީ ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާ އެކު، ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު މަދު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 22
ބަލިމީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ...

September 16, 2020 64
ކާޑުން މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ އަދަދު ލިމިޓު ކޮށްފި

ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ މިންވަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދުން ފެށިގެން ލިމިޓު ކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 26
އޮންލައިން ޓްރޭޑުން ބޭރުވާ ޑޮލަރު އިތުރު: ބީއެމްއެލް

ބޭރުގެ ބައެއް ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ، ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްޓާލީ ޓްރޭޑް ކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ޑޮަލަރު އިތުރުވާތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ބީއެމްއެލުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ލޯނު ފަސްކޮށްދޭން އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިނޭންސިން އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްދޭން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 28
ބީއެމްއެލްގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

އާންމުން ބައިވެރިވެ ސުވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެދިވަޑައިގެން...

September 06, 2020 42
ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި ކަަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 3
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލަށް ޕާކެއް

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހއ. ކެލާ ސްކޫލުގައި "ފިނި" ޕާކެއް ހަދައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 8
ބީއެމްއެލްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަނާ މަންސޫރު

ބީއެމްއެލްގެ އާ ޗެއާ ޕާސަނަކަށް އެ ބޭންކުގެ އެކްޓިން ޗެއާގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސަނާ މަންސޫރު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 16
ޑޮލަރު ލިބުން ދަތި، އަދިވެސް ތާށިވާނެ: ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ވެސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އާންމުންނަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އިތުރަށް ދަތިވެދާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން...

August 31, 2020 6
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 26ރ، ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 26ރ. ބަހަން މިއަދު ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 27
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޖަމީލްގެ ތައުރީފް

ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 30, 2020 31
ބީއެމްއެލްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑަޅައި، އޭނާ އަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން ކުރި...

August 30, 2020 12
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ފައިނޭންސް ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ދީފައިވާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ މޮރިޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފި...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 11
ޑޮލަރު ޖަމާކުރާ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

ބޭރުގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ފޮނުވާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭ އުސޫލަށް ބީއެމްއެލް އިން ގެނައި ބަދަލާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 29
ބޭރުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

"ވިސާ ޑައިރެކްޓް" އާއި "މާސްޓާ ކާޑް ސެންޑް" ފަދަ ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބީއެމްއެލް އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބީއެމްއެލުން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ދެ ފަހަރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑުނު ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް، އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 22
ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑެނީ

ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ކެނޑޭ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2020 3
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 3
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ވިލުފުށީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެހީއާ އެކު ތ. ވިލުފުށި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހަދައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިމަހު 31ގައި

ގައުމީ ބޭންކް، ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހު 31 ގައި ބާއްވަން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 8
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 568 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާތަނަށް 568 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
40 އޭޖެންޓުންނާއެކު ބީއެމްއެލް ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފި

އޭޓީއެމް ނުހުންނަ ރަށްތަކުގައި 40 ކޭޝް އެޖެންޓުންނާ އެކު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ހިދުމަތްތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ފޭކް މެއިލްއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ނަމުގައި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބަޔަކު އީމެއިލް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2020 8
ވިޔަފާރިތަކަށް 750 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 725 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.