15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 2
ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ އެވޯޑް މި އަހަރު ވެސް ބީއެމްއެލްއަށް

ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ކަމަށް ވާ "އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 2
މައުލޫމާތު ދީގެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމަށް ފަހު ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
އޮގަސްޓް 14 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްދޭނެ

އަޟްހާ އީދު ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓް 14 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
އަލިފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރ.އަލިފުށީގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 15
ބީއެމްއެލަކީ އިތުބާރު ހިފޭ ތަނަކަށް ވާން ބޭނުން:ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުބާރު ހިފޭ ތަނަކަށް ވާ ތަން ދެކެން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭންކްގެ އާ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

July 31, 2019 4
ބީއެމްއެލްގެ ހާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ފޮނުވަންޖެހޭ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދަށް މިފަހަރު ފޮނުވާފައި ނުވާތީ މި އަހަރުގެ ތެރޭ ހާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ...

July 31, 2019 6
ފައިސާ ދައްކަން ފަސޭހަ ގޮތެއް ބޭންކުން ތައާރަފްކުރަނީ

ކިއުއާރް ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސީއީއޯ ޓިމޮތީ ސޯޔާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 13
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ގެ މަގުން ބެހުމަށް މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 30, 2019 4
ބީއެމްއެލްއިން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

July 30, 2019 12
ބީއެމްއެލްގެ އާ ބޯޑުން ޝަރީފުގެ ނަން އުނިކޮށްފި

ސަރުކާރުން ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުން އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ނަން އުނިކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 14
ބީއެމްއެލް އިން އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު ނެރެއެއް ނުދިން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެ ބޭންކުން އެދުނު ފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް...

July 29, 2019 36
"ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" ހަ ޗެކެއް ބީއެމްއެލުން ޖަމާކުރި

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ޗެކްތަކުގެ ތެރެއިން "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" ހަ ޗެކް ބީއެމްއެލުން...

28 ޖުލައި

July 28, 2019 42
މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ޝަރީފްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ...

July 28, 2019 70
ހުނަރުވެރިކަމުން ފުރިފައި އޮތް ފުޅަނދުބުރެއް!

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވީ މަޖީދީ މަގަށެވެ. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުރި ބާރުވި އިރު، އެމީހުންގެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު އިތުރު ދެރަށަކަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ބ. ތުޅާދޫ އާއި ލ. މާވަށުގައި ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

July 25, 2019 18
ބީއެމްއެލަށް 724 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

ބީއެމްއެލް އަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 724 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 35
ރެކޯޑަށް ބަލައި މަޖިލީހުގައި ހެދީ ތެދު: ބީއެމްއެލް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެސްއޯއެފްގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ފެންނަން ހުރި ރެކޯޑުތަކުގެ މައްޗަށް އެ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވީ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 23, 2019 72
ޖަރީމާ ހިންގާފައި ރެކެން ދޮގު ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް:އީވާ

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ރެކެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ދޮގު ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ދޮގު ފަޅާ އަރުވާ ނުލާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް...

July 23, 2019 41
ޝަރީފް ވަނީ އޮޅުވާލާފައި، ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ:ނަޝީދު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހަައްމަދު ޝަރީފް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އޮޅުވާލާފައި އޮތް ކަން މިހާރު ސާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އޭނާގެ މައްސަލަ...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 71
ޝަރީފްގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ވިސްނަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހަައްމަދު ޝަރީފް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާގެ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޗެކްތަކަކާ ބެހޭ ތެދު މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ ފޮނުއްވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަވަން ވިސްނަވާ ކަމަށް، މަޖިލިހުގެ ރައީސް...

21 ޖުލައި

July 21, 2019 23
ބީއެމްއެލް ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފްގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 67
ބީއެމްއެލުން މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި އަމުރަކަށް!

ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކޯޓު އަމުރަކަށް ނޫނީ ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މައުލޫމާތު ނުދީގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް މިއަދު އެެދެފި އެވެ.

July 18, 2019 29
ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް ޗެކުތަކެއްގެ ތުހުމަތު ބީއެމްއެލަށް!

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދޫކުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ޗެކްތަކުގެ ތެރެއިން "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" ޗެކްތަކެއް ވެސް...

July 18, 2019 73
ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ:ޔައުގޫބު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ވަކިކުރަން...

17 ޖުލައި

July 17, 2019 4
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ބީއެމްއެލް އިން ދައުވާކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން ކޯޓަށް...

July 17, 2019 5
ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ފުރުސަތަކަށް އާތިފް އެދިއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް...

16 ޖުލައި

July 16, 2019 17
އެފްއައިޔޫން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ މުއާމަލާތް ހުއްޓުވުނީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ކުރި ޝައްކު އުފެދޭ މުއާމަލާތްތަައް އެމްއެމްއޭގައި އޮންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް...

July 16, 2019 107
ބީއެމްއެލްގެ ވާހަކަތައް މެމްބަރުން ގަބޫލެއް ނުކުރި!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބައިވެރިވުން ނެތް ކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެ ބޭންކުން މިއަދު ދެއްކި...

14 ޖުލައި

July 14, 2019 44
ބީއެމްއެލް އަށް އާ ސީއީއޯއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް އާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މާއެނބޫދޫ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި

ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓި ފަންޑު" ގެ އެހީގައި ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ތަރައްގީ ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 21
"މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް"

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދެއްކި ވާހަކަތައް ބީއެމްއެލް އިން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 15
ޚިޔާނާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ތުހުމަތު!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން...

July 09, 2019 3
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ނެއްލައިދޫގައި ޕާކެއް!

ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފެށި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން ހދ....

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް ބީއެމްއެލުން އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ދޭ ސްޕޮންސާޝިޕް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.