25 މާޗް

March 25, 2020 54
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައި މި އޮތް އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 3
ގޭގައި ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ރެޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންނަށް ރަޖިސްޓާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 2
ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަން ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 31
ބޭންކްތަކުގެ ލޯނުތައް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

March 19, 2020 27
ލުއި ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީ: އަދުރޭ

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާތީ، ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސޯދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަނެވެންދެން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލުއި ލޯނުތައް...

March 19, 2020 1
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް މިއަދުން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކުރުމާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތް ދޭ...

15 މާޗް

March 15, 2020 62
ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާ އެކު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

March 15, 2020 38
ޓޫރިޒަމަށް ބީއެމްއެލްއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 11 މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް...

09 މާޗް

March 09, 2020 15
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ" މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

March 09, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު، ބީއެމްއެލުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާއިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތާއި...

08 މާޗް

March 08, 2020 12
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ހަ މަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް، ވިހެއުމުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

March 05, 2020 29
ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ވިޔަފާރި މި ގޮތުގައި ބާއްވަންވީތަ؟

ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް އޮންނަ މާލީ ނިޒާމަކީ، އެ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގައްޔާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ...

01 މާޗް

March 01, 2020 61
ލުއިލޯނުތައް ނަގަން ބީއެމްއެލްއިން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތައް ނެގުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް، ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް މިއަދުު ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 9
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ފުރިހަމަކޮށްފި

ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ސ. ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 26
ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފު އިސްތިއުފާދީފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު 25 އަހަރަށް ފަހު މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
"ގޯލްޑް 100"ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނިތަކަށް ދެމުން އަންނަ 'ގޯލްޑް 100" އެވޯޑުގެ މި އަހަރުގެ ހަފްލާގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 10
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނު ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށާއި ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ކޮމިއުނީޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް" އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 02, 2020 11
ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ގުލްނާޒް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ޑިރެކްޓަރުގެ ނަމުގައި އާ މަގާމެއް އުފައްދައި އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 23
ބީއެމްއެލަށް 962 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 962 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ބީއެމްއެލުން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް އެހީވެއްޖެ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ބީއެމްއެލުން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ގާފަރުގައި ސެން ކްލާހެއް

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ކ. ގާފަރުގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް (ސެން) ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 12
ބީއެމްއެލަށް އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރަކާއި ޑައިރެކްޓަރެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ބީއެމްއެލްގެ ފަންޑުން އިތުރު ރަށްރަށަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
ޑިސެމްބަރު 31 ގައި ބޭންކްތައް ބަންދުވާނެ

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބަންދުވާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.