23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް ބީއެމްއެލުން ބޮޑު އެހީއެއް

މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ "ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން"ގައި މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ އަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
ގައްދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގދ. ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

February 21, 2019 6
"މަސްވެރިޔާ ކާޑުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ"

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި، މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓާއެކު ބޭންކިން ހިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 7
"އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ހުޅުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 35
ކޮލަމް 7: ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަނެއް ފަރާތް!

ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރި 15،000ރ.ގެ ލޯނު އާންމުން ނެގީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ދެން ދޫކުރި 50،000ރ. ގެ ލޯނު ނެގީ ވެސް ހަމަ އާމްދަނީން ނުފުދިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ދޫކުރި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ވެސް ނެގީ ހަމަ ނުފުދިގެންނެވެ. ދެން ތައާރަފުވި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ވެސް ނަގާނީ، ހަމަ ނުފުދިގެންނެވެ....

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 66
އެސްއޯއެފްގެ މުއާމަލާތްތައް ރިޕޯޓް ކުރިން: ބީއެމްއެލް

ބޮޑު ހިޔާނާތުން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރީ ޗެކުތައް އެންޑޯސްކޮށްފައި ހުރުމުން ކަމަށާއި އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުގެ...

February 17, 2019 3
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުން ބީއެމްއެލް އަށް އެވޯޑެއް

ތަމްރީނުދިނުމާއި މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގެ ރޮނގުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 1
"ބީއެމްއެލް ރިވެލި" ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް "ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި" ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު އައްޑޫގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު އައްޑޫ ހިތަދޫ ގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 91
"ލުއި" ލޯނު ބޮޑުކުރިޔަސް އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ލުއި އެކްސްޕްރެސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލޯނު 300،000ރ އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރިޔަސް އެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ޝަރުތު ހަމަވާ މުސާރަ ބޮޑުވުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ އޮއްސާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ބީއެމްއެލުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިފާއުކުރި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 33
ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ތިން ލައްކައަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުގެ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ދެ ލޯނެއް ދޫކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2019 6
ބޭންކިން ސެކްޓާ އުޖާލާ، އިގްތިސާދަށް އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މާލީ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދިވެސް ވަރަށް ކުޑަ އެވެ. އާންމުކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ އެކްޓިވް ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ނެތް އިރު ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 29
ބީއެމްއެލްގެ ލުއި ލޯނު ތިން ލައްކަ އަށް ބޮޑުކުރަނީ

ބީއެމްއެލުން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުގެ މިންވަރު 300،000ރ އާ ހަމަޔަށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއި ވަދީއާ އެކައުންޓާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި

މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމްތަކުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ އާމްދަނީ 277 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގެ އާމްދަނީ 277 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

January 31, 2019 104
އަގު ބޮޑު، ގަނެވޭކަށް ނެތް، ލޯނެއް ނުލިބޭ؟

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ އެޕާޓްމަންޓެއް ނިމެމުން ދާ ތަނެވެ. ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 22
ހިޔާނާތްވީ 4.9 މިލިއަނަށް، މައްސަލަ ފުލުހަށް

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފު ހިޔާނާތްތެރިވީ 4.9 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ކަމަށް، ގައުމީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 44
ބީއެމްއެލުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދެމަފިރިން!

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބީއެމްއެލުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ދެމަފިރިން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 26
ބީއެމްއެލްގެ ހިޔާނާތް: ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެތެރޭގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 60
ބީއެމްއެލް އެތެރޭގެ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބީއެމްއެލްގެ މުވަައްޒަފުންތަކެއް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ހިޔާނާތްވި މައްސަލައެއް އެ ބޭންކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 5
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން 3 އެކައުންޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދެ ވައްތަރެއްގެ ސޭވިން އެކައުންޓަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓެއް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 31
ޔާމީނަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވި ސަބަބެއް ނުބުނި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބީއެމްއެލްގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެއަށް ބަދަލުކުރަން އެންގި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 118
ތުހުމަތެއް އުޅުނަސް، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ފައިސާ: ޔާމީން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގައި ހުރި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން ލީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ)، ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރެއްވީ، އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކަން ކަށަވަރު ނުވެ ތުހުމަތުތަކެއް އުޅޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ޑިސެމްބަރު 31، ޖެނުއަރީ 1 ގައި ބީއެމްއެލް ބަންދު

ޑިސެމްބަރު 31 އާއި ޖެނުއަރީ 1 ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބަންދުވާނެކަން ކަމަށް ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.