30 ޖުލައި

July 30, 2019 4
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ، އޭގައި ރާއްޖޭން ތަމްސީލު ކުރާނެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކާއި ބޭންޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 29
ތިންބެރު ރުގިއްޔާގެ "ފެހިފެހި" އަޑު!

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޖޭމުދޮންކަމަނަގެ އަޑެއް އަދިވެސް ނުކެނޑެ އެވެ. ޖަމީލާ ހަސަން އާއި ހޯރަފުށީ ފަރީދާ ވެސް މީހުން ދަންނަނީ ރީތި ލަވަތަކެއް ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އަންހެނުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ލަވަތައް ޖަހައި، އެ އަޑަށް އަދިވެސް މީހުން ތައުރީފް ކުރެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 2
މި އީދު ފަޅުފިލުވާލާނީ މި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕު

އަށް ލަވަ ހިމެނޭ "ނަޔާރޭ" އަލްބަމް މި އީދުގައި ނެރޭނެ

12 ޖޫން

June 12, 2017 5
ރާއްޓޭ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުލް ރާސިގް އަލީ (ރާއްޓޭ) ބޮޑުބެރުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭންޑް ހަބޭސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
"ހަބޭސް" ގެ "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ގެ ދެވަނަ އަލްބަމް "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
ރާޅުގަނޑުގެ ވީޑީއޯ އަލްބަމް ޖެނުއަރީގައި

ވީޑިއޯ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ކުރިން އޭގެ "ބާރަށް ދުއްވާ" ލަވައިގެ އޯޑިއޯ މިހާރު ވަނީ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާފައި. އަދި އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ލަވައެއް ވެސް...

November 10, 2016 43
"ހަބޭސް" މިހާރު މާ ހަބޭސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ވިދާލި އެތައް ލަވަކިޔުންތެރިންނަކާއި ބެރުޖެހުންތެރިންނެއް އެ ގްރޫޕު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އާ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެއް ނަމްބަރު ބޮޑު ބެރު...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 10
މެންބަރުންތަކެއް ގެއްލުނަސް "ހަބޭސް" އޮންނާނެ: އައްޔަ

ހަބޭހުގެ ވެރިޔާ އައްޔަ ބުނީ "ހަބޭސް" އަކީ މިހާރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށް. އަދި އެ ބްރޭންޑް ހަލާކުކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް. އަދި ކުރިއަށް ވުރެ ބޭންޑް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް އައްޔަ ބުނި.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 6
މިސްރުން ލިބުނު ތަރުހީބުން ހަރުބީ ހެއްވާލައިފި

ހަރުބީއަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބެރުގައި ނަގާ ކިޔާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ގްރޫޕެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައި ހަރުބީގެ މަގުބޫލުކަން ކިތަންމެހާ ވެސް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހަރުބީގެ ނަން ގުގުމާލައިފިއޭ ބުނެފި ނަމަ ހާއްސަ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ދިވެހި ބޮޑުބެރުގެ ރަހަތަކާއި ވައްޓަފާޅި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބީރައްޓެހި އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
"ރާޅުގަނޑު" ގެ މަސައްކަތް ފަށައި އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް "ވަރުނުލާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް" ހަ އަހަރުން ފަހުން، "ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަށް" ރިބްރޭންޑްކޮށް ބޭންޑްގެ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.