25 ޖުލައި

July 25, 2019 7
އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބާއްވަނީ

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އަތުގުޅައިލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާތީ އެ ގަޑީގައި އެ މަގުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 20
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފެހިކުރަން ގަސް ހަދިޔާކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފެހިކުރަން އެންވަޔަރަމެންޓު މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 2،700 ގަސް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 82
މި ދެ ފޮޓޯގައި ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅާލައި ހަދާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް، ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވާލީ މުހިންމު ގަވައިދުތަކަކާ އެކު އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ، ތުއްތު ކުދިން ސައިކަލުތަކުގައި ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑުގައި އުފުލުން މަނާކުރުމެވެ. އެކަމަކު ބްރިޖާއި އާ ހައިވޭއިން މިހާރު ފެންނަނީ ތުއްތު ކުދިން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ރިންގު ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ނުވަތަ ރިންގު ރޯޑު، ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 84
ރިންގްރޯޑް ހުޅުވާނީ މިރޭ8:00 ގައި،ޕާކެއް ނުކުރެވޭނެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތައް ނުވަތަ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ބައި ހުޅުވައިލާނީ މިރޭ 8:00 ގައި ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އެ މަގުގައި ވެހިކަލްތައް ޕާކް ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 41
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތައް ހުޅުވާލާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތައް އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިލާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 12
ބޭރު މަގުގައި ތާރު އެޅި ބައި ހުޅުވާލާނީ ހޯމަ ދުވަހު

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ބައި ހުޅުވާލާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 18
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 12
"ތާރު އަޅާ މަގުތައް ބްރިޖު ހުޅުވެންވާއިރަށް ނިމޭނެ"

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖުގެ ދަތުރުތަކަށް ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް، ބްރިޖު ހުޅުވެން ވާއިރަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 18
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައި މަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 30
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 7
ބޮޑެތި ވެހިކަލަށް ތެޔޮ އެޅުން ސްޓެލްކޯ ކައިރި ޝެޑަށް

ސްޓެލްކޯ ކައިރީގައި ހުންނަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ އެއް ނަންބަރު ޝެޑުން، ތެޔޮ އަޅައިދޭނީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ކަމަށާއި އަނެއް ދެ ޝެޑް ސައިކަލަށް...

June 21, 2018 13
މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާ އެކު ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 25
ބްރިޖާ ގުޅޭ މާލޭގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖާ ގުޅޭ މާލޭގެ މަގުތައް ފުޅާކޮށް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 23
ބްރިޖަށް ފުޅާކުރާ މަގުތަކުގައި ޕާކުނުކުރަން އަންގައިފި

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުޅާ ކުރަން ފަށާފައިވާ މަގުތަކުގައި ޕާކު ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 5
ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ އަށް ބަދަލު ގެންނާތީ ފަޅުތެރެ ބޭނުން ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 16
ބްރިޖުގެ މަގުތައް ފުޅާކުރަނީ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުނަ ނުދޭން

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތައް ފުޅާކުރަމުން އަންނަނީ، ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުނަ ނުދިނުމަށް ކަމަށާއި އެ މަގުތަކުގެ ދުވާރުތައް ވެސް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 35
މަގު އަލުން ހަދަން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ސްޓޭޖް ނަގައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކޮށް ތާރު އަޅައިގެން އަލުން ހެދުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ސްޓޭޖް ނަގައި، މަގުގެ އެއް ފަރާތުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ނަގައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 32
ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ މަގުގައި 450 ގަސް އިންދަނީ

ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި 450 އެއްހާ ގަސް އިންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 14
ގާޑިޔާތައް ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގެއް ހަދަން ޖެހޭތީ، މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ވިޔަފާރި ގާޑިޔާތައް ނަގައި، ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބްރިޖާ ހަމައަށް ތާރު އަޅަނީ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ފެށިގެން ބްރިޖާ ހަމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކޮށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.