04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2020
ސޯނޫ ސޫދުގެ ނަމުގައި އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

އިންސާނިއްޔަތަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެސް ދޭން ނިންމި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫގެ ސޫދުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ނަން ދީފި އެވެ.

December 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" އަށް އިތުރު ބަތަލާ އަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2020
ރާހުލްގެ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދެނީ ފިލްމުގެ ޓީމުން

ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި ކަރްގިލްގައި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާ ހުރިހާ ހަރަދެއް އޭނާ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ރާހުލް އަށް ފަރުވާ ދެނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "އާޝިގީ" ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއި އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2020 1
ހީނާ މި ފަހަރު ފުރަވެރީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގައި އާމިރު ހިއްސާވާނެ

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަށް އިންތިޒާކުރަން ޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުގެ ޓީމުން ދީފި އެވެ.

November 28, 2020
ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޝަނަށް

ބަތަލާ ޓިސްކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ބޮލީވުޑްގެ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވެ އޭނާގެ އަލަތު ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް މިއަދު ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2020 1
ވިކީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް ސާރާ؟

ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ދާރް ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިމޯޓަލްސް އޮފް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ކަލާޒްގެ "ނަމަކް އިސްކް ކާ" ޑިސެމްބަރު 7 ގައި

ކަލާޒް ޗެނެލުން އަލަށް ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ސިލްސިލާ "ނަމަކް އިސްކް ކާ" އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

November 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ޗޯރީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 27, 2020
ބޮބީ އަށް ސަނީ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ދެނީ

ފިލްމީ ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލަށް، ބޭބެ ސަނީ ޑިއޯލް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 23
އިންޑިއާގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގައި އަދިވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފިލްމީ ތަރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަންނާތީ އެ ގައުމުގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކޮމެޑިއަން ބާރްތީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގް އާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ޝާހްރުކްގެ ގޭގައި ހުރެލަން މިހާރު ދެވިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަންހެނުން ގޯރީ ޚާންގެ ނިއު ދިއްލީގެ ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއާބީއެންބީ މެދުވެރިކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއޫ ކަޕީރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަބެޓްލް ވިތިން" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2020 2
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 12" ފަށާނީ މި މަހު 28 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ލަވަ ޝޯ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ގެ 12 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 17, 2020
ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެއް ކާތިކަށް

އާލިއާ ބަޓާއި އަރުޖުން ކަޕޫރަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ފިލްމުތަކެއް ހުށަަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޝަރުދުލް ޕަންޑިތު ގެއިން ނެރެފި

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 އިން ވައިލްޑް ކާޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ޝަރުދުލް ޕަންޑިތުގެ ދަތުރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2020
"ރާމް ސެތޫ" އަކީ އަކްޝޭ ކުމާރު

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު "ރާމް ސެތޫ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 16, 2020
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: އަރުޖުން

އެއްވެސް އިރަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އޭގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާ ކަމަށާއި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.