16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައި، އޭގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ވަރުން އަށް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަދުލާޕޫރް" އަށް ފަހު، އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން، ޑައިރެކްޓަރު ސްރީރާމް ރަގްވަންގެ ފިލްމަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު ޝާހިދު ކަޕޫރް، ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2019 3
ފަހަރިއަކަށް އާލިއާ ވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ: ކަރީނާ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ގުޅުމަކީ މިހާރު ސިއްރު ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. ދެ ތަރިން ހިތާވެގެން އުޅޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އަދި އެ ގުޅުމަށް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 4
ސުނިލް ޝެޓީ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޓްނެސް އެމްބެސެޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
"އުޖުޅާ ޗަމަން" ގެ ޓީމް "ބާލާ" އަށް ދައުވާކުރަނީ

އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ ތަލަ މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ބާލާ" ގެ މަސައްކަތް ފެށިތަނާ، އެ ފިލްމަކީ އެހެން މީހެއްގެ ސްކްރިޕްޓް ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ބުނެ މީގެ ކުރިން ވެސް ކޯޓަށް ދާން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓް ކޭހަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

October 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޯޓީޗޫރް ޗަކްނަޗޫރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 13, 2019 3
ދަރިއަކަށް ވުރެ މިވަގުތު މުހިންމީ ކެރިއަރު: ދީޕިކާ

ދަރިއަކު ހޯދަން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ކެރިއަރަށް ވަގުތު ދޭން ކަމަށް އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގުގެ އަނބިމީހާ، ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ފިފްޓީންތު އޮގަސްޓް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ފިރިމީހާ ޑރ. ސްރީރާމް ނޭނާގެ ފިލްމު ކުންފުނި އާންއެންއެމް މޫވިން ޕިކްޗާޒުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

October 12, 2019 1
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް 2" ކަމަކު ނުދޭ: ސައިފް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ފުރަތަމަ ސީޒަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމަވެސް ދެވަނަ ސީޒަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ކަމަށް، ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް ލީޑް ރޯލް...

October 12, 2019
ޕްރަބޫދޭވާއާ އެކު އިތުރު ފިލްމެއް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އަންނަ އަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެޓްކުރާނީ ޕަރްބޫދޭވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ރާދޭ" ނޫން ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މިދިޔަ އަހަރު އުޅެން ޖެހުނީ ޑިޕްރެޝަނުގައި: އަރްމާން

މިދިޔަ އަހަރަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަހަރެއް ކަމަށާއި ޑިޕްރެޝަނާ ދުރުވާން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަރްމާން މަލިކް ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނީސް ބަޒްމީ ޑައިރެކްޓްކުރާ "ބޫލް ބުލައްޔާ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

October 10, 2019
ކެންސަރަށް ފަހު ސޮނާލީ އަލުން ބޮލީވުޑަށް އަންނަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަލުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނބުރިދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ބައްޕަ ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމެއްގައި ޖާންވީ

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރް، ބައްޕަ ބޯނީ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

October 09, 2019
"ވޯ" ހަފުތާއަކުން 200 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ވޯ" ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
އަދިތިޔާގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ ރާއްޖޭން

މިދިޔަ ބޮޑުއީދުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ޕަފޯމްކުރި އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ "ލިއްލާހް" ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ބަތަލާ ގުލް ޕަނަގްގެ ޗުއްޓީ މާދޫގައި

ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިންސަންސް ވެސް އޮންނަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ގުލް ޕަނަގް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

October 07, 2019 1
"ޔޭ ޖާދޫ ހޭ ޖިން ކާ" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 07, 2019 2
ސައިފްގެ ސިފަ އަކީ ޑެޕްގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ނަވްދީޕް

މި މަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ލާލު ކަޕްތާން" ގައި އޭނާ ފެންނަ ގޮތް، "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ކެރީބިއަން" ގެ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް ހުންނަ ގޮތާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
ސޯނަމް ފިރިމީހާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރް، ފިރީމީހާ އާނަންދު އަހޫޖާއާ އެކު ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

October 06, 2019
ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހިތްވަރު އާވެއްޖެ: ރިތިކް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި "ސުޕަ 30" އާއި ބޮކްސް އޮފީހުގެ މިހާރު ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބޮޑު ކާމީޔާބީއާ ގުޅިގެން، ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކެއް...

October 06, 2019
"ނާގިން 4" ގައި ކްރިސްޓަލް އާއި ނިއާ؟

އެކްތާ ކަޕޫރު ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
"ވޯ" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ތިން ދުވަސްތެރޭ 100 ކްރޯޑް (14 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 05, 2019
"ޑްރައިވް" ނޮވެމްބަރުގައި 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކަރަން ޖޯހަރު ކުރިން ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމި ފިލްމު "ޑްރައިވް" އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ލަވައެއް ވެސް...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ޑައިރެކްޝަނުން ވެސް ފެނިދާނެ: ޕްރިޔަންކާ

ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ދުވަހަކުން ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ވެސް ކޮށްފާނެ އިޝާރާތެއް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ދީފި އެވެ.

October 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ޓްރާންސް ޖެންޑާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝީ ބޮމްބް" ގައި އޭނާ ފެންނާގެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 04, 2019
ދީޕިކާ ފެންނާނީ އަޖޭއާ އެކު

އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން މިހާތަނަށް އަދި އެކީގައި އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފެނިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބެލުންތެރިން ސްކްރީނުން އެކީގައި ދެކިލަން...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ އާ ސިލްސިލާއެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް...

October 03, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އަޑަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ

ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރާ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ލައްވައި ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅުވައިގެން ރިލީޒްކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ދާދި...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ރިލީޒްކުރާ ތުރިލާ ފިލްމު "ބައިޕާސް ރޯޑް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިފި އެވެ.

October 02, 2019 5
ރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ސުވާލެއް ކަޕިލް އަށް

ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ކަޕިލް ޝަރުމާ އަށް ކުތިމަތިކުރި ސުވާލަކަށް މަޖާ ޖަބާވެއް ދީފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
"ޝޯލޭ" ގެ ކާލިއާ މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ޝޯލޭ" ގައި ކާލިއާގެ ކެރެކްޓާ ކުޅުނު އެކްޓަރު ވިޖޭ ޚޯޓޭ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކޮމެޑީ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 29, 2019
"ކިލް ބިލް" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކް ޚާން؟

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޒީރޯ" ގެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެކްޓިން އިން ބްރޭކެއް ނަގައިގެން ހުރި އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން ކޮންމެވެސް ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވި ކަމަށް ބުނާ...