01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 4
އަހަންނަކީ ކުރިން ޑްރަގް އެޑިކްޓެއް: ކަންގަނާ

ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ އުންމީދުގައި ފުރާވަރުގައި އާއިލާ ދޫކޮށް މުމްބާއީ ގޮސް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގަނަތެޅުނު އިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަދެވި، އަހަރުތަކެއް ވަންދެން...

April 01, 2020
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް 90 ކްރޯޑްގެ ބަޖެޓެއް

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފާ އެކު ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ކަށަވަރުކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ބަޖެޓްގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް...

31 މާޗް

March 31, 2020 1
ޕާރަހާއި މާހިރާ އަށް ފިލްމެއް

ކަލާޒް ޗެނަލުން މިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ގައި ވާދަކޮށް ހާއްސަ ގުޅުމެއްގެ ޝޯގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ޕާރަސް ޗާބްޅާ އާއި މާހިރާ ޝަރުމާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

March 31, 2020 6
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް...

March 31, 2020 4
އިޝާނާއި އަަނަންޔާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް

"ކާލީ ޕީލީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު އެއްކޮށް އުޅެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް...

30 މާޗް

March 30, 2020
ދީޕިކާގެ "އިންޓާން" އިން ރިޝީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2020
އަމީތާބާ އެކު ކުޅެން އޮތް ފިލްމު ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލައިފި

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފަށް ހުށަހެޅި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ ފިލްމު "ޑެޑްލީ" އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2020 3
ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު...

28 މާޗް

March 28, 2020
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" އަވަހަކަށް ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާން "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި "ކިކް 2" ގެ ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުން މިއީ އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމެކެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ވެސް މީޑިއާތަކުން ކުރިން އެތައް...

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 28, 2020
ފޮކްސް ސްޓާ އިން ކަރަންއާ ގުޅުން ކަނޑާލަނީ؟

އިންޑިއާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ފޮކްސް ސްޓާ އިންޑިއާ އިން ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ނިންމައި އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގައި...

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި "ބާހްބަލީ" ގެ ދެ ފިލްމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ގެނެސްދޭ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 27, 2020 6
ރިތިކާއި ކުރީގެ އަންހެނުން އެއް ގެއެއްގައި

ކައިވެނި ރޫޅިފައި އޮތަސް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނާއި ސުޒާން ޚާނަކީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ހިއްސާވާ ދެ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ދަރިން ގޮވައިގެން އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ވެސް...

25 މާޗް

March 25, 2020
ބަންސާލީގެ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންވީރާއި އާލިއާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ މިއުޒިކަލް "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 25, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަނީ

ސަލްމާން ޚާން ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒް "ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފިލްމަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް...

March 25, 2020 1
ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އާރްތީގެ ރާއްޖެ ދަތުރު ކެންސަލް

އަންނަ މަހު، އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މަންމަ ގޮވައިގެން ރާއްޖެ އަށް އަންނަން އޮތް ދަތުރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ އާރްތީ ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ޖެކްލިން އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 23, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ހިތާވި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ...

March 23, 2020
ލާރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެވަނަ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން "ޗަލޯ ދިއްލީ" ކިޔާ ފިލްމަކާ އެކު ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ފެށި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 2
ބޮލީވުޑްގެ ދެ ކައިވެންޏެއް ފަސްކޮށްފި

ބޮލީވުޑުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ދެ ކައިވެންޏެއް ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 22, 2020
ރަންވީރުގެ "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވާނެ

ކައިވެންޏަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވަން ނިންމައިފިި އެވެ.

March 22, 2020 1
16 އަހަރުގައި ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ލިބުނު: ޝްރަދާ

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއި ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 21, 2020 1
ވާނީ އަށް ޔާޝްރާޖް ނޫން ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވާނީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 21, 2020
"ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ގެނެސްދެނީ؟

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ދައްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
"އަންފެއާ އެންޑް ލަވްލީ" އަކީ އިލިއާނާ

ހަމުގެ ކުލަ އަނދިރިވުމުން މުޖުތަމައުން ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ މައްޗަަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "އަންފެއާ އެންޑް ލަވްލީ" އަށް ބަތަލާ އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

March 20, 2020 3
ކަރިޝްމާގެ ކާމިޔާބީގައި ހިއްސާ އޮންނާނެ: ޖޫހީ

ބޮލީވުޑްގައި ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭ އެންމެ ވިދައިލި ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބީގައި ހިއްސާ އޮންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2020 3
ފިލްމެއްގެ ނަމަކަށް "ކޮރޯނާ ޕިޔާރު ހޭ"

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ މުސީބާތާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަކުން "ކޮރޯނާ ޕިޔާރު ހޭ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 4
ސައިފްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެދާނެ

އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސައިފް ދީފި އެވެ.

March 19, 2020
ހީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމު "ލައިންސް" އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
"ރާދޭ" އަކީ ސަލްމާންގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމު

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" އަކީ މި ފަހުން ރިލީޒްކުރާ އޭނާގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020
"ދަ ފޭންޓަމް" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދަ ފޭންޓަމް" އަށް ބިނާކޮށް ހިންދީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2020
ރޭޕްގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ޝާހްރުކް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ރޭޕްގެ ސީރިއަސް ބޮޑު ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ޝާހްރުކް ޚާން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2020 1
ނޭހާ ކައްކަރް ފިލްމެއް ކުޅެން ވެސް ބޭނުން

ފިލްމެއްގައި އެކްޓް ކޮށްލަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމެއް ކުޅޭނީ އެ ފިލްމަކީ ބޮޑު ހިޓަކަށްވާނެ އެއްޗެއްކަމުގެ ގެރެންޓީ ލިބުނު އިރަކުން ކަމަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު...

March 17, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އޮންނަ އިންޑިއާގައި ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްނުކުރެވި ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" މި މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ހެދި އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު ނާޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 16, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގައި ޝާހްރުކަކީ ސައިންޓިސްޓެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން މުކަރްޖީގެ ފެންޓަސީ އެޑްވެންޗަ/ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ހާއްސަ ރޯލަކުން ޝާހްރުކް ޚާން ފެންނާނީ...

March 16, 2020
ރަޝްމީއާ އެކު "ނާގިން 4" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ގެ ރޯލަކުން ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
"ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" އަލުން ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

March 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިރުފާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ އެހެން ފިލްމެއް އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން...

March 14, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން، މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރުފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ...

13 މާޗް

March 13, 2020
މަދޫރީގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ދަ ހިރޮއިން"

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި، މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގައި ކިޔައިދޭނީ ބަތަލާއެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އޭގެ ނަމަކީ "ދަ ހިރޮއިން" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2020 3
ފޭނުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަރީނާ ހޫނުފެނަށް

އަންހެން ފޭނުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަން އެދުމުން ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ރުޅި މޫނާއެކު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.