15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ޒީރޯ" ގައި ޝާކްރުކް ހާން ޑްވާފެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނެ ގޮތް ބަލައިލަން ބެލުންތެރިން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުގައި ތިއްބައި އަނެއްކާ ވެސް އެހެން...

December 15, 2018 1
ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

އެކުގައި މީގެ ކުރިން ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކީގައި އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އިރެއް...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 14, 2018
ސަލްމާންގެ "ނޯޓްބުކް" މާޗް 29 ގައި

އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑަށް އާ ތަރިންތަކެއް ތައާރަފު ކުރަން ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަންނަ މާޗް މަހުގެ 29 ގައިި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 14, 2018
ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި އެކްޓަރު ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޝާހް ޖަހާންގެ ރޯލު ކުޅެން އަނިލް ފަލަވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަނިލް ކަޕޫރަކީ އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް އެންމެ ފިޓްކޮށް، އެންމެ ޒުވާންކޮށް ހުންނަ އެއް އެކްޓަރެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ ސިފަ ކުރަނީ ވެސް މުސްކުޅިވުމެއް ނެތް މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

December 13, 2018
މީޑިއާތަކުން ފެތުރީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޑެވޮލީނާ

މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޖޭޝްވަރު އުދާނީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު...

December 13, 2018 3
"އިސްތިރީ" ގެ ޓީމްގެ މެދުގައި ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018
ޖާންވީއާ އެކު ދަލްގޫރު ބާ؟

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ހެލިކޮޕްޓަރު ޕައިލެޓް އަދި އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް) ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެސް ދޭން ކަރަން...

December 12, 2018
ރަންބީރާއި އާލިއާ އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން: މަހޭޝް

ރާލިއާގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކުން މިހާރު މުހާތަބު ކުރާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން އާލިިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ރާނީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް)...

December 11, 2018
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 6
ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ބަތަލާ ދެވޮލީނާ ބަޓަޗަރުޖީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 10, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޕެޑްމޭން" އާއި "ރުސްތުމް" އަދި "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ހަތާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ...

December 10, 2018
މަދޫރީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށްގެން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ ފަރާތުން...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ އާއި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ތިން ވަނަ ފިލްމެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާ ވާހަކަ އިވިގެން ދިޔައީ އިހަކަށް ދުވަހު އެވެ. މިހާރު އޮތީ އެ ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

December 09, 2018 1
އާމިރުގެ ހުށަހެޅުން ދީޕިކާ ގަބޫލެއް ނުކުރި

އިންޑިއާގެ ހިންދޫންގެ ސަގާފަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަހާބަރަތު އަށް ބިނާކޮށް އާމިރު ހާން ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ވާހަކަ...

December 09, 2018
ޒަހީރު ހާނާއި ސުނިލް ޝެޓީ ކްރިކެޓް ލީގެެއް ހަދަނީތަ؟

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންނާ ބޮލީވުޑާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލޯބީގެ ކަންކަމުގަ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ކްރިކެޓް ތަރިންނަކީ މިހާރު ވެސް ފިލްމީ ބަތަލާއިންނާ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީއާ އެކު މީގެ ކުރިން "މުބާރަކަން" އާއި "ނޯ އެންޓްރީ" އަދި "ވެލްކަމް"ގެ ދެ ފިލްމުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު، އަނީސްގެ އާ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ޝައުގެއް ބޮލީވުޑަކަށް ނެތް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަކީ ލަވަތަކާއި ނެށުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2018 1
ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް ސޮއި ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަނުޝްކާ

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް ސޮއި ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ކުޅޭނީ އަބަދުވެސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅެން ލިބޭ ފިލްމުތައް ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ...

December 04, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ހަވާ އެރުވުމުން ޕްރިޔަންކާ އަށް ފާޑުކިޔުން

އިންޑިއާގައި ފާހަގަ ކުރާ ދިވާލީ ފަދަ ހާއްސަ މުނާސަބުތަކާ ގުޅުވައިގެން ހަވާ އަރުވައި، ބަޑިބޭހުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތުތައް ކުޅުމަކީ ސަގާފީ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ބަޑިބޭހުގެ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ އަލަތު ފިލްމު "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާގެ ކެރިއަރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. ދާދި ފަހުން...

December 03, 2018
ސާނިޔާގެ "ފޮޓޯގްރާފް" ނަވާޒުއްދީނާ އެކު

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީއާ އެކު ފިލްމު "ފޮޓޯގްރާފް" ގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި އެއީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަތަލާ ސާނިޔާ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
އެކްޓަރު ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ތިން މަހަށް ޖަަލަށް

ފިލްމެއް ހަދަން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުންޏަކުން ނެގި 5 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ ކޮމެޑީ އެކްޓަރު ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ތިން މަހަށް ލާން ހުކުރު ދުވަހު ދިއްލީ ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

December 02, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ "ގުޑް ނިއުސް" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ 2009 ގައި ރިލީޒް ކުރި...

December 02, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް އިއްޔެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 1
އެކްޓް ކުރެވޭކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން ބޭނުންވޭ: ސާރާ

ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޑިސެމްބަރު 28 ގައި އޭނާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ސިމްބާ" ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ.

November 30, 2018 1
ލިޔުންތެރިން ބޭނުން، ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް މުހިއްމު: އާމިރު

އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު ކޮންޓެންޓްތަކަށް ފިލްމުތައް ހަދަމުން އަންނާތީ އެއީ ބޮޑު ހިވްވަރެއް ކަމަށާއި އާ ލިޔުންތެރިން ވެސް މި ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ އިރު އެކަން ކުރެވޭނީ...

November 30, 2018
ނާސާގައި ޝާހްރުކް އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ތަމްރީން ހަދަނީ

އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ފިލްމު "ސާރާ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ގައި އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ޝާހްރުކް ހާން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޮތުން އެމެރިކާގައި ވަރުގަދަ ޓްރޭނިންތަކެއް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ނެގަޓިވް ރޯލްތައް މާ ޝައުގުވެރި: ކުމްކުމް

ސިލްސިލާތަކުގައި މާ މައުސޫމް މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ވުރެ، ނެގަޓިވް ރޯލްތައް ކުޅެން މާ ޝައުގުވެރި ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރު ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރެ ދިން ނަމަވެސް ޒަރީން ހާނަކީ މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނު ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. ސަލްމާނާ އެކު 2010 އިން، ފިލްމު "ވީރު" އިން ތައާރަފުވި ބަތަލާ އަށް...

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި މިހާތަނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެނިދާނެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ލޯބީގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.