08 ޖުލައި

July 08, 2020
"ތަމަސް" އަކީ ރަޝްމީގެ ކުރު ފިލްމެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުގައި ވާދަކުރި ޓީވީ ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ކުރު ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 08, 2020
ޓްވީޓެއްގައި ފިލްމުގެ އެންމެން ޓެގް ނުކުރީތީ ނުރުހިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ބޯލް ބައްޗަން" ރިލީޒްކުރިތާ އަށް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކުރަން އަޖޭ ދޭވްގަން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން، ފިލްމުގެ މުހިއްމު...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
ލާރާ ވެސް އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" އަށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ކާސްޓަށް ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ވެސް ނަގައިފި އެވެ.

July 07, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" ދެވަނަ ސީޒަނަކަށް

އަހަރުތަކެއް ފަހުން ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އައި ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

July 07, 2020 1
"ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ހުއްޓުމަށް އައި، އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ، ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޯގެ ޝޫޓިން...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 06, 2020 2
އީޝާ ޑިއޯލް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް؟

ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބި، މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެކްޓިން ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް އައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2020
ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހު 13 އަށް ތައްޔާރު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 5
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަނީ

ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެ މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް...

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ސަރޯޖް ޚާން މަރުވެއްޖެ

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން މިދިޔަ މަހު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްފާރު ސަރޯޖް ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިގަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑުނުކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ...

July 02, 2020
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓްގައި ރިތިކާއި އާލިއާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމު އެވޯޑް ކަމަށްވާ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އާ މެމްބަރުންގެ ދައުވަތު މި ފަހަރު ލިބުނު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ދަރިންނަށް ހަރަދުނުދޭ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީން ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އާލިއާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދަރިންނަށް ހަރަދުނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީންގެ ވަކީލު އަދުނާން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

June 29, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ބައިވެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށާއި ބައިވެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، ހާއްސަ...

June 29, 2020
ރަންބީރްގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މުމްބާއީގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ކަބީރް ސިންގް" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ، ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު އެއްކޮށް...

28 ޖޫން

June 28, 2020
އަބީޝެކް އެދެނީ އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް

އާމިރު ޚާނަކީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެހާމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެސް ވާނެތީ، އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އަބީޝެކް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ލިބުނީ ކަރަން ޕަޓޭލަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލު ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އެ ރޯލަށް ސޮއިކުރިކަން ކަރަން ޕަޓޭލް...

June 28, 2020
ދީޕިކާ އަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ބަތަލާއެއް: ކަބީރް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "83" ގެ ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގަށް ތައުރީފުކުރުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ވެސް...

25 ޖޫން

June 25, 2020 3
ސުޝާންތު މަރުވީ އަމިއްލައަށް، މަރާލީއެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި ބަޔަކު އޭނާ މަރާލީ ނޫން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
ސަލްމާން ކުޅުނު އަމަންގެ ރޯލް ލިބުނު: ޗަންދުރަޗޫރް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގައި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލް އަމަންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށް އެކްޓަރު ޗަންދުރަޗޫރް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

June 22, 2020
އާ "މިސްޓަ އިންޑިއާ" އަކީ ރިމެކެއް، ރިބޫޓެއް ވެސް ނޫން

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާންކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" އަކީ ކުރީގެ ފިލްމުގެ ރިމެކެއް އަދި ރިބޫޓެެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އެ ފިލްމު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރުމާ ހަވާލުވެފައިވާ...

June 22, 2020 2
ހިރާނީގެ ފިލްމަށް ޝާހްރުކް ބޯ ދިގުކުރަނީ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޝާހްރުކް ޚާން ބޯ ދިގު ކުރަމުން...

21 ޖޫން

June 21, 2020 5
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ އަތެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބި އެތައް އަހަރަކު އުޅުނިން"

ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އާމްދަނީ ނުލިބި ރަނގަޅަށް ކާންބޯން ނުލިބި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ހިތްދަތި 10 އަހަރެއް ތަޖުރިބާކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެސް...

June 19, 2020
ޝާހިދަށް އަނެއްކާ ވެސް ރިމޭކެއް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ކުޅުނު "ކަބީރު ސިންގް" އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. އެ ފިލްމަކީ 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރިމެކެކެވެ. ޝާހިދު މިހާރު...