19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސާޖިދާ އެކު މަސައްކަތްކުރާނަން: ފީރޯޒް

ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮލީވުޑުން އެއްފަރާތްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ޚާނާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މިހާރު ވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ފިރޯޒް ނަދިއަދުވާލާ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ހިރާނީގެ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާ އެކީ ތާޕްސީ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި ތާރާ ސުތާރިއާ "އޯމް" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ރޯލުން ރޫޕަލް އަލުން ފެންނާނެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މައިދަތައެެއްގެ ރޯލް ކުޅުނު ރޫޕަލްް ޕަޓޭލް އެ ސިލްސިލާގެ ސީޒަނުން ވެސް ވެސް ކޮކީލާބެން...

September 17, 2020 1
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުން ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މުޅި ތަހުގީގުގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އެ މަރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމުގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ކަންގަނާގެ އޮފީހުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން ބީއެމްސީން ތަޅައިލީ މި މަހުގެ 9 ގައި

September 15, 2020
އިންޑިއާގައި ދެ މަރަކަށް ފިލްމު ހެދުމުގެ ފޯރިއެއް

ދާދި ފަހުން މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި އިންޑިއާގެ ފުލުހުންގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިކާސްގެ ޑޫބޭ އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް...

September 15, 2020
ބިޔޯންސޭ އަށް ރައްދުވި ލަވައަށް "އިސްލާހެއް"

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" އިން ދައްކައިލި ލަވަ "ބިޔޯންސޭ ޝަރުމާ ޖާއޭގީ" ގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ ނަން ހިމެނޭތީ އެކަމަށް ބައެއް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ތާރާގެ ދެ ފިލްމަކަށް އަމިއްލަ އަޑުން ލަވަތަކެއް

މިދިޔަ އަހަރު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޒުވާން ބަތަލާ ތާރާ ސުތާރިއާގެ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމަށް އަމިއްލަ އަށް ލަވަތަކެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

September 14, 2020
ވަރުން އާއި ޝްރަދާ ތިން ވަނަ ފިލްމަކަށް؟

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މިހާރު މަގުބޫލު ޖޯޑެއް ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ތިން ވަނަ ފިލްމަކުން އެކީގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ކަންގަނާ އަށް މުމްބާއީން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

މުމްބާއީ އަކީ ކަޝްމީރު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އޭނާ މުމްބާއީން ބޭރުކުރަން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް މުމްބާއީގެ ޕާލީ ހިލްގައި ހުންނަ ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރިހަމްމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް...

September 10, 2020 1
ބަތަލާ ސްރޭޚާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި އައިސީޔޫގައި

ތިން ފަހަރަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ ބަތަލާ ސުރޭޚާ ސިކްރީ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އައިސީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 4
އާޝާ އަށް 87، އެކަމަކު އޭނާ ބުނަނީ 40 ކަމަށް!

އުމުރުން 87 އަހަރު ފުރުނަސް އަދިވެސް އިހުސާސްކުރެވެނީ 40 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާޝާ ބޯސްލޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދަށް 14 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 1
މަލައިކާ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 55
ރާއްޖޭގެ "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" ގެ ފިލްމުގައި ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން 1988 ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެހީވާން ހިންގި "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ޝާހިދު ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2020 1
ރަންބީރް، ރަންވީރު އަދި ވިކީ އަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ފަންނާނުންތަކެއް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން އެ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ކަރަން ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ޖޫން މަހު މަރުވި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކަރަން ޖޯހަރް ފޮތެއް ނެރެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 03, 2020 3
ކަރަންގެ މައްސަލަ ބަލަން މޯދީ އަށް ކަންގަނާ ގޮވާލައިފި

ބޮލީވުޑް މާފިއާ ހިންގުމުގެ އިސް މީހަކީ ކަރަން ޖޯހަރް ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެތައް ބައެއްގެ ކެރިއަރާއި ދިރިއުޅުން ވެސް ހަލާލުކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް...

September 03, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

މި ފަހަރު ވެސް ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޑެވޮލީނާ