01 މެއި

May 01, 2017
ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންނަށް އިސްކަމެއް ނުދެން: އެކްތާ

ބޮލީވުޑް ޕްރޮޑިއުސަރުން ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންނާއި އެހެން އެކްޓަރުންނާ ތަފާތުކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފިލްމީ ތަރިން ޝަކުވާކުރެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޝަކުވާ ކޮށްފައިވަނީ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެވެ.

May 01, 2017
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީއެއް ކާރު ރޭސް ޖަހަނީ

މިސް އިންޑިއާގެ މަގާމް ހޯދާފައިވާ މޮޑެލް އަދި ފިލްމީ ބަތަލާ ގުލް ޕަނާންގް އެ ދާއިރާއާ ދުރަށް ޖެހި ޕައިލެޓްކަން ވެސް ވަނީ ކިޔަވައިފަ އެވެ. މި ހުނަރުވެރިކަމުގައި އާ ކަމެއް...

May 01, 2017
ޓައިމްސްގެ އެއް ވަނަ ވަރުން އާއި އާލިއާ އަށް

ފިލްމީ ތަރިން ގިންތިކުރާ، ޓައިމްސް ސެލެބެކްސްގެ މާޗް މަހުގެ ރޭންކިން މިހާރު ނެރެފައިވާ އިރު މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރި ހޯދާފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރުން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފަރަހަ ޚާން ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޯރިއޯގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ފަރަހަ ޚާން އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިންނާއެކު މިހާރު އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. ފަރަހަ ރާއްޖެ އައީ ކޮން ދުވަހަކު ކަން ޔަގީން ނުވި ނަމަވެސް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ހުރީ ރާއްޖޭގައިކަން އޭނާގެ ޓުވީޓްތަކުން ޔަގީންވެ އެވެ. އޭނާ ހުރީ ސޮނެވާގެ ރިސޯޓެއްގައި ކަން އެނގެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 1
ފިލްމު ނުކުޅެ ހުރީ ބައްޕަ ބަލިވެގެން: ސުނިލް ޝެޓީ

ސުނިލް ޝެޓީ ފިލްމެއް ނުކުޅޭތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރީ އޭނާއަށް ރަނގަޅު ފިލްމުތައް ނުލިބެނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ކަންވީ އެހެން ނޫން ކަމަށް ސުނިލް ބުންޏެވެ.

April 28, 2017
ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ތިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކަށް ވެފަ އެވެ. އަދި މި ދުވަސްކޮޅު އޭނާ ހުރީ 10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި...

April 28, 2017
އަޖޭ އާއި ޝާހްރުކް "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފައިދާ ނަގަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމުތަކަކީ ފިލްމަކަށް ވުރެ، ބޮލީވުޑަށް އަންނަ އީދެކެވެ. އެ ފިލްމުތަކުން އުފާ ހޯދަނީ ހަމައެކަނި ފިލްމު ބަލާ މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުންނަށް ވެސް މިއީ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ބޭނުމިއްޔާ ނެޝަނަލް އެވޯޑު އަނބުރާ ގެންދޭ: އަކްޝޭ

"ރުސްތުމް" ކުޅެގެން އަކްޝޭ ކުމާރަށް މިއަހަރު އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބޭކަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އޭނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަކްޝޭ މާބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންތައް މާ ބޮޑުވަރުވުމުން އަކްޝޭ ވަނީ ރައްދު ދީފަ އެވެ.

April 26, 2017 1
ސޮނާކްޝީ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާންގެ އަރާރުމެއް

ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމްކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސީ ފިލްމީ ތަރި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިން...

April 26, 2017 3
16 އަހަރަށް ފަހު އާމިރު ޚާން އެވޯޑު ހަފުލާއަކަށް

އެއްވެސް އެވޯޑު ޝޯއަކަށް ނުދާތާ 16 އަހަރު ފަހުން އާމިރު ޚާން އެވޯޑަކާ ހަވާލުވާން ހަފުލާއަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަމަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ....

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017
އެސްޓްރޮނޯޓް ކަލްޕަނާ ޗައުލާގެ ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ

"ކުއަންޓިކޯ" ގެ ޝޫޓިންގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ މުމްބާއީގަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރަކީ ވަކި ޚާއްސަ ކަމެއް ކުރަން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. އެއީ ފިލްމެއްގައި ސޮއިކުރުމެވެ.

April 25, 2017 3
އީޝާއަށް ދަރިއަކު ލިބޭތީ ހެމާ، ދަރްމެންދުރަ އުފަލުން

ބޮލީވުޑްގެ މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގިނައިން އިވެނީ އެކްޓަރުންނަށް ދަރިން ލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. ސޯހާ އަލީ ޚާނާއި ކުނާލް ކޭމޫ އަށް ދަރިއަކު ލިބޭކަން އިއުލާން ކުރިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ...

April 25, 2017 2
ހޮލީވުޑަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން: ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމުތައް ސުޕަ-ހިޓް ވަމުން ދިއުމާއެކު އޭނާއަކީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 1
ސޮނާކްޝީގެ "ނޫރު" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބެއް ނުވި

ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރު" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

April 24, 2017 1
"ރާބްތާ"ގައި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯގެ ސިފަ ބަދަލުވެފައި

ދާދިފަހުން ރިލީޒްކުރި "ރާބްތާ" ގެ ޓްރެއިލާ ބެލި މީހުންނަށް ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފާހަގަ ކުރެވުނު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އެ ޓްރެއިލާގައި ފެނުނީ މަދު ސިކުންތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިފަ ވަރަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 6
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަންގެ ކައިވެންޏަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 އަހަރު ވަނީ ފުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެފައި ވާތީ ކައިވެނީގެ އުފާ ފާޅެއް ނުކުރެ އެވެ. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮނުވި ތަހުނިޔާތަކަށް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 1
އޯމް ޕޫރީގެ ރޫހު ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް ދައްކައިފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މަރުވި، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯމް ޕޫރީގެ ރޫހު ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

April 21, 2017
ސޮނާކްޝީއާ ވަރަށް ގަޔާވޭ: އަރްޖުން

އަރްޖުން ކަޕޫރާއި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކަމަށް ވަރަށް ގަދަޔަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރުނެވެ. މި މީހުން ރައްޓެހިވީ އެ ދެ ތަރިން އެކުގައި "ތޭވަރް" ގެ ޝޫޓިން...

April 21, 2017 2
ސަލްމާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" ޕޯސްޓަރު ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ދެ ވަނަ ޕޯސްޓަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 1
"ނޫރް" އާއި "މާތުރަ" ވެސް ސެންސަރު ބޯޑުގައި ތާށިވި

ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރް" އަށް ސެންސަރު ބޯޑުން ޔޫ/އޭ ސެޓްފިކެޓެއް ދީފި އެވެ. އެއީ އެ ބޯޑުން އެންގި މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ. ސެންސަރު ބޯޑުން އެންގީ "ނޫރް"ގެ...

April 20, 2017 8
ކަރަން ޖޯހަރް، ޕްރަބާސް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަނީ

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފިލްމަކުން ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނަން ފުރުސަތެއް ލިބުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބޭ އެކްޓަރަކަށް ވަކި އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ނަސީބެއް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 49
ސޯނޫ ބޯ ބާލައިފި، ބުނަނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅެއް ނޫނޭ

ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވޭތީ އެކަމާ ރުޅި އައިސްގެން ކުރި ޓުވީޓްތަކާ އެކު ދީނީ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށި ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް...

April 19, 2017
ޕަރިނީތީ މިހާރު ބޭނުމީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން

ދެބެންގެ ދެދަރި ދައްތަ އަދި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިޔަވަޅު މަތިން، ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ހިނގުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ރަޝް އަވާގައި ޝާހްރުކް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުން: ރަޓްނާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން ބައިވެރިކޮށްގެން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް "ރަޝް އަވާ" ފަދަ ފިލްމްތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު...

April 17, 2017
އަކްޝޭގެ "ޕެޑްމޭން" ގައި އަމީތާބްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު އާރް ބަލްކީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ނަމަ، އެ ފިލްމުން ކޮންމެހެން ވެސް އަމީތާބް ބައްޗަން ފެންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއްގޮތަކީ ލީޑް ރޯލުން އަމީތާބް ފެނުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 3
ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ދާދި ފަހުން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އިންޑިއާގެ އަދޭރީ ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
މަސައްކަތާ ހެދި ދީޕިކާ ބަލިވެ އަރާމްކުރަނީ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ތާރީހީ ފިލްމް "ޕަދްމަވަތީ" އަށް ދާދި ފަހުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާ ހެދި، ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން އޭގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ނަމަވެސް ބަންސާލީ...

April 15, 2017 1
އައިޝްވާރިއާ އާއި އަބިޝެކް އެކުގައި ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީ އާއި އަބިޝެކް ބައްޗަން ހިމަނައިގެން ސައުތު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މަނީ ރަތުނަމް ފިލްމެއް ހަދަން ވިސްނަމުން...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
މިފަހަރު އައިފާ އެވޯޑް ޖުލައި މަހު ނިއު ޔޯކްގައި

ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންނަށް ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ 18 ވަނަ އިންޓަނެޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެކެޑެމީ (އައިފާ) އެވޯޑް މި ފަހަރު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާނެ ތާރީހުތައް ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ: ކަންގަނާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ އަބަދު ވެސް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އޭނާ ދެކޭ ގޮތް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ހާމަކުރާ ބަތަލާއެކެވެ.

April 12, 2017
ޑަބަލް ރޯލް ވަރުން އަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ކާމިޔާބު ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ވަރުން ދަވަންއަކީ މިހާތަނަށް އޭނާގެ ކޮންމެ ފިލްމަކުން ވެސް ތަފާތެއް ދައްކުވައި ދެމުން އަންނަ އެކްޓަރެކެވެ.

April 12, 2017 2
އެކި ބަސްތަކުން ފިލްމްތައް އުފައްދާނަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމް "ވެންޓިލޭޓަ" އަށް ވަނީ މި އަހަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑްގައި ތިން އެވޯޑް ލިބޭ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 1
އާމިރު ޚާނާއި ރަޖްނީކާންތުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާމިރު ޚާންގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އާއި ރަޖްނީކާންތާއި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "2.0" މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާނެ އެވެ. "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ރިލީޒްކުރަން ކުރިން...

April 11, 2017
އަކްޝޭގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑާ މެދު ފަނޑިޔާރުން ދެކޭ ގޮތް

އަކްޝޭ ކުމާރަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބޭކަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ...