19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 3
ޖާންވީ އަށް ސައުތުގެ ދެ ފިލްމެއް

ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ކެރިއަރާ ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ މިހާރު ވަނީ ސައުތުގެ ފިލްމުތަކަށް ވެސް އެއްބަސްވާން ފަށައިފަ އެވެ.

August 19, 2019
ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އަނެއްކާވެސް ޗެޓް ޝޯއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިޝްގް އެފްއެފުމުން ގެނެސްދިން ޗެޓް ޝޯ "ވަޓް ވިމެން ވޯންޓް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް މިކަހަލަ ޝޯއަކަށް...

August 19, 2019 3
ހިކޭ ބޭހެއް އިޝްތިހާރުކުރަން ޝިލްޕާ އެއްބަހެއް ނުވި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަޔޫރްވެދިކް ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިކެން ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ލޫޅާފަތި އެއް ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 3
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ދީޕިކާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުން ވަރަށް ގަދައަށް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން"...

August 16, 2019 1
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެ؟

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 14, 2019
އަރްބާޒްގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެބް ސީރީޒެއް

މި ފަހުން އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާންގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ ޖިއޯޖިއާ އެޑްރިއާނީ ވެސް އިންޑިއާގައި އެކްޓިން އަށް...

August 14, 2019
އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 1
އުމޭޝްގެ އާ ފިލްމަކީ "ނަމޫނޭ"

މިދިޔަ އަހަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރާ އެކު "100 ނޮޓް އައުޓް" އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާގެ އާ ފިލްމު "ނަމޫނޭ" އަށް ކާސްޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
އާއިލާ އަށް އިންޒާރު ދޭތީ އަނޫރާގް ޓްވިޓާއާ ދުރަށް

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދަރިފުޅަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޒާރު ދީ، ބިރު ދައްކާ މައްސަލާގައި، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

August 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ޕްރަބާސްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ސާހޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 12, 2019 1
ދަރިފުޅު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ސަނީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ދޫކޮށްލާ އިރު، ސަނީ އަށް ދިން ސަޕޯޓް ދަރިފުޅަށް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ބޯނީ ކަޕޫރް ސްރީދޭވީގެ ހުވަފެން ފުރިހަމަކޮށްދީފި

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަށް ހަދައިދެވިއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރި ނަމަ އެކަމާ ވަރަށް އުފާކުރާނެ ކަމަށް ސްރީދޭވީގެ ފިރިމީހާ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

August 09, 2019
ކަރަންގެ "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު އިއުލާންކުރި އޭނާގެ ހަތް ވަނަ ޑައިރެކްޝަން "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2019
ނަޗް ބަލިޔޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ޖޯޑަކަށް ދަބަންގުން ލަވައެއް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ސީޒަންް 9 ކާމިޔާބުކުރާ ޖޯޑެއްގެ ތެރެއިން އަންހެން ފަންނާނަކަށް، ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 1
އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އާއި ތަމަންނާ ބާޓިއާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

August 03, 2019
މަނީޝާ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ "މަސާކާ" ގެ ރޯލެއް

މިދިޔަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދިން އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "ލަސްޓް ސްޓޯރީ" އަށް ފަހު، ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އަނެއްކާ ވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ އޮރިޖިނަލް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ބޭޑް ބޯއި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

August 02, 2019 1
ޕްރަސްތާނަމްގެ މައްސަލާގައި ސަންޖޭ އަށް ނޯޓިސް

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަންޖޭގެ ދަތުގެ އާ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" ރިމޭކިން ރައިޓްސްގެ މައްސަލާގައި ފިލްމު ކުންފުނި ޝެމަރޫ އިން އޭނާ އަށް ލީގަލް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

August 02, 2019
ކަރީނާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވޭ

ބަތަލާ އިން ޑަބަލްް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ހިނގި ފިލްމުތަކަކީ ހެމާ މާލިނީގެ "ސީތާ އޯރް ގީތާ" އާއި ސްރީދޭވީގެ "ޗަލްބާޒް" އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 1
ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާ އާއި ޑައިރެކްޓަރު ސާހިލް ސާންގާގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

July 30, 2019 1
ރަވީނާ ވެބް ސީރީޒެއް ކުޅެނީ

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަން ވެބް ސީރީޒެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 30, 2019 2
ވިއްކާލި އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށް ދިނީ ސަނީ ޑިއޯލް

ޓްރެވެލް އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޕާކިސްތާނު މީހަކަށް ވިއްކާލައި އަދި ވަޒީފާއެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ކުވައިތަށް ގެންދިޔަ އަންހެނަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންނަން އެކްޓަރު އަދި...