25 މާޗް

March 25, 2017
ޝްރީދޭވީ އާއި ރަވީނާ "މަންމަ"ގެ ހަނގުރާމައަކަށް

ޝްރީދޭވީ އަކީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮލީވުޑްގައި ރަނިކަން ކުރި ބަތަލާ އެކެވެ. ރަވީނާ ޓަންޑަން އަކީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި ބަތަލާ އެކެވެ. މި ދެ ތަރިން ވެސް ފިލްމު ނުކުޅެ ގިނަ...

March 25, 2017 2
ސަލްމާނާއި ކެޓުރީނާގެ ލޯބި އަނެއްކާވެސް އާލާވަނީ

ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޓައިގަ ޒިންދާ ހޭ" އޮސްޓްރިއާގެ ރީތި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ދަނީ ޝޫޓްކުރަމުންނެވެ. އަދި ކެޓުރީނާ އާއި ސަލްމާންގެ ވަރަށް ރޮމެންޓިކް ލަވައެއްގެ ޝޫޓިން...

24 މާޗް

March 24, 2017 2
ކަސްރަތުކުރާ އަންހެނުންނަށް ޝިލްޕާގެ ހަދިޔާއެއް

ފިޓްކޮށް ބައްޓަމަށް ހުރުމަށް މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ޝިލްޕާ ޝެޓީ ހިމެނެ އެވެ. ވިހެއުމަށް ފަހު ކުރީގެ ހަށިގަނޑު ހޯދަން ބޭނުންވާ މައިންނަށް ވިޔަސް އަދި އުމުރުން...

March 24, 2017 4
ތާޕްސީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ އަނދިރި ފަރާތް ކިޔައިދީފި

ތާޕްސީ ޕަންނޫ އަކީ ކާކުކަން ބޮލީވުޑަށް އެނގުނީ އަމީތާބު ބައްޗަންއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ކުޅުނު "ޕިންކް" ރިލީޒްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ. މޮޑެލް ވެސް ކޮށްފައިވާ ތާޕްސީ ސައުތު އިންޑިއާގެ...

23 މާޗް

March 23, 2017
އެކްޓްކުރަން ފެށީ ކިޔަވާހިތް ނުވާތީ: ރަންބީރު ކަޕޫރު

އެކްޓުކުރަން ފެށީ ކިޔަވާހިތް ނުވާތީ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

March 23, 2017
ނާމް ޝަބާނާ: އަންހެން ޖާސޫސެއްގެ ތަފާތު ފިލްމެއް

"ނާމް ޝަބާނާ" އަކީ މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ސިނަމާއިން ދައްކާފައި ނެތް ވައްތަރެއްގެ ފިލްމެކެވެ. ސަބަބަކީ މި ފިލްމަކީ އަންހެން ޖާސޫސެއްގެ ވާހަކައެއް ދައްކާ ފިލްމަކަށް ވާތީ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 1
"ހާފް ގާލްފްރެންޑް" ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: މޯހިތު ސޫރީ

ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމު ތަކަކީ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިރު ސޫރީގެ ކުޅަދާނަކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދާ ފިލްމުތަކެވެ. "އާވާރާޕަން" އާއި "އާޝިގީ 2" އަކީ މޯހިތު އުފެއްދި އެންމެ ރީތި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމުތަކެވެ.

March 22, 2017 1
"ނަޗް ބަލިޔޭ" ހޯސްޓްކުރާނީ ރަންބީރު

ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރު ޓީވީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވާ ޝޯއަކަށް ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސެލެބްރިޓީ ކަޕްލް ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި ޝޯގެ...

March 22, 2017 8
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ ވެސް ހިންދީ ފިލްމެއް

ވަރުގަދަ ޑްރާމާތައް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފިލްމްތަކަކުން ނޫނެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ ޑްރާމާތަކުން ފުރިފަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017
"ބަހޫބަލީ 2" ގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން ވެސް ރެކޯޑެއް

އެސް.އެސް ރާޖްމޯލީގެ "ބަހޫބަލީ"ގެ ދެ ވަނަ ބައި "ބާހޫބަލީ 2" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއާ އެކު ވެސް މި ފިލްމުން ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިކުރާނެ ވަރުގަދަ ތޫފާން ސިފަވާ ކަހަލަ އެވެ. ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 85 މިލިއަން ފަހަރު ޔޫޓިއުބުން ބަލާފައިވެ އެވެ. އަދި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބިފައި ވެއެވެ.

March 21, 2017 1
ބަމަން އިރާނީ "މުންނާބާއީ 3" އިން ރޯލެއް ބޭނުންވޭ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ ހެއްވާ މަޖާ "މުންނާބާއީ" ފްރެންޗައިސްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު އުފައްދާކަން ހިރާނީ ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އެއާ އެކު ފިލްމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

March 21, 2017 10
ކަރީނާ ދަރިފުޅާއެކު ފެނުމުން މީހުން މޮޔަވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. ތައިމޫރް ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ކުއްޖާގެ ދެތިން ފޮޓޯއެއް މީގެ ކުރިން އާންމުވި ނަމަވެސް...

20 މާޗް

March 20, 2017 2
އަހަންނަށް "މުންނާބާއީ" މޮޅަކަށް ނުކުޅެވޭނެ: ޝާހްރުކް

"މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް" ގެ ބަތަލަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރީ ޝާހްރުކް ޚާނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ސަންޖޭ ދަތު ކުޅުނު ފެންވަރާ ގާތަށް ވެސް އެ ފިލްމު އޭނާއަކަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

March 20, 2017 2
ބާންސާލީ: ކާމިޔާބީ ހޯދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ މިހާރު އުފައްދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ސެޓު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ސެޓަށް ބަޔަކު ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ...

March 20, 2017 3
"ދަންގަލް" އިން އާމިރުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑް ތަރި އާމިރު ޚާން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު "ދަންގަލް" އަކީ މިހާތަނަށް އެ އިންޑަސްޓްރީން އުފެއްދި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އަދި މި ފިލްމުން އާމިރަށް 175 ކްރޯޑު (28...

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޝާހްރުކް ބައިވެރިނުކޮށް ފަރާ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ފަރާ ޚާން އާއި ޝާހްރުކް ޚާން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދި ހުރިހާ ފިލްމެއް ވެސް ވަނީ ބްލޮކްބަސްޓާ އަށް ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަރާ އަލަށް ފަށަން އުޅޭ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކް ބައިވެރިއެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނު ހައިރާން ކަމެކެވެ.

March 19, 2017 5
13 އަހަރު ފަހުން ރާކީ ފެނުނު އިރު ސިފަ ބަދަލުވެފައި

ރާކީއަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބުވި ބަތަލާ އެކެވެ. އެ ޒަމާނުގައި އާޝާ ޕަރެކް ފިޔަވައި އެންމެ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ވެސް ލިބިފައިވަނީ ރާކީ އަށެވެ. މިއަހަރު ރާކީއަށް 70...

March 19, 2017 2
ވަރުން: އެންމެ ވަރުގަދަ ތަރިންގެ ލިސްޓަށް އަރަނީ

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިން ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފާއިތުވީ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރުން ދަވަން ވަނީ އޭނާގެ ގާބިލްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކާފަ އެވެ....

17 މާޗް

March 17, 2017
"ބޭގަމް ޖާން" ގައި ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ ސިފަ ތަފާތު

"ބޭގަމް ޖާން" އަކީ ވިދްޔާ ބާލަންގެ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއާ އެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވަރަށް މަޝްހޫރުވި އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޗަންކީ ޕާންޑޭ އެވެ.

March 17, 2017
"ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް

"ހަމްޕްޓީ ޝަރުމާ ކީ ދުލްހަނިޔާ" އަދި "ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝަޝާންކް ޚައިރާން ބުނާ ގޮތުގައި މި ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވެސް އުފައްދަން އޭނާ ވަރަށް ބޭނުމެވެ....

March 17, 2017 4
މިހާރުގެ ހިންދީ މިއުޒިކްގައި ރޫހެއް ނެތް: ލަތާ

ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަކީ އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އުމުރުން 87 އަހަރު ވެފައި ވިޔަސް މިހާރު ވެސް ލަތާގެ ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އޭނާއަށް...

16 މާޗް

March 16, 2017 4
ވިދްޔާގެ ގައިގައި އަތްލި މީހަކު ލަދުގަންނަވާލައިފި

ކަލްކަތާ އެއާޕޯޓު ތެރޭގައި މީހަކު ވިދްޔާ ބާލަންއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަން އައި މީހަކު އޭނާގެ އުނަގަނޑު އެއް އަތުން ބައްދައިގެން ހުރެ ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުމުން އެ މީހާ ލަދުގަންނަވާލައިފި އެވެ.

March 16, 2017
"ޕަދްމާވަތީ" ގެ ސެޓަށް އަނެއްކާވެސް ގެއްލުން ދީފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ޕަދްމާވަތީ" އަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލަ ތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ކޯލާޕޫރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ...

March 16, 2017 6
ނެޝަނަލް އެވޯޑު ލިބުނަސް ހަވާލުވާން އާމިރެއް ނުދާނެ

އާމިރު ޚާންގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު މީޑީއާއާ ބައްދަލުކޮށް ދިން ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މީހުން ދައްކާ އެކި ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބު...

15 މާޗް

March 15, 2017 3
ޝްރީދޭވީގެ މޮމްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝްރީދޭވީ އަކީ 80 އާއި 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާގައި ރަނިކަން ކުރި ކުޅަދާނަ ބަތަލާ އެކެވެ. އޭނާ ފިލްމު ކުޅުމާ ދުރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކު ހުރުމަށް ފަހު 2012 ގައި ކުޅުނު "އިންގްލިޝް ވިންގްލިޝް" ވެސް ފިލްމު ބަލާ މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެވެ.

March 15, 2017
އާމިރުގެ މަގުބޫލު ފިލްމަކީ "ގަޔާމަތުސޭ ގަޔާމަތު ތަކް"

އާމިރު ޚާންގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފޭނުން ވަނީ އޭނާގެ މޮޅު ފަސް ފިލްމު ހޮވައިފަ އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ލިޔާ ބޮލީވުޑްލައިފުން މީގެ އެތައް ހަފުތާއެއް ކުރިން ހުޅުވާލި...

March 15, 2017 1
"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ފާތިމާއަކަށް ނުލިބުނު

މިހާރު އުފައްދަމުންދާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަތަލާއިންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އާމިރު ޚާންގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށެވެ. އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކު އަދިވެސް...

14 މާޗް

March 14, 2017
އަކްޝޭގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: ސަލްމާން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ސަލްމާން ޚާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ "ބެޓްލް އޮފް ސަރްގަރްހީ" އިން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލްމާން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

March 14, 2017 2
ރަމޭޝް ސިއްޕީ އާއި ހެމާގެ ފިލްމަށް ތަރުހީބެއް ނެތް

ޑައިރެކްޓަރު ރަމޭޝް ސިއްޕީ އަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާުބު އަދި އެންމެ މޮޅު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު މީހެކެވެ. އޭނާ އުފެއްދި "ޝޯލޭ" އާއި "އަންދާޒް" އަދި...

13 މާޗް

March 13, 2017 1
މިހާ އަވަހަށް ވަރުން ބޭނުމީ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން

ވަރުން ދަވަން އަކީ އަލަށް ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން، ކާމިޔާބު ބަތަލެކެވެ. ފިލްމު ކުޅެން ފެށިތާ މާ ގިނަ އަހަރު ތަކެއް ނުވި ނަމަވެސް ވަރުންގެ ފޭނުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންހެންކުދިންނަށް ވަރުން ވަރަށް ކަމުދެ އެވެ. ވަރުން ހުނަރުވެރި އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކޮމިކް ބައިތަކަށެވެ.

March 13, 2017 1
އަނުޝްކާގެ "ފިލޯރީ" އާ ގޮތަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަދި ބަތަލާގެ ބައި ކުޅެފައިވާ "ފިލޯރީ" ގެ އިޝްތިހާރުތައް ދައްކަން ފެށުމާއެކު މި ފިލްމުގެ އަޑު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ގަދަވެފަ އެވެ. މާޗް 24 ވަނަ ދުވަހު...

March 13, 2017 1
ޒީ-އެވޯޑު: އެންމެމޮޅު ބަތަލު އަމީތާބު، ބަތަލާ އާލިއާ

ޒީ ސިނެ އެވޯޑަކީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ އެވޯޑެކެވެ. މިއަހަރުގެ ޒީ ސިނެ އެވޯޑްސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ދީފަ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
ބުރަކައްޓަށް އަނިޔާވެ ކެޓުރީނާ އަށް ޒީ އެވޯޑުގައި ނެށޭގޮތެއް ނުވި

އިއްޔެ ރޭ އޮތް ޒީ-ސިނެ އެވޯޑު އިވެންޓުގައި ކެޓުރީނާ ކައިފް ވެސް ޕާފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް ކެޓުރީނާގެ މައި ބަދަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ...

March 12, 2017
ވަރުން އާއި އާލިއާ ކުޅުނު ތިން ފިލްމު ކާމިޔާބުވެ ހެޓްރިކް ހަދައިފި

ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓް އަކީ މިހާރުގެ ޒުވާން ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ލޯބި އެއް ޖޯޑު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެ އެވެ. "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވި މި...

11 މާޗް

March 11, 2017 19
ސުޝްމިތާއަށް 41، ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރީ ކީއްވެ؟

ރީތީގެ ރާނީ ސުޝްމިތާ ސެންގެ އުމުރުން 41 އަހަރުވީ އިރު ވެސް ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާއާ ދިމާކޮށްލައިގެން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އުޅުނެވެ. އަދި ދެ އަންހެންކުދިން އެޑޮޕްޓްކޮށްގެން ގެންގުޅޭތީ ވެސް ފާޑު ކިޔާފައިވެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 1
ނޫތަންގެ މާމަ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ވަންނަން ބޭނުން

ކުރީ ޒަމާނުގެ ފިލްމީ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އަކީ ނޫތަން ކަމަށެވެ. ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކިޔައި އުޅޭ ގޮތަށް ނަމަ ނޫޓާން އެވެ. މާމަގެ ފަހަތުން، މާމަ ދަރިފުޅު...

March 10, 2017
ސޯނަމް އާއި އާނަންދުގެ ގުޅުމަށް މަންމަ ގަބޫލު

ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ހޮވާފައިވާ އާނަންދު އަހޫޖާ އަކީ ސޯނަމްގެ މަންމަ ސުނީތާ ކަޕޫރު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މީހެކެވެ. އަދި ސުނީތާ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މިއަހަރު...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ކަންގަނާގެ މަލާމާތަށް ކަރަން ރައްދު ދީފި

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ސެލެބްރިޓީ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން"ގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވީ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބައިވެރިވި އެޕިސޯޑްގައި ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަރަން ޖޯހަރަށް...

March 08, 2017
އިންދޫ ސަރްކާރް: ސަންޖޭ ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ ވާހަަކަތައް

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ އިންދިރާ ގާންދީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު އެކަމަނާގެ ފިރިހެން ދެ ދަރިކަލުންގެ ތެރެއިން ސަންޖޭ ގާންދީ ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވި...

07 މާޗް

March 07, 2017
ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ: ފެށުން ރަނގަޅުވެދާނެ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓްގެ "ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ"ގެ އެޑްވާންސް ބުކިންގް ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް މި ފިލްމު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

March 07, 2017 1
ރަންގޫން: ޖެހިޖެހިގެން ސައިފްގެ ފަސް ވަނަ ފްލޮޕް

ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިލީޒް "ރަންގޫން" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ހިތް އަތުލައިގަނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ޝާހިދު ކަޕޫރު އަދި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ...

March 07, 2017
ވަރުން ސަލްމާނަށް: މާ ސްމާޓްވެގެން ނޫޅޭތި!

ވަރުން ދަވަންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން އާއި ސަލްމާން ޚާން ގުޅިގެން 1997 ގައި އުފެއްދި ހިޓް ކޮމެޑީ "ޖުޅްވާ"ގެ ސީކުއަލް "ޖުޅްވާ 2" ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަ ދެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
"ޕަދްމާވަތީ" ނުފެށި ރަންވީރާއި ދީޕިކާ ޗުއްޓީގައި

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ފިލްމެވެ. ރަންވީރު ސިންގާއި ޝާހިދު ކަޕޫރު އަދި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން މުހިއްމު ރޯލުތައް އަދާކުރާ މި ފިލްމު ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މައްސަލަތަކެއް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

March 06, 2017 6
ކަރަން ޖޯހަރަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިން ލިބިއްޖެ

އެއްމާބަނޑު ދެބެންގެ ބައްޕައަކަށް ވެފައިވާކަމަށް ކަރަން ޖޯހަރް ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު އޭނާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބައްޕައެއްގެ ރޯލަކީ އޭނާއަށް މުޅިން އާ ރޯލެއް...

March 06, 2017 1
ބިޕާޝާ އާއި ސޮނާކްޝީއާ އެކު ސަލްމާންގެ ޓުއާ ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ފޭނުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސަލްމާން ޝޯތައް...

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅެން ސަންޖޭ ދަތު ގަބޫލެއް ނޫން

ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ގޮތަށް ފިލްމީ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދާށެވެ. ސަންޖޭ ދަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަލާ ވެސް ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ނަމަވެސް ސަންޖޭ ދަތު އެކަމާ ގަބޫލެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ބުނީ ފޮރެންސިކް ސައިންސްގެ ރޮނގުން ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދީ މޮޅު މީހަކަށް...

March 05, 2017
އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާއަށް ސްވާރާ ބާސްކަރް ކަމަކުނުދިޔަ

ސްވާރާ ބާސްކަރަކީ ބޮލީވުޑްގައި އަލަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އެވެ. އަދި މޮޅު ރޯލަކަށްވާ ނަމަ އެ ރޯލު ހޯދަން ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ...

March 05, 2017
ވަޒީފާ ނެތް މީހަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވާނެ: ޝާހިދު

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ "ރަންގޫން"ގެ ނާކާމިޔާބުން އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނި ނަމަވެސް ޝާހިދު ބުނަނީ ވަޒީފާއެއް ނެތް...