19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ޓައިގާ ދެން ކުޅޭނީ "ހީރޯޕަންތީ 2"

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ "ބާގީ 3" އަށް ފަހު، ޓައިގާ ޝްރޮފް ދެން ޝޫޓިން ފަށާނެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 19, 2020
"ސޮޓީ 3" އާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ކަރަން ދޮގުކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފްރެންޗައިޒް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 3" ބެހޭ ގޮތުން މި ދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުން އަންނަަ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ސަނާ އާއި ޕާރަސްގެ ކައިވެނީގެ ޝޯއެއް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރި ދެ ބައިވެރިއަކާ އެކު އެ ޗެލުން ކައިވެނީގެ އާ ޝޯއެއް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 17, 2020
ސަލްމާނާ މިހާރު ގާތްކަމެއް ނެތް: ބޯނީ

ކުރިން ސަލްމާން ޚާނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް އެ ގުޅުން މިހާރު ނެތް ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
ފިލްމުފެއާ 2020: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ގަލީ ބޯއި"

ރޭ ބޭއްވި މި އަހަރުގެ 65 ވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު "ގަލީ ބޯއި" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

February 16, 2020
"ބޫތު" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާނީ ވިޔަފާރި އަށް ބަލާފައި

އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާނީ ފިލްމުގެ ވިޔަފާރި އަށް...

February 16, 2020 4
ބިގް ބޮސް 13: މޮޅުވީ ސިދާތު ޝުކްލާ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދިން "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 3
ބިގް ބޮސް: ގަދަ ހަޔަކާ އެކު ފިނާލޭ މިރޭ

މީގެ ހަތަރު މަސްކުރިން ފެށި ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގެ ފިނާލޭ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާން އެނބުރި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

February 14, 2020
އާލިއާ އާއި ޝާހިދަށް ތިން ވަނަ ފިލްމެއް

މިހާތަނަށް އެކީގައި ދެ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އިތުރު ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

February 14, 2020
އެކްޓަރު ޝާހްބާޒަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ޝާހްބާޒް ހާނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ރާއްޖޭގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

February 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ކުޅުނު ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 13, 2020 1
ސަލްމާންގެ "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" ގެ ކާސްޓް ނަގައިފި

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސްކޭއެފުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އާ ފިލްމު "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" ގެ ކާސްޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން، ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ރައުތުގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 11, 2020
"މަހާބާރަތު" އަކީ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު: ދީޕިކާ

ފިލްމު "މަހާބާރާތު" އަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2020 1
"ކައިތީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ރިތިކް ނުވަތަ ރަންވީރް؟

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ތަމަޅަ ފިލްމު "ކައިތީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ބަތަލުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ރިތިކް ރޯޝަން ނުވަތަ ރަންވީރު ސިންގް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ކިއާރާ؟

ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ބަތަލުންގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކިއާރާ އަދުވާނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

February 10, 2020 1
އަލީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަކަށް ކެޓްރީނާ

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ފެވަރިޓް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 06, 2020
ސަނީ އަށް ވެބް ސީރިޒެއް، ނަމަކީ "ޖީ 49"

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 06, 2020
ހީނާ ނަމޫނާއަކަށް ބެލީ މަދޫރީ އާއި ޖޫހީ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ހެކްޑް" ގައި ކުޅުނު ކެރެކްޓާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް ބެލީ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ޖޫހީ ޗާވްލާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކެއް ކަމަށް ބަތަލާ ހީނާ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ޓީވީ ބަތަލާ އަދާ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓްގައި

"ނާގިން" ފަދަ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ އަދާ ޚާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ، ސާރާ އަދި ދަނޫޝް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ޒީރޯ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓް ނަމާ އެކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ...

February 01, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރުގެ ބޭސް ފަރުވާ އަކްޝޭގެ ހަރަދުގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަން ޝަކްތީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 31, 2020
ބަލައިލަން ރީތި ނަމަ އެކްޓިންއަކަށް ނުބަލާ: އަދިތިޔާ

ފިލްމުތަކަށް ތަރިން ނެގުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުން އެކްޓިން ހުނަރު އެއްފަރާތްކޮށްފައި ހަމައެކަނި އެ ތަރިއެއްގެ ރީތި ކަމަށް ބަލާފައި ފިލްމުތަކުން...

January 31, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" އަށް ކްރިތީގެ ކޮއްކޮ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" އަކީ ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަންގެ ކޮއްކޮ ނުޕޫރް ސެނަން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމަށްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.