20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
ދެ އަހަރު ފަހުން ހާޝް އަލުން ސްކްރީނަށް

އަނިލް ކަޕޫރްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހާޝްވަރްދަން ކަޕޫރް ބޮލީވުޑަަށް ތައާރަފުވީ 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މިރްޒިޔާ" އިންނެވެ. ހާޝްގެ ދެވަނަ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަން ދިގު މުއްދަތެއް ނެގިޔަސް، ދެން ކުރަން ޖެހޭ އިންތިޒާރު މާ ދިގެއް ނޫނެވެ.

April 20, 2018
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމް ރިތިކަށް

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދްމާވަތު" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާ ފިލްމަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 20, 2018 2
އަބިޝެކް މައިންބަފައިންނާ އެކު އުޅޭތީ މަލާމާތްކުރަނީ

އަބިޝެކް ބައްޗަންއަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވާ މީހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާއާ ދިމާކުރަނީ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ދަރިއަކަށް ވިޔަސް، އެކްޓް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
"ކަލަންކް" ގައި ބެލުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ ކާސްޓެއް

ކަރަން ޖޯހަރް 2001 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޢަމް" ގެ ހުވަފެނީ ކާސްޓަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުންފުނި ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ކަލަންކް" ގައި ވެސް...

April 19, 2018
އެމެޒޯންގެ ރިއަލިޓީ ޝޯއެއްގެ ހޯސްޓަކަށް ޝިލްޕާ ޝެޓީ

ފިލްމްތަކުން ޝިލްޕާ ޝެޓީ މިހާރު ނުފެނުނަސް އޭނާގެ ފޭނުން އެހާ މާޔޫސްއެއް މިހާރަކު ނުވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބައެއް ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފަރިކަމާއި ޖާދޫ މިހާރު ވެސް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
އިރާންގެ ޑައިރެކްޓަރު މާޖިދު މާޖިދީގެ މެސެޖެއް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންތަކަކާ އެކު ފިލްމެއް އުފައްދަން ތައްޔާރަށް ހުރި އީރާންގެ ކުޅަދާނަ އަދި މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މާޖިދު މާޖިދީ އިންޑިއާގައި ފިލްމް ހަދާ މީހުންނަށް ދޭން އޮތީ...

April 18, 2018 2
"ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ އާ ހިންދީ ފިލްމެއް، އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ރެމޯގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 17, 2018
"އޮކްޓޯބާ" ގެ ރައިޓްސް އެމެޒޯން އަށް ވިއްކާލައިފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ވަރުން ދަވަންގެ ފިލްމް "އޮކްޓޯބާ" ގެ ސެޓެލައިޓް އަދިި ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ޕަރިނީތީގެ ސިންގަލްއެއް ނެރެނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާއަކީ ލަވަ ކިޔަން އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ފިލްމް "މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ" ގެ ލަވައެއް ވެސް ޕަރިނީތީ ވަނީ ކިޔައިފަ އެވެ.

April 16, 2018
ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނިން: ސިދާތު

ސިދާތު މަލްއުތުރާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތީ ވަރުން ދަވަން އާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ފިލްމް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ" އިން 2012 ގަ އެވެ. އޭގެ ހަ އަހަރު ފަހުން، އޭނާ ހުރި ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ވަރުން...

April 16, 2018
ފިތުރު އީދުގައި ސަލްމާނާއި ރަޖްނީކާންތުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ލޯންޗް ކުރިތަނާހެން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް އޮތީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 އެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ކިޔާ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ސާރާގެ "ކެދަރްނާތު" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފެށި، ސާރާ އަލީ ހާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމް "ކެދަރްނާތު" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބިޝެކް ކަޕޫރާއި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓާ ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަތަކާ ހެދި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި މިހާތަނަށް އޮތީ ވާނުވާގަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ރާކީ 15 އަހަރު ފަހުން އަލުން ސްކްރީނަށް

ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ވިދާލި ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ރާކީ ގުލްޒާރް 15 އަހަރު ފަހުން އަލުން އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

April 14, 2018
ޕްރިޔަންކާގެ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

April 14, 2018 4
މޮޅު ބަތަލާގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ސްރީދޭވީ އަށް

އިންޑިއާގެ 65 ވަނަ ނެޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު، މިއަހަރު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސްްރީދޭވީ އަށް ދީފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ސުނިލް ޝެޓީ ދަރިފުޅު އާތިޔާއާ އެކު އަންނަނީ

އަނިލް ކަޕޫރް، ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރާ އެކު، މިހާރު ފިލްމެއް ކުޅެމުން އަންނަ އިރު، ސުނިލް ޝެޓީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީއާ އެކު، ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެކަމަކު ސުނިލް އާއި އާތިޔާ އެކުގައި ފެނިގެން ދާނީ ފިލްމަކުންނެއް ނޫނެވެ.

April 13, 2018
އަންހެން "ސިންގަމް" އެއް ގެނެސް ދޭނަން: ރޯހިތު

އަޖޭ ދޭވްގަން ލައްވައި "ސިންގަމް" ކިޔާ ފުލުހެއްގެ ރޯލް ދެ ފިލްމެއްގައި ކުޅުވުމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ މިހާރު ބުނަނީ އަންހެން "ސިންގަމް" އެއް ވެސް އުފައްދާނެ ކަމަށެވެ.

April 13, 2018
ކެޓްރީނާގެ ބައޮގްރަފީ "ބާބީ ޑްރީމްސް" ގެ ނަމުގައި

ހިންދީ ބަހުން ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ނޭނގި ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެ، ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފަށް މިހާރު އާދެވިފައި ހުރި ހިސާބަށް ދަތުރު ކުރެވުނީ ލައްކަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެތައް ބައެއްގެ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018
ރަންވީރަށް ވެސް ދާދާސާހެބް އެވޯޑް

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ތާރީހީ ފިލްމް "ޕަދްމާވަތު" ގައި ރަންވީރް ސިންގް ކުޅުނު ނެގެޓިވް ކެރެޓާއަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ރޯލެކެވެ. ކްރިޓިކުންގެ...

April 11, 2018
ރާޒީ: އަނެއްކާ ވެސް އާލިއާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ވާނެ

ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާގެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލެއް ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމަކީ 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި "އުޅްތާ ޕަންޖާބް" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއޮތީ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 3
އަނުޝްކާ އަށް ދާދާސާހެބް އެވޯޑް ދެނީ

ބަތަލާއެއްގެ އިތުރުން ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އިންޑިއާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކޮށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އޭނާ އަށް ދާދާސާހެބް އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

April 09, 2018
ރަންބީރްގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ފަހު، އޭނާ މިހާރު ސަންޖޭގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

April 09, 2018
ވިޝާލްގެ އާ ފިލްމްގައި ވެސް ޓީވީ ބަތަލާއެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ތަރިން އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖްގެ އާ ފިލްމް "ޗޫޅިޔާން" އިން ވެސް ޓީވީ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ބަފްޓާ އަށް އަނޫޕަމް ކޭރް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

ބްރިޓިޝް އެކެޑެމީ އޮފް ޓީވީ އެވޯޑްސް (ބަފްޓާ) ގެ މި އަހަރުގެ ޓީވީ އެވޯޑް ނޮމިނޭޝަން އިއުލާން ކުރި އިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނޫޕަމް ކޭރް އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރުގެ ބަފްޓާ އަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

April 06, 2018
ޓައިގާގެ "ބާގީ 2" 100 ކްރޯޑް ކުލަބަށް

"ބާގީ 2" އަކީ ޓައިގާގެ ފުރަތަމަ 100 ކްރޯޑް ކުލަބް ފިލްމް.

April 06, 2018
ޖޯން އާއި ކްރިއާޖް ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

ހަނގުރާމައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމް "ޕަރްމަނޫ: ދަ ސްޓޯރީ އޮފް ޕޮކްރާން" ރިލީޒް ކުރަން މިހާރު އެތަކެއް ތާރީހެއް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމް އުފެއްދި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 8
ސަލްމާނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން، އިންޑިއާގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެއް ކަމަށް ބްލެކްބަކް ފުއްލާ ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން މިއަދު ޖޯދްޕޫރް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018
މަދޫރީގެ މަރާޓީ ފިލްމް ކަރަން އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ފުރަތަމަ މަރާޓީ ފިލްމް "ބަކެޓް ލިސްޓް" ހިންދީ އޯޑިއަންސަށް ގެނެސް ދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ކަރަން ޖޯހަރް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

April 04, 2018 2
އައިޝްވާރިޔާ އަށް ދެ ރިމެކިންއެއް

ޖުލައިގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ފޭން ހާން" އަށް ފަހު، އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ދެން ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ރަސްމީކޮށް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބެމުން...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
"އޮ އޯ ޖާނެ ޖާނާ" އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލްގެ ކެއިފް ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމުން ސަލްމާން ހާން ފެނުމަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ފަހަރުގައި މިއީ ކެޓްރީނާ އަށް އަދިވެސް ސަލްމާން...

April 03, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ކެޓްރީނާތަ؟

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރާ އެކު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އަށް އޭނާ ސޮއި ކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 10
ސަލްމާން ހާން އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި، އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާ އެކު، ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2018 1
ޓައިގާއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ޓޯނީ ޖާ: އަކްޝޭ ކުމާރް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ބާގީ 2" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފް ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ވަރުގަދަ އެކްޝަން...

April 02, 2018
"އާޝިގީ 3" ގައި ވަރުން އާއި އާލިއާ؟

ވަރުން އާއި އާލިއާ ބަޓްއަކީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު ޒުވާން ޖޯޑެވެ. "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ" އިން 2012 ގައި ފިލްމީ ދަތުރު އެކީގައި ފެށި، މި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅުނު ކޮންމެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 8
ކަންގަނާ، މިޝެލް އޮބާމާ އާއި އޮޕްރާ ވިންފްރީއާ އެކު

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒު ވިޔަސް، މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި އޭނާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

April 01, 2018 1
މި ފަހަރު ބޮލީވުޑްގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކުވެގެން 2013 ގައި ގެނެސްދިން އެންތޮލޮޖީ ފިލްމް "ބޮމްބޭ ޓޯކީޒް" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ ހަމަ އެ ޓީމްގެ ފިލްމެކެވެ. މި ފަހަރުގެ ފިލްމްގެ...