19 ޖޫން

June 19, 2018
ވަގުތު ޖެހުމުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނަން: މަނޫޝީ

އެކްޓް ކުރުމަކީ ލިބިފައިވާ ހުނަރެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ވަގުތު ޖެހުމުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރް ބުނެފި އެވެ.

June 19, 2018
ސޮނީގެ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އެނބުރި އަންނަނީ

އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

June 19, 2018
"ރޭސް 3" ތިން ދުވަސް ތެރޭ 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވެސް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
"މޭޑް އިން ޗައިނާ" ގައި ރާޖްކުމާރް ރާއޯ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ބިޒީ އެއް އެކްޓަރު ކަމަށްވާ ރާޖްކުމާރް ރާއޯ "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2018 2
ވީޑިއޯއަކާ އެކު އަނުޝްކާ އަށް ތައުރީފާއި ފާޑުކިޔުން

ކާރެއްގައި ދަމުން މީހަކު މަގުމައްޗަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް އެއްލި ތަން ފެނިގެން، ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އެ މީހާއާ ސުވާލުކޮށް، އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް...

17 ޖޫން

June 17, 2018
ޝަނާޔާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ: ސަންޖޭ ކަޕޫރް

އަނިލް ކަޕޫރްގެ އާއިލާ އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ތަރިން އަދިވެސް ކުރިއަށް ތިބީ އެވެ. ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރް އަދިު ހާޝްވަރްދަން ކަޕޫރަށް ފަހު، ޖާންވީ ކަޕޫރް ވެސް އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ދަޅަކް" އާ އެކު، ފިލްމީ ކެރިއަރާގައި ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.

June 17, 2018
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ.

June 17, 2018
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ...

16 ޖޫން

June 16, 2018
ސަލްމާންގެ ޅިޔަނުގެ ފިލްމްގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ސަލްމާން ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު މި އަންނަނީ ނިމުމަކާ ގާތް ވަމުންނެވެ.

June 16, 2018
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓްގައި ނެރެނީ

އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓް މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"ވީރޭ ދީ ވެޑިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މި ޒަމާނުގެ ޒުވާން ހަތަރު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ވީރޭ ދީ ވެޑިން" އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު، މީގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 15, 2018 1
ސަންޖޫގައި ނަޖިސް ލީކުވާ މަންޒަރު އުނިކުރަން އެދެފި

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ މަންޒަރެއް އުނިކޮށްދޭން އެދި ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސެޓިފިކޭޝަން (ސީބީއެފްސީ) އަށް ސަންގާޝް ކިޔާ ފައުންޑޭޝަނަކުން ސިޓީއެއް...

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
ޖޯންގެ "ރޯ" ގެ ބަތަލާއަކަށް މޯނީ

ޖޯން އަބްރަހަމް މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމް ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓާ (ރޯ) ގެ ބަތަލާއަކަށް ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި މޯނީ ރޯއި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 14, 2018
ރަންބީރަށް އިރުޝާދެއް ދޭ ވަރަށް ވުރެ މޮޅު: ސަންޖޭދަތު

ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ދޭނެ ވަކި ނަސޭހަތެއް އަދި އިރުޝާދެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަންޖޭ ދަތު ރަންބީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2018 1
ހޮލީވުޑަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ކާޖޮލް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް އަނިޔާ ކުރި އަރްމާން ކޯލީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޯބިވެރިޔާ ނީރޫ ރަންދަވާ އަށް އަނިޔާކުުރުމަސް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު އެކްޓަރު އަރްމާން ކޯލީ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާނަށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާން ހާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 13, 2018 1
"ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ގެ ސެޓްލައިޓް ރައިޓްސް 130 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018
އެކްޓިން އަށް އޮތް ލޯބި ކުޑައެއް ނުވޭ: މަނީޝާ

ބަތަލާ މަނީޝާ ކޮއިރަލާއަކީ 90ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ވިދާލި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. އޭނާ ހިމެނެނީ މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން ކަމަށްވާ އާމިރް ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާ އެކު ފިލްމް ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގަ އެވެ.

June 12, 2018 2
"ދަޅަކް"ގެ ޓްރެއިލާ: ޖާންވީގެ އެކްޓިން ކިހިނެއް؟

ޖާންވީ ކަޕޫރް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 12, 2018
ވަރުންގެ "އޮކްޓޯބާ" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 13 ގައި ރިލީޒް ކުރި ވަރުން ދަވަންގެ ފިލްމް "އޮކްޓޯބާ" އަކީ މަރާޓީ ފިލްމް "އާރްތީ: ދި އަންނޯން ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ވާހަކަ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ...

11 ޖޫން

June 11, 2018
ޝްރަދާގެ ދެ ފިލްމެއް އެއް ދުވަހެއްގައި

ޒުވާން ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ދެ ފިލްމެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ބޮކްސް އޮފީހުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށްދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް...

10 ޖޫން

June 10, 2018
ކައިވެނިކުރުމުން ފިލްމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނި: ކަރީނާ

ކައިވެންޏަށް ފަހު، ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވަަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް ފަހު ވެސް އެކަން އެހެން ނުވާކަން ސާބިތުކޮށް ދެވިއްޖެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު...

June 10, 2018
ސައިފް އަލީ ހާނަށް އިންޓަޕޯލުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނަށް އެ ގައުމުން އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
އާތިޔާ ދެން ކުޅޭނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީ މިހާތަނަށް ދެ ފިލްމަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އެއީ ފިލްމް "ހީރޯ" އާއި "މުބާރަކަން" އިންނެވެ. އެކަމަކު ކެރިއަރުގެ ކުލަ އަދި އެހާ ގަދަކޮށެއް ނުފެނެ އެވެ. މާ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކެއް ވެސް އޭނާ އަށް ލިބޭ ތަނެއް ނުފެ އެވެ.

June 08, 2018
ރަންވީރާއި ސާރާގެ "ސިމްބާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ރަންވީރް ސިންގް އާއި ސާރާ އަލީ ހާން ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ، ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމް "ސިމްބާ" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ހައިދަރްބާދުގައި ފަށައިފި އެވެ.

June 08, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުން: ޖެކްލިން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް އިރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކަށްވީ ސަލްމާން ހާނާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ނުޝްރަތު އެކްޓިން ކިޔަވަން އެމެރިކާ އަށް

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައި އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވައިލި ފިލްމް "ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ" ގެ ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ އެކްޓިން ކޯހަކަށް...

June 07, 2018
"ބާރަތު" އާއި "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން އެކީގައި

ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް 3" މި އަހަރު ރިލީޒް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށާއި "ބާރަތު" އާއި...

06 ޖޫން

June 06, 2018 1
"ހިޗްކީ" ޝަންހާއި ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ދައްކަނީ

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ 21 ވަނަ ޝަންހާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި ރާނީ މުކްރަޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ހިޗްކީ" ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 06, 2018
އެއްބަސް ވަނީ އުނދަގޫ ރޯލްތަކަށް: ސުޝާންތު

ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާ އިރު ބޮޑަށް ބަލަނީ ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އަމިއްލަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަހަލަ ރޯލްތަކަށް ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ޗެލެންޖިން ރޯލްތަކެއް ކުޅެން ކަމަށް ޒުވާން އެކްޓަރު...

June 06, 2018 1
އަރްމާން ލޯބިވެރިޔާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބައެއް ހިންދީ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އަދި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގައި ވެސް ވާދަކުރި އެކްޓަރު އަރްމާން ކޯލީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނީރޫ ރަންދަވާ އަށް އަނިޔާކޮށް، ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލަ...

03 ޖޫން

June 03, 2018
ޝިލްޕާ އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަން ބޭނުން

ފިލްމްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އެނބުރި އަންނަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

June 03, 2018
ސަންޖޭ އާއި މަނީޝާ އެއް ފިލްމަކުން

މަދޫރީ ޑިކްސިޓާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ސަންޖޭ ދަތު، ވަރަށް ދުވަސްކޮށްފައި މަދޫރީއާ އެކު "ކަލަންކް" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާއާ އެކު ހަމަ ވަރަށް ކާމިޔާބު...

June 03, 2018
މަންމަ އަހަރެން އެބޯޓްކޮށްލަން އުޅުނު: ބާރްތީ ސިންގް

ބާރްތީ ސިންގަށް އޭނާގެ މަންމަ ބަލިވެ އިން އިރު މާލީ ގޮތުން ދަތިކަމުން އޭނާ އެބޯޓްކޮށްލަން އުޅުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

June 02, 2018
ޒަމާނީ "ލައިލާ މަޖުނޫ" އޮގަސްޓް 24 ގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ހިންދީ ސިނަމާ އަށް "ލައިލާ މަޖުނޫ" ދެ ފަހަރަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ 1953 ގައި ޝައްމީ ކަޕޫރާއި ނޫޓާންގެ "ލައިލާ މަޖުނޫން" އާއި 1976 ގައު ރިޝީ ކަޕޫރާއި ރަންޖީތާ ކޯރް ލީދް...

June 02, 2018
އައިޝްވާރިޔާގެ "ފޭން ހާން" ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ފިލްމް "ފޭން ހާން" ފަސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 1
ސަލްމާން އަނެއްކާ ވެސް އާ އެކްޓަރަކު ތައާރަފްކުރަނީ

ކުރިން ވެސް ބައެއް ތަރިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުކޮށްދީފައިވާ ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާ ވެސް އާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ލޯންޗް ތައާރަފްކުރަން ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2018
ސާރާގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކޮށްފި

ސާރާ އަލީ ހާން ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ކެދަރްނާތު" ގެ މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް، އެހެން ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އެ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނި މައްސަލާގައި...

31 މެއި

May 31, 2018 2
މިހާތަނަށް ރައްޓެހިވީ 10 މީހުންނާ: ރަންބީރު

މިހާތަނަށް 10 މީހަކާ ލޯބީގެ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

May 31, 2018
ސަންޖޫގެ ޓްރެއިލާ: ސަންޖޭގެ ހަޔާތުގެ އެކި ސޮފުހާތަކާ އެކު

ރަންބީރު ކަޕޫރް ސަންޖޫ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދީފި އެވެ.

May 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އިންޑިއާ މީހަކާ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުން ވަރަށް ދުރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި "ހައި ޕްރޮފައިލް"...