08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 5
ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދި ސަބަބު އަކްޝޭ ކިޔައިދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަތުގައި އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ބަދަލުގައި ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެެ.

December 08, 2019 2
ސޮނާކްޝީ ބުނަނީ ބަތަލުން މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ ގިނަ އެކްޓަރުން އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބަތަލާއިން މިކަހަލަ ރޯލެއް ކުޅެފި...

December 08, 2019
ސާރާ އަށް ވިޝާލްގެ ފިލްމެއް؟

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖް ދެން ހަދާ ފިލްމެއްގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ކައިވެނި ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ސިންގް ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 1
"ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ޝޯ އަށް 5 ހަފުތާ އިތުރުކޮށްފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މީގެ މަގުބޫލުކަން ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އުފުލިގެން ގޮސްފައިވާތީ ޝޯ ދިގު ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖެނިފާގެ "ބޭހަދު 2" އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލަށް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލް ޑި ސޫޒާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 25, 2019 3
އަނިލްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ތާޕްސީ މަލާމާތްކޮށްފި

ބޮލީވުޑަކީ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާއި ފިލްމީ އާއިލާތަކާ ގުޅިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިވެފައި އޮންނަ އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ...

November 25, 2019 2
ޖަޔަލަލީތާގެ ގޮތުގައި ކަންގަނާ ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގައި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކިއާރާ އަދުވާނީ އާއި އަދިތިޔާ ސީލް ލީޑް ރޯޅޭ ކޮމެޑީ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

November 24, 2019
ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކުން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރަކަށް

ފިލްމުތަކުގެ ލީޑިން ރޯލް ކުޅެން ނުލިބުނަސް އެކްޓަރު އަމިދު ސާދު އަންނަނީ ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކުގައި ބެލުންތެރިން ތައުރީފުކުރާ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓިން ރޯލްތަކެއް ކުޅެމުންނެވެ....

November 24, 2019
ދޭތެރެދުރުކުރުމާ ބެހޭ ފިލްމަކަށް ވިކީ އެއްބަހެއް ނުވި

ބޮލީވުޑްގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު ކޮންޓެންޓްތަކުގެ ފިލްމުތައް ހަދަމުންނެވެ. އަދި ކުޑަ ބަޖެޓްތަކުން ހަދާ އެފަދަ ފިލްމުތައް ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ވެސް ބޮޑެވެ....