22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
"މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގައި ޖެކްލީން އާއި މަނޯޖް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި އިންޑިއާގެ އާ 10 އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ...

April 22, 2019
"އުރީ" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހިޓްގެ މަގާމު ހޯދި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ނެށުންތެރިޔާ ޓެރެންސް ފީޗާ ފިލްމެއްގެ އެކްޓަރަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބައެއް ކޮރިއޯގްރާފަރުން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ކޮރިއޯގްރާފަރު ޓެރެންސް ލުވިސް ފީޗާ ފިލްމަކުން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާގެ ދެމަފިރިން ނިޔަމަ ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން...

April 20, 2019
"މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" އަށް އާ ތާރީހެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އަމީތާބް ބައްޗަންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކުރި އެކްޓަރު އިމްރާން ހާޝިމީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 18, 2019 2
ކަންގަނާގެ ދައްތަގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް އާލިއާ އަށް

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ނޫން މީހުން އެ ގައުމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، ގައުމުގައި ނަފުރަތު އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ދައްތަ ރަންގޯލީ...

April 18, 2019
މޯދީގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ގެއްލިއްޖެ

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ނުކުރެވި، ފިލްމު ދެން ރިލީޒް ކުރެވޭނީ މިހާރު...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
ފަރާގެ އާ ފިލްމަކީ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސޮއިކުރި ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

April 14, 2019 3
ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިންޑީ ކޭލީ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 14, 2019 1
އަބަދު ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޕަޕަރާޒީން ސައިފް އަލީ ހާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ދަރިފުޅު ތައިމުރު ފެންނަހާ ތާކުން ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް އެކަމާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖާ އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް އަދި އަލީ ފަޒަލް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

April 12, 2019 1
ކަންގަނާ އެކްޝަން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" އިން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދެން ޑައިރެކްޓްކުރާނީ އަމިއްލަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ކަމަށް...

April 12, 2019 2
އަމީތާބްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށް ޝާހްރުކްގެ ފިނި ރައްދެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ބަދުލާ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީ އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ފާހަގަނުކޮށްގެން ބަތަލު އަމީތާބް ބައްޗަން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމުން، ފިލްމުގެ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހިދު ކަޕޫރް "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 08, 2019 1
މަނީޝްގެ އާ ފިލްމަށް ރަންވީރާއި މަނޫޝީ؟

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 2017 ގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރާނީ ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކުންނެވެ. ފަރާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ސުނިލް ޝެޓީ އަށް އިންޒާރުގެ ނޯޓިހެއް

ސުނިލް ޝެޓީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީއާ އެކު ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "މޯޓީޗޫރް ޗަކްނަޗޫރް" ގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅެ، ފިލްމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާ އަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި އިރުފާން ހާންގެ "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބައި "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" އަށް ބަތަލާ ރާދިކާ މަދަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2019
"ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މި މަހުގެ 11 އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް އިންޑިއާގެ މިހާރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށް ދޭން އެދި ކޯޓާއި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
"ދަބަންގް 3" އަކީ ސީކްއެލްއެއް ނޫން، ޕްރިކްއެލްއެއް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ، ސަލްމާން ހާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމަކީ ސީކްއެލްއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީ ދެ ބައިގައި ދައްކުވައި ދިން ކަންތައްތަކުގެ ކުރިން ހިނގާ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ޕްރިކްއެލްއެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ސައިނާގެ ފިލްމު އަހަންނަށް ވަރަށް ފިޓް: ޕަރިނީތީ

ޝްރަދާ ކަޕޫރް އަތުން ނަގައި، ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އަށް ދިން، އިންޑިއާގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ވެސް ފިޓް ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕަރިނީތީ ބުނެފި އެވެ.