22 ޖޫން

June 22, 2017
"ޓިއުބުލައިޓް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހުން ގެއްލުން ވެދާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް" ރިލީޒްކުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު މިހާރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގެން ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ "ބަހޫބަލީ 2" އާ "ޓިއުބުލައިޓް" އަށް އެއްވަރު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އާމިރު ޚާންގެ...

June 22, 2017 3
ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާން ތައްޔާރުވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ވާނީ ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަރަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަހަރަކަށެވެ. ސަބަބަކީ ވަރަށް ގިނަ ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިން އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް...

June 22, 2017
ތައިމޫރު މައްސަލައިގައި ކަރީނާ އާއި ސައިފް އަރާރުން

ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް މިހާރު އެ ދެ އެކްޓަރުންނަށް ވުރެ މާ މަގުބޫލު މޫނަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އިންޓަނެޓަށް ތައިމޫރުގެ އާ ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑް ވާއިރަށް އެ...

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޖާންވީގެ ފިލްމަކަށް ވުރެ ޝްރީދޭވީ ބޭނުމީ ކައިވެނި

ދޮށީ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ވަނުމަކީ މަންމައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝްރީދޭވީ އެހާ ގަބޫލުކަމެއް ނޫނެވެ.

June 21, 2017 1
ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅުނު އަމްރިތު ޕާލް މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ކުރީގެ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަމްރިތު ޕާލް ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2017 1
ސަލްމާންގެ ފަހުގެ ދެ ފިލްމަށް ވުރެ "ޓިއުބުލައިޓް" ކުރު

އަންނަ އީދު ދުވަހު "ޓިއުބުލައިޓް" ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ސަލްމާން ޚާން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 5
ޝާހްރުކް ކުޅެފައިވާ "ޑޮން"ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް

ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅެފައިވާ އެކްޝަން-ތުރިލާ "ޑޮން" ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 20, 2017
ރަންބީރާއެކު ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނަން: ކެޓްރީނާ

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމު ކުޅޭތަން ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކެޓުރީނާ ކައިފް ބުނެފި އެވެ. މި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅެފައިވާ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"...

June 20, 2017
އަނިލް ކަޕޫރާއި ޝްރީދޭވީ "މިސްޓަ އިންޑިއާ 2" ކުޅެނީ

ޝްރީދޭވީ ކުޅެ މިހާރު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ "މޮމް"ގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އަނިލް ކަޕޫރާއެކު "މިސްޓަ އިންޑިއާ 2"ގެ މަސައްކަތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން...

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ރަންބީރަށް ޝާހްރުކް 5000 ރުފީސް ދީފި

ޝާހްރުކްގެ މިހާރު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" އަށް ނަން ދިން ރަންބީރު ކަޕޫރަށް އޭގެ ބަދަލުގައި ޝާހްރުކް 5000 ރުޕީސް ދީފި އެވެ. އެއީ އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން...

June 19, 2017 3
އަނެއްކާވެސް އާމިރު ޚާންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އާމިރު ޚާނަކީ އޭނާ އެއިރަކު ކުޅޭ ފިލްމެއްގެ ކެރެކްޓާއަށް ފިޓްވުމަށް ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެކްޓަރެއްކަން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޔަގީން ވާނެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 2
"ދަަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރަން އަރްބާޒް ބޭނުމެއް ނޫން

"ޑަަަބަންގް" ފްރެންޗައިސްގެ ފުރަތަމަ ދެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި އަރްބާޒް ޚާން "ދަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް އަރްބާޒްގެ ބޭބެ އަދި "ދަބަންގް"ގެ ކުރީގެ ދެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ. އެހެންވެ ސަލްމާން ބުނީ އެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުމަށް ރަނގަޅު މީހަކު ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

June 18, 2017 1
ސަލްމާންގެ ރުޅިގަނޑު މިފަހަރު ފިލްމް ކްރިޓިކްސް އަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލިޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ރެއާއި ދުވާލު ސަލްމާން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

June 18, 2017 1
ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅުމަކީ ސައިފް ރުހޭ ކަމެއް ނޫން

ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަމްރިތާ ސިންގަށް ލިބިފައިވާ ދެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ވަނުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ...

16 ޖޫން

June 16, 2017
"ޑްރެގަން" ގެ އިތުރު ފިލްމުތައް ހަދަނީ

"ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ" ރިލީޒްވުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ކެމެރާތަކާ ދުރުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ "ކޯލިން ސެހެމަޓް" ގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ....

June 16, 2017 7
ކްރިތިކާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޮޑެލް އަދި އެކްޓަރު ކްރިތިކާ ޗައުދަރީ އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓް ތެރޭ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންނަށް ކްރިތިކާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު...

15 ޖޫން

June 15, 2017 1
"ރާބްތާ" ފްލޮޕް ވިޔަސް ސުޝާންތު ހާހެއް ނުވޭ

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި ކްރީތީ ސަނަންގެ "ރާބްތާ" ރިލީޒްވެ ފަސް ދުވަސް ވީ އިރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމުގައި ވަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފަ އެވެ. ދިނޭޝް ވިޖަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަށް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ 20.71 ކްރޯޑު (ދެ ބިލިއަން ރުޕީސް) އެވެ.

June 15, 2017
ސާރާ އާއި ހަރްޝްވަރްދަން: ދެ ލޯބިވެރިން؟

ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އާއި އަނިލް ކަޕޫރުގެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހަރްޝްވަރްދަންގެ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގައި ދެކެވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ. މި ދެ އެކްޓަރުން...

June 15, 2017
ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ޝާހްރުކަށް

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ނެރޭ، ތެރޭ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަންނާނުންގެ ލިސްޓުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތިން ތަރިއަކު މިފަހަރު ހިމެނިފައިވެ އެވެ. އެއީ ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން އަދި އަކްޝޭ...

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ސަންޖޭ ދަތު ދޫކޮށްލީ ކީއްވެތޯ ހައި ކޯޓުން ސުވާލުކޮށްފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

June 14, 2017 4
ހަރްމަން ބަވޭޖާ މިހާރު ރިތިކާ ވައްތަރެއް ނޫން

ހަރްމަން ބަވޭޖާ އޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުން ހަނދާންވަނީ ރިތިކް ރޯޝަން މަތިންނެވެ. ރިތިކް ގޮތަށް ހަރްމަން އަކީ ވެސް މޮޅު ނެށުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ފިލްމު "ލަވްސްޓޯރީ 2050"ގައި ހަރްމަން ވަނީ...

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
ރޭމޯ ފިލްމުގައި ސަލްމާނާއެކު ޖެކްލީން

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަދި ކޯރިއޮގްރާފަރު ރޭމޯ ޑިސޫޒާ އަލަށް ފަށާ ޑާންސް ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް ސަލްމާން ޚާން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާ ގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކަށް ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

June 12, 2017
އިމްތިޔާޒަކީ ޔާޝް ޗޯޕްރާ ފަދަ މީހެއް: ޝާހްރުކް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިޔާޒު އަލީގެ ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ހުށަހަޅައިދޭ ގޮތާއި ބޭރުގެ ރީތި ލޮކޭޝަންތަކުގައި ޝޫޓްކުރުމާއި ބައެއް މަންޒަރުތަކުގައި ޕަންޖާބީ ސްޓައިލް...

June 12, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދީތަ؟

ނޭފަތް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް މަލާމާތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
"ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" އަކީ ރަންބީރު ދިން ނަމެއް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ މިހާރު ވަނީ އެމީހުން އެކުގައި މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ނަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރާއެކު ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އިމްތިޔާޒު އަލީ ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" އެވެ.

June 11, 2017 3
"ބާޣީ 2" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފާ އެކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ

"ބާޣީ 2" ގެ ބަތަލާއަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅުނު ޝްރައްދާ ކަޕޫރު...

June 11, 2017
ކެޓުރީނާ އަށް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ރަންބީރު ބޭނުން

"ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގައި އޭނާއާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލު އަދާކުރާ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކެޓުރީނާ ކައިފަކީ ވަރަށް އަލިގަދަ ތަރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އަބަދުވެސް ސުޕަހިޓް ވަމުން...

10 ޖޫން

June 10, 2017 2
އިމްތިއާޒްގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން ހީކުރި ގޮތާ މާ ތަފާތު

ޝާހްރުކް ހާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އެކުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ.

June 10, 2017
"ރާބްތާ" އަކީ ކޮޕީއެއްކަން ސާބިތުކޮށެއް ނުދެވުނު

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި ކްރީތީ ސަނަން ގެ "ރާބްތާ" އަކީ "މަގްދީރާ"ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމު އުފެއްދި ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ "ރާބްތާ" ކޮޅަށް ނިމިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
"ޕަދްމާވަތީ" ގެ ވާހަކަ ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: ޝާހިދު

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ، ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" އަކީ އެ ފިލްމު ބަލާ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ރީތިވާނެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކަމަށް ޝާހިދު ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

June 08, 2017 1
ސިދާރްތުގެ "ރިލޯޑަޑް"ގެ ނަން "ދަ ޖެންޓްމޭން" އަށް

ސިދާރްތު މަލްހޯތުރާގެ އާ އެކްޝަން-ކޮމެޑީ ފިލްމުގެ ނަން "ރިލޯޑަޑް" އިން "ދަ ޖެންޓްލްމޭން" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މިއީ "ބޭންގް ބޭންގް" ފްރެންޗައިޒްގެ ސީކުއަލް އެކެވެ. ޖެކްލީން...

June 08, 2017 2
ކަޕިލް އާއި ސުނިލްގެ އަރާރުން: ސަލްމާންގެ ތާއީދު ސުނިލް އަށް

"ޓިއުބުލައިޓް" ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަލްމާން ޚާން އަންނަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އާއްމުކޮށް ހުރިހާ އެކްޓަރުން ވެސް އެމީހުންގެ ފިލްމުތައް...

07 ޖޫން

June 07, 2017
ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަނީ ސުޝާންތާ އެކު

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގުގެ ދަރިފުޅު ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނިކުންނާނީ ސުޝާންތު ސިންގާ އެކުގައިކަން ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

June 07, 2017
ބާންސާލީގެ ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކަ ސަލްމާން ދޮގުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ މިހާރު އުފައްދަމުންދާ "ޕަދްމާވަތީ" ނިމުމަށްފަހު ދެން ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސަލްމާން ޚާން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާ...

June 07, 2017
"ބަހޫބަލީ 2"ގެ ރެކޯޑްތައް "ޓިއުބުލައިޓް"އަށް މުގުރޭނެތަ؟

ސަލްމާން ޚާނާއި އާމިރު ޚާނަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަން ކުރާ އެކްޓަރުންނެވެ. މި ދެ އެކްޓަރުންގެ ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރާ ނަމަ އާ ރެކޯޑް ތަކެއް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދު...

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
"ސައިރަތު" އިން ޖާންވީ އާއި އިޝާން ބޮލީވުޑަށް

ޝްރީދޭވީ އާއި ބޯނީ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާނީ ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ "ސައިރަތު" އިން ކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ. "ސައިރަތު" އަކީ މަރާޓީ ބަހުން އުފައްދާފައިވާ ވަރަށް މޮޅު ފިލްމެއްގެ ރިމޭކް އެކެވެ.

June 06, 2017
ބާންސާލީ އާއި މަނީ ރަތުނަމަށް އައިޝްވަރިޔާ ރުހުން ދީފި

ދަރިއަކު ލިބި އުމުރުން 40 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔަޔަސް މިހާރުގެ އެންމެ ޒުވާން ބަތަލާއިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން އަދިވެސް އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަށް ފިލްމު...

June 06, 2017
"ބޫމީ"ގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އަދިތީ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ސަންޖޭ ދަތު އެނބުރި އައުން ފާހަގަކުރާ ފިލްމު "ބޫމީ"ގެ ސެޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަދިތީ ރާއޯ ހައިދްރީގެ ފުރާނަ ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ނޫތަންގެ އުފަން ދުވަސް ގޫގުލްއިން ފާހަގަކޮށްފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ނޫތަންގެ 81 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ގޫގުލް އިން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ނޫތަން އުފަންވީ ޖޫން 4، 1936 ގައެވެ. އަދި މަރުވީ ފެބްރުއަރީ 21، 1991ގަ އެވެ.

June 05, 2017
ޕާކިސްތާނު ދެ އެކްޓަރުން "މޮމް"ގައި މުހިންމު ރޯލަކުން

ޝްރީދޭވީގެ އަލަށް ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ފިލްމު "މޮމް"ގައި ޕާކިސްތާނު ދެ އެކްޓަރަކު ކަމަށްވާ އަދުނާން ސިއްދީގީ އާއި ސަޖަލް އަލީ މުހިއްމު ރޯލުތަކެއް ކުޅެފައިވެ އެވެ.

June 05, 2017
ނަށާ ފިލްމެއް ކުޅެން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ބޭނުން

"ސިޓީލައިޓްސް" ފަދަ ރީތި ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ރާއޯ މިހާރު ބޭނުމީ ނެށުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނަށާ ފިލްމެއް ކުޅެން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 9
އައިޝްވަރިޔާ ރާއީއާ ވައްތަރު ބަތަލާ އެނބުރި އަންނަނީ

ސަލްމާން ޚާން 2005 ގައި ކުޅުނު "ލަކީ: ނޯ ޓައިމް ފޯ ލަވް" ގައި އޭނާއާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލު އަދާކުރި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީއާ ވައްތަރު ސްނޭހާ އުއްލާލް މަތިން ހަނދާން ހުރީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟

June 04, 2017 1
ސަލްމާނާއި ކެޓުރީނާގެ ގުޅުން ކުރިޔަށް ވުރެ ބަދަހިވެފައި

ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް އަކީ ކުރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދެ މީހުން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އުޅުމާއި ހަރަކާތަކުން އެކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. އެ ދެ މީހުން އެކުގައި ކުޅޭ "ޓައިގާ ޒިންދާ...

June 04, 2017 1
ދަރިފުޅު ހަރްޝްވަރްދަންދާ އެކު އަނިލް ކަޕޫރުގެ ފިލްމެއް

އަނިލް ކަޕޫރާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހަރްޝްވަރްދަން ފިލްމެއްގައި ބައްޕަ އަކާއި ދަރިއެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން އެކުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2017
ދަރިފުޅާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސުނިލް ޝެޓީ ތައްޔާރު

ދަރިފުޅު އަތިޔާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމު ކުޅޭނީ ފިލްމުގެ ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ދަރިފުޅަށް އަމާޒުކުރަން ޝަރުތުކޮށްފައި ކަމަށް ސުނިލް ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

June 02, 2017 3
އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ގިނަ

"ޕާކީޒާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ގީތާ ކަޕޫރު ރޮމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ފެނިފައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހީވީ ތޫފާނެއް އެރިހެންނެވެ. މިފޮޓޯގައި ފޮރުވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތަކީ...

June 02, 2017 5
ސަލްމާން ޖިންސުން ރޮދި ނައްޓައިގެން ކަނީ

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ރިޕްޑް ޖީންސްގެ ރޮއްޖެއް ދަމައިގަނެގެ އެ އަނގަޔަށް ލައިގެން ހެފުމަށް ފަހު އެއްލާލާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއަކުން އެންމެން ހެއްވާލައިފި އެވެ.