22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 3
އަހަރެން ދެކޭ ހިތުން އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ: ރިޝީ

ރިޝީ ކަޕޫރަކީ ޓުވިޓާގައި އަނގަ ގަދަ، މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. އޭނާގެ ޓުވީޓްތަކުން މީހުން ރުޅިގަދަވެ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ރިޝީއާ މައްސަލަ ޖެހި އޭނާގެ ޓުވީޓްތައް ވައިގައި ހިފާގޮތްވެ އެވެ.

September 22, 2017
ނިއުޓަން، ހަސީނާ، ބޫމީ: ބަލާނީ ކޮން ފިލްމެއް؟

މި ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ތިން ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. އެއީ ނިއުޓަން އާއި ހަސީނާ އަދި ބޫމީ އެވެ. މިއީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވޭނެ ފިލްމު ތަކެކެވެ. މި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 5
ސަލްމާންގެ "ވޯންޓެޑް" އިލިއާނާ އަށް ލިބުނު

އިލިއާނާ ޑިކްރޫޒް މަޝްހޫރުވީ ޑައިރެކްޓަރު އަނުރާގް ބާސޫގެ "ބަރްފީ" އިންނެވެ. "ބަރްފީ" އަކީ އިލިއާނާގެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމު ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ސައުތު އިންޑިއާގެ ގިނަ...

September 21, 2017
"ލަކްްނޫ ސެންޓްރަލް" އަށް ވުރެ "ސިމްރަން" ކުރީގައި

ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ރަންގޫން" ވަނީ ފެއިލްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ސިމްރަން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފުދޭ ވަރެއްގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ސަންޖޭދަތު އެދެނީ އޭނާ ކަހަލަ މީހަކަށް ދަރިފުޅު ނުވާން

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެކަމުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށް...

September 20, 2017 2
ވިވެކްގެ ދުވަސް ދުއްވާލީ ސަލްމާން؟

އެ ހާދިސާއަށް މިހާރު 15 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ހެދުނު އެންމެ ގޯހެއްގެ ހިތި ތަޖުރިބާ އަދިވެސް އޭނާއަށް ވަނީ ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 1
"ބާޣީ 2" އަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް ބޯ ބޭލީތަ؟

"ދަ ފްލައިން ޖެޓް" އާއި "މުންނާ މައިކަލް"ގެ ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ޓައިގާ ޝްރޮފް މިހާރު ތައްޔާރުވަނީ "ބާޣީ 2" އަށެވެ. މި ފިލްމު މޮޅު އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް ޓައިގާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 4
ސުޕަ ޑާންސާގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އަޅިއަށް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ޗެމްބޫރޫގައި ހުންނަ ތާރީޚީ ފިލްމީ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށްވާ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

September 18, 2017
ދިގު ޗުއްޓީއަކަަށް ފަހު ސޯނަމް ކެމެރާ ކުރިމައްޗަށް

ސޯނަމް ކަޕޫރު ސްކްރީނުން ނުފެންނަތާ މިހާރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ "ނީރްޖާ" އިންނެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފާއި ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ސޯނަމަށް...

September 18, 2017
އާމިރު ޚާން ނިދިން ހޭލެއްވުމަކީ ބޮޑު ކަމެއް: މެނޭޖަރު

އާމިރު ޚާންގެ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަދަވައިތު ޗަންދަން އަކީ އާމިރުގެ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ވިދްޔާގެ "ތުމްހާރީ ސޫލޫ" ރިލީޒްކުރުން އަވަސްކޮށްފި

"ތުމްހާރީ ސޫލޫ"ގައި ވިދްޔާ ބާލަންގެ ކެރެކްޓާއާ ގިނަބަޔަކު ގަޔާވެ އެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޔޫޓިއުބުން މިލިއަަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި އެވެ. އެއާ އެކު މިހާރު ވަނީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ވެސް އަވަސްކޮށްފަ އެވެ.

September 17, 2017 8
ސުލްތާން ދޫކޮށްލީ އާދައިގެ ރޯލަކަށް ވުމުން: ކަންގަނާ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިން ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ފައިތިލަ ސާބިރުކުރަން ބޭނުންނަމަ ނަން މަޝްހޫރު ޚާނުންނާ އެކު ކޮންމެހެން ވެސް ފިލްމު ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އޮންނަނީ ހީވެފަ...

September 17, 2017
އަނެއްކާވެސް އާމިރު ޚާންގެ ސިފަޔަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އާމިރު ޚާން މިހާރު އަންނަނީ އަމީތާބު ބައްޗަންއާ އެކު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ ޝޫޓިންގައި ބައިވެރި ވަމުންނެވެ. އާމިރަކީ އޭނާ ކުޅޭ ކޮންމެ ކެރެކްޓާއަކަށް ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
"މުލްކު"ގައި ރިޝީގެ އަނބިމީހާގެ ރޯލަށް ނީނާ ގުޕްތާ

ޑައިރެކްޓަރު އަނުބަވް ސިންހާގެ އާ ފިލްމު "މުލްކު"ގައި ރިޝީ ކަޕޫރުގެ އަނބިމީހާގެ ރޯލަށް ނީނާ ގުޕްތާ ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ނީނާ އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ...

September 16, 2017
ފިލްމީ އާއިލާއަކާ ގުޅުމެއް ނެތަސް އަޔުޝްމާން ކާމިޔާބު

ފިލްމީ އާއިލާތަކުގެ އެކްޓަރުންނަށް އިސްކަންދީ އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްގޮތް ހޯދައި ދިނުމަށް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ އިސް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ....

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 1
އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުންނަށް އިހްތިރާމެއް ނެތް: ކަންގަނާ

ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ ހިތަށް އެރި ކޮންމެ އެއްޗެއް މީހުންނާ ދިމާލަން ކިޔާލަން ކެރޭ ބިރުކުޑަ ބަތަލާ އެކެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނގަ ހުޅުވާލަން ނުކެރޭ މައުލޫތަކަށް ކަންގަނާ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ވާހަަކަ ދައްކަ އެވެ.

September 15, 2017
"ކިކް 2" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ދީޕިކާ ފެނިދާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް" އަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ "ޖެއި ހޯ"އިން އޭނާއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮއްވަ އެވެ.

September 15, 2017
"ސިމްރަން" އާއި "ލަކްނޫ ސެންޓްރަލް" ކިހިނެއްވާނެ؟

ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ "ސިމްރަން" އާއި ފަރްހާން އަޚްތަރުގެ "ލަކްނޫ ސެންޓްރަލް" މިއަދު ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. މި ދެ ފިލްމު ވެސް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ފިލްމުގެ ތަރިންނަށާއި ވާހަކަ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017
"ރޭސް 3" އަށް ސިދާރްތު ހަމައެއް ނުޖެހޭ: ރޭމޯ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށް ފަހު އޭނާ ދެން ކުރިމަތިލާނީ އަނެއްކާވެސް މުޅިން އާ ދަތުރަކަށެވެ. މަޝްހޫރު "ރޭސް" ފްރެންޗައިސްގެ ތިން ވަނަ...

September 14, 2017 4
ބަތަލާއަކު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔަކާ ކައިވެނިކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޒަހީރު ޚާން އާއި ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ސާގަރީކާ ގަޓްކޭގެ ކައިވެނި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި އަހަރުގެ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017
ސާއިނާއާ އެކު ފިލްމުގެ ތަމްރީނުތައް ޝްރައްދާ ފަށައިިފި

އިންޑިޔާގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ބައޮޕިކްގެ ތައްޔާރީތައް ފިލްމީ ބަތަލާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ޝްރައްދާ ވަނީ ހައިދަރްއާބާދަށް ގޮސް ސައިނާއާ...

September 12, 2017 4
ބޮލީވުޑުން ބޭނުންވި ހުރިހާ ކަމެއް ވެއްޖެ: ކަންގަނާ

ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އާ ފިލްމު "ސިމްރަން" ގެ ޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތުގައި ދިން އިންޓަވިއުތަކުގައި އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި ބޭނުންވި ހުރިހާ ކަމެއް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ހާސިލުވެފަ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
ދޮންވާ ކްރީމް އިޝްތިހާރު ކުރެވުނީތީ ދެރަވޭ: ޕްރިޔަންކާ

ބޮލީވުޑްގައި ހޯދި މަޝްހޫރުކަމަށް ފަހު ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ވިދާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވޯގް އާއި ޕޭޕާ މަޖައްލާގައި ވެސް ދާދިފަހުން ފީޗާކޮށްފައި ވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ހަންގަނޑު ދޮންކުރަން އިންޑިއާ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

September 11, 2017
މަލައިކާ އާއި އަރްބާޒް ވަކިވިޔަސް އެކުގައި

ބޮލީވުޑް ތަރިން ކަމަށްވާ އަރްބާޒް ޚާނާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ޚާން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެމީހުން ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ އެއީ އެހެން މީހުންނަށް މިސާލެއް ފަދަ...

September 11, 2017 1
އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް "ޓޮއިލެޓް"

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރުު އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ 50 އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. އުފަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އަކްޝޭ އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ އަކީ އެންމެ ފަހުން އޭނާ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017
ޒާއިރާގެ މަސައްކަތާ މެދު އާމިރު ޚާން ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެ

އާމިރު ޚާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ "އެންމެ ފުރިހަމަ އެކްޓަރު"ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ބަތަލެކެވެ. އެހެންކަމުން ޒުވާން ބަތަލާ ޒާއިރާ ވަސީމްގެ ވެސް އެފަދަ ކޮލިޓީއެއް ހުރި ކަމަށް އާމިރު ޚާން...

September 10, 2017
އައިޝްވަރިޔާއާ އެކު ފިލްމު ކުޅެވޭތީ ރާޖްކުމާރު އުފަލުން

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަލަށް ކުޅެން ފަށާ ފިލްމު "ފެނީ ޚާން" ގައި އޭނާއާ އެކު ލޯބީގެ ރޯލު ކުޅެނީ އާރް. މާދްވަން ކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް އުފާކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މާދްވަން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 3
ފެންޓަސީ ފިލްމު ބަލަން މިހާރު މީހުން ފޫހިވޭ: ފަރްހާން

ފިލްމު ބަލާ ގިނަ މީހުން މިހާރު ފެންޓަސީ ފިލްމަށް ޝައުގުވެރި ނުވާ ކަމަށާއި މީހުން ބޭނުންވަނީ ހަގީގީ ވާހަކަތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފިލްުމުތައް ބަލަން ކަމަށް އެކްޓަރު ފަރްހާން އަޚްތަރު ބުނެފި އެވެ.

September 09, 2017
ރާޒް، ޖަންނަތު، މާޑާ ދެން ނުކުޅޭނަން: އިމްރާން

އިމްރާން ހާޝިމީއަށް ބޮލީވުޑުގައި މަޝްހޫރުކަން ލިބުނީ އޭނާ ކުޅެފައިވާ "ރާޒް" އާއި "ޖަންނަތު" އަދި "މާޑާ" ސިލްސިލާގެ ފިލްމުތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ...

September 09, 2017 2
ފިލްމީ ކެރިއަރު ފްލޮޕްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: ބޮބީ ޑެއޯލް

ބޮބީ ޑެއޯލްގެ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ނުކުތީ 2013 ގައެވެ. އެ އަހަރު އޭނާ ވަނީ "ސިންގް ސާހަބް ދަ ގްރޭޓް" އާއި "ޔަމްލާ ޕާގަލް ދީވާނާ 2" ކުޅެފަ އެވެ. މި ދެ ފިލްމަށް ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 1
ސަންޖޭ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރަކީ ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ނަމަވެސް ބޮލީވުޑުން މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ "ރާޖާ" ފަދަ މަދު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ...

September 08, 2017
ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ފިލްމް އައިޝްވާރިޔާ އަށް

މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ސާހިރް ލޫދިއަންވީ އާއި ލިޔުންތެރިޔާ އަމްރިތާ ޕްރިތަމްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމް "ގުސްތާކިޔާ" ގެ ލީޑް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017
އޯމް ޕޫރީގެ ބައޮޕިކެއް ހަދަނީ

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯމް ޕޫރީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 2
އޮސްކާ އެވޯޑެއް ލިބުނަސް ބަލައެއް ނުދާނަން: ކަންގަނާ

ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ވަނީ 2006 ގައި ފިލްމު ކުޅެން ފެށީއްސުރެ މިހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިން ނެޝަނަލް އެވޯޑު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިހާތަނަށް ގޮސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނެޝަނަލް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތަށެވެ.

September 06, 2017
"ރޭސް 3"ގައި ސަލްމާން ކުޅެނީ ނުބައިބައި

ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އަންނަ 2018 ގައި ކުޅުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލްމުތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކީ ރަމޭޝް ތުރާނީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ރޭސް...

September 06, 2017
ދީޕިކާ-އިރްފާން ފިލްމަށް އަދި ނަމެއް ހަމައެއް ނުޖެހޭ

"ޕަދްމާވަތީ" އަށް ފަހު ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ އިރްފާން ޚާނާއެކު ކުޅޭ ފިލްމެކެވެ. އަންނަ ޖެނުއަރީ ގައި ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިފިލްމަކީ ވިޝާލް ބަރްދްވާޖް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
ވަރުންގެ "އޮކްޓޯބަރު"ގެ ބަތަލާ އަކަށް ބެނީޓާ ސަންދޫ

ވަރުން ދަވަން އަލަށް ސޮއިކުރި ޝޫޖިތު ސިރްކާރްގެ "އޮކްޓޯބަރު"ގެ ބަތަލާ އަކީ ކާކުކަން ވަރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފި އެވެ. ބަތަލާގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރުން ކުރި މެސެޖުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެންކުއްޖާގެ މޫނެއް ނުފެނެ އެވެ. ކުއްޖާ ހުންނަނީ ވަރުންގެ ފުރަގަހުގަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ މޫނު ހުންނަނީ ވަކި ނުވާ ގޮތަށް ފުސް ކޮށްފަ...

September 05, 2017 2
ކަންގަނާ އަނެއްކާވެސް ރިތިކާ ދިމާކޮށްލައިފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާންގެ ހިތްހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް މަގުބޫލެވެ. ރިތިކާއި ސުޒާން ވަރި ވިޔަސް އެ ދެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދެ ދަރިންގެ...

September 05, 2017 3
ރަންވީރު ގައިގައި 24 ފަހަރު ޖަހައިފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ އުފައްދާ "ޕަދްމާވަތީ" ގެ މަންޒަރެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެން ރަންވީރު ސިންގުގެ ގައިގައި 24 ފަހަރު ޖަހައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017
އެކްޓަރަކަށްވީ ދައްތަގެ ސަބަބުން: ފަރްހާން

ފަރްހާން އަހްތަރުގެ ހުނަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ ކޮޅަކުން ނުލާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ބަލައިގަތީ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފަރްހާން...

September 04, 2017
ވަރުންގެ "އޮކްޓޯބާ" ގައި އާ ބަތަލާއެއް

ޝުޖިތު ސިރްކާ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ވަރުން ދަވަން ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "އޮކްޓޯބާ" އިން ބޮލީވުޑަށް އާ ބަތަލާއަކު ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބޮލީވުޑް ބަތަލާއަކީ ދީޕިކާ

ފޯބްސް މަޖައްލާއިން އައްމުކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފީއެއް ލިބޭ 10 އެކްޓަރުންގެ ލިސްޓުގައި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. މި...

September 03, 2017 1
ކަންގަނާ ހަޔާތުގެ ސިއްރުތައް ކިޔައިދެނީ

ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅެން ފެށިތާ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އުޅުނީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކުން ފެންނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަދިތުޔާ ޕަންޗޯލީއާ ލޯބީގެ ގޮތުން...