19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި، ބެލުންތެރިންގެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ފިލްމު "ދަ ބޮޑީ" އަށް ފަހު، އިމްރާން ހާޝިމީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 19, 2020
ޕްރަދީޕްގެ ހުށަހެޅުން ދީޕިކާ ދޫކޮށްލައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައި އޭނާ އެއްބަސްވާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ވެސް ދީފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރުގެ ފިލްމު އެންމެ ފަހުން...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އާ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 18, 2020
ބޮލީވުޑުން ނެޓްފްލިކްސް އަށް 4 ފިލްމެއް

ނެޓްފްލިކްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަނެއްކާ ވެސް ބޮލީވުޑުން އިތުރު ހަތަރު ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 18, 2020
ކާޖޮލް އަށް ކުރު ފިލްމެއް

މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކާޖޮލް ކުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
"ސަޅަކް 2" އަށް އެއްބަސްވީ ޝަރުތަކާ އެކު: ސަންޖޭ

މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ މަހޭޝް ބަޓްގެ "ސަޅަކް 2" އަށް އެއްބަސްވީ ޝަރުތަކާ އެކު ކަމަށް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ބުނެފި އެވެ.

January 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 15, 2020
"މިމީ" އަށް ކްރިތީ 15 ކިލޯ ބަރުކޮށްފި

ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "މިމީ" ގެ ކެރެކްޓާ އަށް 15 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ވަރުންގެ "މިސްޓަ ލޭލޭ" އަންނަ އަހަރަށް

ޑައިރެކްޓަރު ޝިޝާންކް ކައިތާނާ އެކު ވަރުން ދަވަން މަސައްކަތްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މިސްޓަ ލޭލޭ" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 14, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި ޖޫލާންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިންޑިއާގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

January 14, 2020
ބިގް ބޮސް 13: ލޯބީގެ ކޯޅުންތައް ބޮޑު

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ކޮންމެ ސީޒަނެއްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑު ބޮޑެވެ. ބިގް ބޮސްގެ ގެއިން ބައްދަލުވެ، ލޯބީގެ ގޮތުން ސީރިއަސްކޮށް ގުޅި، އެ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ސަލްމާނާ އެކު ކްރިތީ

ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރި ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ބަތަލާ އަކީ ކްރިތީ ސެނަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 13, 2020
"ގަންގްބާއީ" ލަވަ ކިޔައި ނެށުމެއް ނެތް

އާލިއާ ބަޓާ އެކި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ" ގައި ލަވަ ކިޔަމުން ނަށާ ގޮތަށް ހުންނަ ލަވަތައް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 13, 2020 2
"ޗަޕާކް" ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ކޯޓް އަމުރެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ރިލިޒްކުރި އިރު ކޯޓުން އެންގި ގޮތަށް ކްރެޑިޓް ނުދިން މައްސަލާގައި، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފިލްމު ދެއްކުން...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 1
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ 10" އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ކަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

January 12, 2020 1
ސަލްމާންގެ އާ ފިލްމަކީ "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ"

ފިތުރު އީދުގައި ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރަން އަބަދު ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ސަލްމާން ޚާން އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ވެސް ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ސިދާތެއް ނޫން، އަދިތިޔާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ޖޯން އަބްރަހަމާ އެކު ފެންނާނީ ސިދާތު މަލްއުތުރާ ނޫން ކަމަށާއި ފިލްމަށް މިހާރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

January 11, 2020
ޝާހްރުކް ޚާން "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ކުޅެފާނެ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" އަށް ޝާހްރުކް ޚާން 2018 ގައި އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެ ފިލްމަށް...

January 11, 2020
ސަންޖީދާއި އާމިރުގެ ކައިވެނީގައި ކުނިޖެހި، ވަކިވަނީ؟

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސަންޖީދާ ޝެއިޚާއި އާމިރު އަލީގެ ކައިވެނީގެ ކުނިޖެހި ދެ މީހުން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 10, 2020 1
އަކްޝޭ ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ދޮންނަކުނޑިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "ހެޕީ، ހާޑީ އެންޑް ހީރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 09, 2020
ހީނާގެ "ހެކްޑް" އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ހެކްޑް" މި މަހު ރިލީޒްނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އަންނަ މަހަށް ފިލްމު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ގެ ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފި؟

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރަކީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނޫނެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރުމާގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް އައީ ވެސް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެއީ ބޮޑު ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި އުންމީދީ ފިލްމު "ކަލަންކް" އެވެ.

January 08, 2020 2
ކާން ނުލިބެނީތޯ އެހުމުން ވާނީ ކަޕޫރް ރައްދު ދީފީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ވޯ" ގެ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ވަރަށް ހިކިކޮކޮށް ފެންނާތީ، ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބެނީތޯ އަހައި...

January 08, 2020 4
ހުނަރު ވަޒަންކުރާނީ މީހާގެ ބަރުދަނަކުން ނޫޏް: ސޮނާކްޝީ

މީހަކު ފަލަކޮށް ހުރުމަކީ އެ މީހެއްގެ ހުނަރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ބަލައިގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްސީ ސިންހާ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުބަލަން: ކާޖޮލް

ފިލްމި ކުޅޭ ދެ ޖިންސްގެ މީހުންގެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފަރެއްގައި ހުއްޓަސް އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 07, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އާއި ސިދާތުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ 2014 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްބަރަހްމާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކީގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ސިދާތަށް ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ރިމެކެއް

ކާމިޔާބު ތެލެގޫ ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ދިލް ރާޖޫގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމެކަކަށް ސިދާތު މަލްއުތުރާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 06, 2020 1
ދިވްޔަންކާ މިހާރު ބޭނުމީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން

އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރޯލްތައް ކުޅެން މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އަމާޒަކީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަޖޭގެ "ބޫޖް" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީޚީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

January 05, 2020 1
އަނޫރާދާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ކިޔައިދީފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ އަނޫރާދާ ޕޯޑިވަލް އަކީ މަންމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެކަމާ އިންކާރު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ވެސް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ހޯދަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސާރާ އާއި އިބްރާހީމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އިބްރާހީމް އަލީ ޚާންް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

January 02, 2020
ޕަރިނީތީގެ ބަދަލުގައި "ބޫޖް" އަށް އިހާނާ

ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" އިން ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ވަކިވެފައި ވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެ ފިލްމަށް އިހާނާ ދިލަން ހަމަޖައްސައިފި...

January 02, 2020
ރޯހިތުގެ ފިލްމުގައި ކެޓްރީނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއް

އަންނަ މާޗް މަހު ރިލީޒް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކޮޕް ޑްރާމާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފެންނާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެވޯޑް ޝޯތަކަކީ ފޭކް، އިތުބާރެއް ނެތް: ރޯހިތު

ބޮލީވުޑްގެ އެވޯޑް ޝޯތަކަކީ ފޭކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ އެވޯޑް ޝޯ ތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

January 01, 2020 1
"ޝިމްލާ މިރުޗީ" ސިނަމާތަކުގައި ނާޅުވަން ނިންމައިފި

މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި އޮންނަތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ، ހެމާ މާލީނީގެ ފިލްމު "ޝިމްލާ މިރްޗީ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމި ކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވިޔަސް އެކަން...

January 01, 2020
"މަހާބާރަތު" ރިތިކަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރި ފިލްމު "މަހާބާރަތު" އަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.