20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އައްނޫ މަލިކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10ގެ ޖަޖްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އައްނޫ މަލިކަށްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2018
ދެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދަން ވިކާސް ކޯޓަށް

ފެންޓަމް ފިލްމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނި އުވާލައި ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރަކު އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް...

October 20, 2018 2
ސުޝާންތަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސާންގީ އަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް ފިލްމުގެ ސެޓްގައި ސުޝާންތު ގައިގޯޅިވެ،...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ބޭނުމީ އެކްސްޕެރިމަންޓް ކުރަން: ސާނިއާ

އެކްޓިން ކިޔަވާފައި ނުވާތީ ބޭނުން ވަނީ ކުޅޭ ކޮންމެ ރޯލަކުން ވެސް އާ ކަމެއް ދަސްވާ ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅެ، އެކްސްޕެރިމަންޓް ކުރަން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ ސާނިއާ މަލްއުތުރާ ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2018 2
ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުން މުހިއްމު: އައިޝްވާރިޔާ

އިންޑިއާގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ނުހުންނަ...

October 19, 2018
އަޔޫޝްމަން، ކިޝޯރް ކުމާރުގެ ރޯލް ކުޅެން ބޭނުންވޭ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކިޝޯރު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 1
ބައްޕައާ އެކު އަދި މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުން: ޝްރަދާ

ބައްޕަ ޝަކްތީ ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމެއްގައި އަދިވެސް މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 5
ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑަކީ ފިރިހެން...

October 14, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު؟

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުމްބާއީގައި އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ޕްރަނޫޓާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ނޯޓްބުކް"

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް "ލަވް ޔާތުރީ" އިން ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އާއި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަަށް ތައާރަފު ކުރުމަށް ފަހު، ސަލްމާން ދެން ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނެ އެކަކީ އެކްޓަރު މޯނިޝް ބޭލްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕްރަނޫޓާން އެވެ.

October 12, 2018 2
ގޯރީ ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ޝާހްރުކްގެ އެންމެ ކަމަކާ

ޝާހްރުކް ހާނާއި ގޯރީ ހާންގެ ކައިވެންޏަށް 27 އަހަރު ފުރިފައިވާ އިރު، މި ދެ މީހުން ފާހަގަކުރެވެނީ ބޮލީވުޑް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގަ އެވެ.

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރެކޯޑްތައް ހެދި "ޑަންގަލް" އަށް ފަހު، ނިތޭޝް ތިވާރީ ދެން ގެނެސްދޭ ފިލްމަށް އުންމީދުތައް ބޮޑެވެ. "ޗިޗޯރް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ...

October 10, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތާ އެކު އަލޯކް ނާތު ހޫނު ފެނަށް

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ނަމޫނާ އަދި ވަރަށް ލޯބި ބައްޕައެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އަލޯކް ނާތުގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ހަރްމަން ބަވޭޖާ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް

ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ހަރްމަން ބަވޭޖާ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމައި، "ސާޓަން" ގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފިލްމު ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 09, 2018 2
އެންމެ ފަހުން ކަންގަނާ ވެސް ވިކާސްއާ ދެކޮޅަށް

ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ފެށި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ބޭޒާރު ވެފަ އެވެ.

October 09, 2018 1
ވިލް ސްމިތު އަދިވެސް އައިޝްވާރިޔާގެ ހުވަފެނުގައި

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ހުށަހެޅި އެވެ. އެއީ 2005 ގެ "ހިޗް" އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ ވަނީ އެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ދުވަހަކު ވެސް ސަލްމާނާ ރައްޓެއްސެއް ނުވަން: ޝިލްޕާ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

October 07, 2018 1
ތަގްސްގެ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސް އާމިރަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ރިލީޒް ކުރަން ގާތްވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ވީއެފްއެކްސް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ބަދަލުތަކެއް ގެނަންނަން އާމިރު ހާން އެދެފި...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 2
އަބްހޭ ޑިއޯލް ރަގްބީ ކޯޗެއްގެ ރޯލަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރަގްބީ ކޯޗް ރުދްރަކްޝް ޖޭނާގެ ބައޮގްރަފިލް ޑްރާމާ އަށް އަބްހޭ ޑިއޯލް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 04, 2018
ސައިފް އަނެއްކާވެސް ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

މީގެ ކުރިން އިލުމިނަތީ ފިލްމްސްގެ ނަމުގައި ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް އުފެއްދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމު...

October 04, 2018 1
އަބިޖީތު، ޝާހްރުކަށް ލަވަކިޔައިދިނުން ހުއްޓާލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ހާން ކުޅުނު ފިލްމުތަކަށް ކުރިން ލަވަ ކިޔައިދިން އިރު، އެ ލަވަތަކުގެ މަގުބޫލުކަމާ އެކު، ޝާހްރުކަކީ ރޮކްސްޓާއެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ފިލްމުތަކަށް ލަވަ ކިޔައި ދިނުން...