17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
ކަރީނާގެ އެނބުރި އައުން ލަހެއް ނުވާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ބަތަލާއިންނާ ޚިލާފަށް، ކަރީނާ ކަޕޫރު ފާހަގަވީ ބަނޑުބޮޑުއިރު ވެސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ގިނައިން އުޅުނު އަދި އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

January 17, 2017 5
ކަރީނާއާ ޖެހުނީ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް: ކަރަން

ކަރަން ޖޯހަރްގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ "އެން އަންސޫޓެބަލް ބޯއި" ރިލީޒް ވެސް ނުކުރަނީސް އެ ފޮތާ ބެހޭ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިންޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ފޮތުގައި ކަރަންގެ ހަޔާތުގެ...

January 17, 2017
އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ގަނެގެން ހޯދިން: ރިޝީ

ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރު 1973 ވަނަ އަހަރު "ބޮބީ" ކުޅެގެން ލިބުނު ބެސްޓް އެކްޓަރުގެ ފިލްމްފެއާ އެވޯޑަކީ ގަނެފައިވާ އެވޯޑެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މިހާރު ނުލިބޭ: މޮހިނީޝް ބެލް

އެކްޓަރު މޮހިނީޝް ބެލް އަކީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ތިރީހަކަށް އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ 2014 ގައި ނުކުތް "ޖެއި ހޯ" ގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކުގަ އެވެ.

January 16, 2017
ސޯނަމް ރަންބީރާ ކައިވެނިކުރަން ކަރީނާ ހުށަހަޅައިފި

މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން"ގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަންގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑުގައި ބައިވެރިވީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ....

January 16, 2017 2
ފިލްމްފެއާ އެވޯޑުގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް "ދަންގަލް" އަށް

ހިންދީ ސިނަމާއިން އުފައްދާ ފިލްމުތަކަށްދޭ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންސާފުވެރިކަމަށް ގަބޫލުކުރާ 62 ވަނަ ފިލްމްފެއާ އެވޯޑު ހަފުލާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 10
ބޮލީވުޑްގައި އެވޯޑް ދެނީ އިންސާފުންތަ؟

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް މިހާރު ދޭ ގިނަ އެވޯޑުތަކަކީ ފިލްމީ ތަރިން އެހާ ގަބޫލުކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވެ އެވެ. ފިލްމު ފެއާ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ...

January 15, 2017 8
ކާޖޮލް އާއި ކަރަން ޖޯހަރްގެ އެކުވެރިކަން ނިމުމަކަށް

މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ ބައޮގްރަފީ "އެން އަންސުއިޓެބަލް ބޯއީ" ނެރުމާއެކު، ކަރަންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއްގެ ހަގީގަތްތައް ވަނީ...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 8
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސެޓުގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ސީޒަން ދޭއްގެ ޝޫޓިންގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ރާނީ އެނބުރި އަންނަ ފިލްމުގައި ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ރޯލު

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ 2005 ގައި އުފެއްދި "ބްލެކް" އަކީ ރާނީ މުކަރުޖީގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދެކެ އެވެ. އެ ފިލްމުގައި ލޯ ފަން މީހެއްގެ ބައި ރާނީ...

January 12, 2017 5
"ރައީސް" އެހެން މީހަކަށް ނުކުޅެވޭނެ: ޝާހްރުކް ޚާން

ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަލަށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ރައީސް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއާ އެކު ފިލްމުގެ އަޑުފައްގަނޑު ވަރަށް ގަދަވި އެވެ. ޝާހްރުކް ގޭންގްސްޓާރެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ މި ފިލްމުގެ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ސަލްމާނަށް މި މަހު 18 ގައި ހުކުމް ކުރަނީ

ފިލްމު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ކުޅެން 1998 ވަނަ އަހަރު ސަލްމާން ޚާނާއި އެ ފިލްމުގެ ކުރޫ އިންޑިއާގެ ޖޯދްޕޫރްގެ ޖަންގަލީގައި ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުނުއިރު މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނުކަމަށް ބުނެ އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ޖެނުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

January 11, 2017
ސަލްމާން އަމިއްލަ މިއުޒިކް ލޭބަލެއް ލޯންޗުކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފިލްމު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން މިހާރު ދަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މިއުޒިކް ލޭބަލެއް ލޯންޗުކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ މިއުޒިކް ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ...

January 11, 2017
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައި ކުޅެން ރަންބީރު ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަނީ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮޕިކްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ އުޅެނީ ފިލްމާ ގުޅޭ ކުޑަވެސް މައުލޫމާތެއް މީހުންނަށް އެނގިދާނެތީ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 7
މީރާ އަކީ އާއިލާގެ ހޮވުމެއް: ޝާހިދު ކަޕޫރު

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތު ވަނީ ސްޓާއިން ދައްކާ ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން"ގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަންގެ އެޕިސޯޑެއްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މިއީ ޓީވީ ޝޯއެއްގައި މީރާ...

January 10, 2017 4
މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ "ދަންގަލް" އަށް

ހިންދީ ސިނަމާއިން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" އިން މުގުރާލައިފި އެވެ. "ދަންގަލް" އިން ވަނީ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
ފަރްހާންއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ޝްރައްދާ

"ރޮކް އޮން 2" ކުޅެން ފެށީންސުރެ، އެ ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލު އަދާކުރާ ފަރްހާން އަޚްތަރާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާ އިން ދިޔައީ ފަތުރަމުންނެވެ. މިހާރު އެ ފިލްމު...

January 09, 2017 2
އޯމް ޕޫރީގެ މަރާމެދު ޝައްކު އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު އެކްޓަރު އޯމް ޕޫރީގެ މަރުގައި ޝައްކު ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން މުމްބައި ފުލުހުން އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ބުރާސްފަތި...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ބައޮޕިކް ފެށޭތޯ ރޭމޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޯރިއޯގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރޭމޯ ޑިސޫޒާ އަކީ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަރެކެވެ. އެގޮތުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް ހެދުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ރޭމޯ ހިމެނެ އެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ރޭމޯ މިހާރު އަޅައިފި އެވެ.

January 08, 2017
ހަނގުރާމަ ތެރޭގައި ސައިފް، ކަންގަނާ، ޝާހިދުގެ ލޯބި

ވިޝާލް ބަރްދްވަޖް އަކީ ވަރަށް ރީތި މޮޅު ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. "އޯމްކާރާ"، "މަގްބޫލް" އަދި "ހައިދަރް" އަކީ މީގެ ރަނގަޅު މިސާލުތަކެވެ. އޭނާ އުފައްދާ ކޮންމެ...

January 08, 2017
އޯމް ޕޫރީގެ ފަހު އިންޓަވިއުގައި މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް އެކްޓަރު އޯމް ޕޫރީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
ސާރާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކަ ރިތިކް ދޮގުކޮށްފި

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގުގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ ފިލްމުގެ ބަތަލަކީ ރިތިކް...

January 07, 2017 1
"ބޭފިކްރޭ" އަކީ މީހަކު ކުޅޭވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫން: ސުޝާންތު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އާއި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ގުޅުން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފަ އެވެ. "ބޭފިކްރޭ" ގެ ބަތަލުކަން ސުޝާންތަށް ދޭނެކަމަށް ޔާޝްރާޖްގެ ހެޑް އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާ...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 2
ކެޓުރީނާ އަބަދު ރަންބީރުގެ ބެސްޓް ފްރެންޑާ އެކު

"ފިތޫރު" ކުޅެން ފެށީއްސުރެ ކެޓުރީނާ ކައިފް އާއި އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރަކީ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކެޓުރީނާ އަށް މިހާރު އަދިތިޔާ ވަރެއް ނެތެވެ. މިކަމާ އެންމެ ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ކެޓުރީނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
ކަރީނާގެ އިންކަމް ޓެކްސް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް އެކައުންޓް ހެކްކޮށް ބައެއް މައުލޫމާތު އާންމުކުރި މައްސަލައެއްގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 04, 2017 3
ސަލްމާނާއި ކަރަން އަކްޝޭ ލައްވާ ފިލްމެއް ކުޅުވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގުޅިގެން ފިލްމެއް އުފައްދަން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އަންނަ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
ކަންގަނާ އަށް މި އަހަރުގެ އުންމީދަކީ ކައިވެނިކުރުން

ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ޖެހިލުން ކުޑަ، ކޮންމެ ވާހަކައެއް ވެސް ވަރަށް ފާޅުގައި ބުނާ މީހެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ސުވާލެއް ކުރިޔަސް، ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ބެހޭ ސުވާލެއް ކުރިޔަސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ޖަވާބުދެ އެވެ.

January 03, 2017
ޕްރޮޑިއުސަރު އާބިސް ރިޒްވީގެ މަރުން ބޮލީވުޑަށް ސިހުން

އާ އަހަރު ފެށުނު ރޭ ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ ނައިޓްކްލަބަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވި 39 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޮލިވުޑް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު އާބިސް ރިޒްވީ ވެސް ހިމެނުނެވެ....

January 03, 2017 2
އާމިރުގެ "ދަންގަލް" ހަތަރު ބިލިއަން ރުޕީސް ހޯދައިފި

އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" އަށް މިހާތަނަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި 239.01 ކްރޯޑު (2.39 ބިލިއަން ރުޕީސް) ލިބިއްޖެ އެވެ. އަދި ބޭރު ގައުމުތަކުން 131.02 ކްރޯޑު (1.31 ބިލިއަން ރުޕީސް) ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 1
ޝްރައްދާ ފަރްހާނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

"ރޮކް އޮން 2"ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ފަރްހާން އަޚްތަރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރުތައް ނޫސްތަކުން ފެންނަމުން ދެ އެވެ. އަދި ފަރްހާން އޭނާގެ 17 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައި އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްލަނީ ޝްރައްދާ ދެކެ ލޯބިވެގެން ކަމަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

January 02, 2017 2
ހިކެން ޖެހޭތީ ސަލްމާން ހާއްސަ ޑައިޓެއްގައި

މި އަހަރު ސަލްމާންގެ ދެ ފިލްމެއް ރިލިޒްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ "ޓިއުބުލައިޓް" އާއި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އެވެ. މިހާރު "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ މަސައްކަތް ނިމި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ...

January 02, 2017
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

މިއަހަރު ބާއްވާ 74 ވަނަ އަހަރީ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017
އަނުޝްކާއާ އެންގޭޖް ވާކަށް ނޫޅެން: ވިރާޓު ކޯލީ

އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓު ކޯލީ މިއަދު އެންގޭޖްވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ވާހަކައެއް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

January 01, 2017
ޝާހްރުކްގެ ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅޭނީ 4 އަހަރު ފަހުން

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އާރްޔަން ޚާން އަކީ ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެކަކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އާރްޔަން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވާނެ ދުވަހަކަށް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016
"ކިޔާ ހުވާ ތޭރާ ވާދާ"ގެ ތާރިގު ގެއްލުނީ ކީއްވެ؟

އާރް.ޑީ. ބަރްމަންގެ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން އޭނާ އުފެއްދި އެންމެ ރީތި ލަވަތަކުގެ ހަނދާން މިއަދުވެސް ހުންނާނެ އެވެ. "ކިޔާ ހުވާ ތޭރާ ވާދާ"، "ތުމް ކިޔާ ޖާނޯ މުހައްބަތު ކިޔާ ހޭ"، "އާޕްކީ ކަމްރޭމެ ކޯއީ ރެހެތާހޭ"، "ލޭކަރް ހަމް ދީވާނާ ދިލް" އަދި "ޔާދޯން ކީ ބާރާތު" ފަދަ ލަވަ ތަކެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
އޯކޭ ޖާނޫ އާއި ދީޕިކާގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމު އެއް ދުވަހަކު

މިހާތަނަށް ދެކެވެމުން އައީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" ގެ ބޮކްސް އޮފީސް ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ދެ ފިލްމެއްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2016 1
ސަލްމާންގެ ޕާޓީ އަށް ދިޔަ މީހުންނަށް ރަން ގަހަނާ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އާމިރު ޚާން ފިޔަވައި ބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ހުރިހާ އެކްޓަރުން ސަލްމާން ޚާންގެ 51 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީގައި ބައިވެރިވި އެވެ.

December 30, 2016 10
އަރްމާން މާލިކް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މާދަމާ ރެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނަކު ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމް ކުރާނެ ރެއެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން...