25 ޖުލައި

July 25, 2017
ދެން އޮތީ މުބާރަކަން، ރާގް ދޭޝް އަދި އިންދޫ ސަރްކާރް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކަމުދާ ޒާތުގެ މަދުވެގެން އެއް ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ދުވަހެކެވެ. ހެއްވާ، މަޖާ، މޮޔަ ކަންތައްތައް ކުރާ ފިލްމެއް ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަރްޖުން ކަޕޫރު ޑަބަލް ރޯލު ކުޅެފައިވާ "މުބާރަކަން" ވަރަށް ކަމުދާނެ އެވެ.

July 25, 2017
ސައްބީރް ޚާން ދެކެ ސަލްމާނާއި އާއިލާ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ޑައިރެކްޓްކުރުމާ އޭނާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފިލްމު ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސައްބީރް ޚާން މީޑިއާގައި ބުނުމާ...

July 25, 2017
"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ފްލޮޕްވީ ޑައިރެކްޓަރާ ހެދި: ރިޝީ

ދަރިފުޅު ރަންބީރު ކަޕޫރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ފްލޮޕްވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި އަނުރާގު ބާސޫ ކަމަށް ބުނެ ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ބަހުގެ...

24 ޖުލައި

July 24, 2017
"އޯމް ޝާންތީ އޯމް 2" އުފައްދަން ޝާހްރުކް ބޭނުން

"އޯމް ޝާންތީ އޯމް" އެންމެ މޮޅު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނަސް ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ބެލުންތެރިން ދީފައިވެ އެވެ. ފިލްމުގެ ބައެއް ޑައިލޯގްތައް އަދިވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ.

July 24, 2017 5
ސައިފް ވެސް ކަރަން ދެކެ ރުޅި އަތުވެއްޖެ

މި މަހު ބޭއްވި އައިފާ އެވޯޑު ހަފުލާގެ ސްޓޭޖުގައި، ޝޯގެ ހޯސްޓުން ކަމަށްވާ ކަރަން ޖޯހަރާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އަދި ވަރުން ދަވަންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް ސައިފް ހުރީ...

July 24, 2017
މަންމަގެ ހަނދާންތަކާ އެކު ސުޝާންތު ނާސާގައި

އައިފާ އެވޯޑުގައި ބައިވެރިވާން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ކުރި ދަތުރުގައި ސުޝާންތު ވަނީ އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017
ޓައިގާގެ ފޭނުންނަށް މުންނާ މައިކަލް ރަނގަޅުވާނެ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ، ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ނިދީ އަގަރްވާލްގެ "މުންނާ މައިކަލް" ފާޑުކިޔުންތެރިންނަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ އެވެ. ގިނަ ރިވިއުތަކުގައި މި ފިލްމަށް ދީފައިވަނީ ފަސް ތަރީގެ ތެރެއިން ދެ ތަރި އެވެ. ފިލްމުގެ ފޫނުބެދޭ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ހުރި ކަމަށާއި ވަރަށް ފޫހި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެ އެވެ.

July 23, 2017
ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް ވަރަށް ރޮމެންޓިކް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާގެ އާ ފިލްމު "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް"ގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗުކޮށްފައި ވާއިރު މިއީ ރޮމެންޓިކް ފިލްމުތައް ބެލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ...

July 23, 2017
އަކްޝޭގެ "ޓޮއިލެޓް - އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ލީކުވެއްޖެ

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ކުޅެފައިވާ "ޓޮއިލެޓް - އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ރިލީޒް ނުކުރަނީސް އޮންލައިންގައި ލީކުވެ އަކްޝޭ މާޔޫސް ވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017
އެކްޓަރު ސީތާރާމް ޕަންޗަލަށް ކެންސަރު ޖެހި އެހީ ހޯދަނީ

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކުގައި ސައިޑް ރޯލުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ސީތާރާމް ޕަންޗަލް އަށް ކެންސަރު ޖެހި އޭނާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެ އެވެ.

July 21, 2017 4
"ހަސީނާ ޕާކާ"އަށް ޝްރައްދާ ނުވަ ކިލޯ ބަރުވި

ޒުވާން ބަތަލާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ އާ ފިލްމު "ހަސީނާ ޕާކާ"ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެ އިޝްތިހާރަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

July 21, 2017 4
ޝާހްރުކަށް "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" ވަރަށް ކަމުދިޔަ

ޝާހްރުކް ޚާން ވަރަށް ރޮމެންޓިކް ރޯލެއް ކުޅޭ "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މިއީ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިޔާޒު އަލީގެ ފިލްމެއްގައި ޝާހްރުކް...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 3
ކަނޑިޔަކުން ޖެހި ޒަހަމްވެގެން ކަންގަނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި

"މަނީކަރުނީކާ - ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ"ގެ މަންޒަރެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕް ކަނޑިޔަކުން ނިތްކުރީގައި ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވުމާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ނަވާޒުއްދީނުގެ ޖަވާބެއް

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އެކްޓިންގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދާން ކުރި މަސައްކަތް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އެކްޓްކުރަން ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ގިނަ މީހުން އޭނާ ކަޅުކަމުން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

July 19, 2017
ސުޝާންތު-ސާރާ ކެދާރްނާތަށް ދިރުން ގެނެސްފި: އެކްތާ

ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު ރަސްމީކޮށް އޭނާ ތައާރަފްކުރާ ފިލްމު މިހާރު ވަނީ...

July 19, 2017
ޝާހްރުކްގެ އާ ފިލްމު ފުރަތަމަ ދައްކާނީ އަރަބިންނަށް

އަނުޝްކާ ޝަރުމާއާ އެކު ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" އިންޑިއާއަށް ވުރެ ކުރިން އަރަބި ގައުމުތަކުގައި ރިލީޒްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
ފިލްމެއް ފްލޮޕް ވިޔަސް ގޮތެއް ހުހެއް ނުވާނެ: ވިދްޔާ

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ވިދްޔާ ބާލަން ބުނަނީ ފިލްމެއް ފެއިލްވުމުން މާޔޫސްވެ ހަދާނެގޮތް ހުސްވާ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

July 18, 2017
"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ވަރަށް ފުރިހަމަ: އަމީތާބު

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ނުނިމި ލަސްވެގެން...

July 18, 2017 1
އައިފާ އެވޯޑުގައި ކަރަން ޖޯހަރް ކަންގަނާއާ ދިމާކޮށްފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގައި އޮތް މިއަހަރުގެ އައިފާ އެވޯޑު ހަފުލާގެ ސްޓޭޖުގައި ވެސް ކަރަން ޖޯހަރް ވަނީ އޭނާ އާއި ފިލްމީ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތާ ދެމެދު ޖެހިފައިވާ މައްސަލައާ ބެހޭ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ޓިއުބުލައިޓަށް ވީ ގޮތުން މާޔޫސްވެއްޖެ: ކަބީރް ޚާން

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" އަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ފިލްމުތަކަށް ލިބުނު ކަހަލަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ސަލްމާންގެ ޖާދޫ ބޮކްސް އޮފީހުގައި މި ފިލްމަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް...

July 17, 2017 2
ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ކަރީނާގެ މައްސަލައެއް ނެތް

ވިހައި ގަދަވުމާ އެކު ދަރިފުޅު ބެލުމަށް ވުރެ ފިލްމީ ކަންކަމަށް ކަރީނާ ކަޕޫރު އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ މިހާރު އޭނާއަށް އަބަދު ކުރަން...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
ސާރާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ސާރާ ތައާރަފްވާނީ ސުޝާންތު...

July 12, 2017
ތިން އަހަރަށް ވާވަރަށް މަސައްކަތް އެބަހުރި: އަމީތާބު

މި އަހަރު އަމީތާބު ބައްޗަން އަށް 75 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އުމުރުން މިހާ ދުވަސް ވިޔަސް އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތަށް މަޑުޖައްސާލުމެއް ގެންނާކަށް އަމީތާބު ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އަމީތާބު...

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ބަތަލާ އަލްކާ ކައުޝަލް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް

"ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން"ގައި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ މަންމަގެ ރޯލު އަދާކުރި އަދި "ކުއީން"ގައި ކަންގަނާގެ މަންމަގެ ރޯލު ކުޅުނު އަލްކާ ކައުޝަލް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލައިފި އެވެ. އޭނާ ޖަލަށް ލާފައިވަނީ ބައުންސް ޗެކެއްގެ މައްސަލައިގަ އެވެ.

July 11, 2017
"މޮމް"ގައި ޝްރީދޭވީގެ ދަރިފުޅު "އަސްލު ދަރިއަކަށް"

ޝްރީދޭވީގެ "މޮމް" ރިލީޒްވެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އެއާއެކު ފިލްމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން އެ ޓީމުން ވެސް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ....

July 11, 2017 15
ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު ފެންނަނީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހާއާ އެކު

ކަރީނާ ކަޕޫރު މިހާރުވެސް އުޅެނީ މެލޭޝިއާ އަށް ކުރާ ދަތުރެއްގަ އެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު، ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ކުޑަކުޑަ ތައިމޫރު ގޮވައިގެން އަބަދުވެސް އުޅޭތަން...

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ބަަތަލާއެއްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެކްޓަރަކު ހައްޔަރު

މޮޑެލް އަދި އެންކާ ސޯނިކާ ސިންގް ޗޯހާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ވިކްރަމް ޗެޓަޖީ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 09, 2017 1
ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ސަލްމާން 5 ބިލިއަން ރުޕީސް ދެނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އެއް ބަޔަކީ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނެވެ. މިއަހަރުގެ...

July 09, 2017
"ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ ޓީމަށް ގޯވިންދާގެ ވަރު ބާލައިފި

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރިއިރު އެ ފިލްމުގައި ގޯވިންދާގެ މެހެމާނެއްގެ ބައި ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅެނީ...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 1
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ގައި ޗަންކީގެ ދަރިފުޅު

ފިލްމީ ތަރިންގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ބޮލީވުޑްގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކުދިން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ ދަރިފުޅު އަނަންޔާ ހިމެނެ އެވެ. ކުރިން އަޑުއިވިފައި އޮތީ އަނަންޔާ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާ ކޮނޑުގައި އަޅައިގެން އުޅެނީ ސަލްމާން ޚާން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އަނަންޔާ...

July 06, 2017
ޝާހްރުކްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ސަލްމާން ޚާނަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" ގައި ޝާހްރުކް ޚާން މެހެމާނެއްގެ ރޯލު ވަނީ އަދާކޮށްދީފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޝާހްރުކްގެ ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު ސަލްމާން ދެނީ ޝާހްރުކް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ...

July 06, 2017 8
ކެޓުރީނާ ގޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަނީ

ކެޓުރީނާ ކައިފަކީ ހަމަ އެކަނި އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެކި ފަންނުތަކުގައި އޭނާގެ ހުނަރު އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ކެޓުރީނާގެ އެކްޓިންއަށް ރަންބީރު މަލާމާތްކޮށްފި

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް ލޯބީގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިިލީޒްކުރުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ފިލްމު އުފެއްދުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވެފައިވާ މި ފިލްމު ވުޖޫދަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ނެތި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އޮތުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން މިހާރު...

July 05, 2017 3
މުންނާ މައިކަލް ރިލީޒްވާން ކައިރިވާއިރު ޓައިގާ ބިރުން

އަލަށް ވިދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ތިން ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ރިލީޒްވެފައި ވެ އެވެ. އެއީ އޭނާ ތައާރަފްވީ ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" އާއި "ބާޣީ" އަދި "ފްލައިން ޖެޓް" އެވެ. މީގެ...

July 05, 2017 2
ޔާޝްރާޖްގެ ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލަށް ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ

ވަރުން ދަވަން އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން "ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ކިޔާ ފިލްމެއް ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިއީ މިއަހަރު ތެރޭ އެ ޕްރޮޑަކްޝަން...

03 ޖުލައި

July 03, 2017
އަހަންނަކީ މޮޅު އެކްޓަރެއް ނޫން: ރާކޭޝް ރޯޝަން

ރާކޭޝް ރޯޝަން މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ބައްޕަގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއް އިރެއްގައި އެއީ ބަތަލެކެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ.

July 03, 2017
ބައްޕަ އަހަންނަށް ވުރެ މާ ރީތި: އަތިޔާ ޝެޓީ

"މުބާރަކާން" ގެ ބަތަލާ އަތިޔާ ޝެޓީ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ވުރެ ބައްޕަ ސުނިލް ޝެޓީ މާ ރީއްޗެވެ. ނަމަވެސް ސުނިލް ބުނަނީ އެއީ ކޮންމެވެސް މަގްސަދެއް ހާސިލުކުރަން ވައިޖަހަންވެގެން...

July 03, 2017
އެކްޓްކުރުމުގެ ހުނަރެއް އަހަރެންގެ ނެތް: މީރާ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތަކީ ފިލްމީ ތަރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެ އެވެ. އޭނާގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...