13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ޕަންޖާބީ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މަލައިކާގެ ވެޑިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަފާނެތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މަލައިކާ އަރޯރާ ބޭނުންވަނީ ބީޗް ވެޑިންއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ހުމާ އާއި މުދައްސަރު ކައިވެނިކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ހުމާ ގްރޭޝީ އާއި ޑައިރެކްޓަރު މުދައްސަރު އަޒީޒު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
އަރުޖުންގެ އިންސްޓަގްރާމަށް މަލައިކާއާއެކު ފުރަތަމަ ފޮޓޯ

ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާއާ އެކު ނަގާފައިިވާ ފޮޓޯއެއް، ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ފުރަަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ފޭކް ވެޑިން ކާޑުގެ ވާހަކަ އެހުމުން އާލިއާ ގަތީ ލަދު

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އާލިއާ ބަޓާއި ރަންބީރު ކަޕޫރް ކައިވެނިކުރި ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވި އެވެ. ހަގީގަތް ސާފުވި އިރު، އެ ފޮޓޯ އަކީ ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްގެ ޝޫޓިން ތެރެއިން އެހެން އެކްޓަރާ އެކު އާލިއާ ނަގާފައި އިން ފޮޓޯއަކަށް ރަންބީރު ލައިގެން އެޑިޓްކޮށްފައި އިން ފޮޓޯއެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ކައިވެނިތައް

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ކާމިޔާބު ކައިވެނީގެ ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރާ އެކު ޒާތީ ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޅުނު ކައިވެނިތައް އެހާރާއި މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 3
ދަރިއަކަށް ވުރެ މިވަގުތު މުހިންމީ ކެރިއަރު: ދީޕިކާ

ދަރިއަކު ހޯދަން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ކެރިއަރަށް ވަގުތު ދޭން ކަމަށް އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގުގެ އަނބިމީހާ، ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ނިކް އަކީ ބައްޕަ ފަދަ ނަމޫނާ މީހެއް: ޕްރިޔަންކާ

ނަމޫނާ ކައިވެންޏަކަށް ދެކެނީ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ކަމަށާއި ފިރިމީހާ ނިކް އަކީ ބައްޕަ ކަހަލަ ނަމޫނާ ފިރިއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ފިރިމީހާ އަކީ ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރު ދޭ މީހެއް: ސޯނަމް

ސަޕޯޓިވް ފިރިއެއް ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެކަހަލަ ފިރިއެއް ލިބުނީތީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އަނެއްކާވެސް ވަރުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ފެށިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން މި އަހަރު ކައިވެނިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މަޑެއް ނުވެ އެވެ. މި ދޭތެރެ އިން އެ ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުއްޓުމެއް އައީ ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭރު އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވަރުން ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ދީޕިކާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުން ވަރަށް ގަދައަށް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
ޕްރޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުމަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޕްރަބާސް ކައިވެނި ކުރަނީ

މި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ" އަށް ފަހު، އެކްޓަރު ޕްރަބާސް ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އާއި ތަމަންނާ ބާޓިއާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 1
ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދިއާ މިރްޒާ އާއި ޑައިރެކްޓަރު ސާހިލް ސާންގާގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 7
އިންނަން ކަމުދާ މީހަކު ބޮލީވުޑަކު ނެތް: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އިންނަން ކަމުދާ ކަހަލަ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ބަތަލާ ޕޫޖާ އާއި ނަވާބް ކައިވެނިކޮށްފި

ކުރީގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ބަޓްރާ އާއި އެކްޓަރު ނަވާބް ޝާހް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އަހަރެންގެ އާ ގުޅުމަށް ދަރިފުޅު ވެސް ރުހޭ: މަލައިކާ

ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޮތް ލޯބީގެ ގުޅުން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ގުޅުމާ ގާތް އެންމެން ބެސް ގަބޫލު ކަމަށް މަލައިކާ އަރޯރާ ބުނެފި އެވެެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.