16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން ލިޔެފައިވާ ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2020 1
ބަލިވެއިނުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް: އަނުޝްކާ

ބަލިވެއިނުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 7
އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިނީ ބަލިވެ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފޭނުން ސުވާލުކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިންކަމާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ވިހާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 2
ސުނިލްގެ ހިތް އަތުލަން ސޮނާލީ މަސައްކަތްކުރި

އަންގާރަ ދުވަހަކީ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. ދަރިން ވެސް މިހާރު ބޮޑެތިވެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެފައިވާ އިރު ސުނިލް މިހާރު ފިލްމުތަކުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ރަންޒަމާނުގައި ކުޅުނު ގިނަ އެކްޝަން ފިލްމުތަކާ އެކު އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު ސުނިލް އަކީ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ދަރިއަކު ހޯދަން އާއިލާގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތް: އަނުޝްކާ

ދަރިއަކު ހޯދަން އާއިލާ އިން ޕްރެޝަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ކައްކާކަށް ނޭނގޭ، ކައްކަނީ އަކްޝޭ: ޓްވިންކަލް

ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި މި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ކެއްކުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަމުން އަންނަނީ ފިރިމީހާ/އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020
މިހިރާއި މަނިނީގެ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި

ޓީވީ ބަތަލާ މަނިނީ ދޭ އާއި ޓީވީ އެކްޓަރު މިހިރް މިޝްރާގެ 16 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ދަރިންނަށް ހަރަދުނުދޭ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީން ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އާލިއާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދަރިންނަށް ހަރަދުނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީންގެ ވަކީލު އަދުނާން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
ސުޝާންތު މަރުވީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު އާދީއްތަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ކާތިކް ބޭނުމީ ދީޕިކާ ކަހަލަ އަންބެއް

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ބޭނުންވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކަހަލަ އަންބެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
އަމީތާބާއި ޖަޔާގެ ކައިވެނީގެ ޝައުގުވެރި ވާހަކައެއް

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޖާޔާ ބައްޗަން 1973 ގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް 47 އަހަރު ފުރުނީ މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކައިންޏަށް 47 އަހަރު ފުރުމާކޮށް ދިމާކޮށް އަމީތާބް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކައިވެންޏާ ބެހޭ ވަރަށް ޝައުވެރި ވާހަކައެއް، ވަރަށް ކުރުކޮށް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ރާނާގެ ކައިވެނި އޮގަސްޓް 8 ގައި

މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލޯބިވެރިޔާ މިހީކާ ބަޖާޖާ އެންގޭޖްވި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ރާނާ ދަގޫބަތީގެ ކައިވެނި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
އާމިރުގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ހޭދަކުރީ 10 ރުޕީސް

އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް، 55 އަހަރުގެ އެކްޓަރަށް ލިބުނު ދެ ދަރިން ބޮޑެތިވެ އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ މީހުންނާ އިންނަ އުމުރަށް އަޅައިފަ އެވެ. އެއީ ޖުނައިދު ޚާން، 27، އާއި އިރާ ޚާން، 23، އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 1
ދީޕިކާ އަށް ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދި އެބައޮތް: ރަންވީރް

އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ކައިވެނީގެ ކުރިން ވީ ވައުދެއް އަދި ނުފުއްދި އެބަ އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 2
ނަވާޒުއްދީންގެ އަންހެނުން ވަރިވާން ކޯޓަށް

ކައިވެނީގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާތީ އެ ގުޅުން ދެމަހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ އަންހެނުން އާލިޔާ (އަންޖަލީ) ވަރިވާން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ރާނާ އެންގޭޖްވެއްޖެ، ކައިވެނި ޑިސެމްބަރުގައި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ފިލްމު "ބާހްބަލީ" ގެ ނެގަޓިވް ރޯލް ބައްލާ ދޭވްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބުނު އެކްޓަރު ރާނާ ދަގޫބަތީ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 3
ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ސަންޖޭގެ އަންހެނުންގެ ރައްދެއް

އަންބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ދިރިއުޅުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ފާޑުކިޔަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސަންޖޭގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފި ބަޔަކަށް ލިބުނު ދެރައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސަންޖޭގެ މިހާރު އަންހެނުން މާންޔަތާ ދަތު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ދިވްޔާ މަރުވިޔަސް ސާޖިދު އަދިވެސް ހަނދާންތަކާއެކު

ނުވަދިގައިގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދައިލި އަދި ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި، ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލްގެ އަލަތު އަނބިމީހާ ދިވްޔާ ބާރްތީ އަކީ އަދިވެސް ސާޖިދުގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށާއި ދިވްޔާގެ ހަނދާންތައް ރައްކާކޮށްގެން މިހާރުވެސް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ސާޖިދުގެ މިހާރުގެ އަންހެނުން ވަރުދާ ނަދިއަދުވާލާ ބުނެފި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 1
ސުނީދީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިދާނެ!

އަށް އަހަރުވީ ދެ ވަނަ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗޯހަންގެ ކައިވެނި މިހާރު އޮތީ ރޫޅުމުގެ މަރުހަލާއެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
އަދިތިޔާއާ ކައިވެނިކުރި ސަބަބު ރާނީ ކިޔައިދީފި

ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާގެ ހަޔާތަށް ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ އައުމަކީ އާދީގެ އާއިލާ އިން ކުރި އެހާ ރުހުނު ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ޒިންމާ ވެސް ބައެއް މީހުން ރާނީގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ މިހާރު މާޒީ އެވެ.