17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ މައްލަވަކޮށް، އޭނާގެ ހިތް އަތުލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އައިޑޮލްގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ސަންޖީދާއި އާމިރުގެ ކައިވެނީގައި ކުނިޖެހި، ވަކިވަނީ؟

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސަންޖީދާ ޝެއިޚާއި އާމިރު އަލީގެ ކައިވެނީގެ ކުނިޖެހި ދެ މީހުން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ވެސް އެކަމާ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ވެސް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ހޯދަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ވަރުންގެ ކައިވެނި އެޕްރީލްގައި؟

އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައިވެންޏަކަށްވެގެން ދާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަންގެ ކައިވެނި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ސީރިއަސްކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެންނެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 2
ކަންބޮޑުވަނީ ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ނުދެވިދާނެތީ: ކަރީނާ

އިތުރު ދަރިއަކު ހޯދަން ޕްލޭންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ބޭނުން ވަނީ އަލަތު ދަރިފުޅާ އެކު ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ހޭދަކކޮށް ފިލްމީ ކެރިއަރަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ހިމަނައިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ކައިވެނި ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ސިންގް ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 7
ނާސިރު ހުސައިން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިން: އާޝާ ޕަރޭކް

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު ނާސިރު ހުސައިން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށާއި އެއީ މިހާތަނަށް ހިތުގެ އަޑިން އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވުނު މީހާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ އާޝާ ޕަރޭކް ބުނެފި އެވެ.

December 06, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އަދި ވަރުން ދަވަން އާއި ނަތާޝާ ދަލާލުގެ ކައިވެނި ވެގެން ދާނެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެންޏަށް އެއް އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރި ކައިވެންޏަށް އަހަރުވީ އިރު އެ ކައިވެންޏާއި އެ ދެ މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުން އަދިވެސް ނުހުއްޓެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ޕަންޖާބީ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މަލައިކާގެ ވެޑިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަފާނެތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މަލައިކާ އަރޯރާ ބޭނުންވަނީ ބީޗް ވެޑިންއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ހުމާ އާއި މުދައްސަރު ކައިވެނިކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ހުމާ ގްރޭޝީ އާއި ޑައިރެކްޓަރު މުދައްސަރު އަޒީޒު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
އަރުޖުންގެ އިންސްޓަގްރާމަށް މަލައިކާއާއެކު ފުރަތަމަ ފޮޓޯ

ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާއާ އެކު ނަގާފައިިވާ ފޮޓޯއެއް، ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ފުރަަތަމަ ފަހަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ފޭކް ވެޑިން ކާޑުގެ ވާހަކަ އެހުމުން އާލިއާ ގަތީ ލަދު

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އާލިއާ ބަޓާއި ރަންބީރު ކަޕޫރް ކައިވެނިކުރި ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވި އެވެ. ހަގީގަތް ސާފުވި އިރު، އެ ފޮޓޯ އަކީ ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްގެ ޝޫޓިން ތެރެއިން އެހެން އެކްޓަރާ އެކު އާލިއާ ނަގާފައި އިން ފޮޓޯއަކަށް ރަންބީރު ލައިގެން އެޑިޓްކޮށްފައި އިން ފޮޓޯއެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ކައިވެނިތައް

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ކާމިޔާބު ކައިވެނީގެ ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރާ އެކު ޒާތީ ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޅުނު ކައިވެނިތައް އެހާރާއި މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 3
ދަރިއަކަށް ވުރެ މިވަގުތު މުހިންމީ ކެރިއަރު: ދީޕިކާ

ދަރިއަކު ހޯދަން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ކެރިއަރަށް ވަގުތު ދޭން ކަމަށް އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގުގެ އަނބިމީހާ، ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ނިކް އަކީ ބައްޕަ ފަދަ ނަމޫނާ މީހެއް: ޕްރިޔަންކާ

ނަމޫނާ ކައިވެންޏަކަށް ދެކެނީ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ކަމަށާއި ފިރިމީހާ ނިކް އަކީ ބައްޕަ ކަހަލަ ނަމޫނާ ފިރިއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.