16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ބަތަލާ ޕޫޖާ އާއި ނަވާބް ކައިވެނިކޮށްފި

ކުރީގެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ބަޓްރާ އާއި އެކްޓަރު ނަވާބް ޝާހް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އަހަރެންގެ އާ ގުޅުމަށް ދަރިފުޅު ވެސް ރުހޭ: މަލައިކާ

ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޮތް ލޯބީގެ ގުޅުން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ގުޅުމާ ގާތް އެންމެން ބެސް ގަބޫލު ކަމަށް މަލައިކާ އަރޯރާ ބުނެފި އެވެެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 5
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އަންނަ އަަހަރު އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ސުޝްމިތާ ސެން އެންގޭޖްވީތަ؟

ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އާއި މޮޑެލް ރަހްމާން ޝޯލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯކުރާ މީހުންނަށް ދެ މީހުން އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެންކަން މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަށަވަރު ވާނެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
ކައިވެންޏަށް އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން: އަރްޖުން ކަޕޫރް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ކައިވެނިކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ތާރީހު ކަމަށްވާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ދިޔައީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ކައިވެނި ކުރެވުނު ތަނެއް ފެނިގެނެއް ނުދިޔަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ސޯނަމް ބަނޑުބޮޑީތަ؟

ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ކައިވެންޏަށް އަންނަ މަހު އެއް އަހަރު ފުރޭ އިރު، އޭނާ މިހާރު އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ފަސްޓްޕޯސްޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވެސް، އަނިލް ކަޕޫރުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވަނީ ފިރިމީހާ އާނަންދު އަޖޫހާއާ ދެ މީހުން ދަރިއަކު ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް...

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ކައިވެނިކުރާނެ ބައިވެރިޔަކު މިހާރު އެބަހުރި: ކަންގަނާ

ހަޔާތުގައި މިހާރު ވަރަށް ހާއްސަ ބައިވެރިޔަކު އެބަހުރި ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކައިވެނިކޮށްގެން އާއިލާއެއް ވެސް ފަށަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ވަރުންގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު މަހު

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮޑެތި ކައިވެނިތަކެއް ފެންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެގޮތުން އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ހާނާއި ފަރްހާން އަހްތަރާއި ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރް ފަދަ ތަރިންގެ ކައިވެނި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ފެނިދާނެ ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 12
ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރަށް ތިން ކަމެއް މަނާ

ރަންވީރު ސިންގް ބުނާ ގޮތުން ކައިވެނި ވަރަށް އުފާވެރި އެވެ. އޭނާ އާއި އަންހެނުން އަދި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ފަހު ދެ މީހުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ޒިންމާދާރު ދެ މީހުންނަށްވެ، އެކަކަކު އަނެކަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ލޯބި ވެސް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ އެންގޭޖްމަަންޓް ޖޫންގައި

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވިތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ސެޓްލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 2
ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި؟

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އިޓަލީގައި ކައިވެނިކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ހަނީމޫން ހޭދަ ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ބަތަލާ އަންކިތާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ޓީވީ ބަތަލާ އަންކިތާ ލޯކަންދޭ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 2
ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން: ނިކް

ވަރަށް އަވަހަށް ބައްޕައަކަށް ވެސް ވާން ބޭނުން ކަމަށާއި ދަރިން ހޯދައިގެން އާއިލާއެެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި އެކްޓަރު ކަޕިލް ޝަރުމާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ރަންބީރާއި އާލިއާ އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން: މަހޭޝް

ރާލިއާގެ ނަމުގައި މީޑިއާތަކުން މިހާރު މުހާތަބު ކުރާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން އާލިިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަނުޝްކާ ދޮގުކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީއާ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.