30 މާޗް

March 30, 2020 3
ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު އުޅެނީ އެއް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 6
ރިތިކާއި ކުރީގެ އަންހެނުން އެއް ގެއެއްގައި

ކައިވެނި ރޫޅިފައި އޮތަސް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނާއި ސުޒާން ޚާނަކީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ހިއްސާވާ ދެ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ދަރިން ގޮވައިގެން އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ވެސް ދިއުމަކީ އެ ދެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 2
ބޮލީވުޑްގެ ދެ ކައިވެންޏެއް ފަސްކޮށްފި

ބޮލީވުޑުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ދެ ކައިވެންޏެއް ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
ޝޭކަރު ގޮވައިގެން ކުރީގެ އަންހެނުން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ފިލްމު "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް އިއުލާންކުރި ހިސާބުން ޝަކުވާކުރަމުންދާ، އޭގެ އޮރިޖިނަލް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރު ކަޕޫރްގެ މައްސަލައެއް ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ސުޗިތުރާ ކްރިޝްނަމުރްތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ރިޗާ އަށް އަލީ ޕްރޮޕޯޒްކުރީ ރާއްޖޭގައި

ބަތަލާ ރިޗާ ޗައްޑާގެ ގާތުން އިންނަން، އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް އެހީ ދެ ތަރިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ޗުއްޓީ ދަތުރުގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 11
ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ޝިލްޕާ އަށް އަންހެން ދަރިއެއް

މިހާރު ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ހުރި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އަށް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
އަލީ އާއި ރިޗާ ކައިވެނިކުރަނީ

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ މިހާރު ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަލީ ފަޒަލާއި ރިޗާ ޗައްޑާ މި އަހަރު ކައިވެނިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން، ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ރައުތުގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
އާލިއާ އާއި ރަންބީރްގެ ކައިވެނި ޑިސެމްބަރުގައި

މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާލިއާ ބަޓާއި ރަންބީރް ކަޕޫރް ކައިވެނިކުރާނީ ދެ ތަރިން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުމާ ގާތްކޮށްފަ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ބިގް ބޮސް 13: އަރްހާނަށް ރަޝްމީ މާފެއް ނުކުރާނެ

ލޯބިވެރިޔާ އަރްހާން ޚާނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭނގޭ ބޮޑެތި ސިއްރުތަކެއް ފަޅާއެރީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ގުޅުމުގައި މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ކަރަން ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު އަދި ހޯސްޓް ކަރަން ވާހީ ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ މައްލަވަކޮށް، އޭނާގެ ހިތް އަތުލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އައިޑޮލްގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ސަންޖީދާއި އާމިރުގެ ކައިވެނީގައި ކުނިޖެހި، ވަކިވަނީ؟

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސަންޖީދާ ޝެއިޚާއި އާމިރު އަލީގެ ކައިވެނީގެ ކުނިޖެހި ދެ މީހުން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ވެސް އެކަމާ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ވެސް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ހޯދަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ވަރުންގެ ކައިވެނި އެޕްރީލްގައި؟

އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައިވެންޏަކަށްވެގެން ދާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަންގެ ކައިވެނި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ސީރިއަސްކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެންނެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 2
ކަންބޮޑުވަނީ ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ނުދެވިދާނެތީ: ކަރީނާ

އިތުރު ދަރިއަކު ހޯދަން ޕްލޭންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ބޭނުން ވަނީ އަލަތު ދަރިފުޅާ އެކު ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ހޭދަކކޮށް ފިލްމީ ކެރިއަރަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.