27 މެއި

May 27, 2020
ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ޝޫޓިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ގަންގްބާއީ"

އިންޑިއާގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުނަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ފަށާނެ ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއަީ ކަތިއާވާޅީ" ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކަރީނާ އަށް ތްރީ އިޑިއަޓްސް ލިބުނީ ކާޖޮލް ދޫކޮށްލުމުން

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "3 އިޑިއަޓްސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
މިތުންގެ ދަރިފުޅުގެ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ހިންދީ ސިނަމާގައި 80 އާއި 90 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ގަދައަށް ފިޔަޖެހި އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ނަމާޝީ ޗަކްޗަރަބަތީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ބޭޑް ބޯއި" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ފުކްރޭ 3" ގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ

ފަރުހާން އަޚްތަރާއި ރިތޭޝް ސިދުވާނީގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެކްސަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ފުކްރޭ" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ވާހަކައިގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މުރިގްދީޕް ސިންގް ލާމްބާ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބީ ސިތާބޯ" ގެ ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 3
"މަލަންގް 2" ގެ ބަތަލާ އަކީ ޝްރަދާ ކަޕޫރް؟

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި "މަލަންގް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ކާސްޓުން ޝްރަދާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް...

May 22, 2020 3
ލޮކްޑައުންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް އަކްޝޭ އެހީ ދިން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެހީވި އެކަކީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވި ފަންޑްތަކަށް ފައިސާގެ...

21 މެއި

May 21, 2020 1
މޯހިތު "މަލަންގް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 21, 2020
ޒައިދު ޚާން އަލުން ބޮލީވުޑަށް ނެރެނީ

ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބި ބޮލީވުޑުން ގެއްލުނު އެކްޓަރު ޒައިދު ޚާން އަލުން ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ޚާން ފަށައިފި އެވެ.

May 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން ހުއްދަ އަށް އެދެފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އޮންނަ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓަން...

20 މެއި

May 20, 2020
އަނޫރާގްގެ "ޗޯކްޑް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކޭޝަޕްގެ އާ ފިލްމެއް އަންނަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2020 1
އެކުވެރި އޫލިއާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ވެސް ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު އޮންނަނީ ސީދާ ކޮން ކަހަލަ ގުޅުމެއްކަން ކަށަވަރުނުވާ އެކަމަކު އޭނާއާ ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް...

19 މެއި

May 19, 2020
އިރުފާންގެ މަރާ އެކު ޓިގްމާންޝޫގެ ފިލްމެއް ހުއްޓާލައިފި

އިރުފާން ޚާނާ އެކު ހަދަން އުޅުނު ފިލްމެއް އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ނަހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ޑައިރެކްޓަރު ޓިގްމާންޝޫ ދޫލިއާ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

May 19, 2020
"ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އުންމީދުކުރެވޭ: އަރްޖަން

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ފެޝަން 2" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް...

18 މެއި

May 18, 2020
ރިޝީ އާއި ސްރީދޭވީގެ ހަނދާނުގެ ތެރެއިން

ބެލުންތެރިންނާ ވަކިވެ ގޮސްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރިޝީ ކަޕޫރާއި ސްރީދޭވީ އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި ދެ ތަރިންނެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ ހަނދާންތައް ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ނައްތާލެވޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
ފިލްމުތައް އަޅުވަން ޖެހޭނީ ސިނަމާތަކުގައި: ކަބީރް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް،، ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ވެސް ލޯބިކުރާނީ ފިލްމުތައް...

May 17, 2020
ކަންގަނާގެ "ތަލައިވީ" ގައި ވެސް ބަގިޔާޝްރީ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޕްރަބާސްގެ "ޖާން" ގެ ރޯލެއް ކުޅޭ ކުރީގެ ބަތަލާ ބަގިޔާޝްރީ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ "ތަލައިވީ" އަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ސަންޖޭ އާއި އަރުޝަދަށް އިތުރު ކޮމެޑީއެއް

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ގެނެސްދިން "މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް" އާއި "ލަގޭ ރަހޯ މުންނާބާއީ" އަކީ ސަންޖޭ ދަތާއި އަރުޝަދުގެ ވަރަށް މަޖާ ރޯލްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ ދެ ފިލްމެވެ. އެ ދެ...

May 16, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯނަށް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ފިލްމުތައް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވެން ނެތުމުން، ބަތަލާ ވިދިޔާ ބަލަންގެ ފިލްމު "ޝަނުންތަލާ ދޭވީ" ވެސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން...

13 މެއި

May 13, 2020
ސަނީ "ދާމިނީ" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަނީ

ސަނީ ޑިއޯލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނޭ "ދާމިނީ" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 13, 2020 2
ހިންދީ ސިނަމާ ދިވާލީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި، ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައި ވިޔަސް، މިހާރު މި އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ފިލްމުތައް ސިނަމާތައް...

May 13, 2020
"ފޯން ބޫތު" އަކީ ވަރުގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ: އިޝާން

އެކްސަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދާ ފިލްމު "ފޯން ބޫތު" ވަރަށް ވަރުގަދަ ފިލްމަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ކިޔާފައި ހައިރާންވި ކަމަށް، ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްތަރު ބުނެފި...

12 މެއި

May 12, 2020
ހިރާނީގެ އާ ފިލްމަށް އިތުރު ލިޔުންތެރިއެއް

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގައި އިތުރު ލިޔުންތެރިއަކު ހިއްސާވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ނަވާޒުއްދީންގެ "ގޫމްކެޓޫ" މި މަހު ޒީ5 އަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ފިލްމު "ގޫމްކެޓޫ" އެންމެ ފަހުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 11, 2020
"83" ގެ ސްކްރިޕްޓަށް ދޮޅު އަހަރު ނެގި: ކަބީރް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ގެ ސްކްރިޕްޓް ނިންމަން ދޮޅު އަހަރު ނެގި ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހުނު...

09 މެއި

May 09, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޖޫންގައި ހޮޓްސްޓާ އަށް

މި މަހު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރަން އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 09, 2020 3
ސަލްމާނާ އެކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާއިން

ސަލްމާން ޚާންގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އިރު އޭނާއާ އެކީ އާ ބަތަލާއިންތަކެއް ތައާރަފު ވެސް ވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަތަލާއިން ވަރަށް ކާމިޔާބު...

07 މެއި

May 07, 2020 1
ރިމޭކްތަކަށް ރިތިކްގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ރިމެކް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވިޔަސް އެ ފިލްމު އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރިމެކްތަކަށް ރިތިކްގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ބޮބީ: ނޭނގޭ ބައެއް ވާހަކަތައް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފިލްމު "ބޮބީ" އަކީ މިހާރު ވެސް ބެލުންތެރިން ވަރަށް ހަނދާނުގައި ހުންނަ ފިލްމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގެ ބައެއް ލަވަތައް އަދިވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 1
އަމީތާބުގެ "ޝޫބައިޓް" ރިލީޒްކޮށްދޭން އެދެނީ

މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮންނަތާ 12 އަހަރުވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނަށް ނުގެނެސްދެވި އޮތް އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ފިލްމު "ޝޫބައިޓް" މި ދަނޑިވަޅުގައި ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް ދޫކޮށްލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ފަންނާނުންތަކެއް ގޮވައިލަން ފަށައިފި އެވެ.