13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 13, 2020
"ކިކް 2" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ޖެކްލިންކަން ޔަގީން

ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް ސަލްމާން ޚާންގެ 2014 ގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާ އަކީ ވެސް ޖެކްލިންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު ފިލްމު...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ސުނިލްގެ ހިތް އަތުލަން ސޮނާލީ މަސައްކަތްކުރި

އަންގާރަ ދުވަހަކީ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. ދަރިން ވެސް މިހާރު ބޮޑެތިވެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެފައިވާ އިރު ސުނިލް މިހާރު ފިލްމުތަކުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ރަންޒަމާނުގައި ކުޅުނު ގިނަ އެކްޝަން ފިލްމުތަކާ އެކު އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު ސުނިލް އަކީ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިން ތުރުކީގައި ފަށައިފި އެވެ.

August 11, 2020 1
ގޭންގްސްޓާރު ވިކާސް ޑޫބޭގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް

ދާފި ފަހުން އިންޑިއާގެ އަށް ފުލުހަކު މަރާލި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރާލި އިންޑިއާގެ ގޭންގްސްޓާރު ވިކާސް ޑޫބޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ރޫމީގެ ފިލްމުން ރިއާގެ ރޯލް އުންޏެއްނުކުރާނެ!

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ ވެސް މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި ހިމެނޭ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ރޯލު ފިލްމުން ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު ރޫމީ ޖެފްރީ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020
އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ވާނީ

މިހާތަނަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް ނޫނީ ނުކުޅޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރަށް އެހެން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 09, 2020
ރާޖްގެ އާ ފިލްމުގައި ވަރުން އާއި ކިއާރާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެނެސްދިން ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް މެހެތާގެ އާ ފިލްމަށް ވަރުން ދަވަން...

August 09, 2020 3
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ތައާރަފުކުރާނީ ވައިއާރްއެފުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް މަނީޝް؟

ސަަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ފުރަތަމަ ބައި ހެދި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ މަނީޝް ޝަރުމާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
އަކްޝޭގެ ފިލްމު ލިސްޓަށް "ރަކްޝާ ބަންދަން"

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2020 4
އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އަރްނާބަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އަބަދު ވެސް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަރްނާބް ގޮސްވާމީ އަށް ބިނާކޮށް، ޑައިރެކްޓަރު ރާމް ގޯޕާލް ވަރްމާ (އާރްޖީވީ) ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި...

August 05, 2020 2
ދޮންވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިން: ނަވާޒުއްދީން

ބޮޑުވަމުން އައި އިރު ދޮންވޭތޯ، ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ދޮންވާ ކްރީމޭ ބުނެ ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ފެއާ އެންޑް ލަވްލީ ފަދަ އެއްޗިއްސަށް މިހާރު އިތުރުބާރުނުކުރާ ކަމަށް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 2
50 އަހަރުތެރޭ ސިނަމާތައް ހުއްޓިދާނެ: ނަސީރުއްދީން

ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫޒު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަދަވަމުން އަންނާތީ، ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު...

August 04, 2020
ދީޕިކާގެ ފަހަތުން ރަންވީރު ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް

އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޗަޕާކް" މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް، ރަންވީރު ސިންގް ވެސް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 2
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" މި މަހުގެ 9 ގައި ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

August 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އާޝްރާމް" މި މަހު ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު 2018 ގެ ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 1" ގެ ސީކްއެލް "ޗެޕްޓާ 2" އިން އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 31, 2020 1
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވުން ފެނަށް!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައި ހުންތަނާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސްވެފައިވާ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭނެ...

July 31, 2020
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ފަރްހާނަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ފަރްހާން އަޚްތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
އަޔޫޝްމަން އަށް އެތުލީޓެއްގެ ރޯލް

އަބަދުވެސް ތަފާތު ކޮންޓެންޓްތަކުގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ބޮލީވުޑްގެެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ ފިލްމެއްގައި އެތުލީޓެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2020 3
ޕްރޭނާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރެނީ ވިވެކް

ދާދި ފަހުން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި އަމިއްލަ އަށް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނުކުތް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ފިލްމު "ރޯޒީ" އިން...

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މައުންޓް ޒެން މީޑިއާގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އިއުލާންކުރި އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

July 29, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގެ ޝޫޓިން އަލުން އޮކްޓޯބަރަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައި، ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމު "އަތުރަންގީ ރޭ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފަށަން...

July 29, 2020
އާމިރާއި ކަރީނާ ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާ އަށް

އާމިރު ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅޭ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާގައި ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމެއް

ކޮވިޑް-19 އާއި އެ ބައްޔާ ގުޅިގެން އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއި އޭގެ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމެއް ހަދަން ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރުންތަކެއް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 3
ކަންގަނާއާ ދެކޮޅު މީހުންނަކީ ހަސަދަވެރިން: ސަތަރޭ

ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ އަބަދު ވެސް ކަންކަން އޮންނަ ގޮތަށް ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ކެރޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަކީ ހަސަދަވެރިވާ މީހުން ކަމަށް ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝަތުރުގަން ސިންހާ (ސަތަރޭ) ބުނެފި އެވެ.

July 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ލަކްނޫގައި ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގައި އަހަންނާ ދެކޮޅު ބަޔަކު އުޅޭ: ރަހްމާން

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް މިއުޒިކް ހަދައިދިނުން މިހާރު މަދީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން ފުރުސަތު ނުދޭން މަސައްކަތްކުރާ...

26 ޖުލައި

July 26, 2020
ޝޭކަރްގެ "ޕާނީ" ހާއްސަކުރާނީ ސުޝާންތަށް

ދުނިޔެ ފެނަށް ޖެހުމުގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭން ހަދަން އުޅުމަށް ފަހު، ހުއްޓިފައިވާ ފިލްމު "ޕާނީ" ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ދުވަހަކުން އެ ފިލްމު ޑެޑިކޭޓްކުރާނީ މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަލުން ފިލްމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 24, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ރައިޓްސް އެކްތާގެ ބާލާޖީ އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ އާ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީ...

July 24, 2020
"ކްރިޝް 4" ގައި ރިތިކްގެ ހަތަރު ކެރެކްޓާއެއް

ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު އޭނާގެ ބައްޕަ ގެނެސްދޭ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "ކްރިޝް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގައި ރިތިކްގެ ހަތަރު ކެރެކްޓާއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ޕިންކްވިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ" އަށް އަލުން ކަބީރު؟

ސަލްމާން ޚާން، ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ އޭގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި ކަބީރު ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 23, 2020
ވިކީ އަށް ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެއް

އަރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް، ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 23, 2020 8
ބޮލީވުޑްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ކެމްޕޭންކުރަނީ

"ބޮލީވުޑް" މި ލަފުޒު ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އިންޑިއާގައި ހިންދީ ބަހުން ހަދާ ފިލްމުތަކަށެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ "ބޮލީވުޑް" އަކީ އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒު ކަމަށްވާ...