30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
ޓައިގާއާ އެކު "ބާގީ 4" ވެސް ގެނެސްދޭނެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލަކުން ފެންނަ "ބާގީ" ފްރެންޗައިޒްގެ ދަށުން ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކޮރިއޮގްރާފަރު/ޑައިރެކްޓަރު އެހުމަދު ޚާން، އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާ އެކު ގެނެސްދޭން އުޅޭ ފިލްމު "އޯމް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ސަންޖަނާ ސާންގީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 30, 2020
ސަލްމާނާއި ޅިޔަނުގެ ފިލްމަށް އާ ނަމެއް

މިއީ ފިލްމު ނަމަށް ބަދަލު ގެނައި ތިން ވަނަ ފަހަރު

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 4
މުމްބާއީ ދޫކޮށްލާކަށް ނޫޅެން: ސައިފް

މަސައްކަތާއި ދަރިންނާއި އާއިލާގެ ގިނަ މީހުން ވެސް މިހާރު ތިބީ މުމްބާއީގައި ކަމަށްވާތީ އެ ސިޓީ ދޫކޮށް މަދިޔަޕްރަދޭޝްގެ ޕަޓޯޑީ އަށް ބަދަލުވާން ނޫޅޭ ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2020
އާލިއާ ވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ފެޝަނާއި ބިއުޓީ އަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ކުންފުނި ނައިކާއާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިދިޔަ އަހަރު "ކޭ-ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވާއިރު...

October 29, 2020
ނިކިލްގެ "ނާގިން" ޓްރިލޮޖީ ޝްރަދާ އަށް

އެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ނިކިލް ދިވެދީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ނާގިން" ޓްރިލޮޖީ އަށް ޝްރަދާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
ޝާހްރުކަށް އަރުޖުން ކުޅެދޭނީ "ދަމާކާ"

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމަކަށް އަރުޖުން ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ބައެއް އާ ވާހަކަތަކެއް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

October 28, 2020 1
ދަރޭ އާއި ދެ ދަރިންގެ "އަޕްނޭ" ގެ ސީކްއެލް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަރުމެންދުރާ އާއި އޭނާގެ ދެ ފިރިހެން ދަރިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލް އެކީގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "އަޕްނޭ" ސީކްއަލްއެއް ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ޝޫޓިން...

October 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ޑާލިންސް" ގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޝެފާލީ ޝާހް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2" ގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަން ފެންނަ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 27, 2020 3
ކަންގަނާ އަކީ ބޮލުގެ ރިހުމެއް: ހެންސަލް

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި ފިލްމު "ސިމްރަން" ގެ މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު އެއީ ބޮލުގެ ރިހުމެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ނިކިލް ހަދާނީ "ނާގިން" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް

ހަރުފަ އަށް ބަދަލުވާ އިންސާނުންގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް އެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ނިކިލް ދިވެދީ، ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން "ތަމަންޗޭ" އާއި "ހޭޓް ސްޓޯރީ" އަދި "މައި ނޭމް އިޒް އެންތަނީ ގޮންޒާވެލްސް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު އެކްޓަރު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ކާތިކަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް

ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން އަށް ކޮރެއާގެ ފިލްމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ތުރިލާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 25, 2020
އަނޫރާގްގެ "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް

ދެހާސް އަށާރައިގައި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ގެނެސްދިން ފިލްމު "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 25, 2020 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދާނެ؟

ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 1
ވަރުން ޝޫޓިން ފަށަން ފުލުފުލުގައި ހަތަރު ފިލްމެއް

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން ހަތަރު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

October 24, 2020 2
އަމީތާބްގެ "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރިމެކެއް

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޝަޝީ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރައިޓްސް ޕްރޮޑިއުސަރު މުރާދި ކެތާނީ ހޯދައި، އޭގެ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އާއި ވާނީ ކަޕޫރް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ޗަންދީގަޅް ކަރޭ އާޝިގީ" ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 23, 2020
ޝާހްރުކާއި ކާޖޮލްގެ "ޑީޑީއެލްޖޭ" އަލުން ސިނަމާތަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ފަހުން އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ އައިކޮނިކް ފިލްމު ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ (ޑީޑީއެލްޖޭ) ރިލީޒްކުރިތާ މި މަހު 25 އަހަރު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
އުފް: ބޮލީވުޑުން ސައިލެންޓް ފިލްމެއް

ބޮލީވުޑްގައި ސައިލެންޓް ފިލްމެއް ނަހަދާތާ ޒަމާންތަކެއް ފަހުން އެފަދަ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 22, 2020 4
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ހަތަރު ގައުމެއްގައި

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގައި ހަދާ އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ހަދާ އިރު، އޭގެ މަންޒަރުތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު...

October 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެންތޮލޮޖީ ޑާކް ކޮމެޑީ "ލޫޑޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރް، އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ؟

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނީ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އާލިއާ ބަޓާއި ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 20, 2020
ރޯހިތުގެ "ސާކަސް" އަކީ ރަންވީރު

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންގޫރް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހެންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކޮމެޑީ "ޝަލާންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 19, 2020
"ބަދާއީ ދޯ" ގެ ޝޫޓިން ޖެނުއަރީގައި

ދެހާސް އަށާރައިގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަދާއީ ހޯ" ގެ ދެވަނަ ބައި "ބަދާއީ ދޯ" ގެ ކާސްޓް އިއުލާންކޮށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 19, 2020 2
ފުރަތަމަ އެކްޝަން ބަތަލާ އަކީ އަހަރެން: ކަންގަނާ

ބޮލީވުޑްގެ "ސައްހަ" ފުރަތަމަ އެކްޝަން ބަތަލާ ކަމަށް ކަންގަނާ ރަނާވަރު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ސަންޖޭ ދެން ނިންމާނީ "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2"

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތް ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް:...

October 18, 2020
އަކްޝޭއާ އެކު ރީތީގެ ރާނީ މަސައްކަތްކުރަނީ އުފަލުން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވަމުން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"އަންފެއާ އެންޑް ލަވްލީ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒާއި ރަންދީޕް ހޫޑާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 17, 2020
ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް

މިދިޔަ އަހަރު ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު "ސުޕަ 30" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ އާ ފިލްމު "ގަންޕަތު" އަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ބޮޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަސް ފަހުން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓިން ފަށައި، މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.

October 16, 2020
ރަންވީރާ އެކު "އަންގޫރް" ގައި ޖެކްލިން އާއި ޕޫޖާ

ރަންވީރު ސިންގާއި ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ "އަންގޫރް" ގެ ރިމެކްގެ ބަތަލާއިންނަކީ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޕޫޖާ ހެގްޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އަދިތިޔާގެ ކައިވެނި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ތެރޭގައި، އެ ޝޯގެ ޖަޖް މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުވާކީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 14, 2020
އެންމެފަހުން ބޮލީވުޑުން މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ފަހުން ބޮލީވުޑާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކުން އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުން ބަދުނާމުކޮށް މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ...

October 14, 2020
ރަންވީރާ އެކު ރޯހިތު ދެން ހަދާނީ "އަންގޫރް"ގެ ރިމޭކް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ، ރަންވީރު ސިންގާ އެކު ގެނެސްދިން "ސިމްބާ" އަށް ފަހު އޭނާއާ އެކު ގެނެސްދޭން އުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެއް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ސްކޮޓްލެންޑްގައި "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ މަސައްކަތް ނިންމައިލި އަކްޝޭ ކުމާރު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮތް "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން...

October 13, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔަވަންޝީ" ޖެނުއަރީ 26 ގައި؟

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ސުޝާންތަށް ހަދާ ދެ ފިލްމެއް އާއިލާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ދެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" މި މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 11, 2020
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ މޯދީގެ ފިލްމުން

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ހަތް މަސް ފަހުން އަލުން މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާ އިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ހިންދީ...