16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 104
ރާއްޖޭގައި ބޮން ހަދައި ވައިގެ މަގުން ގޮއްވާލަން އުޅުނު

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގައި ހައްދުފަހަނާޅަފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ލީޑަޝިޕުން ވާގިވެރިވެ، ސީރިއާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު އިސްވެ 2017 ގައި ރާއްޖޭގައި ވައިގެ މަގުން ބޮން ގޮއްވާލަން އުޅުނު ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގުކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
އީސްޓާ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 300 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ހަތަރު މަހަށް ފަހު އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވުން: އުއްމީދުތައް ފެނަށް

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު އިއްޔެ މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު، އެ ހަފުލާ ބޭއްވި ދެމަފިރިންގެ އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ބެންކޮކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި، 4 މީހުން ޒަޚަމް

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 2) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ހަތަރު މީހުން މިއަދު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ފަޔާޒް ޖަލަށްލާން ކުރި ދެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ފިނިފެންމާގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ސިފައިންގެ އޭރުގެ ކާނަލް އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ) ދެ އަހަރާއި ތިން މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 32
ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ ހަމަވެގެން

ކްރިސްޓިއަނުންގެ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ބައެއް ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 38
ދެހިވަލަ ހޮޓެލް ގޮއްވާލި މީހާގެ އަމާޒަކީ ތާޖު!

ކޮލަމްބޯގެ ދެހިވަލަ ޒޫ ކައިރީގައި ހުންނަ ކުޑަ ހޮޓަލްގައި މިދިއަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޮން ގޮއްވާލައި މުޅި ތަން ފުނޑުކޮށްލި މީހާގެ އަސްލު އަމާޒަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮޓަލެއް ކަމަށްވާ ތާޖު ކަމަށް، ލަންކާގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 11
ބިރުވެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ކޮލަމްބޯ ހިމޭންވެފައި

ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި އެންމެ ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ އެއް ހިސާބަކީ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮންނަ ގޯލް ރޯޑެވެ. މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އެއީ ހަލަބޮލި ޓްރެފިކުން ސަލާމަތް ނުވެވިފައި އޮންނަ ދިގު މަގެކެވެ. ކުރޮޅި އާއި ބަހާއި ކާރާއި ސައިކަލް ފަދަ ވެހިކަލްތަކުން އަޅާ ބަރުގޮނުގެ އަޑުތައް އަޑުއަހާލަން ހިތަށް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ....

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 23
ހައްޔަރުކުރި 4 ދިވެއްސަކު އުޅޭ ތަނުން ޑްރަގްސް ފެނުނު

ސްރީ ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރި އިރު، މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފެނުނު ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

April 27, 2019 2
ހަފުތާ ބަންދުގައި ލަންކާ އެމްބަސީން ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ކޮންސިއުލާގެ ހިދުމަތްތައް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ލިބޭ ގޮތަށް...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 67
ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 6 ދިވެއްސެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަ ދިވެއްސަކު އެބަތިބި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދިވެހި ސަރުކާރަކުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 20
ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނީ އިންޑިއާ އިން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަންކާގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އިންޑިއާ އިން ކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމުގައި...

April 24, 2019 59
ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްފި

ބޭރޫތު (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި އެ މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އާއްމުކޮށްފި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 30
"ހަމަލާއަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ ބަލަމުން"

ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ...

April 23, 2019 15
ސިނަމަން އާއި ޝަންގްރިއްލާގައި ބޮން ގޮއްވީ ދެބެއިން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ސިނަމަން ގްރޭންޑާއި ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގެ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 10
ހަމަލާގައި ޑެންމާކުގެ ބިލިއަނަރުގެ ތިން ކުދިން މަރުވި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 22) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޑެންމާކުގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އެންޑާސް ހޮޗް ޕޮވްލްސެންގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރޭން ތިން ކުދިން މަރުވި...

April 22, 2019 7
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ވިޒިޓިން ލެކްޗަރާ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ފޮޓޯ އިން އެ ފެންނަނީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ވިޒިޓިން ލެކްޗަރާ ޑރ. ޝާން ޖަޔަސެކްރާ (ވ-2)ގެ އާއިލާއާ އެކު އުފަލުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގައި ހެނދުނުގެ ސައިބޯން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 6
138 މިލިއަން: މަރުވިކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އަދަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ލަންކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ...

April 21, 2019 29
ސިނަމަން ހޮޓަލުގައި ބޮންގޮއްވީ ބުފޭގެ ކިޔޫގައި ހުރެފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ސިނަމަން ގްރޭންޑުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުރީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ނާސްތާގެ ބުފޭގެ ކިޔޫގައި ހަމަޖެހިލައިގެން...

07 މާޗް

March 07, 2019 5
ބޮން ބޭއްވި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މުލީއާގެ ކައިރީގައި އޮތް ވެހިކަލެއްގައި ބޮމެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށްލި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހައި ކޯޓުން އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ފިލިޕީންސްގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހިސާބެއްގައިވާ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން އަތުބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެ ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 7
ބޮމެއް ބޭއްވި ކަމަށްބުނެ ޖަލަށްލި އެކަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މުލީއާގެ ކައިރީގައި އޮތް ވެހިކަލެއްގައި ބޮމެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ލި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހައި ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 7
ބޮން ގޮއްވަން އުޅުމުން ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު، ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.