28 ޖޫން

June 28, 2019
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް ދިނީ ފޭކް އިންޒާރެއް

ބޮމްބޭ (ޖޫން 28) - އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ ދިނީ ފޭކް އިންޒާރެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 1
ބޮމުގެ ޕާރުސަލާ ގުޅިގެން ޕޯސްޓް އޮފީސް ފާސްކޮށްފި

މިއާމީ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ބޮމުގެ ޕާރުސަލްތަކާ ގުޅިގެން ފްލޮރިޑާގެ ޕޯސްޓް އޮފީސް އެފްބީއައިގެ ތަހުގީގު ޓީމަކުން ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޓެއް އަނބުރާ ޖައްސައިފި

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 5) - ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނުމުން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ބޯޓެއް އަނބުރާ ޖައްސައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް އިންޒާރު

ކޮލްކަތާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކޮލްކަތާ އިން ފުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ޗެކިން ކައުންޓަރަށް މީހަކު ގުޅާ ބޯޓުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 1
ބޮމުގެ އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން މިސްރުގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ގާހިރާ (ޖޫން 8) - ގާހިރާ އިން ފުރައިގެން ބެއިޖިން އަށް ދަތުރު ކުރި އިޖިޕްޓްއެއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތްކަމުގެ އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި ހާލަތުގައި އުޒްބެކިސްތާނަށް އެ ބޯޓު ޖައްސައިފި އެވެ.