17 ޖޫން

June 17, 2019 5
އޭޑީބީން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ކްރޮސް ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލަށް ބޭނުންވާ ހައި ޓެކް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރު (169 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 13
ބިޒްނަސް ވިސާ ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ބިޒްނަސް އަދި ހާއްސަ ވިސާ އެޕްރޫވްކުރުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 15
އާ ސިސްޓަމްތަކާއެކު ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި

އާ ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 20
ހަމަލާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 21
ނެކްސްބިޒަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރުން ދައްކައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން ވީ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ 18.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (280 މިލިއަަން ރުފިޔާ) އިއްޔެ ދައްކައިފި ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 13
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ހާލަތު ނާޒުކު: މަލީހް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަލަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމް އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 33
ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދައިދޭނީ 450ރ. އަށް

އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދަން 450ރ.ގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 3
ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް: އިލްޔާސް

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްދިން ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަމައެކަނި ބޭރު މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ބަޔަކު ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ...

June 28, 2016 27
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ދެ ފަޅި ކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ ސިސްޓަމްގެ ދައުރު ހަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން އާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާ އިން...