23 ޖުލައި

July 23, 2019
ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ އަށް ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް މޮޑެލްއެއްގެ އަތުން ނެގި ފައިސާ އަށް ދޫކުރި ޗެކް ބައުންސްވި މައްސަލަ އާއި ފައިސާ ދައްކަން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންކާރު ކުރި މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެއާ މިތުރާގެ މައްޗަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
"ޝަރޫ އާއި އެމްސީބީއަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު"

ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް ކުންފުނިން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި ދެ ޗެކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އެ ދެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 46
ސަންލޭންޑް ހިލްމީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
ސްޓެލްކޯ އިން ޝަރޫ އަށް ދިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޝަރޫ ލޯންޗް ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވަނިކޮށް ޑޮލަރު ނުލިބުނު މައްސަލާގައި، ސްޓެލްކޯ އިން ދެއްކި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 83
ސްޓެލްކޯއިން ޑޮލަރު ގަންނަންދިން ފައިސާ ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ޗެކްތަކެއް ދޫކުރި ލޯންޗް ކުންފުނިން ސްޓެލްކޯ އަށް ވެސް ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނެގި މައްސަލައެއް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 22
ފެނަކައިގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ދިނުމުން ދޫކުރި ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.