18 މެއި

May 18, 2019
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ވަރަށް ކަމުގޮސްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޖުލައި 26: ރިތިކާއި ކަންގަނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި މިހާރު ދެ ހަތުރުންނަށްވެފައިވާ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމުތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް އެއް ދުވަހަކަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އަންނަ އަހަރު އާމިރާއި ރިތިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ބޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރުމަކީ ހަނގުރާމައަކަށް ނުކުތުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަންނަ އަހަރަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ހަނގުރާތަމެއް ބޮކްސް އޮފީހުން...

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
"ބްލޭންކް" ގައި ކަރަން ކަޕާޑިއާގެ ރޯލް ވަރަށް ކުރު

އިއްޔެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމީ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ދުވަހެކެވެ. ފިލްމު "ބްލޭންކް"އިން ބޮލީވުޑަށް މި ފަހަރު ނިކުތް އެކްޓަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާގެ ކޮއްކޮ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ/ފެޝަން ޑިނައިޒަރު ސިމްޕަލް ކަޕާޑިއާގެ ދަރިފުޅު ކަރަން ކަޕާޑިއާ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 8
"ކަލަންކް" އަކީ ކަރަންގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކަލަންކް" އަކީ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕަށް ވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
"އުރީ" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހިޓްގެ މަގާމު ހޯދި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާތާ 100 ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 1
އަކްޝޭގެ "ކޭސަރީ" އަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 5
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ހުއްޓުމެއް ނެތި 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒްކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ދައްކައިގެން 50 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ނުވަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ހަމަކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
އަހަރުގެ ތިން ވަނަ 100 ކްރޯޑް "ގަލީ ބޯއި" އަށް

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރަންވީރު ސިންގާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" މި އަހަރު 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 6
ރަންވީރު ވެސް ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާ ނަގަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން އާމިރު ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާން އަދި އަކްޝޭ ކުމާރު ފަދަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުން ކުޅޭ ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާއިން ބައި އަޅާ ގޮތަށް ފިލްމު ކުޅެދޭ ތަރިންނެވެ. އެއީ ފިލްމު ކުޅެ ދޭ އަގުގެ އިތުރުން ނަގާ ބައެކެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019
"އުރީ" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" އިންޑިއާ އިން 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި، އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްގެ ގަދަފަދަކަން ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
ކަންގަނާ ކްރިޝް އަށް ރައްދު ދީފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ޑައިރެކްޓް ކުރީ ތިމަންނަ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ކްރިޝް ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއިން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ކަންގަނާ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 6
ޑައިރެކްޓަރު ކްރިޝް ކަންގަނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގެ 70 ޕަސަންޓް ޑައިރެކްޓް ކުރީ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ކަމަށް އޭނާ ދައުވާ ކުރާތީ އެކަމަށް މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަަނުގައި ހިއްސާވި ކްރިޝް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 100 ކްރޯޑް "އުރީ" އަށް

މި އަހަރު 100 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ވިކީ ކޯޝަލްގެ "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
އާލިއާގެ "ރާޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދައިފާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި، އާލިއާ ބަޓްގެ "ރާޒީ" އަކީ އެ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. އަދި މި ފިލްމުގައި ޒުވާން ބަތަލާ ދައްކުވައި ދިން އެކްޓިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"ސިމްބާ" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" 200 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.