17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
"ބަދާއީ ހޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު އަދި މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވެސް ހޮވިފައިވާ ފިލްމު "ބަދާއީ ހޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑޭޓިން އެޕެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކަށް މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކިއާރާ އަދުވާނީ ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލަށް އަދިތިޔާ ސީލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ކެމެރެން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން...

July 23, 2019 2
އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް...

21 ޖުލައި

July 21, 2019
"ސާހޯ" ރިލީޒްކުރުން އެންމެ ފަހުން ފަސްކޮށްފި

ވަރުގަދަ ބޮޑު ދެ ފިލްމަކާ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ޖެހޭނެތީ، ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފާނެ ކަމަށް ކުރިން ވެސް ބެލެވުނު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމު "ސާހޯ" ސިނަމާތަކަށް ގެނައުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގައި ހިމެނޭ ނޯރާ ފަތެހީގެ އައިޓަމް ލަވަ "އޮ ސާކީ ސާކީ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 1
ޗައިނާގައި "2.0" ރިލީޒްކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ރަޖްނީކާންތާއި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ދައްކަން ނިންމައި، ޗައިނާ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ކުރިން ދައްކާލާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމު ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ޝާހިދުގެ "ކަބީރު ސިންގް" ގަދަފަދަކަން ދައްކަނީ

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ޝާހިދުގެ ކަޕޫރްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަމަކުރުމަށް ފަހު، 13 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ވެސް ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 6
ޝާހިދުގެ "ކަބީރު ސިންގް" ބޮޑު ހިޓަކަށް

ކުރިން އުންމީދު ވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދައި، މި މަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒްކުރި ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އާމްދަނީއެއް ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
އޮގަސްޓް 15 ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ދުވަހަކަށް ވާނެ

އޮގަސްޓް 15 އަކީ އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހެވެ. ބޮލީވުޑަށް މި ދުވަސް މި ފަހަރު ހާއްސަވަނީ ބޮޑު ތިން ފިލްމެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރާތީ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު "ތަޅާލުންގަނޑެއް" ކުރިއަށް ދާނެ ދުވަހެކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
"ބާރަތު" އަށް އުންމީދު ބޮޑު

ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ވަރަށް ހިނގާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ވަރަށް ކަމުގޮސްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޖުލައި 26: ރިތިކާއި ކަންގަނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި މިހާރު ދެ ހަތުރުންނަށްވެފައިވާ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމުތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް އެއް ދުވަހަކަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އަންނަ އަހަރު އާމިރާއި ރިތިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ބޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރުމަކީ ހަނގުރާމައަކަށް ނުކުތުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަންނަ އަހަރަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ހަނގުރާތަމެއް ބޮކްސް އޮފީހުން...

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
"ބްލޭންކް" ގައި ކަރަން ކަޕާޑިއާގެ ރޯލް ވަރަށް ކުރު

އިއްޔެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމީ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ދުވަހެކެވެ. ފިލްމު "ބްލޭންކް"އިން ބޮލީވުޑަށް މި ފަހަރު ނިކުތް އެކްޓަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާގެ ކޮއްކޮ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ/ފެޝަން ޑިނައިޒަރު ސިމްޕަލް ކަޕާޑިއާގެ ދަރިފުޅު ކަރަން ކަޕާޑިއާ އެވެ.