30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ބަންސާލީ އާއި ދީޕިކާގެ ކުރިމަތިލުމެއް 2021 ގައި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާ އެކު ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބޮކްސް އޮފީހުގައި 2021 ގައި ބަންސާލީއާ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
މި ހަފުތާގެ ތިން ފިލްމު ވެސް ކަމަކުނުދިޔަ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ވަރަށް އުންމީދީ ތިން ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރި ދުވަހެއް ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިންނާއި ކްރިޓިކުން ވެސް އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ފިލްމުތަކަކަށް ނުވި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމި، ނީލް ނިތިން މުކޭޝްގެ ފިލްމު "ބައިޕާސް ރޯޑް" އަންނަ މަހުގެ 8 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
"ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް (42 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައި މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑިއާ އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 6
އަކްޝޭ ބަފާބެގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން، ކުރީގެ ސުޕަސްޓާ ރާޖޭޝް ކަންނާ ފުލުފުލުގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު 17 ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އޭނާގެ ދަނބިދަރި އަކްޝޭ ކުމާރު އެއްވަރުކޮށް، ރޭހުގެ ކުރިއަތުލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 1
އަޔޫޝްމަންގެ ފީ 2 ކްރޯޑުން 10 ކްރޯޑަށް

އިޝްތިހާރުތައް ކުޅެދޭ އަގު ވެސް ދާދި ފަހުން ބޮޑުކުރި އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ވެސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ތަލަ ދެ މީހުންގެ ފިލްމު ކުރިމަތިލުމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި ވަރުގަދަ، ބޮޑެތި ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒްލުރަން ޖެހުމަކީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މި ދިމާވީ ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުން ވަރަށް އެއްގޮތް ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމުތަކެއް އެކުއެކީގައިި ރިލީޒްކުރަން ޖެހުމެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
"ވޯ" ހަފުތާއަކުން 200 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ވޯ" ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީސް މިހާރު ފަތަހަކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހިތްވަރު އާވެއްޖެ: ރިތިކް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި "ސުޕަ 30" އާއި ބޮކްސް އޮފީހުގެ މިހާރު ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބޮޑު ކާމީޔާބީއާ ގުޅިގެން، ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ހިތްވަރު އިތުރަށް އާވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
"ވޯ" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ތިން ދުވަސްތެރޭ 100 ކްރޯޑް (14 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ޓްރާންސް ޖެންޑާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝީ ބޮމްބް" ގައި އޭނާ ފެންނާގެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަޝްހޫރު ކޮރިއޯގްރާފަރު ބޮސްކޯ މާޓިސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް އަދިތިޔާ ސީލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 1
ޕަލް ޕަލް؛ ކަރަންގެ އެކްޓިން ކަމަކުނުދިޔަ

ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އަކީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ސަލްމާން ފިތުރު އީދު ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލަފާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭން އުޅުނު، ސަންޖޭ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އާ ސަލްމާން ޚާން ފެއަށް ޖެހުނަސް އޭނާ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އީދުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ފިލްމެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ސަލްމާނާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ސަލްމާން ހާންގެ "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމުމުން، ދެން ވެދާނެ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބައި ފެނުނީ ސަލްމާންގެ އެދުމަކަށް އަކްޝޭގެ ފިލްމުގެ ތާރީހު ބަދަލުކުރި ތަނެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
"ބަދާއީ ހޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު އަދި މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވެސް ހޮވިފައިވާ ފިލްމު "ބަދާއީ ހޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
"ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ

މި މަހު ރިލީޒްކުރި ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.