14 މާޗް

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 5
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ހުއްޓުމެއް ނެތި 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒްކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ދައްކައިގެން 50 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ނުވަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ހަމަކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
އަހަރުގެ ތިން ވަނަ 100 ކްރޯޑް "ގަލީ ބޯއި" އަށް

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރަންވީރު ސިންގާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" މި އަހަރު 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 6
ރަންވީރު ވެސް ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާ ނަގަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން އާމިރު ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާން އަދި އަކްޝޭ ކުމާރު ފަދަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުން ކުޅޭ ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާއިން ބައި އަޅާ ގޮތަށް ފިލްމު ކުޅެދޭ ތަރިންނެވެ. އެއީ ފިލްމު ކުޅެ ދޭ އަގުގެ އިތުރުން ނަގާ ބައެކެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019
"އުރީ" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" އިންޑިއާ އިން 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި، އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްގެ ގަދަފަދަކަން ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
ކަންގަނާ ކްރިޝް އަށް ރައްދު ދީފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ޑައިރެކްޓް ކުރީ ތިމަންނަ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ކްރިޝް ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއިން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ކަންގަނާ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 6
ޑައިރެކްޓަރު ކްރިޝް ކަންގަނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގެ 70 ޕަސަންޓް ޑައިރެކްޓް ކުރީ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ކަމަށް އޭނާ ދައުވާ ކުރާތީ އެކަމަށް މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަަނުގައި ހިއްސާވި ކްރިޝް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 100 ކްރޯޑް "އުރީ" އަށް

މި އަހަރު 100 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ވިކީ ކޯޝަލްގެ "އުރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
އާލިއާގެ "ރާޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދައިފާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި، އާލިއާ ބަޓްގެ "ރާޒީ" އަކީ އެ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. އަދި މި ފިލްމުގައި ޒުވާން ބަތަލާ ދައްކުވައި ދިން އެކްޓިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"ސިމްބާ" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" 200 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
"ސިމްބާ" ވެސް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދައިފި

ރަންވީރު ސިންގް ކުޅުނު "ސިމްބާ" ގެ ކެރެކްޓާ އިން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލައި، ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ވެސް ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 1
އަހަރު ނިންމައިލާނީ "ސިމްބާ" ގެ ކާމިޔާބީން

ހިންދީ ސިނަމާގެ ފާގަތިކަން މި އަހަރު ނިންމައިލާނީ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" ކާމިޔާބީން ކަމަށް ބުނެ މި ފިލްމަށް ކްރިޓިކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީއުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 2
"ޒީރޯ" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ސުމެއް

މިއަދު ރިލީޒްކުރި، ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމު "ޒީރޯ" ސްްކްރީންޕްލޭ ފީކަޅާކަމުން، ފިލްމަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށްވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
"ކެދަރުނާތު" ގެ ސަބަބުން ސާރާ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް

މި މަހުގެ 7 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ފިލްމުގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ހާނާއި ދޮންމަންމަ ކަރީނާ ވެސް ބުނި ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފިލްމާ ބަލައިފައި ސާރާ ދެއްކި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
"އިސްތިރީ" ގެ ޓީމްގެ މެދުގައި ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އިސްތިރީ" ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ "2.0" އަށް 100 ކްރޯޑް

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި، ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލު އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ރިލީޒް ނުކުރަނީސް "2.0" ހަރަދުން ބައެއް ހޯދައިފި

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހަދައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މާލީ ދަތިކަމާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިގެންނެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 1
"ރަންގީލާ ރާޖާ" ލަސްވުމުން ގޯވިންދާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގޯވިންދާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ރަންގީލާ ރާޖާ" ތާވަލުކުރި ތާރީހަށް ރިލީޒް ނުކުރެވުމުން އޭނާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމެއް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި ފިލްމް "ލަވް ޔާތުރީ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވަރަށް ގިނަ...

November 10, 2018
"ތަގްސް" އަށް ކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށް

ވަރަށް މޮޅު އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި، އާމިރު ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިން...