09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖެ: ބްރެޑް ޕިޓް

ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މާ ކުސްކުޅިވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކްޓިން އަކީ ޒުވާންކަމާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޓް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ޖަވާބަކީ "އޯ މައި ގޯޑް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން އަދި ކުރީގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ބްރެޑް ޕިޓް މިހާރު ތިބީ އަނެއްކާވެސް އަލުން ގުޅިދާނެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ތަރިންގެ ވެސް ދެ ވަނަ ކައިވެނި ވެސް އޮތުމެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ލިއޮނާޑޯ އާއި ޕިޓްގެ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހިން ހޮލީވުޑް" އެވެ. ތާރީހު ނޯޓްކޮށްލާށެވެ. ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ބަޖެޓާ ހެދި "ވޯލްޑް ވޯ ޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހުއްޓުމަކަށް

ބްރެޑް ޕިޓް 2013 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ވޯލްޑް ވޯ ޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަޖެޓްގެ މައްސަލާގައި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން، މީގެ ޕްރި-ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެރައިޓީން ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ "ޓްރޯއި" އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހެޅި

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ފިލްމު "ޓްރޯއި" ގެ ރޯލެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަން އަޅުވައިކިޔަނީ

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް، ބަތަލާ ޗާލީޒް ތެރޯންއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެންޖެލީނާ ވެސް އައު ބައިވެރިޔަކު ހޯދައިފި ކަމަށް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ޗާލީޒް ތެރަން؟

އެންޖެލީނީ ޖޮލީ އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ފަދަ ބަތަލާއިންނާ އެކު ނާކާމިޔާބު ކައިވެނިތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ދުވަހަކު ވެސް ބަތަލާއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ ކަމަށް މި ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ވަނީ ހުއްޓާލަން ޖެހިފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވެސް ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ދީފީ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ކަންގަނާ އެކްޝަންތަކަށް ވަރަށް މޮޅު: ނިކް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒާ ފިލްމުގެ އެކްޝަން ޑައިރެކްޓަރު ނިކް ޕަވަލް އަޅާކިޔައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 2
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޖަސްޓިން ތެރަކްސް ގުޅުނީތަ؟

އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށްގެ އުޅުނީ "ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ބްރެޑް ޕިޓާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ މި އިވެނީ ޖެނިޕާ އެނިސްޓަން އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށްގެ އުޅުނު ޖަސްޓިން ތެރަކްސްއާ ޖޮލީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ސެލެބްރިޓީއަކާ ނުގުޅޭނެ

މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް މިހާތަނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއްކޮށްފި އެވެ. ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވެސް ކުރި ކައިވެނިތައް ކާމިޔާބު ނުވެ، ޖެހުނީ އެނބުރި ދާށެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
އެންޖެލިނާ ޖޮލީ އަށް އަނެެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް

ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ވަރީގެ މައްސަލަ އާއި ދަރިންގެ ކަސްޓަޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނަސް، ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ޖޮލީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ދާދި ފަހުން "މެލެފިޝަންޓް 2" ގެ ގެ ޝޫޓިން ނިންމައިލި ބަތަލާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓް ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް ގާތުން ވަރިވާން ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަހުން، ޕިޓްގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހަރަދު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓަށް އަންގާރަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމް ރިލީޒްކުރުން އަވަސްކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ބްރެޑް ޕިޓް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ ހަދާ ފިލްމް "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހޮލީވުޑް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އަލް ޕަޗީނޯ ވެސް ޓެރަންޓީނޯގެ ފިލްމްގެ ކާސްޓަށް

ތިން އަހަރަށް ފަހު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް އިން ހޮލީވުޑް" ގެ ލީޑް ކާސްޓަށް ވަރުގަދަ ދެ އެކްޓަރަކު ނެގުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެހާމެ މަޝްހޫރު، ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރަކު ފިލްމްގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްސަލަ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، އެތައް ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، ރޭޕް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ފިލްމީ ކެރިއާ ބަނަވެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓް ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ބްރެޑް ޕިޓް ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓައިލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ހަޔާތަށް ޕްރޮފެސަރެއް؟

ބްރެޑް ޕިޓް މިހާތަނަށް ދެ ބަތަލާއަކާ ކައިވެނި ކޮށްފި އެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް ބަތަލާއިންނާ އެކު ލޯބީގެ ސިއްރު ގުޅުންތަކެއް ވެސް ބޭއްވި އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއަކާ ވެސް ކައިވެނިކޮށް ޕިޓް ތަޖުރިބާ ކުރީ ނާކާމިޔާބީ ކަމެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަށް ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އެހީ

ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ތެރަކްސް މިދިޔަ މަހު ރަސްމީކޮށް ވަކިވިކަން އިއުލާން ކުރި ފަހުން، އެނިސްޓަންގެ ހަޔާތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފަޅު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން، އެނިސްޓަންގެ މަތިން އެއްކޮށް ހަނދާން ނައްތާލައި، ޖަސްޓިން މިހާރު ވަނީ އާ ލޯބިވެރިޔަކު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 1
ޓެރެންޓީނޯގެ ފިލްމް ކާސްޓަށް ބްރެޓް ޕިޓް

ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމަށް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަމަޖެއްސިކަން ކުރިން އޮތީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ނަމާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް އޭ ލިސްޓް ތަރިއަކު ވަނީ ފިލްމްގެ ކާސްޓަށް ގެނެސްފި އެވެ. އެއީ ބްރެޑް ޕިޓް އެވެ.