17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 12
ރެފްރީން އުޅެނީ މެސީގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮތަށް: ސިލްވާ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 17) – ބައެއް ރެފްރީން އުޅެނީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ތިއާގޯ ސިލްވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 6
މެސީގެ ގޯލުން އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 16) – ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ލަނޑާ އެކު ރޭ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ވާދަވެރި ބްރެޒިލް އަތުން 1-0 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 24
ބްރެޒިލް އަލުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ރަސްކަމަށް!

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 8) - ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެ ޕެރޫގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި ބްރެޒިލުން 12 އަހަރަށް ފަހު، ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 54
އާޖެންޓީނާ ކަޓުވާލައި ބްރެޒިލް ފައިނަލަށް

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 3) - ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި އެންމެ ފަހު ދެ ފަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ބްރެޒިލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ 12 އަހަރުތެރޭ، ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 15
އާޖެންޓީނާ މެޗަށް ބްރެޒިލް ކޯޗު ކެތްމަދުވެފައި

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ (ޖުލައި 2) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރާ އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އޭނާ އަށް ހަމަނިދި ނުލިބޭކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 11
ފަސޭހަނުވާނެ، ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވޭނެ: މެސީ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 29) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 12
12 އަހަރަށް ފަހު ބްރެޒިލް ސެމީ އަށް

ޕޯޓް އެލެގްރޭ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 28) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ޕެރަގުއޭ ބަލިކޮށް 12 އަހަރަށް ފަހު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބްރެޒިލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 7
ޕެނަލްޓީން ކެޓުމުގެ ބިރު ބްރެޒިލަށް އެބައޮތް: ޓީޓޭ

ޕޯޓް އަލެގްރޭ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 27) - ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު ބްރެޒިލަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުރިން ފަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނާކާމިޔާބީގެ ބިރު ބޮޑުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 11
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެ ބްރެޒިލް ކުއާޓާ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 23) - ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ޕެރޫ އަތުން 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބްރެޒިލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 8
ވީއޭއާރް އިން ބްރެޒިލް ހުއްޓުވައިފި

ސަލްވާޑޯ (ޖޫން 19) – ބްރެޒިލް ޖެހި ދެ ގޯލް ވެސް ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކޮށްގެން ރެފްރީ ކެންސަލްކުރުމާ އެކު، ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލާއި ވެނެޒުއޭލާ މިއަދު 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ބްރެޒިލަށް މޮޅެއް، ތަރިއަކީ ކުޓީނިއޯ

ސައޮ ޕޯލޯ (ޖޫން 15) – ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ނެތި ކުޅުނު ބްރެޒިލުން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ބޮލީވިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 3
ނޭމާ ނެތުމުން ބްރެޒިލްގެ ބޮޑު ޒިންމާ ކުޓީނިއޯ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 14) - ބާރަ އަހަރަށް ފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ބްރެޒިލުން މިރޭ އެ ގައުމުގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޮލިވިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަނިޔާގައި ހުރުމުން އެޓޭކް ލީޑުކުރާނީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ...

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ގެއްލިއްޖެ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 6) - ގަތަރު އަތުން ރޭ 2-0 އިން މޮޅުވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މަހު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނޭމާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ނޭމާގެ ދިފާއުގައި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 5) - ބްރެޒިލް އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 3
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ނޭމާ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 3) - އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ، ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 8
ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 2) - މިދިޔަ މަހު ޕެރިހުގައި ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށްކޮށް އެ މައްސަލަ ބްރެޒިލްގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 6
ނޭމާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންްޑް ނަގައި އަލްވޭސް އަށް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (މެއި 28) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަތުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައި ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ފުލްބެކް ޑެނީ އަލްވޭސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
ބްރެޒިލް ޓީމަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔާނެ: ކޯޗު

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (މެއި 19) - އޭނާ އަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައިހުރި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ މަހު ފަށާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ޓީމަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެކަމާ ހައިރާންނުވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 16
ކަކޫ "ބަޑިގޮވުން": ރޮނާލްޑޯގެ ވެއްޓުމާއި އެނބުރި އައުން

ބާސެލޯނާ އަށް އޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި އިންޓަ މިލާނުން 1997 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ގަތުން ވެގެން ދިޔައީ އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ މުޅިން އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ވެސް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ހޭނި ސަޕޯޓަރުން ޖާދޫގައި ޖެއްސި އެވެ. ސީޒަން ދެބައިވީ އިރު...

27 މާޗް

March 27, 2019
ބްރެޒިލް ޓީމުގައި ޖާގަ ޔަގީނެއް ނުވާނެ: ޓީޓޭ

ޕްރާގް، ޗެކް ރިޕަބްލިކް (މާޗް 27) - އަންނަ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ޖާގަ އަދި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޔަގީންނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.