04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 33
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 4
ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންއާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ލީ ޖައި-ޔަންގުގެ މައްޗަށް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ލަންކާގެ އެވަންޓް ގާޑުގެ ޗެއާމަން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ސަރުކާރުގެ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑުމަތީގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެވަންޓް ގާޑް މެރިޓައިމް ސާވިސްގެ ޗެއާމަން މޭޖާ ނިސާންކާ ސެނާދިޕަތީ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 5
ކަނޑުގެ މައްސަލަ ނިންމި ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެގި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 13) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފިލިޕީންސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ޗައިނާ އިން މިލްކުކޮށްގެން ނުގެންގުޅެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު އެ ނިންމުން ނިންމި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗައިނާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.