02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލުގެ ފީން 10 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްދީފި

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ފީން 10 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްދީފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 4
ސިންގަޕޫރު އެގްޒަމިނޭޝަން ބޯޑުން ބްރައިޓްވޭ ގަބޫލުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް ބޯޑުން، ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު އެކްރެޑިޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 7
ސްކޮލާސްކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ބްރައިޓްވޭގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޝާނީ

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޝާނީ ޝަމީމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 16
ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެވިއްޖެ: ބްރައިޓްވޭ

މި އަހަރު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެވިފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
ސެސްމޯގެ ފަހު ބުރަށް ބްރައިޓްވޭގެ 15 ކުދިން

ސިންގަޕޫރާއި އޭޝިއާ ސްކޫލްތަކުގެ ހިސާބު އޮލިމްޕިއަޑް (ސެސްމޯ)ގެ ފަހު ބުރަށް ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 15 ދަރިވަރުން ހޮވިއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 127
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނަށް ވެސް، އާސަންދަ ލިބެ އެވެ. އަދި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ނަމަ، ކިތައްމެ މުއްސަނދި ނަމަވެސް 5،000ރ ގެ މަހު އެލަވަންސް ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީތެރިކަން މާލޭގައި ހުންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގެ ދަަރިވަރުންނަކަށް ނުލިބެ އެވެ!

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 2
ބްރައިޓްވޭގެ 23 ދަރިވަރަކަށް ސްކޮލާޝިޕް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 23 ދަރިވަރަކަށް އެ ސްކޫލުން އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލުގައި އޭ ލެވެލް ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު އަލަށް ފެށި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި އޭ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 15
އާ ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ މީހަކު ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެންޏާ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަންކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
ސިންގަޕޫރު ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސިިންގަޕޫރުގެ "ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު" ގެ އޯޕަންޑޭ، މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ހުޅުމާލެއަށް ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 26
ގޭޓްވޭގެ ބަދަލުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.