01 ޖުލައި

July 01, 2018 20
ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުތަކުގެ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯނަށް ޔޫސޭޖް ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން މުޅިން އާ ޕެކޭޖެއް ވެސް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 10
ދިރާގުން ކޭބަލާ ނުލައި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ދެނީ

ކޭބަލާ ނުލައި ރައުޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 10
ދިރާގުގެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ވ. އަތޮޅަށް

ދިރާގުން ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ވ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް އެޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 10
ދިރާގުގެ ކަނެކްޝަނަކާއެކު މެކްބުކް ޕްރޯއެއް

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަކާއެކު، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި މެކްބުކް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ލ. އަތޮޅަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ލ. އަތޮޅުގައި އިއްޔެ ފަށައިިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2016
އުރީދޫން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ސްޕީޑް ބާރު އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖާ އެކު، އުރީދޫން "ސުޕަނެޓް"ގެ ނަމުގައި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.