14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 16
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޒައިނާ ވަކިކުރަން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު ޒައިނާ، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ މި ނިންމުމާ އެކު، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ޒައިނާ ވަކިވީ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 31
ސިޔާސީ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖެ، އިސްތިއުފާ ދީފިން: ޝަހީބް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމީ ނާއިންސާފުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫން ދިރާގު ޓީވީން

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ކާއިލް އާއި ލޫލޫ" މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 21
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނަބާހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު، ހަސަން ނަބާހު އޭނާގެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 13
ބްރޯޑްކޮމް އިން ސޮފްވާން އިސްތިއުފާ ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު، އިސްމާއިލް ސޮފްވާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނާ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
ޕީއެސްއެމްއާ މެދު އަމަލުކުރީ އާންމު އުސޫލުން:ބްރޯޑްކޮމް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްވި މައްސަލާގައި ޕީއެސްއެމް އިން މައާފަށް އެދެން އެންގި މައްސަލާގައި އަމަލުކުރީ އާންމު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކުރަނީ

މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުރި ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްތޯ ބަލައި އެކަމުގެ ލަފައަކަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ އަރިހުގައި އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 1
އާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަން އެދެފި

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ބްރޯޑްކާސްޓިން ގަވާއިދާއި ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވައިދުގައި ބުނާ މައުލޫމާތުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 22
ޝަރީފްގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމުން މާފަށްއެދެން އަންގައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފަށް ވަގަށް ގޮވި ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލައިގައި ޗެނަލް 13 އާ މެދު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 26
ޕީއެސްއެމް މިނިވަންކޮށް، އިތުބާރު އުފައްދާނަން: އަލީ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް ނުފޫޒުތަކުން މިނިވަންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދަވާނެ ކަމަށް އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 34
ޗެނަލް 13 އަށް ބްރޯޑްކޮމް އިން އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ޗެނަލް 13 އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އަދި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ތައާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިރޭ ދީފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 10
ޗެނަލް 13 އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ފަސް މެމްބަރުންނަކީ ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ފޮޓޯތައް، ޗެނަލް 13 އިން ދައްކަމުން ދާތީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް މިރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 41
ޓީވީތަކުން އިންތިހާބު ކަވަރުކުރީ ހަމަހަމަކޮށެއް ނޫން

ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ހަމަހަމަކަމާ އެކު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކަވަރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 27
ލައިވް އިވެންޓްތަކުގެ ފީޑް ކަނޑަން އެންގޭ އުސޫލެއް

ލައިވް އިވެންޓުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މެދުކަނޑައިލަން އެންގުމުގެ ބާރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް މިއަދު ފާސްކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން ފެށިގެން އެ އަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 17
ވަގުތު ދޭ ގޮތް އާންމު ކުރަން ދެ ޗެނަލަކަށް އަންގައިފި

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދޭނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ދެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 10
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދޭނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމު އާންމު ނުކުރާ މައްސަލަތައް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 21
ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށެއް ނުދިން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން މައްސަލާގައި، އެ ސްޓޭޝަންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 40
އިންތިޚާބު ތެރޭގައި އިހުތިޔާރު ކުރާނީ ކޮން މީޑިއާއެއް؟

މި ޒަމާނުގައި މީޑިއާއާ ނުލައި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެވެ. މަގުބޫލުކަން ކުޑަ މީހުން ވެސް މީޑިއާ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދެކެ އެވެ. މިކަން މިހާރު ވެފައި މިވަނީ އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތަކަށެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 8
ބްރޯޑްކޮމްގެ އުސޫލު ފެތެނީ ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ފަރާތްތަކަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވަގުތު ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޚަބަރާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގާ ކަންކަން ގެނެސްދޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެކަނި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ އުސޫލަށް...