14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 10
ވޯޓު ބާތިލްކުރާނެ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ: ޝަރީފް

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓު ބާތިލްކުރަން ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 46
އެ ތިބެނީ ހުރިހާ ބިލެއް ހިފަހައްޓައިގެން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލްތައް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 93
"ހަމަ ނޭވާ ލެވޭނީ ވައްކަންކުރި މީހުން ޖަލަށްލައިގެން"

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ނޭވާ ލެވެން އޮތީ ބޮޑެތި ވައްކަންތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށް ލެވިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 224
ހިސާނަށް ތުހުމަތުތަކެއް، އެކަމަކު އޭނާ އެކަން ދޮގުކުރޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން އޭނާ ވަނީ ދޮގު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 7
ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ބ. ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބިޑަށް ލައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 13
ފީނަން ފޭބި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ބ. އެނބޫދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަންގަލި ފަރަށް ފީނަނިކޮށް މިއަދު ގެއްލުނު ޒުވާނާ، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 20
ތުޅާދޫ ވިލު ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫ ވިލުގައި މިއަދު މަސް ބާނަން އުޅުނު ބަޔަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ތުޅާދު އަށް

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ތުޅާދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
ހިސާން ތުޅާދޫ ދާއިރާއަަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ސިޔާސީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
ތުޅާދޫން ކަރަންޓް ކެނޑި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫން ރޭން ފެށިގެން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 24
ތުޅާދޫން މެޑަމް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ބ. ތުޅާދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށް މިއަދު އެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 32
ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ: ޝާހިދު

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ވައްކަން ކުރާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2018 49
އިލްމުވެރިން ތިބީ އަނިޔާވެރިކަމާ އަތުގުޅައިގެން: އަލީ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން މިއަދު ތިބީ ހައްގު ބަސް ބުނަން ބިރުން ކަމަށާއި އެ މީހުން ތިބީ އަނިޔާވެރިކަމާ އަތުގުޅާލައިގެން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ރޭ...

July 29, 2018 14
ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ދޫނުކޮށްލާނަން: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ އިއްތިހާދުން އޭނާ އިޚްތިޔާރު ކުރީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެއީ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 17
އިތުރު ފަސް ރަށަކުން 13 ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑް

އައްޑޫގެ އިތުރުން ފަސް ރަށެއްގެ 13 ކައުންސިލަރަކު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 17
އެމްޑީޕީ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ:އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ބ. ތުޅާދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2017 29
ސަބަބެއް އޮވެގެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން ގޯހެއް ނޫން:ރައީސް

ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޕާޓީން ވަކިވެ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބ. ތުޅާދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 26, 2017 47
ރައީސްގެ ހަމަލާތަކެއް ޑރ. ޝަހީދާއި އެމްޑީޕީ އަށް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މަސްލަހަތުގެ ތެރެއަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު ވައްދަން އަޑުއުފުލުމަކީ ގައުމަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ތުޅާދޫ ޖަގަހަ "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުންދީ، އެ ތަން "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 1
ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފުންކޮށްފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ނެރު މައްޗަށް އެރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 9
ތުޅާދޫ ނެރަށް ބާޖެއް އަރައި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓިއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބާޖެއް، އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗަށް އަރައި، އެހެން އުޅަނދުތަކަށް ރަށަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.