24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 4
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 13-16 ބިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތަކާ އެކު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ، 13.3-16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 30
މި އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް 12 ބިލިއަނަށް އަރާނެ: އަމީރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވާ ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރަށް ފާސްކުރި 31.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 7
ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 3) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 187 ބިލިއަން ރިޔާލް (49.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މުހައްމަދު އަލް ޖަދުއާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 5.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މި އަހަރު ނިމޭއިރު ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 5.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 24
ބޭރުގެ އެހީއަށް ވުރެ މުހިންމީ ފުދުންތެރިކަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް މުހިންމީ ބޭރުގެ އެހީއެއް ނޫން ކަމަށާއި މުހިއްމީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 17
ރިޒާވް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރާނަން: ރައީސް

ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު، ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 15
ދަރަނި 48 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ: މުނައްވަރު

މި އަހަރު ނިމޭ އިރު، ދައުލަތުގެ ދަރަނި 48.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 49
ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 8
މި ދައުރު ނިމޭއިރު 20 ބިލިއަނުން ދަރާނެ: އިބޫ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުން އެކަނި ވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި 20 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ފޮނުވީ 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް މިއަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ދަރަނި ބޮޑުކަމުން: އެމްޑީޕީ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވަމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމުން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 12
ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަށް އެހީތެރިވާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ސައުދީގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 53 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 53 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 1
ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ފުރަތަަމަ ބަޖެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ރިކަރަންޓް ހަރަދު 11 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް، އަހަރުން އަހަރަށް ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކޮށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކަށް ހަދައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 46
ދަރަނި މައްޗަށް، އަދިވެސް މައްޗަށް، ކަންބޮޑެއްނުވޭ؟

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މަހުން މަހަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭ މިންވަރަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ ހަރަދުތައް ބޮޑެވެ. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަދި މަގު ހެދުމާއި މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި ހުޅުލެ ބްރިޖާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޔަ ބިލްޑިންގް ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތަކާ ހެދި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
އެތެރޭގެ ދަރަނި 24.5 ބިލިއަން އަރައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖައްސަން ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުންނާއި އެހެން އިދާރާތަކުން ނެގި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު 24.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، އެ މުއްދަތުގައި ވިއްކި ޓީ ބިލާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އަދަދު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2016 5
2020ގައި ބޮލަކަށް ޖެހޭ ދަރަނި 140،000ރ. އަށް ވުރެ މަތިވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

އަހަރުން އަހަރަށް ދައުލަތު ދަރަނި އިތުރުވެ، 2020 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ ދަރަނި (ޖީޑީޕީ) 120 ޕަސެންޓަށް އަރާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.