24 މެއި

May 24, 2020
ލީގުގެ ރޭހުގައި ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މިއުނިކް (މެއި 24) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ޖަރުމަން ލީގާ އެކު ފުޓްބޯޅަ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ!

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު އަލުން ފަށައި، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވާދަވެރި ޝާލްކާ އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 4-0 އިން ބޮޑު މޮޅެއް...

May 16, 2020
ލީގު ފަށަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ދެ ކޯޗަކު ކަރަންޓީނަށް

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގު މިއަދު ފަށަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، ކަރަންޓީނު ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޔޫނިއަން ބާލިންގެ ކޯޗު އޫރްސް ފިޝާ އާއި...

05 މެއި

May 05, 2020
ޖަރުމަނުގެ ދެ ލީގުން 10 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ބާލިން (މެއި 5) - މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް، ޕޮޒިޓިވް 10 މީހުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން ލީގު ހިންގާ ޑީއެފްއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ޔޫރަޕުން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނު ލީގު

ބާލިން (އޭޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
10 އަހަރުތެރޭ ލީގުގައި ބަޔާންގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް 10 އަހަރު ތެރޭ ލީގުގައި އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ޖަރުމަން ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބަޔާން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ޑޯޓްމަންޑަށް

މިއުނިކް (މާޗް 31) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާނަަގަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފަހު ވަގުތު ވުލްފްސްބާގް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ހާސްކަން

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގުމާ އެކު ބަޔާނަށް ހާސްކަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 3
ބަޔާން ބަލިވެ ކޯޗަށް ޕްރެޝަރު

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 7) - ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިފައިވާއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ހަމޭސް އަށް އަހަރެންގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ: ކޮވަޗް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒަށް އަބަދުވެސް އޭނާގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
ބަޔާން މޮޅުވި މެޗުގައި ވީއޭއާރްއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 25) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ބަޔާން މިއުނިކުން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ ބޭނުން ހިފި ގޮތާ މެދު ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
55 އަހަރަށް ފަހު ހެމްބާގް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ހެމްބާގް، ޖާމަނީ (މެއި 13) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ހެމްބާގް 55 އަހަރަށް ފަހު ރެލިގޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ބަޔާނުން ކޯޗު ގެންދިއުމުން ފްރޭންކްފާޓް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 15) - އެއިންޓްރެކް ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެންދަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރީ ޕްރޮފެޝަނަލް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފްރޭންކްފާޓުން ބަޔާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލެވަންޑޯސްކީ އޭނާގެ ކޯޗުގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ކުޅުނު 11 މެޗުން ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ، އޭނާގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ މީގެ 46 އަހަރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
"މުލާ އެނބުރި އައުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބޭ އުފަލެއް"

ބާލިން، ޖާމަނީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 14) - އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 5-4 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017
މުލާ އެންމެ ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހައި ބަޔާން މޮޅުކޮށްދީފި

މިއުނިކް (މާޗް 20) - ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ޖަރުމަން ލީގުގައި މި އަހަރު ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާ އެކު ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 1-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ބަޔާން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިއިރު ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން އެފްސީ އިންގޮލްސްޓަޑް އަތުން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވިއިރު، ޑާމްސްޓަޑް އަތުން 2-1 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.