16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 4
ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ބާގަ ކިންގުން ވަޒީފާއެއް!

އަމިއްލަ މަސައްކަތްޕުޅުން ދިރިއުޅުއްވުން ބިނާކުރައްވަން ނިންމަވައި ޝާހީ ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން، ބާގަ ކިންގުން ވަޒީފާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 1
މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ބާގަ ކިންގަށް

އެމެރިކާގެ މަގުބޫލު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ބާގަ ކިންގުން ކަސްޓަމަރުންގެ މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
އުރީދޫ އެމްފައިސާ އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން، މައިނަ ފުޑް އައުޓްލެޓްތަކުން ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ތައާރަފްކޮށް، ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތްހަދައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 37
ފާސްޓް ފުޑް އިތުރުވަނީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކޮބާ؟

ސިއްހީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، އެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދަނީ، އާންމުންގެ ޑިމާންޑް ވެސް ބޮޑުވެގެން ކަމެވެ. ހަގީގަތަކީ، އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު، ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ޖަންކް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން މިއޮތީ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 27
މާލޭގައި ބާގަ ކިންގާއި ކޮފީ ކްލަބް ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު "ބާގަ ކިންގް" އާއި "ކޮފީ ކްލަބް" މާލޭގައި ހުޅުވައި، މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.