21 މާޗް

March 21, 2017
ބީޑީސީގެ ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ދޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު (ބީޑީސީ) ތަކުން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 36
ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ކުރިއަށް ވުރެ އުނދަގޫވެއްޖެ

ކުރިއަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މިހާރު އުނދަގޫ ވެފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދައިދޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެކި ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަންޑު ހޯދުމަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.