25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
ރެއިންބޯގެ އަހަރީ ސޭލް ފަށައިފި

ރެއިންބޮ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ސޭލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭއިރު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރީ ބާޒާރު" މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 3
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު މެކްސްކޮމުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން "އިޔާ އެންޑް" ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 05, 2020 2
ޑޫޑުލްގެ އާ ފިހާރައެއް ލިލީމަގުގައި ހުޅުވައިފި

ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޓޭޝަނަރީ އާއި އާޓް ސަޕްލައިޒް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑޫޑުލް ކްރާފްޓް އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީޒްގެ އާ ފިހާރައެއް މިއަދު މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 2
އެލްބިއަން ސްޓޯރު ވެސް ޖަނަވަރީމަގަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާ އާއި ސެނިޓަރީ ވެއާގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ އެލްބިއަން ސްޓޯރުގެ އާ ފިހާރައެއް، ހާޑްވެއާ ފިހާރަތައް ގިނަ ޖަނަވަރި މަގުގައި މިއަދު...

November 04, 2020 7
އަކުއާ ވިޓާ ރެޒިޑެންސްގައި އެންޓަޓެއިންމަންޓް ސެންޓަރެއް

ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ޒަމާނީ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. ގޭގެ އެތެރެއާ އެއްވަރަށް ބޭރު ވެސް ރީތިވާން ޖެހެ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕްރައިމް ފާޓިލައިޒާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ދަނޑުވެރި ކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކާ، ޕްރައިމް ފާޓިލައިޒާސް އިން އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 6
"ފާމަސީ އެމްވީ"ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ފާމަސީއެއް

"ފާމަސީ އެމްވީ" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި އޮންލައިން ފާމަސީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 01, 2020 8
އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުން މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ލުއިފުޅި ހިލޭ

މޯލްޑިވް ގޭސްގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލުއިފުޅިއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
"ޕްރައިމް"ގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

"ޕްރައިމް ޕަވާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރައިމް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 10
ގިނަ ބަައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އޮރޯނާ ލިފްޓް

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިމަރާތެއް އަޅާނަމަ އެ ތަނެއްގައި ލިފްޓު ހުރުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. ގިނަ މީހުން އެ އިމާރާތަކުން އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފާނީ ވެސް ފަސޭހައިން އަރައި ފޭބޭނެ ލިފްޓެއް ހުރެގެންނެވެ. ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މޮޅު ލިފްޓެއް ގޭގައި ހަރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮތް ހައްލަކީ "އޮރޯނާ" ލިފްޓެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 14
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ދިރާގު ޓީވީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ކަލަ ބޭންކް ހޯމުން 20 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް

ކަލަ ބޭންކުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކަލަ ބޭންކް ހޯމުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ވިލާ ގޭސްގެ ކޮމްޕޮސިޓް ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ވިލާ ގޭސްގެ ކޮމްޕޮސިޓް ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 4
ހޯމް ސެންޓަރުގެ "ބިޔަ ބޮޑު" ސޭލް ފަށައިފި

ގޭތެރެއާ ބަދިގެ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ ހޯމް ސެންޓާއިން "ބިޔަ ބޮޑު ސޭލް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 2
އެމްޕޯލޯ ބްރޭންޑުގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ފާހާނާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ އެންޕޯލޯ ބްރޭންޑުގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 8
ހެޕީމާކެޓްގެ ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓުން ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ގެއަށް ބޭނުންވާ މޮޅެތި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް މިހާރު ސިމްޑީން

ލަންކާގެ ސެނިޓަރީ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ސިމްޑީން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ކަލަ ބޭންކުން ޖޯޓަން ބްރޭންޑްގެ ޑެކަރެޓިވް ކުލަ ލިބޭނެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޖޯޓަން ބްރޭންޑްގެ ޑެކަރެޓިވް ކުލަ، ކަލަބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ވިކްޓްރީ އިލެކްޓްރޯސްޓެޓިކްސްޕްރޭޔާ މިހާރު ރީއިންވެންޓުން

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު، އާއްމުކޮށް މީހުން އުޅޭ ތަންތަން ދުވަހުންދުވަހަށް ސާފު ކުރުން ކުރިއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މިހާރު މުހިންމެވެ. މިގޮތަށް ތަންތަން ސާފުކޮށް، ވައިރަސް ފަތުރާ ޖަރާސީމުތައް ނައްތައިލަން ރަނގަޅު، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓުތަކާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
އާރުއޯއެލް އިން ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދެނީ

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބާ ކަނެކްޝަން މިހާރު ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.