21 މާޗް

March 21, 2019
މުނި ހޯމްކެއާ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އަގުހުރި އިނާމްތައް ލިބޭ ސުޕަ ފާސްޓް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

March 21, 2019
އެސްޓާސްއިން ޔޫގުރް ބްރޭންޑުގެ އައިސްއަލަމާރި ވިއްކަނީ

ތުރުކީގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ޔޫގުރް" ގެ އައިސްއަލަމާރި އެސްޓާސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ޕޭން މެޓަލްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

ޕޭން މެޓަލް އިން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 9
ބީއެމްއެލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މަހަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "ދިވެހި މަސްވެރިން" ޖަމިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އަންހެންނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ބޮޑު އިނާމުތަކާއެކު ޓެޕްކޯން އިން ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

"ރޯދަ އަށް އާ ކޮށްލަމާ" ގެ ނަމުގައި ޓެޕްކޯން އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ކޮކާ ކޯލާ އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ކޮކާ ކޯލާ އިން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

March 03, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
"ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޮޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" މި ނަމުގައި ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 1
އެސްޓާސްގައި ސޯފާ ޕްރޮމޯޝަނެއް، އަގު ވަރަށް ހެޔޮ

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ސޯފާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ރަންފައުން ޖަޒީރާ ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުނު ފިހާރައިން ރަށުގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކަމާ އެކު އެއާކޯން ގަނެލެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް "ރަންފައުނު ޖަޒީރާ ސޭލް 2019" ގެ ނަމުގައި ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް އެސްޓާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ އުފައްދާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ގާޔާ ގުޑް ހެލްތުގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 4
އުރީދޫގެ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތަކުން ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް

މަގުބޫލު ގޭމެއް ކަމަށްވާ "ހޭންގް މޭން" އަށް ބިނާކޮށް، "ގެސް ދަ ވާޑް" ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް އުރީދޫ އިން ފަށައިފިއެވެ.

January 12, 2019
ޕްރިމިއަ ލީގު ބަލަން ދެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާއިން

ހަތް ހަފުތާ ވަންދެން، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ މީހަކަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް މެޗްތައް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބައިފާ އަޔުރްވެދާ:ލެކިއުޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓް

އާ ކޮސްމެޓިކް ޕްރޮޑަކްޓެއް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 8
އާ އަހަރަށް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ހާއްސަ ބުފޭތައް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކި ކަންކަން ރާވާފައި ވާއިރު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ކެއުންތަކަށް ދިއުމަކީ ވެސް އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މާލޭގެ ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް ތަފާތު ކުޒީންތަކާއެކު ހާއްސަ މެނޫތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖްތަކާ އެކު އަގުހުރި...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރުން ހާއްސަ ސޭލެއް

މި އަހަރު ނިމުމާއި އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރު ފިހާރައިން ބޮޑު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ރެއިންބޯ އިޔަ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި!

އަހަރުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއިންބޯއިން 'އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018' ނަމުގައި ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 01, 2018 1
ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އަލޯރާ ހުސްކުރާ ސޭލް ކުރިޔަށް!

މިދިޔަ މަހު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގައި ފެށި ހުސްކުރާ ސޭލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ޔުނައިޓެޑު ފިހާރައިން ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަނީ

"ޔުނައިޓެޑް" ފިހާރައިގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ލޯޔަލްޓީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
މުނި ހޯމްކެއާ އިން އަހަރު ނިންމާ ސޭލް ފަށައިފި!

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރާ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" ސިލްސިލާގެ މި އަހަރުގެ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.