21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު އޮޒާރޯ ހޯމް ކެއާގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 8
ހެޕީމާކެޓްގެ ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓުން ޕްރޮމޯޝަން އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ގެއަށް ބޭނުންވާ މޮޅެތި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ ވެބްސައިޓު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް މިހާރު ސިމްޑީން

ލަންކާގެ ސެނިޓަރީ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ސިމްޑީން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ކަލަ ބޭންކުން ޖޯޓަން ބްރޭންޑްގެ ޑެކަރެޓިވް ކުލަ ލިބޭނެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޖޯޓަން ބްރޭންޑްގެ ޑެކަރެޓިވް ކުލަ، ކަލަބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ވިކްޓްރީ އިލެކްޓްރޯސްޓެޓިކްސްޕްރޭޔާ މިހާރު ރީއިންވެންޓުން

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު، އާއްމުކޮށް މީހުން އުޅޭ ތަންތަން ދުވަހުންދުވަހަށް ސާފު ކުރުން ކުރިއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މިހާރު މުހިންމެވެ. މިގޮތަށް ތަންތަން ސާފުކޮށް، ވައިރަސް ފަތުރާ ޖަރާސީމުތައް ނައްތައިލަން ރަނގަޅު، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓުތަކާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
އާރުއޯއެލް އިން ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދެނީ

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބާ ކަނެކްޝަން މިހާރު ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
މިލިއަން މާޓް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ތިން ލައްކަ

މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ މިލިއަން މާޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނާ މިއަދު އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

August 30, 2020
ކުއިކާ ބިޒްގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

"ކުއިކާ ޕްރޯ" ގެ ނަމުގައި ކުއިކާ ބިޒްގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ވެބްސައިޓާއެކު ލިންކްސާވް ކަސްޓަމަރުންނާ ކައިރިއަށް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޓީ ސާމާނުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލިންކް ސާވް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 18
އާރްއޯއެލް އިން އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް

"ގިގަފައި2 އެމްބީޕީއެސް"ގެ ނަމުގައި އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް އާރުއޯއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
ފެންބިލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދާ "އެއްހާސް، އެއްހާސް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ވާޗުއަލް އިވެންޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އިވެންޓް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުންފުނިން ކަމަށްވާ "ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިން" އާއި "އިވެންޓް މޯލްޑިވްސް" ގުޅިގެން ވާޗުއަލް އިވެންޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
މެކްސްކޮމް އިން އަސުސްޓޯގެ "ނާސް" ތައާރަފު ކޮށްފި

އަސުސްޓޯގެ ޑޭޓާ ރައްކާ ކުރާ ޑިވައިސެއް ކަމަށްވާ "ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރެޖް" (ނާސް) މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ރާއްޖެއަށް އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ރެޑްވޭވުން "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއެކު، ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ވެލިގާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަދެގެން އަގުހުރި އިނާމެއް

ވެލިގާގެ ފިހާރަތަކުން ހުޅުވާފައިވާ ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ވަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 04, 2020 13
ލިފްޓް ލާން ބޭނުން؟ އަވަހަށް އޮރޯނާ ލިފްޓެއް ހޯދާ

ލިފްޓް ގޮޅި ކުޑަވެގެން، ޕިޓުގައި ބޭނުންވާ ފުންމިން ނެތިގެން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކާ ހެދި ލިފްޓު ނުލެވި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އިންޑޯ މިލްކުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 2
އޭޝިއާގެ ލަގްޒަރީ ސްޕާތަކުގެ ލިސްޓަށް "ކޮކޯ ޝިކް"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާއަކުން ހޮވި އޭޝިއާގެ އެންމެ ލަގްޒަރީ ސްޕާތަކުގެ ތެރޭގައި، ވެލްނެސްއާ ގުޅޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދޭ ރާއްޖޭގެ ކޮކޯ ޝިކް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 1
މީރުވަސް ދުވާ މޮޅު ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓުން

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ސެނިޓައިޒާ ގާޑް" ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާއިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޖުލައި މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...