24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 3
އެލިއާގެ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2020 2
ފާރާއި ސީލިންގަށް މުނި ހޯމްކެއާ އިން ފަސޭހަ ހައްލެއް

ސީލިންގާއި ފާރު ފަދަ ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކުރަން ފަސޭހަ އަދި ޒަމާނީ ހައްލެއް މުނި ހޯމްކެއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
އަލޯރާއިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް!

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ބަދިގެ ސާމާނުން 30-50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

January 23, 2020 6
ގޯ ޝޮޕާ އެކު އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް ގެއަށް!

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ރެޑް ބޮކްސް އިން "ގޯ ޝޮޕް.އެމްވީ" ގެނަމުގައި އެމެރިކާގެ ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2020 7
"ފަތަހަ" ގެ އާ ފިހާރައެއް މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވައިފި

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަތަހަ ކުންފުނީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 5
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ ކަލަންޑަރަކީ ތަރުތީބެއް

އެއީ ރީތި ފޮއްޓެކެވެ. ހުޅުވާލުމުން ނެގޭނީ ރީތި ކަލަންޑަރެކެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ މި ކަލަންޑަރުން ބުނެދެނީ ދުވަސްތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ: މޭޒުމަތި ތަަރުތީބުކޮށްލުމުގެ އެހީތަކެއް ވެސް އޭގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން އިތުރު މުއްދަތެއް

އުރީދޫގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
"އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވަޑާމުގެ ބާވަތްތަކާއި ޕަވަޓޫލްސް އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ "އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
އޭޑީކޭގެ "ގަންނަ މާޓް" ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނި، އޭޑީކޭއިން "ގަންނަ މާޓް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބޮޑު ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އެންޒީގެ މަސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

މަހުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ އެންޒީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
ރެނަޕްލާސްޓް: ހަރަދު ކުޑަކޮށް ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ހައްލު

ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ފެންވަރަކަށް ރާއްޖެ ވެސް މި ދާއިރާގައި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
އައިވާ ޓީވީ ރީފްސައިޑުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ އައިވާ ބްރޭންޑުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސްމާޓް ޓީވީ، "އައިވާ" ރީފްސައިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 7
ދަ ކިޗެން އިން ކެއުން 99ރ. އަށް

ދަ ކިޗެން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު "އޯލް ޑޭ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕްގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ސެންޓު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައެއް ކަމަށް ޕްލާޒާ އިންސެންސް (ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕް)ގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 6
މޯލްޑިވް ގޭހުން އާ އަހަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް!

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު، ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނު ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލިއާ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
އެސްޓީއޯއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އުފެއްދުންތަކެއް މާކެޓަށް!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ އުފެއްދުންތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2019 3
އައިނު ވިއްކާ ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ތަފާތު ވައްތަރުގެ އައިނު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އައި ވެޔާ ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބުރުޒު ކޭޓަރިންއިން ޑިސްކައުންޓާއެކު ބުކިން ހައްދައިދެނީ

ތަފާތު އެކި ހަފްލާތަކަށް ކޭޓަރިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ "ބުރުޒު ކޭޓަރިން" އިން މިއަދު ބުކިން ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

December 23, 2019 3
މުނި ހޯމް ކެއާއިން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ޓައިލްސް

ރާއްޖޭގައި ފަރުނީޗަރާއި ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ މުޅި ހޯމްކެއާއިން "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ދިވެހިވަންތަ ތަށިމުށިތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ގޯލްޑަން ގޭޓުން ބޮޑު ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ފަރުނީޗަރާއި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކާ "ގޯލްޑަން ގޭޓް" އިން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މުދާ ގަނެވޭނެ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ޑައިވިން އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 3
އައިފޯނެއް ގަތުމުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބިދާނެ!

އައިފޯނެއް ގަތުމުން ހިލޭ އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯއެއް ރަންފައުނުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
އެމް7 އިން އަނެއްކާ ވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"އެމް7 ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2020" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.