01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރެޑްވޭވުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 7
ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް އިން

ދިވެހިންގެ ހަމާ ގުޅޭ ހާއްސަ އެންޓި އެކްނޭ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 5
ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސްއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޔަމަހާގެ އެންވީއެކްސް 125 ގެ ސައިކަލު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާއިން ވިއްކަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ހޯމް އެޕްލަޔަންސް އަލޯރާ ހޯމް ޕޭން އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

August 26, 2019 1
ކޮކާ ކޯލާގެ ހާއްސަ އެޕެއް، އޯޑަރުކޮށްލަން ފަސޭހަ!

ގޭގައި ތިބެގެން ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 17
ކޮކޯ ޝިކް: ގިނަ ބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް!

ރީތިކޮށް ހުރުމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުރިން ވަގުތުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނެގޭއިރު މިހާރު ސެލޫންތަކުގައި ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނަގަން މަސްދުވަހުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓެއް އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ އަކީ ބޭނުންވާ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުމާއި ނަގާ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ސުވާލުފޮށި: އުރީދޫގެ އަގުބޮޑު ސުވާލު މުބާރާތެއް

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާ އެކު އުރީދޫން "ސުވާލު ފޮށި" ގެ ނަމުގައި ސުވާލު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ކޮކޯ ޝީކް މާދަމާ ރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ

ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓްތަކަށް ހާއްސަ ކޮކޯ ޝިކް މާދަމާ ރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 2
ލޮޓަސް އިން ލިއޮންސީނޯ 250 ތައާރަފްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ބެނެލީގެ ލިއޮންސީނޯ 250 ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

August 19, 2019 1
ނިއު އެޑިޝަނުން މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކުރަނީ

ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން، މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 2
ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ކުރާ ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ރެއިންބޯ އޮންލައިން ފިހާރައިގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ކަލަ ބޭންކުގެ ޖޯޓަން މެރިން ސެމިނާ ނިންމާލައިފި

ކަލަ ބޭންކުން ވިއްކާ ޖޯޓަން މެރިން ޕެއިންޓުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖޯޓަން މެރިން ސެމިނާ ނިންމާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތް: އާ ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ކޮންމެވެސް ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ދާނީ ކޮފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮފީ އާއި ފިނި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ސައިފަތް ހިޔާރުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ރަންފައުނުން އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން ރަންފައުނުން އެލްޖީ އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް!

ސިމްޑީ އާއި ދިލްމާ ގުޅިގެން ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

July 21, 2019 2
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއި އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު ރެޑްވޭވް "ހަފުތާ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކާލްޓަން ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް

މޯލްޑިވް ގޭހުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ކާލްޓަން ބްރޭންޑްގެ ރެފްރިޖެރެންޓް ގޭހުގެ ބާވަތްތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ،

17 ޖުލައި

July 17, 2019 9
މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ އިން ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ" ހޮޓަލުން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ ރަހަތައް ދައްކާލަން ބޮޑު ހަފުލާއެއް

ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު "ދިލްމާ" ސައިފަތުގެ ރަހަ ދައްކާލުމަށް ބައިނަލަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 15, 2019 1
"ސާބަސް ޔަންމާ"ގެ ތިންވަނަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ "ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ތިންވަނަ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
އަލޯރާއިން "ލޮޓަސް" ބްރޭންޑް ތައާރަފުކޮށްފި

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމުން ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޮޓަސް ބްރޭންޑުގެ ބެޑިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ އޮންލައިން ކެމްޕެއިން: 31 ބޫޓު ހިލޭ

ދުވުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޮނީ ސްޕޯޓްސްއިން މި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިލޭ ބޫޓެއް ލިބޭ އޮންލައިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.