23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 5
ލެޕާފިއުމްގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ހުޅުވައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ސެންޓު ވިއްކާ ލެޕާފިއުމް ގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސް ގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 23, 2019 4
"ބެއްޔާ" ގެ ނަމުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ގަންނަ ކޮންމެ ޓީޝާޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރުކެއްް އިންދައިދޭ "ބެއްޔާ" ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 3
ކިޔަވާ ކުދިންގެ ސާމާނު ގަންނަންވީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން

މި އަހަރަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދެން އޮތީ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ފެންވަރު އަދި ޒަމާނީ ތަކެއްޗެވެ. އެ ހުރިހާ ތަކެތި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 1
ލިޓަސް އިން ގަންނަ ސައިކަލް "ވަގުތުން އަތަށް"

ސައިކަލު ގަތުމުން ވަގުތުން ސައިކަލު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
އާ އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަން ކޮޕިއާ ޕްލަސްއިން ފަށައިފި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮޕިއާ ޕްލަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 9
33 ހިއްސާދާރުންގެ ކުންފުންޏެއް، ހިންގަން މުޅި އާއިލާ

ހދ. ވައިކަރަދު އަށް އުފަން އަލީ ސުލައިމާން، އޭނާގެ ދަރިންނަށް މާލެ ފޮނުއްވީ ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދެއްވުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އަލީ ސުލައިމާނު އަދާކުރެއްވީ ވައިކަރަދޫ ކަތީބު...

November 19, 2019
ޓެޑީ ބޭބީ ޑައިޕާސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މެޑި ޓައިމްް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންް "ޓެޑީ ބޭބީ" ނެޕީގެ އީޒީ ޑައިޕާ ޕޭންޓްސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
ކުޅިކޮށް ކާމީހުންނަށް ހާއްސަ "މަމީ ސްލާޕް" ރާއްޖެއަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަމީ ނޫޑުލްސްގެ އާ އުފެއްދުން "މަމީ ސްލާޕް" ނުވަތަ ކުޅި ނޫޑްލްސް ލިލީ ސްޓޯރުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 5
މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާ އިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއް ހުޅުވައި، ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 17, 2019 3
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ ސޭލް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 17, 2019
ޓޮޑީގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޓޮޑީގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގެ މެރީނާގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 4
ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 3
ލޮޓަސް ބައިކްސްގައި ޖީއެން ސައިކަލް ސޭލެއް

ލޮޓަސް ބައިކްސް އިން ސުޒުކީ ޖީއެން 125 އެޗްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
އެމް7 ޕްރިންޓްސްގެ ހިދުމަތް އަތޮޅުތެރެއަށް

ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން އެމް7 ޕްރިންޓްސްގެ ހިދުމަތް އަތޮޅުތަކުގައި ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު ހަދިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު އިނާމްތަކެއް އެ ފިހާރައިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
އިލާ އިން އަޑީތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހެލްމެޓެއް

އިލާ މޯލްޑިވްސް އިން އަޑީ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ގަތުމުން ހިލޭ ހެލްމެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭ، ޕޮއިޒް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވިން ސޮލިއުޝަންސް: ކޮލިޓީ މުށި ހެޔޮ އަގެއްގައި

ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މުށި ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "ލިވިން ސޮލިއުޝަންސް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 5
ސްކެޗާސް ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރާންޗައިޒް ބްރޭންޑް "ސްކެޗާސް"ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޖައުސާ ޝޯރޫމް ރީބްރޭންޑުކޮށްފި، މިހާރު އެއީ "ޖޭސީސީ"

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓައިލްސް އާއި ފާހާނާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ ޖައުސާ ސެރަމިކް ސިޓީ، ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވިއްކާ ތަނަކަށް ހަދައި ޖާހް ސިޓީ ސެންޓާ (ޖޭސީސީ)ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 3
ލެކިއުޓްގެ "ސަޕްރައިޒް އަވާ"، ޑިސްކައުންޓާ އެކު

ނިމޭ ވަކި ދުވަސް ސިއްރުކޮށް، އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސެންޓްތަކުން ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، "ސަޕްރައިޒް އަވާ" ގެ ނަމުގައި ލެކިއުޓުން ފަށައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 11
ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އުފުލިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ދެ ގުނަ އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

October 07, 2019
ހިތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކިޔައިދޭ ކެމްޕޭނެއް

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހިތުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭން އޯއެސް މެޑިކަލް އިން "ހާޓް ސޭވް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލެވިސްޓާ ކޮފީ ގަނެގެން ސައިކަލެއް

ލެވިސްޓާ ކޮފީގެ ދެ ދަޅު ގަތުމުން ސައިކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލޮޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

October 03, 2019
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިލޭ!

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އެ ކުންފުނީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއް ހޮވައި އެ...