17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 2
އެމްއައިބީގެ ކާޑު މެޝިނުތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޕީއޯއެސް ކާޑު މެޝިންތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ވަޔަލެސް 3ޖީ މެޝިންތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2018 38
މާލެ ތެރޭގައި ކިއުބްތަކެއް، މިއީ ކޮންކަމެއް؟

މާލޭގެ އެކިއެކި ބުރުގައި މިހާރު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި ފެންނަނީ ކޮން ކިއުބްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
"ލިޓަސް ހެލްތް ޗެކް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ސައިކަލުގެ "ސިއްހަތު" ހިލޭ ދެނެގަނެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

April 16, 2018 1
އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކްގެ "ރޯދަ ބަދަލު"

އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލާ ބޭންކުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ރޯދަ ބަދަލު"ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 16, 2018 4
ޓެމީސް ސީރިޔަލް: ހުރިހާ އުމުރަކަށް ވެސް ހާއްސަ

ނަން ޖީއެމްއޯ ލޭބަލް ގައި ނެރޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަކީ "ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފައިޑް އޯގަނިޒަމްސް" ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކެކެވެ. މާނަ އަކީ، ނަން ޖީއެމްއޯ ލޭބަލްގައި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 9
ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖުގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރާއްޖޭގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރު، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 1
ބްލަންކް ހުޅުވުމާ ދިމާކޮށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފާާޚާނާ އާއި ގޭތެރެ ޑިޒައިން ކުރާ ސާމާނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ހުޅުވި ފިހާރަ، "ބްލަންކް" އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 08, 2018 29
މިސްޓަ ރޮށި: ދިވެހި ރޮށި ބްރޭންޑް ކޮށްލައިފި!

ރޮއްޓަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ކާނާއަކަށް ވިޔަސް ގިނައިން ރޮށި ފިހެން ޖެހުމަކީ، ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމުގެ ތަކުލީފު މާ ބޮޑީ އެވެ. ފުށް މޮޑެ، ރޮށި ދަމައި، އެ ފިހުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު...

April 08, 2018
ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ހާއްސަ ސެމިނާއެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި އިންޝުއަރެންސުން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޝުއަރެންސް އިންސައިޓް ސެމިނާގެ ދެ ވަނަ ސެމިނާ، އާކިޓެކްޓުންނާއި ސިވިލް އިންޖިނިއަރުން އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ވެލިގާއަށް 10 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމާއި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

April 07, 2018 1
މޭރީބްރައުންގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެންޓް، މޭރީބްރައުންގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 4
ވެލިގާ އިން ބްލަންކްގެ ނަމުގައި އާ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން "ބްލަންކް"ގެ ނަމުގައި ސެނިޓަަރީ އާއި ގޭތެރޭގެ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއް ތަނަކުން ލިބޭ ގޮތަށް، އާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 05, 2018 2
ރެފްކޫލުން އިންސްޓޯލްމެންޓް ސްކީމެއް ފަށައިފި

ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ، ރެފްކޫލް އިން ވިއްކާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް އިންސްޓޯލްމަންޓް ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 1
"އުރީދޫ ނެކްސްޓް" ވައިބާ އަށް

"އުރީދޫ ނެކްސްޓް"ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް، ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

April 04, 2018 1
ފަރުތައް ދިރުވުން؛ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެކަމެއް!

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު އަދި އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައިވާ ގުދުރަތީ ވެއްޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަރުތަކަކީ ރައްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތައް...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 2
މަސީގެ ކުންފުނިތަކަށް އެލައިޑުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯއިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކަށް އެލައިޑް ބިލްޑާސް އިންޝުއަރެންސް ނަގާ އިރު 20 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

April 03, 2018 1
ރެފްކޫލް އިން އޭސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ރެފްކޫލް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އޭސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 03, 2018
ސިލިކާ އިން 70 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ސިލިކާ އިން ބާއްވާ އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ސޭލް، 70 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
"މިލްކް ކިސް" ޔޯގަޓް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ވިއްކަނީ

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު "މިލްކް ކިސް" ޔޯގަޓް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2018 27
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން މިރޭ ހުޅުވަނީ

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ ޕެވިލިއަންގެ ދެ ވަނަ ބުރި، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީ"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ބީއެމްއެލްގެ ލުއިލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނު ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 01, 2018 2
ކޯސްޓް ކިރުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން އެތެރެކޮށް، ވިއްކާ މަޝްހޫރު ކޯސްޓް ކިރުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 01, 2018 4
އުރީދޫ "ފުޓްބޯޅަ ފޯރީ"ގައި 500،000ރ.ގެ އިނާމު

އުރީދޫން "ފުޓުބޯޅަ ފޯރީ"ގެ ނަމުގައި، 500،000ރ.ގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކާ އެކު، ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ނަލަހިޔާގެ 33 އަހަރު: ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިޔަށް

އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ވިޔަފާރީގައި ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިން އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭނެ ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން އުފެދުނު ކުންފުނިން އަންނަނީ...

March 29, 2018 3
އަލްނޫރް ހިކިކިރުގެ ޚާއްސަ އަގުތަކެއް

ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އަލް ނޫރު ހިކިކިރު އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ އިން އާ މަޖައްލާއެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިން އޭޖެންސީ، މޯލްޑިވްސް ޕްރޮމޯޝަން ހައުސް އިން "މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް"ގެ ނަމުގައި އާ މަޖައްލާއެއް ނެރެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 3
އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނު އުރީދޫން ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގް އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް އުރީދޫން މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރަ އެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

March 22, 2018 2
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ "ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ މި އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަން، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއި އެކު ފަށައިފި އެވެ.

March 22, 2018 5
ކޮކާކޯލާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ފޮނުވަނީ

ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވޭ މީހުންނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ދެވޭ ގޮތަށް ކޮކާކޯލާ އިން "ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 3
ކަނެކްޓެޑް ހޯމްސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އާ، ސްމާޓް ޕްރޮޑަކްޓްތައް މާކެޓަށް ނެރުމުގައި މަޝްހޫރު ކެއިރެޓްޒޫ އިން ރާއްޖެ އަށް "ކަނެކްޓެޑް ހޯމްސް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2018 2
މައިލޯ އާއި ބާސެލޯނާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އާއި ނެސްލޭ މައިލޯ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިން ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަރުވަން "ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ" ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ދިރާގުން ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފް ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި ގެލެކްސީ އެސް9 ޕްލަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ އޯޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 1
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ލެކްނޯގެ އާ ރަހަތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފަައިވާ ލެކްނޯ ބްރޭންޑްގެ ޖޫހާއި ކިރު ޕެކެޓްގެ އާ ރަހަތަކެއް އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖެ އަށް ތަައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 14
އުރީދޫގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
ލިޓަސް "ސްޕްރީމް އޮފާ" ފަށައިފި

ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ސާމާނު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން އަންނަ ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން "ސްޕްރީމް އޮފާ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ރެއިންބޯ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.