01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ޑެލްޓާގެ މުވައްޒަފުން ޝަކުވާކުރާތީ ޔުނިފޯމް ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ޑެލްޓާ އެއާލައިންގެ މުވައްޒަފުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޔުނިފޯމްތަކުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޔުނިފޯމްތައް ފަރުމާކުރި ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ޑެލްޓާގެ މުވައްޒަަފުން ޔުނިފޯމު މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން ޑެލްޓާ އެއާލައިންސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމުތަކަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމް ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 47
ފްލައިޓްގެ ދަތުރުވެރިން: ކެތްތެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގަ

މާލެ އިން ސ. ގަމަށް ދަތުރު ކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާ ބޯޓު ނައްޓާލި އިރު، އެ ބޯޓުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަން ފާހަގަވެފައެއް ނެތެވެ. ފުރަން އޮތް ގަޑިއަށް ބޯޓު ފުރި އިރު، ބައެއް ދަތުރުވެރިން އިންތިޒާރު ކުރީ ވީ އެންމެ އަވަހަށް ގަމަށް ގޮސް އާއިލާތަކާ ބައްދަލުވާނެ އިރަކަށެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 26
އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓުގެ ކްރޫއަށް ތައުރީފު

ލޭންޑިން ގިޔަރު ހަލާކުވެ މިއަދު އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓު ދުއްވި ކެޕްޓަނާއި، އެ ބޯޓުގެ ކްރޫއަށް މޯލްޑިވިއަނުންނާއި އާންމުން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ މައްސަލަ ޖެހި ބޯޓު ޑިލޭވެއްޖެ

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުން ލަންޑަނަށް އިއްޔެ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓާއި ކްރޫއަކާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހި އެންމެ ފަހުން ބޯޓު ފުރުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 34
ފްލައިޓުގައި ކުރޫއާ ޒުވާބުކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތިބި ބަޔަކު އެ ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ދެބަސްވެ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 8) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މުޅިން އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް ލަންކާ އަށް މިއަދު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 7
ކެބިން ކުރޫއިން އެންމެ ރުޅި އަންނަނީ ކޮން ކަމަކާ؟

މަތިންދާބޯޓުގައި އަހަރެމެންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތިބެނީ ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭ ބައެކެވެ. އެކަމަކު އިރުއިރުކޮޅަކާ އެމީހުންނަށް ގޮވައި އެކި ކަންކަމު ކިޔާ މީހުން ފެނެ އެެވެ. އެހެން ވިޔަސް ހިނިތުންވެފައި ޖަވާބު ދޭނެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 26
ފިރިހެން ކެބިން ކްރޫއެއްގެ ހިތްގައިމު ކޭކުތައް

ކޭކު އަޅާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. އެކަމަކު ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން، ކޭކު އަޅަން މަޝްހޫރު ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ ލިޔަން ލިބޭނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ހުސް އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 5) - މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންނާއި ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެ ވަށާ ޕަސިންޖާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016
އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާއިން ފަޅުވެރިއަކު ވެއްޓި މަރު

މާސޭ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ، ހާމަނީ އޮފް ދަ ސީސްގައި ބޭއްވި ތަމްރީނުތަކެއްގައި ލައިފްބޯޓަކާ އެކު ވެއްޓި ފަޅުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.