18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 20
އިމްރާން ވަޒީރުކަން ކުރުމަށް ހުރަސް އެބައޮތް: ފާއިޒް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ އިއްޔެ ހަވާލުވި އާ ސަރުކާރުގައި ހޯމް މިިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވަން ހުރަސް އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 33
އެކުލަވައިލާނީ ޚަރަދު ކުޑަ ސަރުކާރެއް: ގާސިމް

އާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އެކުލަވައިލައްވާނީ ޚަރަދު ކުޑަ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ސަރުކާރުގައި އުފައްދާ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދެއް އަދި ކަނޑަނޭޅުއްވޭ...

November 12, 2018 97
ކެބިނެޓް އެކުލަވާލާއިރު ޕާޓީތަކުން ސަވާރުނުވޭ: ނަޝީދު

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ކޯލިޝަނަކުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ކެބިނެޓް އެކުލަވައިލައްވަން ވިސްނަވާއިރު، ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުން އެ އަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 67
އިބޫގެ ކެބިނެޓް، 22 މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެކުލަވާލަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ކެބިނެޓް، 22 މިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވައިލަން، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާ އެކު މި ހަފުތާގައި މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 17
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން: މާރިޔާ

ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރު ހިންގުމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 92
އިބޫގެ ކެބިނެޓާ މެދު ސަޕޯޓަރުންގެ ނުތަނަވަސްކަން!

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، ހުވާކުރައްވަން ދެން އޮތީ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހެވެ. އެހެންވެ، އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް މިވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލާނެ ގޮތަކާ މެދު ސަޕޯޓަރުންގެ ނުތަނަވަސްކަން އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދަނީ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 4
އިތިއޯޕިއާ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

އެޑިސް އަބާބާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިތިއޯޕިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަބިޔި އަހުމަދުގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
ކެބިނެޓަށް ގާބިލް މީހުން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 11) - އިރާގުގެ އާ ކެބިނެޓުގެ މެންބަރަކަށްވާން ބޭނުންވާ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ އާދިލް އަބްދުލް މާހްދީ ލޯންޗް ކުރަައްވަިއިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 8
ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހިމަނާނީ މަޖިލީހުން

އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މި މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއިރު، އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެ ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާނީ މަޖިލީހުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 17
ހައުސިންގެ ދަށަށް ފްލެޓްތައް ބަދަލު ކުރަން ލަފާދީފި

ސިނަމާލެ އާއި މާލޭހިޔާ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓްތަކުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތައް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އަތުން ނަގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
އާ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާ ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލު

ރިޔާޒް (ޖޫން 3) - ކަލްޗަރަލް މިނިސްޓްރީ އަލަށް އުފައްދާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 4
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - ސްރީ ލަންކާގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރުގެ އާ ކެބިނެޓް މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 15
އެސްއޯއީ ނުގެނައި ނަމަ ނަތީޖާ ގޯސްވުމުގެ ބިރު އޮތް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ނުކުރި ނަމަ ފަހަރުގައި، ނަތީޖާ ނުބައިވުމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 27
ވިސްނާ! ޖަވާބުދާރީވުމެއް ނެތް

ބޮޑެތި މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ވެރިންނެއް ނޫނެވެ. ޚާދިމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިކަން ދަންނަ ބަޔަކު އުޅޭހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފެށިގެން އައިސް ދެމިއޮންނާނީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައޭ ބުނާ އިބާރާތެއް ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެލާފައި އޮންނަ ކަމެވެ. ހަގީގީ ބާރުވެރިންނަކީ ބޮޑުންނެވެ. އެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ދިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ 16 މިނިސްޓަރުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ އެސްއެލްއެފްޕީން މިއަދުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ލަންކާ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރުމަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލުމާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
ރަނިލް ހިންގެވި ކެބިނެޓުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކެބިނެޓް ކޮމިޓީ އޮން އިކޮނޮމިކް މެނޭޖްމަންޓް (ސީސީއީއެމް) ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.