25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ލަންކާ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، ރަނިލް އަށް ލޯ މިނިސްޓަރުކަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ލޯ އެންޑް އޯޑާ މިނިސްޓަރުކަމާއި ނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ އެންޑް އިކޮނޮމިކްސް މިނިސްޓަރުކަން ހަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 3
މައްސަލަ ބޮޑުވެ ލަންކާ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ޓާމް ހަމަވަންދެން ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 49
މިތިބީ ސާބިތުކަންމަތީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު: މިނިސްޓަރުން

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ކުރި އަމުރަށް ފަހު ވެސް ވަޒީރުން ތިއްބެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 19
މިއަށްވުރެ ގިނައިން މަޝްވަރާ ކުރި ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި އެކި ކަންކަމުގައި މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ގިނަ އިން މަޝްވަރާކުރި ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބ. އޭދަފުށީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ޒިމްބާބުވޭގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 3) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކެބިނެޓުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ސިފައިންގެ އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސި މައްސަލާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ކެބިނެޓް އެކުލަވާލިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ ރައީސް އެމާސަން ނަންގަގްވާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ޒިމްބާބުވޭގެ އާ ކެބިނެޓުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ސިފައިން

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 1) - ޒިމްބާބުވޭގެ އާ ރައީސް އެމާސަން ނަންގަގްވާ އެކުލަވާލި އާ ކެބިނެޓުގައި ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ހިމަނައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 4
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 5) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީގެ ބައެއް ވަޒީރުން ހައްޔަރު ކުރުމާ އެކު ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
ރަވީ މަގާމުން ދުރުކުރަން ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
ރޫހާނީގެ ކެބިނެޓުގައި އަންހެނަކު ނުހިމެނުމުން ފާޑުކިޔުން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓުން އަންހެނަކަށް ޖާގަދީފައި ނުވުމުން ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 66
އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ވައްދައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 5
އަހަރެއް ފަހުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރަން އެޖެންޑާކޮށްފި

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 1
ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 7
ފްރާންސްގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

ޕެރިސް (މެއި 18) - ފްރާންސްގެ އާ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކޮންގެ ރިޔާސީ ވައުދާ އެއްގޮތަކަށް ޖިންސުގެ ހަމަހަމަ ކެބިނެޓެއް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 54
ވަޒީރަކު ބަދަލު ކުރާކަށް ލާހިކެއް ނޫން: މައުރޫފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 114
އެ އުޅެނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން، ސަމާލުވޭ: ނިހާން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެ އިން ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ، އަދި ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، މުސާރަ އިޔާދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރި ބައި އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ކައިވެނިނުކޮށް ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން ބަދަލު

ކައިވެނިން ބޭރުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމަނާ މައުލޫމާތު، އެ ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް...

December 26, 2016 67
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
ކެބިނެޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 16) - ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެބިނެޓަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނި ނަމަވެސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެކަން ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 2
ތެލުގެ އަގުގެ މައްސަލާގައި ކުވޭތު ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި

ކުވޭތު ސިޓީ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ތެލުގެ އަގުގެ މައްސަލާގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ކުވޭތުގެ ކެބިނެޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް އަމީރު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 82
އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކޮށްފި

ހިންގެމުން ނުހިންގެމުން، އަބަދުވެސް ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑު ދައުލަތުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ، އެންމެ ފަހުން އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށް، ކުންފުނީގެ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.