28 ޖުލައި

July 28, 2019 20
މީޑިއާނެޓްގެ ޑައުންލިންކް ސިގްނަލް މައްސަލަތައެއް!

މީޑިއާނެޓްގެ ޑައުންލިންކް ސިގްނަލްގެ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 6
ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 7
އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މީޑިއާނެޓް ޗެނަލްތައް ބެލޭނެ

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ފޯނާއި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ބެލޭނެ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 16
ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީން ނުފެންނާނެ!

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ސީޒަނުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ދެއްކުމުގެ ހައްގު ފޭސްބުކަށް ދިނުމާ އެކު، އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ކޭބަލް ޓީވީން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 8
ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗްތައް 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ދިރާގުން

މިހާރު ރަޝިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗްތައް ދިރާގު އާއި ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ދިރާގު ޓީވީން ދައްކަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 21
މީޑިއާނެޓް 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ މީޑިއާނެޓަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕެކޭޖަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ދޫކޮށްފައި ވާތީ 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 24
ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ފެންނާނެ: މީޑިއާނެޓް

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް މީޑިއާނެޓުގެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބަޔަކު މީހުން އަޑު ފަތުރައި، ޝައްކު އުފެއްދި ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 30
ވޯލްޑްކަޕަށް ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު އެއްބަހެއް ނުވެވޭ

އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ސޮނީ ޕިކްޗާސްގެ ޗެނަލްތަކުން ދައްކަން ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު މިހާތަނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ޕީއެސްއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 12
ޕީއެސްއެމްގެ ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އިން "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"ގެ ނަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލްތައް ހިމެނޭ "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"ގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 22
ޕީއެސްއެމް އިން މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީ ދެނީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 5
ސޮނީގެ އާ ޗެނަލްތަކެއް ދިރާގު ޓީވީއަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ޑްރާމާ ސީރީސްތަކާއި ފިލްމްތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ އަދި ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ދައްކާ ސޮނީގެ ޗެނަލްތަކެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ހިމެނުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމަވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 16
ދިރާގު ދިވެހިންގެ ހިދުމަތުގައި 29 އަހަރު

މުވާސަލާތީ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިއަކީ މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަލެސް ގުޅިގެން އުފެއްދި "ދިރާގު"ކަން ދިވެހިން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް މުވާސަލާތީ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 5
ދިރާގު ޓީވީން އާ ފަސް ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ތައާރަފްކުރި "ދިރާގު ޓީވީ"ން މުޅިން އާ ފަސް ޗެނަލް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

August 21, 2017 14
ކޭބަލް ޓީވީ ކުންފުންޏެއް 290،000ރ.އިން ޖޫރިމަނާ

ލ. ގަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް، ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 12
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް އައިސް ޓީވީން ދައްކަނީ

މިއަދު ފަށާ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގު (އީޕީއެލް)ގެ ފުލް ސީޒަން އައިސް ޓީވީން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 15
ޕީއެސްއެމް ކޭބަލް ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓް އުރީދޫން ދެނީ

ޕީއެސްއެމް އިން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ދެ ކުންފުނިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 51
ދިރާގު ޓީވީގެ އިންޓްރޯ ޕެކޭޖް އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ދިރާގުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ތައާރަފް ކުރި އައިޕީ ޓީވީގެ އިންޓްރޯ ޕެކޭޖްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ އަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 16
ދިރާގު ޓީވީ އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި 100 ކަނެކްޝަން

ދިރާގު ޓީވީ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރިތާ އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި 100 ކަނެކްޝަން ދީފި އެވެ.

April 26, 2017 41
‎ދިރާގު ޓީވީ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސްއާ އެކު ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 5
އިންޑިއާގެ މަގުބޫލު "އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ" މީޑިއާނެޓަށް

އިންޑިއާގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "އެންޑްޓީވީ"ގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިއާނެޓުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 32
"ކޭބަލް ޓީވީ އޮންނަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ދަށުގައި"

ކޭބަލް ޓީވީ އާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 25
ކޭބަލް ޓީވީ ވެސް އާ ގާނޫނަށް ފެތޭތަ؟

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިއީ އަދި އަތްނުލެވި ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން...