15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 32
ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ބެންޗު، ހިނގާ ޓްރެކެއް

ފެން ހޮޅި ވަޅުލައި ނިމުނަސް ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެތަން ތަރައްގީކުރާނީ އާންމުން ހިތްހަމަޖައްސައިލަން މަޑުކޮށްލާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 7
ދަ ކިޗެން އިން ކެއުން 99ރ. އަށް

ދަ ކިޗެން އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު "އޯލް ޑޭ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ނަމުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 9
ފިހާރަ އާއި ހޮޓާ ހިންގުން ރަޖިސްޓްރީކުރަން އާ އުސޫލެއް

ރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެންޓީން ހިންގަން ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން އާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެއަށް މި މަހު 4 އިން ފެށިގެން އަމަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 4
ވެއިޓަރަކަށް 2،020 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

މި އަހަރުގެ ފެށުން މި އަށް ވުރެ ވަކި ރަނޅަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާގެ މިޝިގަންގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެން ވެއިޓަރަކަށް ކަސްމަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ލިބުނީ 2،020 ޑޮލަރު (31,209ރ.) ގެ ޓިޕްސް އެކެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ލޯގޯއަކަށް ބުރޫސް ލީގެ ސިފަ ބޭނުންކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މާޝަލް އާޓްސް ތަރި ބުރޫސް ލީގެ ފޮޓޯއެއް ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރި އަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓަކަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 1
ސައުދީ ކެފޭތައް ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއާ ހިލާފަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް އެއް ދޮރަކުން ދެ ޖިންސްގެ މީހުންނަށް ވެސް ވަދެނިކުމެދޭ ގޮތަށް ހަދައި، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިދުމަތް ހޯދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 18
ސިމްޑީން ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިއަށް

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިމްޑީން ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
އެއާ އޭޝިއާގެ ކެއުންތައް ލިބޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވައިފި

ފްލައިޓްތަކުން ފަސިންޖަރުންނަށް ދޭ ކާނާތަކަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ގަޔާވާ އެއްޗިއްސެވެ. އެކަމަކު ތަކުރާރުކޮށް އެފަދަ ކެއުމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ދަތުރަކަށް އެރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 1
ޝާހިދުގެ އަންހެނުން ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރި އަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތު އެކްޓިން އަށް ނުކުމެދާނެތޯ ކުރާ ސުވާލަކީ އަބަދުހެން އޭނާ އަށް އަމާޒުވާ ސުވާލެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝައުގެއް ނެތެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން މީރާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 14
14 ތަނެއް ބެލިއިރު، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު

މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތައް ޗެކް ކުރުމަށް އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ގައި، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 4
މެރާކީ ކެފޭއަށް ގެއްލުން ދިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު "މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސް" އަށް ބަޔަކު ގާ އުކައި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 83
މެރާކީ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިިގަނޑު ތަޅާލައި އިންޒާރު ދީފި

މާލޭގައި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު "މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސް" އަށް ބަޔަކު ރޭ ގާ އުކައި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިލުމަށް ފަހު އެތަނުގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެެ ނޯޓެއް ތައްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 24
ގަން އެއާޕޯޓްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަން އަލުން ބީލަމަށް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 17, 2019
ސްޓާބަކްސް އަށް 35،000 އަކަފޫޓްގެ އައުޓްލެޓެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު ފޮޓޯ ހުށަހަޅަން ޖެހުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީޑްސްގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވައިލި އިރު، ވަޒީފާ އަށް އެޕްލައިކުރާ މީހުން ސީވީއާ އެކު ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާތީ އެއީ ތަފާތުކުރުންތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 13
މަރުވެފައިވާ ބައެއްގެ ނަމުގައި ހުއްދަ ހޯދުމުން ޕޮލިހަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މަރުވި ދެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކެފޭއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފާހާނާ އިން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ހިލޭ ދެނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޫންގައި ހިންގާ ގަޒްޓީކްސް ރެސްޓޯރަންޓުން އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 6
އަގުހެޔޮ މެނޫތަކާއެކު ދަ ކިޗެންގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

ދަ ކިޗެން އިން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 28
ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުއްދަ ނެތި އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހުއްދަ ނުހޯދާ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު އިމާރާތެއް އަޅަމުންދާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 2
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 30
ޕިއްޒާ ޑެލިވާކުރާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ކާ އެއްޗެހި ޑެލިވާކޮށްދެން ދިޔަ ޕިއްޒާ ބޯނާގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ރޭ ފޭރިގެންފި އެވެ.