17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 17
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ރޭމް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ބައްދަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުން ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވުމަށް މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރޭމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 55
އެންގުމާ އެކު ރެސްޓޯރެންޓު ޖަމިއްޔާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ގޭގައި އެއްޗެހި ހަދައިގެން ވިއްކާ މީހުން ހުއްޓުވާކަށް ނޫޅެން، ބޭނުންވަނީ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާ އެއް ގަވާއިދަކަށް ފައްތަން: ރޭމް

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 13
ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން ދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާއިރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 30
ރޭގަނޑު ޑެލިވަރީ ނުކުރެވޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 8:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމުން ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭ ހިންގަން ދަތިވާކަމަށް ބުނެ، ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަދޭން ގޮވާލައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2020 19
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގާ ތަންތަނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުކަށިކޮށް، ޖޫރިމަނާ...

August 23, 2020 16
ފިހާރަ/ކެފޭތަކުގެ ހިދުމަތް 9:30 ވަންދެން ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލައި އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މިރެއިން ފެށިގެން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން އިހުސާސްކޮށްލުމަށް ގާޒާގައި ކެފޭއެއް

ގާޒާގައި ރާއްޖެ އިހުސާސް ކުރެވޭގޮތަށް "މޯލްޑިވްސް ގާޒާ"ގެ ނަމުގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

August 18, 2020
ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

ކާނާ އިސްރާފުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގައި "ކްލީން ޕްލޭޓް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 38
30 އަހަރަށް ފަހު ޑޯން ކެފޭ އަށް އަލްވަދާއު!

މާލޭ ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ސައި ހޮޓާ، ޑޯން ކެފޭ 30 އަހަރަށް ފަހު ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 1
ކާނާ އިސްރާފުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގައި ކެމްޕޭނެއް

ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ކާނާ އިސްރާފުކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ދެކޮޅަށް "ދަ ކްލީން ޕްލޭޓް" ގެ ނަމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާ ހިލާފުވި 258 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނުގައި 1،545 ތަނެއް ބަލައި 258 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން އިތުރު 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފު ވުމުން އިއްޔެ 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 36
މިދުވަސްވަރު ދޭންވީ ޓޭކްއަވޭގެ ޚިދުމަތް އެކަނި: އަރޫނާ

ކޮވިޑްގެ މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ހިންގާ ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް އެކަނި ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، އާންމު ސިއްހަތުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އައިޝަތު އަރޫނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 19
ގަވާއިދާ ހިލާފު ވުމުން އިތުރު 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފު ވުމުން އިއްޔެ 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 26
ބައެއް ކެފޭތަކަށް ހީވަނީ "އީދެއް" އައިސްގެން އުޅޭހެން

ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ފޯކަސް ގޮސް ހުއްޓެނީ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ ދިމާއަށެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ގިނަ ކެފޭތަކަށް މިއީ ނިއު ނޯމަލްއެއްހެނެއް ހިޔެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފެންނަނީ މީހުން ބޮޑިވެގެން ތިބެ ސައި/ ކޮފީ ބޯން ތިބޭ މަންޒަރެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 7
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދު 40 ތަނެއް ބަންދުކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުން ދިޔަ 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 14
ދެ ފިހާރައަކާއި އާއި ސެލޫނެއް ބަންދުކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އުވާލައި ދިން ލުއިތަކާ އެއްގޮތަށް އާއްމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހިންގާތޯ ބަލަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މާލޭގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ގިނަ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކޮށް މިއަދު ދެ ފިހާރަ އާއި ސެލޫނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 15
އުސޫލާ ހިލާފުވެގެން 27 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން މާލެ ސަރަހައްދުން 27 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 1
ރެސްޓޯރެންޓު އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯއިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރެމް)ގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފަށައި ޖަމިއްޔާގެ އެކި މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
އެމްފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކާނާ ޑެލިވަރީކޮށްދޭ "ހަގް އީޓްސް" އަށް އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

July 22, 2020 19
މަޖިލީހުގައި ރެސްޓޯރެންޓާއި ޖިމް ހިންގަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރެންޓަކާއި ޖިމެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ އިދާރާ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.