08 ޖުލައި

July 08, 2020
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

ލޮކްޑައުންއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
"އަސްލު ބިރިޔާނީ" އާ މެދު ބަހުސެއް!

އަސްލު ހަގީގީ ބިރިއާނީ އަކީ "ހައިދަރުއާބާދީ ބިރިޔާނީ" ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 41
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކެފޭއަކާއި ފިހާރައަކާއި ޖިމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރަންޓާއި ޖިމަކާއި މަޖިލީހުގެ މަސަައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހަދައި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ...

July 01, 2020 15
ފިހާރަ/ކެފޭތައް ހުޅުވޭނީ ރޭގަނޑު 10 އާ ހަަމައަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް، ކޮވިޑް-19 ގެ ލުޔާއެކު، ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ފަތިހު 5 ން ރޭގަނޑު 10 އާ ހަމައަަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ތިން މަހަށް ފަހު ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކް އަވޭ ނޫން ހިދުމަތެއް ނުދީ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާދަމާ އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަން، ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭތަކުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 11
ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ "ކޯ ޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީ"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 36
ކެފޭތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދަމަހައްޓާފައި އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން އަށް، ސަރުކާރުން ދޭ ލުއިތަކާ އެކު، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވި ނަމަވެސް، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެޗްޕީއޭ އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 53
ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހާސްކަމުގައި، ދަރަނި ވެސް އެހާ ބޮޑު!

މާލޭގައި އަބަދުވެސް ފުރިފައި އޮންނަ ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭތަކުގެ ވެރިންނަށް، ކޮވިޑް-19 ގެ ވިލާގަނޑު ކެހިލާ އިރު، އޮތީ ދަރަންޏާއި ކަންބޮޑުވުމެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 13
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވާނެ

އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ގޯޕްރައިމް: ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް އެއްތަނަކުން

ރީޓެއިލް އާއި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދޭން އުފެއްދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ގޯޕްރައިމް"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ރޭގަނޑު 11އާ ހަމައަށް

މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދެން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 11:00އާ ހަމައަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 4
އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވުމާއި ޑެލިވަރީއަށް ގަޑިތަކެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވޭނެ ވަކި ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަދި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 9
ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ދެވޭނެ

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުން 24 ގަޑިއިރަށް މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 28
މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 97
ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މާދާމާ މެންދުރު 12:00 އިން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށް، އެއްފަހަރާ ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭރުގައި އުޅުން އެޗްޕީއޭ އިން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް...

30 މާޗް

March 30, 2020 16
ނިއުޕޯޓް ހުކުމް ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެ ނުދިން

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހިންގި ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 30, 2020 1
މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލާގައި ގޯޑަން ރައްދު ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނޯޓިސް ފޮނުވި، މަޝްހޫރު ޝެފް ގޯޑަން ރަމްޒީ އަށް...

29 މާޗް

March 29, 2020 1
ކަސްޓަމަރެއްގެ ފަރާތުން 10،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް ޓިޕްސްއަކަށް ކަސްޓަމަރެއްގެ ފަރާތުން 10،000 ޑޮލަރު ލިބުމަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ވިޔަފާރި ހުއްޓި ބަނގުރޫޓްވުމުގެ ބިރު އޮތް ވިޔަފާވެރިއަކަށް އެވަރުގެ "ހަދިޔާއެއް" ލިބުމަކީ ކޮޅުނެތް ކޮޅަށް އުފާކުރުން ހައްގު ކަމެކެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 9
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދު

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް މާދަމާ ރެ އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.