22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ ދެ މީހަކު އެ ގައުމާއި އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އެޕަލްއިން ރިސައިކަލްކުރަން ދިން ޑިވައިސްތައް ވިއްކައިފި

އެޕަލް އިން ނައްތައިލާ ޑިވަސްތައް ރިސައިކަލްކުރަން ޕާޓްޝިޕެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ގްލޯބަލް އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރޮސެސިން (ގީޕް) އިން ޑިވައިސްތައް ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި މަރާމާތުކޮށްގެން އަލުން ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ އެޕަލް އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ބޭރޫތަށް ވީކެންޑުގެ 300،000 ޑޮލަރު

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލުބުނާންގެ ބޭރޫތުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދި ވީކެންޑް 300،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 2
ދަރިފުޅުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނެތް: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް އައިނު ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ސްމާޓް އައިނު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ކުންފުނި "ނޯތު" އެމެރިކާގެ ގޫގުލް އިން ގަނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 8
އެންމެ ކުއްޖަކާ ހެދި ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ބަލި

ކުބެކް (ޖޫން 7) - ކެނެޑާގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ކުބެކުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގައި އެންމެ ދަރިވަރެއްގެ ސަބަބުން ކްލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާގައި ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 23
ކެނެޑާއިން ރާއްޖެ އަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކެނެޑާ ސަރުކާރުން އެއް މިިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޗައިނާގެ ޕެންޑާތަކަށް ކެނެޑާގައި ކާންދެވޭކަށް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ކެނެޑާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކެނެޑާގެ ޒުލެއްގައި ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދެ ޕެންޑާ އަށް ކާންދޭނެ އޮނުގަސް ނުލިބޭތީ އެސޮރުމެން ޗައިނާ އަށް އަލުން...

May 14, 2020 2
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާއާ ގުޅުވައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހަކީ "ވާލު މަސް ކައި އުޅޭ މާކެޓެއް އޮތް ތަނަކުން" ފެތުރިގެން އުޅޭ ވައިރަހެއް ކަމަށާއި މީގެ އަގު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އަށް ރައްދުވާ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކްއިބީ: ކުރު ވީޑިއޯތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކުރު ވީޑިއޯތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭ ގޮތަށް އަލަށް ތައާރަފުކުރި މޮބައިލް އެޕް "ކްއިބީ" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭތީ އެމެޒޯން އާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭ އިންސްޓަކާޓްގެ އެމެރިކާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި ހަޅުތާލަކަށް ހިނގައިދާނެ...

29 މާޗް

March 29, 2020 3
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އޮޓާވާ (މާޗް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ގްރެގުއާ ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 5
މޭގަން މާކްލް އަލުން ހޮލީވުޑަށް؟

ޕްރިންސް ހެރީއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ފިލްމު ކުޅުއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާށެވެ. ކައިވެނިކުރެއްވުމާ އެކު މޭގަންގެ ހަޔާތަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ރޯލް...

13 މާޗް

March 13, 2020 10
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މޮންޓްރިއަލް (މާޗް 13) - ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ގްރެގުއާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެކަމަނާ އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020 1
އުމުރުން 73 އަހަރުގައި ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް

ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ މިއީ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 73 އަހަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ނުލާހިކު ވަރުގަދަކޮށެވެ. ބޮޑީބިލްޑްކުރާ މީހަކާ ވެސް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
މެގަންގެ ބައްޕަ އަނެއްކާ ވެސް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް

ދަރިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލްއާ މެދު މިހާތަނަށް މާ ރަނގަޅު ވާހަތަކެއް ދައްކާފައި ނުވާ ތޯމަސް މާކަލް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ އަލްބަމް "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ޗެރިޓީއަކަށް ބީބާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެކި ފަހަރުމަތިން ނަފުސާނީ އެކި މައްސަލަތަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ މެންޓަލް ހެލްތު ޗެރިޓީއަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.