14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ޑިޒްނީ+ ފެށުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް

ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް ޑިޒްނީ+ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ސެންސާއެއް ވެހިކަލްތަކަށް

ކުޑަކުދިންނާއި ޕެޓް ޖަނަވާރު ވެހިކަލް ތެރެއަށް އެކަނި ދޫކޮށްލެވި، އެތައް އިރެއް ވަންދެން އޮންނަން ޖެހި ފުރާނަ ގެއްލޭ ހާދިސާތައް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ސިއްހީ ނުރަނގަޅު އާދަ ބަދަލުކޮށްލީ ވިޔަފާރިއަކަށް

ސޮފްޓް ޑްރިންކްތަކަށް ދެވިހިފައިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުނު އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު މޭވާގެ ރަހަތައް ދޭ ފެނެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކާމިޔާބުވި ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ބަދަލުވި ވާހަކަ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މީޑިއާގައި އުޅުނެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބައެއް ސައިފަތް ޕެކެޓްގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ ވެފައި ވާއިރު، އެއްވެސް އެއްޗަކުން ޕްލާސްޓިކް ފެނޭތޯ ބެލުން ވެސް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، ބޯ ފެނުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކްގެ ކުދިކުދި އެތިކޮޅުތައް ހުންނަކަން ހާމަވި އެވެ. ނަސީބަކުން، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނީ ފެނުގައި ހުންނަ މައިކްރޮޕްލާސްޓިކުން...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 1
ފްރާންސް ބަހަށް އިހުމާލުވުމުން އެއާ ކެނެޑާއަށް އަދަބެއް

އިނގިރޭސިއާ އެއްވަރަށް ކެނެޑާގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރާ ފްރާންސް ބަސް، އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ އެއާލައިން އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާބޯޓްތަކުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނެހެން ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ފްރާންސްގެ ދެމަފިރިއަކު އެ އެއާލައިނާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން އެއާލައިނުން ބަދަލުދޭން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 8
އީރާނުގެ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިގެން ކެނެޑާ އަށް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ގާނޫނާޚިލާފަށް ވެބްސައިޓެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި އީރާނުގެ ޖަލެއްގައި އުމުރަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލުން ނެރެފައި ވަނިކޮށް ފިލައިގެން ކެނެޑާ އިން ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
47 އަހަރުވީ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ވިކިއްޖެ

އެމެރިކާގައި 1972 ގައި ބޭއްވި އޮލިމްޕިކް ޓްރައިލްސް އަށް ތައްޔާރުކުރި "މޫން ޝޫ" ކަލެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 6
ނިދިން ހޭލެވުނު އިރު ފްލައިޓް ތެރޭ، ކަނު އަނދިރީގައި

އޮޓާވާ (ޖޫން 24) - އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރު ކުރި އަންހެނަކު ފްލައިޓްގައި ނިދިފައި ހޭލެވުނު އިރު އޭނާ އިންނަން ޖެހުނީ ފްލައިޓް ތެރޭ ކަނު އަނދިރީގައި، އެކަނި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 6
މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯއެއް!

ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަހަލަ މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ލައްކަ ހިތްވަރު ވެސް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ރަށްވެހިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާތީ އަކްޝޭގެ ޝަކުވާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ރަށްވެހިކަން ކެނެޑާ އަށް އޮންނާތީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދައި، ބައެއް މީހުން އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ކުލަ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ކުލަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބެހެރް އިން ވަނީ "ކަލަ އެކްސްޕްލޯރާ" އެއްގެ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް...

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ކޮފީ ނުބޮއެ ކޮފީގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް ހޯދިދާނެ

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮފީން ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ދެވޭ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންވެ ދުވަހުގެ ފެށުން ކޮފީއަކުން ފެށުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް ބައިވަރެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ކޯޓަށް

ވެންކޫވާ (މާޗް 4) - އެމެރިކާގެ އަމުރަކަށް ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް...

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
އޯޑަރު ކުރީ ބުޅާ ކާނާ އަށް، ލިބުނީ ބަޑިއެއް

އޮންލައިން ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުން އޯޑަރުކުރާ ތަކެތި ނޫން އެއްޗެހި ލިބުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ފޯނަކަށް އޯޑަރުކޮށްފި ނަމަ، ގާބުރިއެއް ނުވަތަ އިއަފޯނެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ލިބުނު ކަސްޓަމަރުން މަދެއް ނުވާނެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ޗައިނާގައި ހުންނަ ކެނެޑާ ސަފީރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 27) - ޗައިނާގައި ހުންނަ ކެނެޑާ ސަފީރު ޖޯން މެކްކަލަމް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
މަޒުމޫނެއް ލިޔެގެން ކެނެޑާއިން ގެއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ދިރިއުޅެން ދަތިވެގެންނާއި އަދި ގެ ވިއްކައިލަން ލިސްޓްކޮށްގެން ވެސް އެ ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވި ކެނެޑާގެ އަންހެނަކު، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައި އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް ގެ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
"ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު" އަފްޣާންގައި ކިޔަނީ ލަވަ

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ވައްތަރު މީހަކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފެނިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.