24 ޖޫން

June 24, 2019 6
ނިދިން ހޭލެވުނު އިރު ފްލައިޓް ތެރޭ، ކަނު އަނދިރީގައި

އޮޓާވާ (ޖޫން 24) - އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރު ކުރި އަންހެނަކު ފްލައިޓްގައި ނިދިފައި ހޭލެވުނު އިރު އޭނާ އިންނަން ޖެހުނީ ފްލައިޓް ތެރޭ ކަނު އަނދިރީގައި، އެކަނި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 6
މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ފޮޓޯއެއް!

ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަހަލަ މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ލައްކަ ހިތްވަރު ވެސް ލާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ރަށްވެހިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާތީ އަކްޝޭގެ ޝަކުވާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ރަށްވެހިކަން ކެނެޑާ އަށް އޮންނާތީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދައި، ބައެއް މީހުން އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ކުލަ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ކުލަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބެހެރް އިން ވަނީ "ކަލަ އެކްސްޕްލޯރާ" އެއްގެ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް...

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ކޮފީ ނުބޮއެ ކޮފީގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް ހޯދިދާނެ

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮފީން ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ދެވޭ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންވެ ދުވަހުގެ ފެށުން ކޮފީއަކުން ފެށުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް ބައިވަރެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ކޯޓަށް

ވެންކޫވާ (މާޗް 4) - އެމެރިކާގެ އަމުރަކަށް ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް...

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
އޯޑަރު ކުރީ ބުޅާ ކާނާ އަށް، ލިބުނީ ބަޑިއެއް

އޮންލައިން ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުން އޯޑަރުކުރާ ތަކެތި ނޫން އެއްޗެހި ލިބުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ފޯނަކަށް އޯޑަރުކޮށްފި ނަމަ، ގާބުރިއެއް ނުވަތަ އިއަފޯނެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ލިބުނު ކަސްޓަމަރުން މަދެއް ނުވާނެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ޗައިނާގައި ހުންނަ ކެނެޑާ ސަފީރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 27) - ޗައިނާގައި ހުންނަ ކެނެޑާ ސަފީރު ޖޯން މެކްކަލަމް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
މަޒުމޫނެއް ލިޔެގެން ކެނެޑާއިން ގެއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ދިރިއުޅެން ދަތިވެގެންނާއި އަދި ގެ ވިއްކައިލަން ލިސްޓްކޮށްގެން ވެސް އެ ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވި ކެނެޑާގެ އަންހެނަކު، މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައި އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް ގެ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
"ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު" އަފްޣާންގައި ކިޔަނީ ލަވަ

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ވައްތަރު މީހަކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފެނިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
ކެނެޑާ މީހާ އަށް ޗައިނާ އިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 15) - ޑްރަގު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާ މީހަކަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ޖަސްޓިން ބީބާ ފަސް ވަނަ އަލްބަމް އަންނަނީ

ދާދި ފަހުން ކައިވެނިކުރި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އައު އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
"ދިލްބަރު" އިން ކެރިއާ ބަދަލުކޮށްލި: ނޯރާ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގައި ހިމެނޭ އައިޓަމް ލަވަ "ދިލްބަރު" އަކީ ކެރިއަރު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި ލަވައެއް ކަމަށްވާ ބަތަލާ ނޯރާ ފަހެތީ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 5
ކާދަރު ޚާން މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކާދަރު ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ކާދަރޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި، ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަހުއްސިއްޔަތުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކާދަރު ހާން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އާންމު ނަމުން "ކާދަރޭ"ގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ކެނެޑާގެ ދެ މީހުން ޗައިނާ އިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއަކު ކެނެޑާގައި ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ކެނެޑާގެ އިސް ދެ މީހަކު ޗަައިނާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018 3
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018
މެމޮގްރަފީ ހަދާނެތޯ ނިންމާއިރު ބަލިމީހާ އެދޭގޮތް ބަލަނީ

މެމޮގްރަފީ ހަދައިދޭންވާނީ ވަކި އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އަންހެނަކު އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވެސް އެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް...