22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 2
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ބަތަލު ޗާޑްބޯޒްމަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދަން އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ޓޭލާ ސިމޯން ލެޑްވާޑް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 5
ސަންޖޭ ކެންސަރުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމާގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2020
ޖެފަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ސަންޖޭ ދެން ނިންމާނީ "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2"

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތް ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2" ނިންމަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ސަންޖޭ ވަރަށް ހިކިފައި!

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަަރުވާ ހޯދަން ފެށުމާ އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
އެޗްއައިވީން ރަނގަޅުވި ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ފަރުވާ ދީގެން، އެޗްއައިވީން ރަނގަޅުވި ފުރަތަމަ މީހާ ޓިމޮތީ ރޭ ބްރައުން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 27
ބަނޑު ފުއްޕުން ވީ ކެންސަރަށް، މަރުވީ ދޮޅު އަހަރުގައި

ފެށުމަކީ ބަނޑު ފުއްޕުމެވެ. ނިމުނީ ކެންސަރުންނެވެ. ގައިގައި ބޮޑެތި ވޭންތައް އެޅުމަށް ފަހު އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި ޔޫސުފް ހިޒްޔަމް އަތީފް މަރުވީ އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތި އޭނާގެ...

September 29, 2020
އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ވޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރަނީ ސްކޭޓް

ބޮޑު ބައްޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ އާ ހިތްވަރަކާއި އާ ޖޯޝަކާ އެކޯ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތި ހާލަތުން ވެސް އަރައިގަތުމެބެ. ތައިލެންޑް މީހެއް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 15
ކުޑައިރުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްވެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގައި

- ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ 15 ޕަސެންޓަކީ ކުޑަކުދިން.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 17
ކެންސަރު ހުރި ދަރިފުޅާމެދު ބައްޕައެއްގެ ޝުކުރުވެރި ހިތް

ޑޮކްޓަރު ކެންސަރުގެ ނަންގަތް އިރަށް ހަސަން ފާއިޒަށް ބުނެވުނީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އައްކި އަށް ކެންސަރެއް ނުޖެހޭނެއޭ އެވެ. ދަރިފުޅު ބަލި ނުވިޔަސް ގަވާއިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ފަރުވާތެރި ދެމަފިރިއަކަށް އެފަދަ ޚަބަރެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ފާއިޒަށް ވިސްނިފައި ނެތީ އެވެ. ކުޑަކުއްޖަކަށް ކެންސަރު ޖެހިދާނެކަން ވެސް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
"ބްލެކް ޕެންތާ" ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލަކް ޕެންތާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޗާޑްވިކް ބޯޒްމަން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 6
ސަންޖޭގެ ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުން ބްރޭކެއް ނެގި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފަރުވާ ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ ވެސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީ ހަދަން ފަށައިފި

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެރަފީ ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ސަންޖޭ ބަލިވި އިރު ފަސް ފިލްމެއް ނުނިމި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ވާއިރު އޭނާ ފަސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 61 އަހަރުގެ އެކްޓަރު މި ވަގުތު ހުރީ ކެންސަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ސްޓޭޖްގަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރާނެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 5
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައްޔަކީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން ފަރުވާ ދިން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕޭމާގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 22
ބަލި މީހުން ގެންދާލެއް ލަސްކަމުން އާއިލާއެއްގެ ޝަކުވާ

ހައި ރިސްކް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއިން ބަޔަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވެސް އެމީހުން ނުގެންގޮސް ގޭގައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބައިތިއްބަން ޖެހުމުގެ ޝަކުވާ، އެ އާއިލާއިން މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިރާނުގެ މީހަކު، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު ކެންސަ ޕޭޝަންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން މިއަދު މަރުވި މީހާ އަކީ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނައި އިރު ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.