11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ކެންސަރުން ސަލާމަތްވެ ރިޝީ އިންޑިއާ އަށް

އެމެރިކާގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް އަންގާރަ ދުވަހު އިންޑިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 1
ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ކެންސަރުބަލި ގިނަ

ތަރައްގީވެފައިވާ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި މެދުއުމުރުގެ މީހުން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ ކެންސަރު ބަލީގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 1
ކެންސަރަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
5ޖީ: އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއްތަ؟

އިންޓަނެޓާ ނުލައި އުޅުމަކީ މިހާރު ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ މި ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ދޭ ސަމާލުކަން ވެސް ބޮޑެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރަން ގިނަ ގައުމުތަކުން މިހާރު 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ހިޖުރަ ކުރަމުން ދިއުމެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން ކެންސަރު ޖެހޭތަ؟

މޭވާ ޖޫހާއި ފިޒީ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ބުއިންތަކުން ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ސައިންސްވެރިން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބްރިޓިޝް މެޑިކަލް ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން 100،000 މީހުންގެ މައުލޫމާތު، ފަސް އަހަރު ވަންދެން ބެލުމުން، ހަކުރާއި ކެންސަރާ...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
ރޯގާގެ ވައިރަހަކުން ބްލެޑާ ކެންސަރު ސެލް މަރުވޭ

އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ބާވަތެއް ފަތުރާ ވައިރަސްއަކުން ބްލެޑާ ކެންސަރުގެ ސެލްތައް މަރާލާ ކަމަށް ކުޑަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
ބަނޑުގެ މައްސަލަތަކަށް ޔޯގަޓް

ހަފުތާއަކު ދޭއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ޔޯގަޓް ކެއުމުން، ބަނޑުގެ ކެންސަރުތަކާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
"މެގަޑެތު" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހެވީ މެޓަލް ބޭންޑް "މެގަޑެތު" ގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ޑޭވް މަސްޓެއިނަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
ކުޑަކުދިންނަށް ކީމޯ ދިނުމުގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ސައިޑް އިފެކްޓްގެ ތެރޭގައި ގަދަ އަށް ހޮޑުލުމާއި އިސްތަށި ފޭބުން އަދި ދިފާއީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ އުދަނގޫތައް ހިމެނެ އެވެ. މިއީ ކީމޯ ދޭ ދުވަސްވަރު ފެންނަ އަލާމާތައް ނަމަވެސް ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުން ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެންނަ ސައިޑު އިފެކްޓްގެ ގިނަ ކަންކަން...

03 ޖޫން

June 03, 2019
މި ކުއްޖާ ބޯދިގުކުރަނީ ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށްޓަކައި

ގިނަ ފިރިހެނުން އިސްތަށިގަނޑު އާންމުކޮށް ދިގުކުރަނީ ފެޝަނަކަށެވެ. އެކަމަކު ދުބާއީގެ މި 8 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މިކަން ކުރާ ސަބަބު މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމަރު މުހައްމަދު އަލް ހައްޖާޖް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ދިގު ކުރަމުން އަންނަނީ އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުންތައް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ރިޝީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ކެންސަރުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މީހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 18
ފޯއް، ކިއްލި، ސުޕާރީން ވެސް ކެންސަރު!

ފޯކާއި ބިލެތާއި ހުންޏާއި ދުންފަތުގެ ދުފުންތަކާއި ކިއްލި އާއި "މޮޅު" ބިލެތްގަނޑާއި ޒުވާނުން ދެވިހިފައިފައިވާ ސުޕާރީ ކެއުން ދިވެހިންގެ ބޮޑު ސަގާފަތަކަށް ވާކަމީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
އެޗްޕީވީ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ ސްކޮޓްލެންޑުން ފެނިއްޖެ

ރަހިމުގެ ދޮރަށް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ހިއުމަން ޕެޕިލޯވާވައިރަސް (އެޗްޕީވީ) އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުމުން މި ބާވަތުގެ ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ސްކޮޓްލެންޑްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 46
ވެކްސިނަކީ ރައްކާތެރިވުމެއް. ދެކޮޅުނުވޭ!

"ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ ގަޔަށް ކަށިހެރުމަކީ އެ ކުދިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. ބަލިތަކުން ދިފާއުވާން ވެކްސިން ދިން ނަމަވެސް އެކަމުން އިތުރު ބަލިތައް ޖެހެ އެވެ."

22 މާޗް

March 22, 2019
މާ ހޫނުކޮށް ސައި ބުއިން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ސައި ބޯން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައ ބުނަނީ މިއީ އާދަޔަކަށް ހަދައިފި ނަމަ ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ފޮނި ބުއިންތަކުން ހިތުގެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ

ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ބުއިންތައް އާންމުކޮށް ބުއިމުން ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.