12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައްޔަކީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން ފަރުވާ ދިން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕޭމާގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 22
ބަލި މީހުން ގެންދާލެއް ލަސްކަމުން އާއިލާއެއްގެ ޝަކުވާ

ހައި ރިސްކް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއިން ބަޔަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވެސް އެމީހުން ނުގެންގޮސް ގޭގައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބައިތިއްބަން ޖެހުމުގެ ޝަކުވާ، އެ އާއިލާއިން މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިރާނުގެ މީހަކު، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު ކެންސަ ޕޭޝަންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން މިއަދު މަރުވި މީހާ އަކީ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނައި އިރު ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 3
ބޮޑެތި ފަރުވާ ބޭނުންވާ 37 މީހަކު މާދަމާ ފުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 37 މީހަކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯލް ޝުމެކާ މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި "ބެޓްމޭން" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޖޯލް ޝުމެކޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 8
ގަމުގެ ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވަންދެން ވެސް ބަލިމީހުންނާ އެކު

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ. ރާޖޭޝް އަޗަރްޔާ އަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެނގިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ބައްލަވައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ...

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރާނެ އާ ގައިޑްލައިނެއް

ކެންސަރާ ދުރުވެ ތިބުމަށް ބެލެންސް ޑައިޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އެމެރިކަން ކެންސަ ސޮސައިޓީން އަންގާރަ ދުވަހު އާ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 1
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންގެ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ތަފާތުވެދާނެ

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހައި ރިސްކު ގުރޫޕެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ. ޝިފާން ވިދާޅުވި. އެއީ ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން، މިހާރު ރޭޑިއޭޝަން ނަގާ މީހުން،...

May 19, 2020 62
މަންމަ މަރުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، އެހީވެދީ!

މަންމަ އޮތީ ކެންސަރު ބަލީގެ އެންމެ ފަހު ސްޓޭޖްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ. މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި، އެހެން އެނދެއްގައި، ލޯފަން ދޮންބައްޕަ އޮތެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 9
ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރަށް އެމެރިކާގައި އަހަރެއް ވަންދެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 13
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކީމޯތެރަޕީގެ ފަރުވާ ފަށައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފަރުވާ ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ރަހިމުގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އެޗްޕީވީގެ އެންމެ ޑޯޒެއް

ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒަކުން ވެސް ރަހިމަށް ޖެހޭ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ހޭޒަލްނަޓް: ސިއްހީ ފައިދާތަކުން ފުރިފައި

ނަޓްސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޭޒަލްނަޓްސް އަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ، އަނގަޔަށް ވެސް މީރު އެއްޗެކެޗެ. ކާނާގެ ތެރޭފައި މި ނަޓްސް ހިނަމާ ނަމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ ގޮތްގޮތަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ އަބަދު ވެސް ޑައިޓްތެރޭގައި ހޭޒަލްނަޓްސް ހިމަނަން ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 6
ކެންސަރު ފަރުވާގައި ހުރަސްތައް އަދިވެސް ގިނަ: ޝިފާން

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުގެ ފަރުވާގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އަޔަސް، އަދިވެސް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ހަރުފަތްތައް ގިނަ ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެންސަރާ ބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝިފާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް މަހަކު 53 މީހުން!

ކެންސަރު ބަލީގައި މަހަކު އެވްރެޖްކޮށް 53 މީހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 02, 2020
ކެންސަރު މަހާސިންތާގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ކެންސަރު ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެސްޓީއޯ އާއި ކެންސާ ސޮސައިޓީ އަދި "ޑރ. ރެއްޑީ" ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "އޮންކޯ ސްޕެކްޓްރާ" ގެ ދެވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ކާފޫރުތޮޅީގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާފޫރުތޮޅި އަކީ ފައިދާ ގިނަ އެއްޗެކެވެ. ކެއްކުމުގައި ވެސް މިއީ މުހިއްމު ބާވަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަތަކާއި ފޮނިކާތަކެތި ހަދާ އިރު ވެސް އެ ތަކެތީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބާވަތަކީ ކާފޫރުތޮޅި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކުން އުމުރު ދިގުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކީ އުމުރު ދިގުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.