09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ރަހިމުގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އެޗްޕީވީގެ އެންމެ ޑޯޒެއް

ވެކްސިންގެ އެންމެ ޑޯޒަކުން ވެސް ރަހިމަށް ޖެހޭ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ހޭޒަލްނަޓް: ސިއްހީ ފައިދާތަކުން ފުރިފައި

ނަޓްސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޭޒަލްނަޓްސް އަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ، އަނގަޔަށް ވެސް މީރު އެއްޗެކެޗެ. ކާނާގެ ތެރޭފައި މި ނަޓްސް ހިނަމާ ނަމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ ގޮތްގޮތަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ އަބަދު ވެސް ޑައިޓްތެރޭގައި ހޭޒަލްނަޓްސް ހިމަނަން ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 6
ކެންސަރު ފަރުވާގައި ހުރަސްތައް އަދިވެސް ގިނަ: ޝިފާން

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުގެ ފަރުވާގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އަޔަސް، އަދިވެސް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ހަރުފަތްތައް ގިނަ ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެންސަރާ ބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝިފާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް މަހަކު 53 މީހުން!

ކެންސަރު ބަލީގައި މަހަކު އެވްރެޖްކޮށް 53 މީހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 02, 2020
ކެންސަރު މަހާސިންތާގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ކެންސަރު ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެސްޓީއޯ އާއި ކެންސާ ސޮސައިޓީ އަދި "ޑރ. ރެއްޑީ" ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "އޮންކޯ ސްޕެކްޓްރާ" ގެ ދެވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ކާފޫރުތޮޅީގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާފޫރުތޮޅި އަކީ ފައިދާ ގިނަ އެއްޗެކެވެ. ކެއްކުމުގައި ވެސް މިއީ މުހިއްމު ބާވަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަތަކާއި ފޮނިކާތަކެތި ހަދާ އިރު ވެސް އެ ތަކެތީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބާވަތަކީ ކާފޫރުތޮޅި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކުން އުމުރު ދިގުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކީ އުމުރު ދިގުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
މޫނުގައި ޖަހާ ފުށުން ރަހިމުގެ ކެންސަރު ޖެހޭތަ؟

މޫނުގައި ޖަހާ ފުށް އަންހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަހިމުގެ ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 14
ޑރ. ފަތުހުﷲއާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް

މޫނާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމާއި ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އައިބުތަކާއި އުފެދުމުގައި ހުންނަ އައިބުތައް ފިލުވަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަވި ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ދެނެގަންނަން އޭއައި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން ގޫގުލް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި، އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ހުރިކަން މިހާރު މާ ބޮޑަށް ދެނެގަނެވޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކުން ކެންސަރާ ދުރުކޮށްދޭނެ

ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް ނުވަތަ ގަވައިދުން ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމަކީ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ކެންސަރުތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 28
އިންޑިއާ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަނީ

ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
ކެނަބިސް އިން ޓެސްޓިކިއުލާ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

އާންމުކޮށް ކެނަބިސްގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ޓެސްޓިކިއުލާ ކެންސަރު ނުވަތަ އުރަވަޅީގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 2
ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިން ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ދެނެގަންނަނީ

ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު، ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓްކޮށްލައިގެން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 9
ކެންސަރު ބޭސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި

ކެންސަރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ބޭސް ފިހާރައެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 2
ކެންސަރަށް "އޮލްޓަނޭޓިވް" ފަރުވާ ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ކެންސަރު ބައްޔަށް ދޭ ޒަމާނީ ފަރުވާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން ހާބަލް އުފެއްދުންތަކާއި ތެރަޕީތަކުން ބައްޔަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި ބަދަލުގައި ކުރިމަތިވަނީ އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 48
މޯޑުގެ މަރު: ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފެށުނީ ކުއްލިއަކަށް

ފިރިމީހާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް (މޯޑު) އަށް އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކެއް ވާން ފެށިކަން، އަންހެނުން އައިމިނަތު ޝަނާއަށް ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ކުރެވުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. މާ ގިނައިން ފާހާނާއަށް ދެވުމާއި ހޮޑުލެވުމެވެ. އޭރު ޝަނާ ހުރީ، ދެމަފިރިންގެ އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހަންވެގެން މާލޭގަ އެވެ. ފިރިމީހާގެ ހާލަތު އެނގުމާ އެކު، މާލެ ގެނެސް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 6
އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ގަވައިދުން ސްކްރީން ކުރޭ!

މިއީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. ލަދުވެތި ވާހަކައަކަށް ހަދައި ނުދައްކާ ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގައި އުރަމަތީ ކެންސަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއީ އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ހޭލުންތެރި ކުރާ މަހެވެ. އެ މަސައްކަތް އެކި ގައުމުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނައިރު ރާއްޖޭގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ކެންސަރަށް ފަހު ސޮނާލީ އަލުން ބޮލީވުޑަށް އަންނަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަލުން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނބުރިދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އަޑުފޮށީ ކެންސަރުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުފޮއްޓާއި ނޭވާލާހޮޅީގެ ކެންސަރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮށްފި އެވެ.