12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ކެއާ ސޮސައިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
ކެއާ ސޮސައިޓީ: ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ އެހީގައި އައިމަން ،23، އަށް އަމިއްލަ އަށް ކޮޅަށް ހުރެވުނެވެ. އަމިއްލައަށް ބައެއް ތަކެތި ނަގައި، ބަހައްޓާ ހެދުނެވެ. ސެރެބަލް ޕަލްސީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގޫތަކުން މުޅިން ސަލާމަތް ނުވެވުނު ނަމަވެސް ކުޑަކުޑަ މިނިވަންކަމެއް އޭނާ އަށް ލިބުނެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 3
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފައިސަލްއާއެކު

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް، އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމާއެކު މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
އެހީ ހޯދައިދޭން ޖޭސީއައި މޯލްޑިވްސްގެ ހަރަކާތްތަކެއް

ޖަމިއްޔާތަކަށް ފަންޑު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ޖޫނިއާ ޗެމްބާ އިންޓަނޭޝަން (ޖޭސީއައި) ގެ ރާއްޖޭގެ ގޮފިން ހަރަކާތްތަކެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 20, 2018 1
މީރާ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި

ކެއާ ސޮސައިޓީން ހިންގާ ކެއާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރުގެ ޕްލޭ އޭރިއާ ހަދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން 52،000ރ. އިއްޔެ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
އާރުއޯއެލް އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތްދޭ އާރުއޯއެލް އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯ އިން ދެނީ

ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ބީއެމްއެލްއިން ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް އެހީ ދީފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާ ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ދީފިއެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން އޭޓީއެފްއަށް އެވޯޑެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މާލީގޮތުންނާއި ތަކެތީގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެވޯޑު އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނަށް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 11
20 ކުއްޖެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ކެއާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ކިޔަވާ 20 ދަރިވަރެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދީފި އެވެ.