15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 10
މަސްވެރިޔާ ކާޑު: ބޮޑު ފަސޭހައެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް!

މަސްވެރިން ކަނޑު މައްޗަށް ނުކުމެ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ބާނާ މަސްކޮޅު ވިއްކާލި ނަމަވެސް ފައިސާކޮޅު އަތަށް އަރަނީ އޭގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ކްރެޑިޓަށް މަސް ވިއްކައިގެން މަސްވެރިން އެ ފައިސާ ނުލިބި، އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. މިކަން ބޮޑުވެގެން އެތައް ފަހަރަކު މަސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ އެވެ....

25 ޖުލައި

July 25, 2018 12
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭގެ އޭޓީއެމްތަކުގައި ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތް އެ ބޭންކުން މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
ހުޅުމާލޭގެ ޓެކްސީތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ "ބީއެމްއެލް ކޭޝްލެސް ރައިޑް" ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް: ގިފްޓް ކާޑުން ވައްކަންކުރަނީ

"ގިފްޓްގޯސްޓްބޮޓް" އަކީ އޮޓަމެޓިކް ކޯޑް އިންޖީނެކެވެ. ކުރާ ކަމަކީ ވައްކަންކުރުމެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރި ނެޓްވޯކްގައި ރީޓެއިލް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރާ "ގިފްޓް ކާޑް" ގައި ހުންނަ ފައިސާ، ވެރި ފަރާތަށް ނޭނގި އަތުލައިގަނެ، ބޭނުންކުރުމެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 7
ބީއެމްއެލްގެ ގިފްޓް ކާޑު ލިބޭ ތަަންތަން އިތުރު ކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ގިފްޓް ކާޑު މާލޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ ތަންތަނުން ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 6
ބީއެމްއެލް އިން 280،000 ކާޑު ދޫކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރި 280،000 ވަނަ ކާޑު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ތިންގަޑިއިރަށްފަހު ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޭޓީއެމް އަދި ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންކުރާ މެޝިނުގެ ހިދުމަތް ގާތްގަނޑަކަށް ތިންގަޑިއިރަށް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

September 25, 2016 1
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމް އަދި ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންކުރާ މެޝިނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ތައާރަފްކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑެއް އިމިގްރޭޝަނާ ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 3
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑާއި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑު އަދި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރޭ ދަންވަރު ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު އަލުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ބީއެމްްއެލްގެ ކާޑުގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފި

ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑު މެޝިން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ހެދި ކާޑުގެ ހިދުމަތް ދެ ގަޑިއެއްހާއިރަށް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ.