10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 4
"ކީޕިން އަޕް ވިތު ކާޑޭޝަންސް" ހުއްޓާލަނީ

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯ ހުއްޓާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
"ފޯކްލޯ" އާ އެކު ޓޭލާ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރި އަލްބަމް "ފޯކްލޯ" އާ އެކު، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން އިތުރު ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

July 30, 2020 2
ދަރިފުޅުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނެތް: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
ކަންޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކިމް ވާހަކަ ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި އަހަރު ވާދަކުރަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާހާ ތިލަކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ނިކި މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުންވާތީ މިދިޔަ އަހަރު މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ނިކީ މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ކަންޔޭ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އޭނާގެ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 2
ސުޝާންތާ ވައްތަރުގެ މީހަކަށް ސަމާލުކަން

މިދިޔަ މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކަށް ނާރާ ދުވަހެއް ނާދެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 7
ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހާ ސީރިއަސްކޮށް ބުނި ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނު ފޯރި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 53
ޝަރުމީލާ އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ފާޒިލް އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ފާޒިލް އިސްމާއިލް (ފިޓް ފާޒިލް) އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ދޭން އިއުލާނުކޮށް އެ ހަދިޔާތައް "އައިޝަތު ޝަރުމީލާ"...

July 01, 2020
ކިމް ވެސް ބިއުޓީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޮއްކޮ ކައިލީގެ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓީ އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނިކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ކޮސްމެޓިކް ލައިން ކޭކޭޑަބްލިއު ބިއުޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އެ...

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
ގޫގުލް މެޕްސް އަށް އަމީތާބްގެ އަޑު؟

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަޑު ވަރަށް މަގުބޫލުވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އަޑުން ފިލްމުތައް ނެރޭޓްކޮށް ދިނުމާއި ރޭޑިއޯ އިޝްތިހާރުތަކަށް އަޑުއަޅައި ދިނުމާއި އަދި އަމީތާބް ހޯސްޓްކޮށްދޭ ޝޯތަކުގައި ވެސް އޭނާގެ އަޑުގެ ޖާދޫއާ އެކު ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ވެސް ރަނގަޅަކަށް ދައްކުވައި ދީފައިވެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020
ކައިލީގެ ނަން އަލުން ފޯބްސް އަށް، އެކަމަކު ތަފާތުކޮށް

މިލްކިއްޔާތުގެ ތަފުސީލުތަކުގައި އޮޅުވައިލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފޯބްސްގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކުރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އެހެން މަގާމަކާ އެކު ފޯބްސްގެ ލިސްޓަކަށް އަރައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި އާމްދަނީއާ އެކު، އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 1
އަށްޑިހައިގެ ތެރެއިން ބަތަލާ މީނާކްޝީ

ޖެކީ ޝްރޮފްގެ ފިލްމު "ހީރޯ" އާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ "ޝެހެންޝާހް" އަދި "ދާމިނީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ބަލާފައިވާ ނަމަ ކުރީގެ ބަތަލާ މީނާކްޝީ ޝެޝަދުރީ އަކީ ހާއްސަ ނަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 1
ރިޝީގެ މަރާއެކު އާންމުވި ވީޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ލޭގެ ކެންސަރު ބަލީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ނޭވާ ނުލެވި މަރަށް ތެޅެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
"ވަން ވޯލްޑް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެތައް ސެލެބްރިޓީންނެއް ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި "ވަން ވޯލްޑް: ޓުގެދާ އެޓް ހޯމް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް ގެވެށިއަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ގެވެށިއަނިޔާ އާއި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެހެންވެ މިއީ ކޮވިޑް-19 ކަހަލަ ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފޯކަސް ހުއްޓިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 1
ކައިލީ ވެސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 5
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

އިސްކޮޅުން ކުރުމަކުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުން، ދުނިޔޭގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަސަރާ އެކު ދެއްކި ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރުމުން ސަމާލުކަމަށް އައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި އެތައް ބަޔަކު ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 3
ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓް، މިހާރު ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު، ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓަށް ދިވެހިވަންތަ ސިފައެއް ގެނެސްދިނުމަށް ގްރޭންޑް ޕާކު ކޮދިއްޕަރުން ތަބަކުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ ދޯނިފަހަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.