09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 35
ރިސޯޓުތަކުން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ

ރިސޯޓްތަކުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 2
ސެންޓާރާއިން މުތާފުށި ހިންގަން ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ތިންވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ބ. މުތާފުށި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 9
ސެންޓާރާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ހަދަނީ

ތައިލެންޑް މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.